За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

19/05.08.2021 г.

           

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх. № 405/20.07.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на 51500.506.197 по КК на гр. Несебър,представляващ УПИ І-общ., кв.7301 по плана на КК „Слънчев бряг-запад“, гр. Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
 2. Докладна записка вх. № 401/19.07.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне за управление на директорите на училищата в с. Тънково, с. Оризаре, с. Кошарица и с. Гюльовца, съответния сграден фонд общинска собственост.
 3. Докладна записка вх. № 402/19.07.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 53045.502.449.1 по КК на гр. Обзор на Управление „СГУ“.
 4. Докладна записка с вх. № 412/22.07.2021 г. от Николай Димитров – Кмет на Община Несебър, относно годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 година.
 5. Докладна записка вх.№ 375/07.07.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ-общ., ПИ с идентификатор по КК 51500.503.393 в кв. 3 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.
 6. Докладна записка вх. № 398/16.07.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост“, на основание Заповед за заместване №1919/11.11.2019 г. и Заявление за отпуск входящ №395/14.07.2021 г., относно одобряване на цена за целулоза от акация.
 7. Докладна записка вх.№ 413/22.07.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ IV – 597, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.455 и УПИ V-597, поземлен имот с идентификатор №51500.507.456 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.1505 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – Запад“.
 8. Докладна записка вх.№ 414/22.07.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ VII189, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.298 и УПИ XI, поземлен имот с идентификатор №51500.506.297 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 6103 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – Запад“.
 9. Докладна записка с вх. № 416/23.07.2021 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на с. Гюльовца община Несебър.
 10. Докладна записка вх. № 407/20.07.2021 г. от Николай Димитров - кмет  на община Несебър относно план за интегрирано развитие на община Несебър /ПИРО/ за периода 2021 – 2027 г.
 11. Докладна записка вх., № 409/22.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода от м. януари 2021 г. до м. юни 2021 г. включително.
 12. Докладна записка вх., № 410/22.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър относно правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г.
 13. Докладна записка вх. № 425/30.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.
 14. Докладна записка вх.№ 426/30.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на решение за изразяване съгласие, община Несебър като ощетено юридическо лице, да участва при предявяване на производството, на основание чл.227 от НПК.
 15. Докладна записка вх. № 399/19.07.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при храм „Св. Параскева“- с. Равда.
 16. Докладна записка вх. № 408/21.07.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2021 г.
 17. Докладна записка вх.№ 428/30.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане средства на СНЦ ОФК „Несебър“ – гр. Несебър
 18. Докладна записка вх.423/30.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет- Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на лице с тежко здравословно състояние.
 19. Докладна записка вх.№ 434/03.08.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно изменение на решение № 429 от Протокол № 18/24.06.2021 г. на Общински съвет – Несебър.

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх. № 405/20.07.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на 51500.506.197 по КК на гр. Несебър,представляващ УПИ І-общ., кв.7301 по плана на КК „Слънчев бряг-запад“, гр. Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 455

            1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2021 г., като Раздел ІІІ, т. В „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка В.1, се допълва с:

- УПИ І-общ. в кв.7301 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, с кадастрален идентификатор 51500.506.197 по КК на гр.Несебър, на площ от 912 кв.м, АОС№5140/09.03.2012г.

2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС определя пазарна цена в размер на 124 428 лв. (сто двадесет и четири хиляди четиристотин двадесет и осем лева) без ДДС на УПИ І- общ. в кв.7301 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, с кадастрален идентификатор 51500.506.197 по КК на гр. Несебър, на площ от 912 кв.м, отреден за „КОО” и устройствени показатели – Кпл.30%, Кинт-0,75, мин.озеленена площ – 50%, макс. ет.-2 етажа, АОС №5140/09.03.2012 г. за продажбата му на «М.М.-ТРЕЙД» ЕООД, ЕИК 147034245, със седалище и адрес на управление с. Равда, ул. «Крайбрежна» №32, представлявано от Румяна Маринова Василева, в качеството му на собственик на построената в имота сграда.

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх. № 401/19.07.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне за управление на директорите на училищата в с. Тънково, с. Оризаре, с. Кошарица и с. Гюльовца, съответния сграден фонд общинска собственост.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 456

        І. „На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет - Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2021 г., като раздел ІІІ, буква Б „Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление” се допълва със следните имоти:

       - ОУ „Васил Левски“, състоящо се от сгради с идентификатор  73571.501.170.1, 73571.501.170.2 по КК на с. Тънково и прилежащия двор с идентификатор 73571.501.370 по КК на с. Тънково, построени в УПИ І, кв.15 по плана на с. Тънково, АпОС № 5243/22.06.2012 г.;

        - ОУ „Георги Стойков Раковски“, състоящо се от сгради с идентификатор 53822.501.340.1 и 53822.501.340.2 по КК на с.Оризаре и прилежащия двор с идентификатор 53822.501.340 по КК на с.Оризаре, построени в УПИ ІV, кв.36 по плана на с.Оризаре, АпОС №5337/12.12.2012г.;

        - ОУ „Св. Иван Рилски“, състоящо се от сгради с идентификатор 39164.501.664.1, 39164.501.664.2, 39164.501.664.3 по КК на с.Кошарица и прилежащия двор с идентификатор 39164.501.664 по КК на с.Кошарица, построени в УПИ ІV - 230, кв.24 по плана на с.Кошарица, АпОС №6685/13.05.2021г.;

         - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, състоящо се от сгради с идентификатор 18469.501.159.1, 18469.501.159.2, 18469.501.159.3 по КК на с.Гюльовца и прилежащия двор с идентификатор 18469.501.159 по КК на с.Гюльовца, построени в УПИ ІІ, кв.16 по плана на с.Гюльовца, АпОС №924/30.01.2001г.;

ІІ.1. На основание чл.289, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование  и чл.12, ал.1 от ЗОС, Общински съвет - Несебър  предоставя безвъзмездно за управление на директорите на училищата в с.Тънково, с.Оризаре, с.Кошарица и с.Гюльовца, ползвания от тях сграден фонд и прилежащия към училищата двор - публична общинска собственост, както следва:

           - ОУ „Васил Левски“, състоящо се от сгради с идентификатор  73571.501.170.1 , 73571.501.170.2 по КК на с.Тънково и прилежащия двор с  идентификатор 73571.501.370 по КК на с.Тънково, построени в УПИ І, кв.15 по плана на с.Тънково, АпОС №5243/22.06.2012г.;

           - ОУ „Георги Стойков Раковски“, състоящо се от сгради с идентификатор 53822.501.340.1 и 53822.501.340.2 по КК на с.Оризаре и прилежащия двор с идентификатор 53822.501.340 по КК на с.Оризаре, построени в УПИ ІV, кв.36 по плана на с.Оризаре, АпОС №5337/12.12.2012г.;

          - ОУ „Св. Иван Рилски“, състоящо се от сгради с идентификатор 39164.501.664.1, 39164.501.664.2, 39164.501.664.3 по КК на с.Кошарица и прилежащия двор с идентификатор 39164.501.664 по КК на с.Кошарица, построени в УПИ ІV – 230, кв.24 по плана на с.Кошарица, АпОС №6685/13.05.2021г.;

         - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, състоящо се от сгради с идентификатор 18469.501.159.1, 18469.501.159.2, 18469.501.159.3 по КК на с.Гюльовца и прилежащия двор с идентификатор 18469.501.159 по КК на с.Гюльовца, построени в УПИ ІІ, кв.16 по плана на с.Гюльовца, АпОС №924/30.01.2001г.;

ІІ. Общински съвет - Несебър дава съгласие директорите на гореописаните учебни заведения да реализират собствени приходи, които да изразходват единствено за нуждите на поверените им училища чрез предоставяне на части от същите, представляващи: кабинети, физкултурни салони и спортни площадки на трети лица за временно възмездно ползване, по реда на Наредба №5 за РПУРОИ на ОС-Несебър и/или почасово по определен от директора график срещу заплащане на таксите определени в чл.129,  ал.2 или ал.3 от Наредба №11 за ОАМТЦУТОН на ОбС - Несебър в зависимост от целите, за които се предоставят.

ІІІ. Възлага на кмета на общината, в договора, с който ще се предостави правото на управление да бъде включена клауза, по силата на която директорите на съответното училище да имат задължението да осигурят свободен достъп до прилежащият училищен двор.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 402/19.07.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 53045.502.449.1 по КК на гр. Обзор на Управление „СГУ“.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 457

       І. „На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2021г., като раздел ІІІ, буква Б „Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление” се допълва със следния имот:

       - Обособена част на площ от 210 кв.м. на /кота -3.40/ от сграда с идентификатор 53045.502.449.1 по КК на гр.Обзор, находяща се в кв.49, УПИ VІІІ - общ. по плана на гр.Обзор, АОС №3108/26.08.2009г.,

       ІІ. На основание чл.12, ал.1 от ЗОС да се предостави на Управление „СГУ“ при Община Несебър безвъзмездно за управление, помещения на площ от 210 кв.м. на /кота -3.40/, представляващи част от сграда с идентификатор 53045.502.449.1 по КК на гр.Обзор, находяща се в кв.49, УПИ VІІІ - общ. по плана на гр.Обзор, АОС №3108/26.08.2009г.,  съгласно графичната част -Приложение №1, неразделна част към настоящото решение.

      ІІІ.  Консумативните разходи, такси и други разходи, определени със закон, относно предоставените помещения са за сметка на Управление „СГУ“ като второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

              /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка с вх. № 412/22.07.2021 г. от Николай Димитров – Кмет на Община Несебър, относно годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 година.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 458

На основание чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА и чл.66 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Несебър приема годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 година, неразделна част от настоящото решение.

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 375/07.07.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ-общ., ПИ с идентификатор по КК 51500.503.393 в кв. 3 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 459

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър дава съгласие да бъде допуснато изменение на  ПУП-ПРЗ  за УПИ ІІ-общ., кв. 3, касаещо обособяване от  УПИ ІІ  – „за търговия и озеленяване“, кв. 3 с площ 8623 кв.м на нов УПИ ІІ  – „за търговия и озеленяване“, кв. 3 с площ 4156 кв.м; нов УПИ V – „За закрит плувен басейн“, кв. 3 в устройствена зона „Соп“ /смесена устройствена зона/ с площ 3017 кв.м и прокарване на вело и пешеходна алея, успоредна на пътното платно на площ от 1450 кв.м, която се придава към ПИ 51500.503.510, публична общинска собственост,  с начин на трайно ползване – за второстепенна улица.

За новообразувания УПИ V - „За закрит плувен басейн“, кв.3, се предлагат следните градоустройствените показатели: Кпл.=80%; Кинт.= 1.5; озеленяване 20% и максимална височина Нк.= 10.00м.

          /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 398/16.07.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост“, на основание Заповед за заместване №1919/11.11.2019 г. и Заявление за отпуск входящ №395/14.07.2021 г., относно одобряване на цена за целулоза от акация.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 460

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1 от ЗГ и чл. 61, във вр. с чл. 58 от Наредба № 5 на Общински съвет - Несебър, чл. 71, ал. 5, т. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), определя цена за продажба от склад на ЦЕЛУЛОЗА ОТ АКАЦИЯ – 58,00 лв./куб.м без ДДС, като продажбата на акациева целулоза да се извърши съгл. чл. 71, ал. 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП.

        /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 413/22.07.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ IV – 597, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.455 и УПИ V-597, поземлен имот с идентификатор №51500.507.456 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.1505 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – Запад“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 461

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър, Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ IV-597, поземлен имот с идентификатор №51500.507.455 и УПИ V-597, поземлен имот с идентификатор №51500.507.456 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1505 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се образуват УПИ IV-455,456 с площ 1082 кв.м., с отреждане „За жилищно строителство“, в устройствена зона „Ок“ и УПИ V-455,456 с площ 700 кв.м., с отреждане „За автосервиз, търговия, обслужващи дейности“, в устройствена зона „Ок“. За новообразувания УПИ IV-455,456 се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,50, Нкорниз – 15 м. и минимално озеленена площ – 50%, а за новообразувания УПИ V-455,456 се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт –0,8, Нкорниз – 7,5 м. и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 414/22.07.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ VII189, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.298 и УПИ XI,  поземлен имот с идентификатор №51500.506.297 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6103 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – Запад“.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 462

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VII-189, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.298 и УПИ ХI, поземлен имот с идентификатор №51500.506.297 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6103 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект и двата имота УПИ VII-189 /ПИ 51500.506.298/ и УПИ ХI /ПИ 51500.506.297/ се отреждат „За жилищно и курортно строителство и обществено обслужване“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м. и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх. № 416/23.07.2021 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на с. Гюльовца община Несебър.

            Общинският съвет с 16 гл. „за”, 2 гл. «въздържали се» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 463

         На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.60 ал.2  от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно информационни и монументално – декоративни елементи на територията  на община Несебър, Общинския съвет съгласува приложената схема № 8 за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на с.Гюльовца, община Несебър, неразделна част от настоящото решение.

Схема за поставяне на РИЕ за с. Гюльовца за 2021 г.

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 407/20.07.2021 г. от Николай Димитров - кмет  на община Несебър, относно план за интегрирано развитие на община Несебър /ПИРО/ за периода 2021 – 2027 г.

             Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 464

 1. На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21ал.1 т.2, т.12 от ЗМСМА, чл.13, ал.4 и чл.24 ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл.21 ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие:Общински съвет – Несебър приема План за интегрирано развитие на Община Несебър за периода 2021 – 2027 г., неразделна част от настоящото решение .
 2. Възлага на кмета на общината да организира последващите съгласно закона действия по т.1 от настоящото решение.

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх., № 409/22.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода от м. януари 2021 г. до м. юни 2021 г. включително.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 465

           На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет-Несебър приема направения по реда на чл.27, ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на Общински съвет-Несебър и неговите комисии за периода  от м. януари 2021 г.  до м. юни 2021 г. включително.

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх., № 410/22.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър относно правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 466

На основание чл.21 ал.3 във връзка с чл.29а,  ал.5 от ЗМСМА,  Общински съвет-Несебър приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г., както следва:

           §1. Чл.90  ал.6 се изменя и придобива следната редакция:

Административното звеното по ал.1 се състои от 5 щатни бройки, както следва: началник отдел, юрисконсулт, експерт - 2 щатни бр. и специалист, които координират и подпомагат дейността на общинските съветници.

§2. В допълнителните разпоредби се създава нов §6  както следва:

            Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация  мандат 2019 – 2023 г., приет с решение № 466 Пр. № 19/05.08.2021 г., влиза в сила от деня на приемането му. 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 425/30.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 467

             На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 76  ал.3  от АПК, Общински съвет-Несебър, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър,  както следва: 

§1 Номера на § 5  в допълнителните разпоредби  приет  с  решене  № 386 от Протокол № 17/17.05.2021 г., да се чете  като § 6  

§2. В Допълнителните  разпоредби се създават нови  § 7, § 8  и  § 9   със  следния  текст:

 • Нов § 7  За 2021 г. намалява с  50 %   размера   на   цената на  услугите,  определена   в  чл.108 ал.1. 
 • нов § 8  За периода от 01.07. до 31.08.  на 2021 г.  намалява  с 45 %  размера  на цените на услугите  определени  в  чл.125 до чл.128.  
 • нов § 9   За периода от 01.06.2021 г до края  на 2021 г.намалява с 50 % размера на таксата определена в чл.36,  37  и  чл. 41.

§3  В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 11 както следва: 

            „Наредбата  за изменение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение № 467 от 05.08.2021 г. влиза в сила от деня на публикуването на решението, с което е приета в сайта на Общински съвет – Несебър“.

               По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 426/30.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на решение за изразяване съгласие, община Несебър като ощетено юридическо лице, да участва при предявяване на производството, на основание чл.227 от НПК.

 Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 468

          На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  Общински съвет-Несебър, упълномощава кмета на общината да представлява община Несебър по ДП №15/2017 г., по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Бургас, като ощетено юридическо лице от действията на привлечения като обвиняем, представляващ „Професионален футболен клуб „Несебър“ АД, да се яви и да участва в предявяване на производството, на основание чл. 227 от НПК, включително и с правото да преупълномощава  други лица.

            Предвид факта, че предявяването на производството е насрочено за 17.08.2021 г. и изчакването на влизането в сила на настоящото решение ще осуети неговото изпълнение, на основание чл.60 ал.1 от АПК, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

           

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 399/19.07.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при храм „Св. Параскева“- с. Равда.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 469

            На основание чл.21 ал.1 т.6 във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г. Общински съвет – Несебър дава съгласие да се отпуснат целеви средства в размер на 1 500 лв. на Църковно настоятелство при храм „Света Параскева“- с. Равда. за закупуване на електромотор за камбаната на църквата, като средствата се осигурят от бюджета на общинската администрация, дейност 762, § 4500.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 408/21.07.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2021 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 470

На основание  чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси , във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г., 

1.  Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

Дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

1

326/§5204

Закупуване на микробус за нуждите на ПГ по туризъм Сл.бряг

0

36 000

     -36 000

2

619/§5203

Съоръжения за скейт площадка гр. Несебър

 0

18 000

     -18 000

3

622/§5203

Закупуване на 2 бр. косачки за нуждите на с.Оризаре и с.Гюльовца  и на 1 бр. косачка за нуждите на с. Кошарица.

0

9 000

       -9 000

4

122/§5203

Оборудване за Общинска администрация

106 000

83 000

23 000

5

740/§5309

Ревитализация и социализация на етнографски музей „Къща Москояни“ гр. Несебър

0

36 000

-36 000

6

837/§5309

ПУП-ПП, специализирана схема  и ПУП-ПРЗ за лодкостоянки и пристанищни съоръжения за ПИ 61056.502.499, 61056.502.503, 61056.502.507 с.Равда

15 000

36 000

-21 000

7

604/§5309

Проектиране улично осветление на паркинги и тротоари в обхвата на ул. "Първа"  - запазна част в участък от кръгово кръстовище " Стадиона" до мост на р. Хаджийска гр. Несебър

0

20 000

-20 000

8

623/§5204

Сметоизвозващи автомобили за ОП БКСО гр.Несебър

0

400 000

-400 000

9

829/§1020

Трасиране и поддържане на полски пътища съгл. чл.37 В ал.21 от ЗСПЗЗ за ОП УОГСГС Несебър

0

40 000

-40 000

10

745/§5400

Закупуване на земя за гробищен парк гр.Свети Влас

0

258 000

-258 000

11

122/§5400

Придобиване на земя в т.ч.в ПИ 51500.506.493 в УПИ II кв.4801 по КК на Слънчев бряг

900 000

693 652

206 348

12

122/§5202

Сграда с инд.  ПИ 51500.506.493.1 Слънчев бряг

0

190 210

-190 210

13

122/§5202

Сграда с инд.  ПИ 51500.506.493.2 Слънчев бряг

0

9 798

-9 798

14

619/§5206

Детска площадка в УПИ II кв.4801 Слънчев бряг

0

6 340

       -6 340

За Обект №1  средствата се прехвърлят от Общинска администрация Дейност 322 §1098.

За Обекти  от №5 до №10  средства в размер на 775 000 лв. се осигуряват, както следва:

Завишава плана на приходите:

§4030 – с  250 000 лв.

§4040 – с 125 000 лв.

§6102 – с 400 000 лв.

  2. Да се актуализира бюджета на Управление „Социални грижи и услуги“, както следва:

Държавна дейност

           От дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ – 183 310 лв

            §0101 – 138 000 лв.

            §0205 -      2 760 лв.

            §0551 -    15 800 лв.

            §0560 -      6 650 лв.

            §0580 -      3 900 лв.

            §1015 -      5 000 лв.

            §1020 -    11 200 лв.

           В дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“ – 183 310 лв.

§0101 –   21 000 лв.

§0201 -    90 000лв.

            §0205 -      3 310 лв.

            §0551 -    12 700 лв.

            §0560 -      5 350 лв.

            §0580 -      3 100 лв.

            §1015 -      5 000 лв.

            §1020 -      9 200 лв.

            §1051 -      2 000 лв.

            §1901 -         100 лв.

            §1981 -         550 лв.

            §5204 -    29 000 лв.

 1. Да се извършат следните промени в бюджета на ОП УОГСГС:

Дейност 829 :

             От §1020 в §5203 – 3 000 лв. за закупуване на 2 бр. GPS устройства.

4. Да се извършат следните промени в бюджета на ОП БКСО:

Дейност 623:

            От §1016 в §5203 – 4 287 лв. за закупуване на хидравличен подемник и косачка

            5.Да се извършат следните промени в бюджета на Кметство Обзор:

Дейност 122

             От §1020 в §5301 – 1 114 лв. за закупуване на ПП за счетоводство .

6. Допълнително гласуваните средства в размер на 4000 лв.  за закупуване на косачка за с. Кошарица да бъдат осигури от дейност 122/§ 5203.

              На основание чл.60 ал.1 от АПК  с оглед необходимостта от спешто финализиране  на сделката за закупуване на земята за гробищен парк в гр. Свети Влас., допуска предварително изпълнение на решението в частта му по точка 1.10.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 428/30.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане средства на СНЦ ОФК „Несебър“ – гр. Несебър

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 2 гл. «против» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 471

На основание чл. 21 ал.23 от ЗМСМА във връзка с чл.3 т.2 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в Община Несебър, Общински съвет – Несебър реши:

         Отпуска на Сдружение с нестопанска цел «Общински футболен клуб Несебър» целева субсидия, в общ размер на 199 000 лв. /сто деветдесет и девет хиляди лева/, разпределени,  както следва:

1. За издръжката на детско-юношеската школа сумата в размер на 24 000 лв. /двадесет и четири хиляди лева/.

2. За  подпомагане на дейността на Мъжкия футболен отбор сумата в размер на   130 000 лв. /сто и тридест хиляди лева/.

3. За покриване на разходите  за ВиК  сумата в размер на 45 000 лв. / четиридесет и пет хиляди лева/.

С цел осъществяване на текущ контрол, задължава Сдружение с нестопанска цел ОФК «Несебър» да представя в Общинския съвет, на всяко три месечие финансов  отчет, ведно с придружаващите го първични счетоводни документи, удостоверяващи реда и начина на изразходване на  средствата, отпуснати с настоящото решение.    

Средставата да бъдат осигурени  от бюджета на общината за 2021 г. от Дейност 714, § 4500.

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.423/30.07.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет- Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на лице с тежко здравословно състояние.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 472

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на лицето Неделчо Любомиров Русев.

Средствата  в общ  размер  на 1000  лв.,  да бъдат  осигурени от бюджета на община Несебър.

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 434/03.08.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно изменение на решение № 429 от Протокол № 18/24.06.2021 г. на Общински съвет – Несебър.

            Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 473

І. На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Несебър изменя Решение № 429 от Протокол №18/24.06.2021 г. на Общински съвет-Несебър и същото придобива следната редакция:   

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.8 от Закон за общинската собственост и чл.20а от ЗЗД и като взе предвид, че с Решение от 28.07. 2021 г. на Министерски съвет е удължена извънредната епидемична обстановка до 31.08.2021 г., Общински съвет - Несебър реши:

            1. За периода от 01.05.2021 г. до 30.09.2021 г. да се намали с 50% размера на месечния наем по действащи, сключени, или които предстоят да бъдат сключени в този период договори за наем на нежилищни обекти и терени за атракционни съоръжения, отдадени по реда на Наредба № 5 за РПУРОИ.

            2. С 50% да се намали размера на годишния наем, който се заплаща наведнъж или на две вноски и следва да се заплати в периода от 01.05.2021 г. до 30.09.2021 г. по действащи, сключени, или които предстоят да бъдат сключени в този период  договори за наем на нежилищни обекти, отдадени по реда на Наредба № 5 за РПУРОИ.

3. Упълномощава кмета на общината да сключи допълнителни споразумения към договорите за наем по т.І.1 и т.І.2 от настоящото решение.

ІІІ. Предвид необходимостта от подготовката на допълнителни споразумения към договорите за наем и с оглед началната дата на периода, за който ще се прилага преференцията, на основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението. 

       / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

                                                                                                                        

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия