За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ

ПРОТОКОЛ № 20/25.08.2017 г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 439/11.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2017 г.

 2. Докладна записка вх.№ 453/16.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

 3. Докладна записка вх.№ 458/18.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне срока на валидност на разрешението, издавано на превозвача на база списък към удостоверението за регистрация за календарната 2018 година за таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър за 2018 г.

 4. Докладна записка вх.№ 431/09.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на дърва за огрев на служителите от районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението „ – гр. Несебър.

 5. Докладна записка вх.№ 450/16.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на СНЦ „Местна инициативна група Несебър“ по ПРСР 2014-2020 г. за финансиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

 6. Докладна записка вх.№ 449/16.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно заемообразно финансиране изпълнението на проект по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ по Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020.

 7. Докладна записка вх.№ 445/14.08.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно актуализиране на програмата за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост на община Несебър за 2017 г.

 8. Докладна записка вх.№ 437/11.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.95.5, изградена на груб строеж върху ЗП 3 в УПИ І-общ., кв9, по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

 9. Докладна записка вх.№ 438/11.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ V-237, кв.10, по плана на гр. Несебър с кадастрален идентификатор 51500.501.101 по КК на гр. Несебър, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

 10. Докладна записка вх.№ 446/14.08.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имот – общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ-342, кв.57 по плана на гр. Несебър.

 11. Докладна записка вх.№ 447/14.08.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІV-общ.-391, 618 в кв.5001 по плана на к.к. „Слънчев бряг“ с кадастрален идентификатор 51500.506.705 по КК на гр. Несебър, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

 12. Предложение вх.№ 436/11.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Захранващ водопровод за питейно-битови нужди“ за поземлен имот с идентификатор 51500.66.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 13. Предложение вх.№ 432/09.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване –кабели 0,4 кV на навеси за търговска дейност“ за ПИ 11538.14.2 по КК на гр. Свети Влас, м. „Козлука“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 14. Докладна записка вх.№ 386/10.07.2017 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ V-560, кв.38 по плана на с.о. „Инцараки“, землище на гр. Свети Влас , с идентификатор по КК 11538.504.877, преминаващи през имот ПИ 11538.504.591 по КК на с.о. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108, ал.3 от ЗУТ.

 15. Докладна записка вх.№ 385/10.07.2017 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН за външно ел. захранване на съществуваща вилна сграда в УПИ VІІ-105, кв.16 по плана на с.о. „Инцараки“, землище на гр. Свети Влас , с идентификатор по КК 11538.504.108, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по КК на с.о. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108, ал.3 от ЗУТ.

 16. Предложение вх.№ 416/25.07.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.77.15, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда.

 17. Предложение вх.№ 417/26.07.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „КПС с тласкател към РШ 67 от селищната канализационна мрежа на с. Тънково за жилищни комплекси „Съни дей 5“, „Съни дей 6“ и Съни бийч вилидж и спа“, находящи се в землището на с. Тънково, община Несебър.

 18. Докладна записка вх.№ 410/25.07.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – павилион за обменно бюро в ПИ 11538.501.497 по КК на гр. Свети Влас.

 19. Докладна записка вх.№430/07.08.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терен общинска собственост на територията на гр. Несебър.

 20. Докладна записка вх.№ 451/16.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж в ПИ 58431.61.3, ПИ58431.63.21 и ПИ 58431.120.1 по КК и КР на с. Приселци и ПИ 53045.531.29, ПИ 53045.560.15 и ПИ 53045.560.17 по КК и КР на гр. Обзор, за изграждане на електрически стълбове и сервитут във връзка с изпълнение на обект: ВЛ 110 кV за присъединяване на п/ст „Обзор“ към ЕЕС.

 21. Докладна записка вх.№ 424/01.08.2017 г.от инж. Клара Василева Каравасилева – за кмет на Община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП – ПРЗ за УПИ VІI-общ. в кв.5 по плана на гр.Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.23 по КК на гр. Обзор, община Несебър/.

 22. Докладна записка вх.№ 441/14.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за поземлен имот с идентификатор № 11538.13.174 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

 23. Докладна записка вх.№ 442/14.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за поземлен имот с идентификатор 51500.76.31 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

 24. Докладна записка вх.№ 443/14.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ Х-11, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.11 и УПИ ХІ-321, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.12 по КК на гр. Несебър, кв.4001 по ПУП к.к. „Слънчев бряг-запад“

 25. Докладна записка вх.№ 444/14.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за поземлен имот с идентификатор 61056.78.7 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Чатал тепе“, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

 26. Докладна записка вх.№ 455/17.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 442 по т.40 от дневния ред от протокол № 12/23.12.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

 27. Докладна записка вх.№ 440/14.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.з. „Делфин“ в частта му по отношение на УПИ ХІV с идентификатор 51500.505.1055, УПИ ХV с идентификатор № 51500.505.2 в кв.12 по ПУП на к.з. „Делфин“, УПИ VІІ, представляващ част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.294 в к.к. „Слънчев бряг-изток“ и поземлен имот с идентификатор № 51500.505.1 по КК на гр. Несебър в кв.12 по ПУП на к.з. „Делфин“, с който се обединяват УПИ ХІV /ПИ 51500.505.1055/ с площ 8794 кв.м., УПИ ХV /ПИ 51500.505.2/ с площ 853 кв.м., УПИ VІІ /част от ПИ 51500.505.294/ с площ 513 кв.м. и поземлен имот с идентификатор № 51500.505.1 с площ 318 кв.м. по КК на гр. Несебър в кв.12 по плана на к.з. „Делфин“ в новообразуван УПИ ХVІІІ с площ 10 466 кв.м., с отреждане „За курортно строителство, трафопост и КПС“.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 439/11.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2017 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 606

 

На основание чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, приема направения по реда на чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА отчет на кмета на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2017 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 453/16.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 607

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,

 

І. Упълномощава Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК-Бургас, да гласува в общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас решения, както следва:

 

1. На основоние чл.198 в, ал.4, т.5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас съгласува преработен Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за периода 2017 г.- 2021 г.;

2. На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2018 год., в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева.

ІІ. Определя Виктор Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър за представител на община Несебър в Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Бургас, при невъзможност на кмета на община Несебър да участва лично в общото събрание на Асоциацията по Вик- Бургас за приемане на посочените решения.

ІІІ. Предвид обстоятелството, че общото сърание на Асоциацията по ВиК е насрочено за 19.09.2017 год. и необходимостта от задължително присъствие на представитнел на община Несебър, Общински съвет Несебър, на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 458/18.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне срока на валидност на разрешението, издавано на превозвача на база списък към удостоверението за регистрация за календарната 2018 година за таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър за 2018 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 608

 

1. На основание чл. 24а, ал.10 от ЗАвП и чл. 24, ал. З от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници определя срока на валидност на разрешението, издавано на превозвачи на база списък към Удостоверението за регистрация за календарната 2018г. за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за 2018 г.,издадено от кмета на общината със срок до 31.12.2018 г.

2. Определя срок за подаване на заявления за издаване на разрешения за таксиметров превоз от 15.10.2017 г. до 15.11.2017 г.

3. На основание чл. 24а, ал.10 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници разпределението на автомобилите между превозвачите да се извърши, както следва:

- на един превозвач да се издава разрешение за таксиметрова дейност на теритоирята на Община Несебър за календарната 2018 година за максимум 3 /три/ броя автомобила, включени в списъка към Удосотверението за регистрация;

4. На основание чл. 24а, ал.10 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници определя общия брой таксиметрови автомобили, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за календарната 2018г. да бъде 690 /шестстотин и деветдесет/ броя;

5. На основание чл. 24а, ал.10 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници всички разрешения за извършване на таксиметров превоз на територията на Община Несебър да бъдат издавани само при представяне на изискуемите документи съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 34.

6.На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници се въвеждат трайно залепени водоустойчиви, светлоотразителени стикери, защитени с холограма, по образец за календарната 2018г. година за всеки отделен автомобил, залепящи се на предния десен калник, на задната страна на автомобила и в дясно на предното стъкло, съгласно приложен образец.

7.На основание чл. 24а,ал.11 от Закона за автомобилните превози определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег валидни за 2018г. година на територията на Община Несебър, а именно :

минимална дневна тарифа в размер на 1.00/един/лев и минимална нощна тарифа в размер на 1.00/един/лев, максимална дневна тарифа в размер на 3.00 лева и максимална нощна тарифа в размер на 3.50лева.

8.На основание чл.47,ал.1 от Наредба№34 от 06.09.1999г. за таксиметров превоз на пътници определя следните местостоянки за лицензирани таксиметрови автомобили с издадено разрешително от Община Несебър, както следва:

гр.Несебър

 • гр. Несебър - стара част - район след АС "Пристанище" -15 броя;

 • гр. Несебър - стара част - в района на площад "Месамбрия"- 8 броя;

 • гр. Несебър - стара част - Северна алея - 22 броя;

 • гр.Несебър - нова част - до "Пощата" - 6 броя;

 • гр.Несебър - срещу х-л "Феста панорама"- 8 броя;

 • гр. Несебър - нова част - паркинг Здравна къща - 2 броя;

 • гр. Несебър - пред паркинг р-т "Вятърна мелница1' - 5 броя;

 • гр.Несебър - нова част - район почивна станция "Лада" - 5 броя;

 • гр.Несебър - нова част - район почивна ст. "Булгартабак" - 5 броя;

 • гр.Несебър - нова част - в района поч. база "Академика" - 6 броя;

 • гр.Несебър - нова част - район на спирка Торупсо" - 4 броя;

 • гр.Несебър - нова част - хотел " ИФА" - 10 броя;

 • гр.Несебър - нова част - района на Норвежко селище - 5 броя;

 • гр.Несебър - нова част - района на аквапарк "Несебър" - 10 броя;

 • Паркинг пред градски стадион - 5 броя

к.к. Слънчев бряг

 • В района срещу спирка "Фрегата" - 5 броя;

 • Вили ЮГ- 6 броя;

 • Паркинг пред клуб "Мултиплейс"-12 броя;

 • В района на магазин " Перла" - 10 броя;

 • Паркинг пред магазин "Младост" - 10 броя;

 • Паркинг срещу автогарата "Несебър"-10 броя;

 • Паркинг пред пощата "Слънчев бряг" - 4 броя;

 • пред хотел "Кристал" - 8 броя;

 

 • Алеята между ресторант "Палма" и хотел "Бисер" - 25 броя;

 • Аквапарк „Слънчев бряг,, - 12 броя;

 • район поликлиника”Слънчев бряг”-12броя;

 • комплекс „Браво”-5 броя;

комплекс "Елит I" - 3 броя; комплекс "Елит II" - 3 броя;

комплекс "Елит III" - 3 броя;

в района на комплекс "Съни дей" - 3 броя;

в района на хотел "Ивана палас" - 6 броя;

в района на хотел "Вела" - 5 броя;

в района на хотел "Северина" - 3 броя;

паркинг пред вилна зона "Зора" - 8 броя;

В района на Морски санаториум - 6 броя;

В района на АС „Инцараки,, - 6 броя;

паркинг пред хотел "Сън райе" - 3 броя;

В района на комплекс „Форд Нокс,, - 10 броя;

До централен вход к.к. „Елените,, - 6 броя

 

град Св.Влас:

 

централен площад - 6 броя ; до хотел "Скай - хотел" - 6 броя

село Равда

•централен площад - 8 броя;

•В района на комплекс „Емералд,, - 5 броя;

 

град Обзор

 

автогара - 5 броя;

ресторант "Ореха" - 8 броя;

ресторант "Комета" - 7 броя;

хотел " Хелиос бийч " - 3 броя;

за външни таксиметрови автомобили следните местостоянки:

 

 • гр.Несебър- пред паркинг над ресторант „Вятърна мелница”;

 • Слънчев бряг - района срещу автогара " Несебър";

 • гр.Обзор - района на Автогарата;

 

13. На основание чл.28-чл.30 от Наредба №34 от 06.09.1999г. за таксиметров превоз на пътници Кмета на Община Несебър следва да осъществява контрол по издаването и законосъобразното ползване на резрешителното за извършване на таксиметров превоз на пътници.

 

Приложение неразделна част от решението: Образец на светлоотразителен стикер, защитен с холограма за календарната 2018 година.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 431/09.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на дърва за огрев на служителите от районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението„ – гр. Несебър.

Общинският съвет с20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 609

 

На основание чл.21 ал.2 т.23 от ЗМСМА, предоставя право за закупуване на дървесина за огрев от общински горски фонд в размер на 8 /осем/ куб.м. на човек, на служителите от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Несебър, по приложен списък съгласуван с кмета на Общината .

 

По т.ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 450/16.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на СНЦ „Местна инициативна група Несебър“ по ПРСР 2014-2020 г. за финансиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 610

 

 1. На основание чл. 21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА Общински съвет Несебър, дава съгласие Община Несебър, като партньор в СНЦ „Местна инициативна група Несебър“ да осигури за своя сметка финансиране в размер на 3,5 % от размера на финансовия ресурс за управление на стратегията за ВОМР. Условие за осигуряване на финансирането е подписване на договор за бъзвъзмездна финансова помощ между МИГ Несебър, ДФ Земеделие и МЗХГ за финансиране на стратегията за ВОМР на „МИГ Несебър“ по Подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г.

 

 1. На основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението, предвид краткият срок за кандидатстване.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 449/16.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно заемообразно финансиране изпълнението на проект по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ по Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 611

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 от ЗМСМА

 

 1. Общински съвет – Несебър дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства от „Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ като осигури временна наличност на средства в размер до 48 895,75 лв., със срок на погасяване - незабавно след получаване на окончателно плащане по Договор МДР-МП-01-12/27.06.2017г., както и да покрива всички недопустими разходи, свързани с дейностите по проекта, необходими и направени във връзка с неговото изпълнение.

 2. На основание чл.60 от АПК, предвид краткия срок за кандидатстване, допуска предварително изпълнение на Решението,.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 445/14.08.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно актуализиране на програмата за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост на община Несебър за 2017 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 612

 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като: Раздел ІV „Общински обекти от първостепенно значение“ се допълва със следните обекти:

 

гр. Несебър, Сл. бряг, Равда, Ахелой

1. Изграждане на втора камера към HB „Стролата“ – гр. Несебър с проектен обем V=20000 m³; F=7500 m²

2. Шахти регулатори на налягане:

-на довеждащия водопровод при вход в с. Равда с обем = 48 m³

- на довеждащия водопровод при вход в гр. Несебър с обем = 96 m³

- на довеждащия водопровод при вход в ТК „Сл. бряг“, с обем = 96 m³

Сл. бряг, Несебър, Равда

1. Реконструкция на довеждащ водопровод DN600 стом. от HB „Стролата“ за Несебър, Сл. бряг, Св. Влас, Равда L = 2 525 m DN1000mm

2. Довеждащ водопровод DN600 стом. от HB „Стролата“ за Несебър, Сл. бряг, Св. Влас, Равда L = 1 850 m DN 800 mm – реконструкция

гр. Несебър

1. Реконструкция на довеждащ водопровод DN400-стом. за гр. Несебър

L = 4000 m DN 400 mm

с. Равда

1. Реконструкция на довеждащ водопровод DN250-етернит за с. Равда с L = 900 m

DN 350 mm

2. Реконструкция на довеждащ водопровод от новопроектиран водопровод до разпределителна мрежа с L = 900 m DN 350 mm

гр. Ахелой

1. Реконструкция на довеждащ водопровод от HB„Стролата“ и доизграждане на съществуващ водопровод за местността „Бабата“ с L = 800 m DN 300 mm;

гр. Свети Влас

Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Кошарица-Кучкарника“ до HB „Ханска Шатра“ с L=950 m DN 400 mm;

Проект на ПУП-ПЗР , проектиране и изграждане на Пречиствателна станция върху ПИ 11538.11.23 по КК на гр.Св.Влас, м.“Ага чешме“, Урбанизирана територия, на площ от 11801кв.м, АчОС №5132/08.03.2012г.

гр. Обзор

1. Изграждане на втора камера към същ. Напорен резервоар V = 4 500 m³

2. (АЦ Ф546) (АЦ Ф546) Довеждащ водопровод от ПС„Приселци“ до регулационна граница на гр. Обзор с L = 6432 m DN 400 mm

3. Реконструкция на тласкатели (АЦ Ф350) от КПС 1 до изливна шахта с L = 2*220 m DN 200 mm; DN 560 mm

4. Реконструкция на колектор (АЦ Ф546) от изливна шахта до изливна на гр. Бяла

L = 600 m с DN 600 mm

5. Реконструкция на колектор от изливна шахта на гр. Бяла до КПС 2 с L=600 m

DN 800 mm

6. Реконструкция на тласкатели (АЦ Ф546) от КПС 2 до ПСОВ „Обзор“ с L =750 m

DN 700 mm

 

По т.ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 437/11.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.95.5, изградена на груб строеж върху ЗП 3 в УПИ І-общ., кв9, по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 613

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър

1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2017г. , като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.95 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І-общ., кв.9 по плана на гр.Несебър, АОС №2604/21.03.2007г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на строеж на Златко Иванов Зелеников, ЕГН 5910150566 и Красимира Георгиева Зеленикова, ЕГН 6811290494, и двамата с постоянен адрес: с.Равда, ул.»Апостол войвода»№3, за пристрояване и надстрояване на съществуваща жилищна сграда с РЗП 284,92 кв.м, с кадастрален идентификатор №51500.503.95.5, изградена на груб строеж върху ЗП 3 в УПИ І-общ., кв.9 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, въз основа на което и съгласно одобрения от 07.06.2017г. идеен архитектурен проект ще се изгради пристройка на кота +5,95 със 100,82 кв.м, като застроената площ на етажа ще стане от 32,74 кв.м на 133,56 и надстройка на кота +8,70 със ЗП – 87,92кв.м, като общата бруто разгъната застроена площ на надстройката ще стане 188,74 кв.м, а на сградата 473,66 кв.м.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване и надстрояване по т.2 в размер 25 250 лв. /двадесет и пет хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС .”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/


 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 438/11.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ V-237, кв.10, по плана на гр. Несебър с кадастрален идентификатор 51500.501.101 по КК на гр. Несебър, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 614

 

“1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2017г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка І, се допълва със следния поземлен имот, а именно: 131/401 кв.м идеални части от УПИ V-237, кв.10 по плана на гр.Несебър, целия на площ от 401 кв.м/четиристотин и един кв.м с кадастрален идентификатор 51500.501.101 по КК на гр.Несебър, с трайно предназначение : урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване; Отреден «За хотел».

2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на Община Нсебър да се продадат собствените на Община Несебър131/401 кв.м идеални части от УПИ V-237, кв.10 по плана на гр.Несебър, целия на площ от 401 кв.м/четиристотин и един кв.м/ с кадастрален идентификатор 51500.501.101 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 401 кв.м, с трайно предназначение : урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване; Отреден «За хотел», актуван с АОС №6346/19.02.2016г. на съсобственика на имота Борислав Павлов Моравенов, ЕГН 7302104728, с адрес гр.Пловдив, ул.»Петър Парчевич»№5 за сумата от 38 822 лв. /тридесет и осем хиляди осемстотин двадесет и два лева/ без ДДС.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 446/14.08.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имот – общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ-342, кв.57 по плана на гр. Несебър.

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 4 гл. »въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 615

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър :

І. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2017 г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка І, се допълва със следния поземлен имот, а именно: УПИ VІІІ-342, кв.57 по плана на гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.501.380 по КК на гр.Несебър, на площ от 326 кв.м, с трайно предназначение : урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско строителство; Отреден «За поща».

ІІ. 1 На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе търг с явно наддаване за продажба на УПИVІІІ-342, кв.57 по плана на гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.501.380 по КК на гр.Несебър, на площ от 326 кв.м, с трайно предназначение : урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско строителство; Отреден «За поща», АОС№3105/29.07.2009г. Върху имота е построена сграда със Застроена площ от 286 кв.м, състояща се от сутерен, два етажа и тавански помещения, собственост на „Пилад” ЕООД, ЕИК 131359924 и „Български пощи” ЕАД

2. Търга по т.ІІ.1 да се проведе при следните условия:

- начална тръжна цена – 125 000 лв./сто двадесет и пет хиляди лева / без ДДС,

- стъпка за наддаване – 1250лв.; / хиляда двеста и петдесет лева /

- депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена за имота, за който се участва.

3. На основание чл.33 във връзка с чл.66 от ЗС, след провеждането на публичния търг с явно наддаване и определяне на спечелилия в търга участник, продавания имот УПИ VІІІ-342, кв.57 по плана на гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.501.380 по КК на гр.Несебър, на площ от 326 кв.м да бъде предложен за закупуване на „Пилад” ЕООД и „Български пощи” ЕАД, в качеството им на собственици на обекти в сградата построена в имота, на продажната цена, достигната на търга. В случай, че същите откажат, представяйки писмена декларация за това, да бъде сключен договор за продажба с участника спечелил търга по предложената от него цена.

ІІІ. Общински съвет – Несебър, упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 447/14.08.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІV-общ.-391, 618 в кв.5001 по плана на к.к. „Слънчев бряг“ с кадастрален идентификатор 51500.506.705 по КК на гр. Несебър, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 616

 

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2017г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка І, се допълва със следния поземлен имот, а именно: 1212 кв.м идеални части от УПИ ІV-общ.,391, 618 в кв.5001 по плана на кк.Сл.бряг, целия на площ от 2028 кв.м/две хиляди двадесет и осем кв.м/ с кадастрален идентификатор 51500.506.705 по КК на гр.Несебър, с трайно предназначение : урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг курортно-рекреационен обект; Отреден «За курортно рекреационно строителство».

2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на Община Нсебър да се продадат собствените на Община Несебър 1212 кв.м идеални части от УПИ ІV-общ.,391, 618 в кв.5001 по плана на кк.Сл.бряг, целия на площ от 2028 кв.м/две хиляди двадесет и осем кв.м/ с кадастрален идентификатор 51500.506.705 по КК на гр.Несебър, с трайно предназначение : урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг курортно-рекреационен обект; Отреден «За курортно рекреационно строителство», актуван с АОС №6475/27.06.2017г. на «Зора Ленд» ООД, ЕИК 203411400, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, кк «Слънчев бряг», Административен център «Сапфир», представлявано от Петър Петров, в качеството му на съсобственик на имота, за сумата от 262 495 лв. /двеста шестдесет и две хиляди четиристотин деветдесет и пет лева/ без ДДС.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/


 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 436/11.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Захранващ водопровод за питейно-битови нужди“ за поземлен имот с идентификатор 51500.66.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 617

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Захранващ водопровод за питейно – битови нужди” за поземлен имот с идентификатор 51500.66.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”, през имот ПИ 51500.66.33 по КК на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Захранващ водопровод за питейно – битови нужди” за поземлен имот с идентификатор 51500.66.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”, през имот ПИ 51500.66.33 по КК на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”

 

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 432/09.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване –кабели 0,4 кV на навеси за търговска дейност“ за ПИ 11538.14.2 по КК на гр. Свети Влас, м. „Козлука“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 618

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване-кабели 0.4kV на навеси за търговска дейност”за ПИ 11538.14.2 по кадастрална карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука”и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение. Видно от заданието, трасето на кабелите започва от БКТП в ПИ 11538.13.42 с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди”, частна собственост, пресича ПИ 11538.13.42 /по друг проект/, пресича 11538.13.170 с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път”, публична общинска собственост до ново ТЕПО на границата на ПИ 11538.14.2.

Дължината на трасето е 25.23м в земеделска територия в ПИ 11538.13.170.Определя се сервитут 1м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.Общата площ на сервитута е 55.90м в ПИ 11538.13.170.

3. Общински съвет- Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект :„Външно ел. захранване-кабели 0.4kV на навеси за търговска дейност”за ПИ 11538.14.2 по кадастрална карта на гр.Свети Влас, местност „Козлука”

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 386/10.07.2017 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ V-560, кв.38 по плана на с.о. „Инцараки“, землище на гр. Свети Влас , с идентификатор по КК 11538.504.877, преминаващи през имот ПИ 11538.504.591 по КК на с.о. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108, ал.3 от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 619

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели НН за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ V-560, кв.38 по плана на С.О.»Инцараки», землище гр.Свети Влас с идентификатор по КК 11538.504.877, преминаващи през имот ПИ 11538.504.591 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване- за второстепенна улица. Съгласува представеното задание съгласно което трасето започва от ЖБ стълб в ПИ 11538.504.591, пресича ПИ 11538.504.591 и достига до ново ел. табло /ТЕПО/ на границата на УПИ V-560, кв.38 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, ПИ с идентификатор 11538.504.877 по КК на гр.Свети Влас.

Проектната дължина на трасето в имот публична общинска собственост е 6.25м, които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м от страната на имотите и 1.50м от страната на улицата,спрямо оста на трасето на кабела с обща площ от 16.35кв.м.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 385/10.07.2017 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН за външно ел. захранване на съществуваща вилна сграда в УПИ VІІ-105, кв.16 по плана на с.о. „Инцараки“, землище на гр. Свети Влас , с идентификатор по КК 11538.504.108, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по КК на с.о. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108, ал.3 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 620

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели НН за външно ел. захранване на съществуваща вилна сграда в УПИ VІІ-105, кв.16 по плана на С.О.»Инцараки», землище гр.Свети Влас с идентификатор по КК 11538.504.108, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване- за второстепенна улица. Съгласува представеното задание съгласно което трасето започва от ЖБ стълб в ПИ 11538.504.585, пресича ПИ 11538.504.585 и достига до ново ел. табло /ТЕПО/ на границата на УПИ VІІ-105, кв.16 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, ПИ с идентификатор 11538.504.108 по КК на гр.Свети Влас.

Проектната дължина на трасето в имот публична общинска собственост е 11.52м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 1.00м. от двете страни на трасето с обща площ от 27.44кв.м.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 416/25.07.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.77.15, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 621

 

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.77.15 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване- лозе, целия на площ от 624кв.м, находящ се в землището на с.Равда, местност „Чатал тепе“ за неземеделски нужди, зона „Жм“ с предназначение „За жилищно строителство и обслужващи функции“ при устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.= 1,20, Н≤10,00м и минимално озеленяване 50% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

При внасянето на проекта за одобряване, да бъдат изпълнени забележките на Общински експертен съвет по устройство на територията от Протокол № 8 от 07.06.2017 г.

При представянето на проекта за ПУП – ПЗ за имота, да се представят Ел. и ВиК схеми съгласувани с « ЕВН България Електроразпределение « ЕАД и с Водоснабдяване и канализация на ЕАД - Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 417/26.07.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „КПС с тласкател към РШ 67 от селищната канализационна мрежа на с. Тънково за жилищни комплекси „Съни дей 5“, „Съни дей 6“ и Съни бийч вилидж и спа“, находящи се в землището на с. Тънково, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 622

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработване на ПУП-ПП за обект: „КПС с тласкател към РШ 67 от селищната канализационна мрежа на с. Тънково за жилищни комплекси „Съни Дей 5“, „Съни Дей 6“ и „Съни Бийч Вилидж и Спа“, находящи се в землището на с. Тънково, община Несебър, като новопроектираният тласкател да започне от съществуваща канализационна помпена станция в ПИ 73571.49.207, м.“Камарата“, землище с. Тънково, да минава през ПИ 73571.49.74-полски път собственост на община Несебър, през ПИ 73571.49.214- пасище –публична общинска собственост, през ПИ 73571.49.67- пасище- публична общинска собственост, през ПИ 73571.49.84-полски път собственост на община Несебър и достигне до съществуваща РШ 67 в с.Тънково. Дължината на тласкателя е 1273кв.м и е предвиден сервитут по 0,40м от оста на тръбата съгласно чл.112, т.2 от Закона за водитте и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОСС.

2. Във връзка с разпоредбите на чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.25, ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ, Общински съвет-Несебър дава съгласие трасето да премине през ПИ 73571.49. 214- пасище –публична общинска собственост и през ПИ 73571.49.67- пасище- публична общинска собственост.

3.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

/ Списъкът споименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 410/25.07.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – павилион за обменно бюро в ПИ 11538.501.497 по КК на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 623

 

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на гр. Свети Влас, община Несебър, Общински съвет Несебър приема и съгласува приложената схема както следва:

 • павилион за обменно бюро в ПИ 11538.501.497 по КК на гр. Свети Влас разгледана и приета с т.18 от протокол №6/14.07.2017г. на комисията за поставяеми обекти

Схемата е неразделна част от решението .

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№430/07.08.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терен общинска собственост на територията на гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 624

 

 

На основание чл 55 ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър , Общински съвет – Несебър съгласува приложеното допълнение към схема за поставяне на РИЕ на терен общинска собственост на територията на община Несебър.

/Схемата е неразделна част от решението/

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 451/16.08.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж в ПИ 58431.61.3, ПИ58431.63.21 и ПИ 58431.120.1 по КК и КР на с. Приселци и ПИ 53045.531.29, ПИ 53045.560.15 и ПИ 53045.560.17 по КК и КР на гр. Обзор, за изграждане на електрически стълбове и сервитут във връзка с изпълнение на обект: ВЛ 110 кV за присъединяване на п/ст „Обзор“ към ЕЕС.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 625

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62 ал.2 от АПК, Общински съвет - Несебър изменя точка три римско (III) от решение № 573 от Протокол №18/30.06.2017 год. на Общински съвет и определя размера на обезщетението на възникналият по силата на чл. 64, ал.9 от ЗЕ във вр. с НАРЕДБА № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти безсрочен сервитут по следният начин:

- за сервитута върху ПИ 58431.61.3, по КК и КР на с. Приселци на площ от 6,706 дка. в размер на 8 047 лв.

- за сервитута върху ПИ 58431.63.21 по КК и КР на с. Приселци на площ от 3,253 дка. в размер на 3 650 лв.

- за сервитута върху ПИ 53045.531.29, по КК и КР на гр. Обзор на площ от 0,949 дка. в размер на 6 876 лв.

Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 573 от Протокол №18/30.06.2017 год. Общински съвет – Несебър.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 424/01.08.2017 г.от инж. Клара Василева Каравасилева – за кмет на Община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП – ПРЗ за УПИ VІI-общ. в кв.5 по плана на гр.Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.23 по КК на гр. Обзор, община Несебър/.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 626

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ Общински съвет–Несебър дава съгласие за процедиране на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VIІ-общ. от кв.5 по регулационния план на гр.Обзор, община Несебър, при което в частта изменение на регулацията заданието касае преконфигуриране на УПИ VI-oбщ. и УПИ VII-общ. от кв.5 по плана на гр. Обзор. В УПИ VII-обш. Има започнато строителство с отстъпено право на строеж от община Несебър, за целта се обособява нов УПИ VII-обш. за сграда в строеж с площ 675кв.м., като имота запазва отреждане „За жилищно строителство”. Останалата част от стария УПИ VII-общ. се придават към УПИ VI-общ. и новообразувания УПИ VI-общ. с площ от 1493кв.м. се отрежда за „За спорт, развлечения и паркинг”.

С плана за застрояване се установяват устройствени показатели в устройствена зона „Жм”, както следва: за УПИ VI-общ.-Кпл.=15%, Кинт=0,20, максимална височина на застрояване Нк=3,6м. и минимално озеленена площ 20%; за УПИ VII-общ.-Кпл.=20-60%, Кинт=1,00-2,00, максимална височина на застрояване Нк=10,00м. и минимално озеленена площ 20-60%.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 441/14.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за поземлен имот с идентификатор № 11538.13.174 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с208 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 627

 

1. Общински съвет – Несебър, като взе предвид изложените в докладната мотиви и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за поземлен имот с идентификатор 11538.13.174 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност Козлука, касаещ промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 11538.13.174: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 13м. и минимално озеленена площ 50%.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър одобрява приложеното задание и скица-проект към него за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на Кмета на община Несебър за сведение и изпълнение.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 442/14.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за поземлен имот с идентификатор 51500.76.31 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздъжла се» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 628

 

1. Общински съвет – Несебър, като взе предвид изложените в докладната мотиви и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за поземлен имот с идентификатор 51500.76.31 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност Кокалу, касаещ промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 51500.76.31: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10м. и минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър одобрява приложеното задание и скица-проект към него за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на Кмета на община Несебър за сведение и изпълнение.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 443/14.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ Х-11, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.11 и УПИ ХІ-321, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.12 по КК на гр. Несебър, кв.4001 по ПУП к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 629

 

1.На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ Х-11, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.11 и УПИ ХI-321, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.12 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

2.Проектът касае обединяване на УПИ Х-11 /ПИ 51500.507.11/ с площ 1817 кв.м. и УПИ ХI-321 /ПИ 51500.507.12/ с площ 1425 кв.м. в новообразуван УПИ Х-11,12 с площ 3242 кв.м. За новообразувания УПИ Х-11,12 се предвижда отреждане „За курортно и жилищно строителство“, запазване на устройствената зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. /5 етажа/, минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 444/14.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за поземлен имот с идентификатор 61056.78.7 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Чатал тепе“, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 630

 

1. Общински съвет – гр. Несебър, като взе предвид изложените в докладната мотиви и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за поземлен имот с идентификатор 61056.78.7 по кадастралната карта на с. Равда, местност Чатал Тепе, касаещ промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.78.7: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър одобрява приложеното задание и скица-проект към него за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящото решение.

3. При изготвянето на проекта да се вземат предвид забележките от протокол № 10 12.07.2017 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територия.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на Кмета на община Несебър за сведение и изпълнение.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 455/17.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 442 по т.40 от дневния ред от протокол № 12/23.12.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 631

 

На основание чл.62, ал.2 от АПК, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ и във вр. с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет Несебър поправя очевидна фактическа грешка допусната в Решение №442 от Протокол №12/23.12.2016г., по т.40 от дневния ред, в частта му по отношение вписване в решението на начина на трайно ползване на ПИ 51500.47.33, с площ 44390кв.м., като вместо начин на трайно ползване „изоставена нива”, да се чете начин на трайно ползване „изоставена ливада”.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 440/14.08.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.з. „Делфин“ в частта му по отношение на УПИ ХІV с идентификатор 51500.505.1055, УПИ ХV с идентификатор № 51500.505.2 в кв.12 по ПУП на к.з. „Делфин“, УПИ VІІ, представляващ част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.294 в к.к. „Слънчев бряг-изток“ и поземлен имот с идентификатор № 51500.505.1 по КК на гр. Несебър в кв.12 по ПУП на к.з. „Делфин“, с който се обединяват УПИ ХІV /ПИ 51500.505.1055/ с площ 8794 кв.м., УПИ ХV /ПИ 51500.505.2/ с площ 853 кв.м., УПИ VІІ /част от ПИ 51500.505.294/ с площ 513 кв.м. и поземлен имот с идентификатор № 51500.505.1 с площ 318 кв.м. по КК на гр. Несебър в кв.12 по плана на к.з. „Делфин“ в новообразуван УПИ ХVІІІ с площ 10 466 кв.м., с отреждане „За курортно строителство, трафопост и КПС“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 632

 

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет,

Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване на к.з. „Делфин” в частта му по отношение на УПИ ХIV, с идентификатор №51500.505.1055, УПИ ХV, с идентификатор №51500.505.2, УПИ VII, представляващ част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.294 по КК и КР на к.к. „Слънчев бряг – Изток“ и поземлен имот с идентификатор №51500.505.1 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 12 по ПУП на к.з. „Делфин”, с който се обединяват УПИ ХIV /ПИ 51500.505.1055/ с площ 8794 кв.м., УПИ ХV / ПИ 51500.505.2/ с площ 853 кв.м., УПИ VII /част от ПИ 51500.505.294/ с площ 513кв.м. и поземлен имот с идентификатор № 51500.505.1 с площ 318 кв.м. по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.12 по плана на к.з. „Делфин“ в новообразуван УПИ ХVIII с площ 10 466 кв.м., с отреждане „За курортно строителство, трафопост и КПС“, както и въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ ХVIII: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери В ЧАСТТА МУ ПО ОТНОШЕНИЕ НА поземлен имот с идентификатор №51500.505.294 по КК и КР на к.к. „Слънчев бряг – Изток“.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

 

 

 

Технически сътрудник: Р. Бинчарова