За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 19/18.07.2017 г.

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Докладна записка вх.№ 399/17.07.2017 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно осигуряване на средства за деца, настанени в Детски лагер „Чавдар“ – гр. Обзор
  2. Докладна записка вх.№ 400/17.07.2017 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на представител на община Несебър в Общо събрание на „Бургасинвест“ ООД – гр. Бургас.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 399/17.07.2017 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно осигуряване на средства за деца, настанени в Детски лагер „Чавдар“ – гр. Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 604

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, дава съгласие от общинския бюджет да бъдат отпуснати средства в размер до 80 000 лева за издръжка на Детски лагер „Чавдар” – гр. Обзор. Средствата да се изразходват за осигуряване храненето и други неотложни и необходими за децата разходи, които са задължителни за осигуряване нормалната почивка на настанените в лагера деца.

Периодът, за който ще бъдат плащани разходите за осигуряване функционирането на Детски лагер „Чавдар” – гр. Обзор, е до 08.08.2017 г.

Средствата да се прехвърлят от §9700 – резерв за непредвидени разходи в §4214 – обезщетение и помощи, отпускани по решение на Общински съвет – Несебър.

Общински съвет Несебър възлага текущ контрол по изпълнение на взетото решение да се упражнява от кмета на кметство гр. Обзор.

Предвид спешната необходимост от предоставяне на средствата и осигуряване изхранването на децата в лагера, на осн. чл. 60 от АПК, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 400/17.07.2017 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на представител на община Несебър в Общо събрание на „Бургасинвест“ ООД – гр. Бургас.

Румен Кулев – колеги, предлагам да гласуваме проекта за решение подробно описан в докладната записка. Имате думата за становища и предложения по въпроса.

Не постъпиха други предложения, поради което председателят на общинския съвет подложи на гласуване предложението от докладната записка и Общинският съвет с 19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 605

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, предл. последно от Закона за местното самоуправление и местната администрация, определя за представител на Община Несебър за участие в Общото събрание на „Бургасинвест” ООД на 03.08.2017 г. в гр. Бургас, г-жа Милена Стефанова Василева – гл. юрисконсулт при Община Несебър, като й предоставя правото по точки от 1 до т. 3 от Дневния ред да изрази съгласие и гласува „ЗА” предложените проекти за решения, а по т. 4 Разни - да гласува както прецени за правилно, съобразно включените въпроси.

На основание чл. 60 от АПК, предвид датата на насрочване на Общото събрание и с цел осигуряване възможност на Община Несебър да има свой представител на Общото събрание на „Бургасинвест” ООД, Общински съвет - Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

 

 

 

Технически секретар-Протоколист: Р. Бинчарова