За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

18/30.06.2017 г.

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 346/14.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на СНЦ „Местна инициативна група Несебър“ по ПРСР 2014-2020 г. за финансиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

 2. Докладна записка вх.№ 336/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

 3. Докладна записка вх.№ 331/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № BG 16M1OP002-5.002-0003-C01/31.05.2017 г. за реализацията на проект ИСУН № № BG 16M1OP002-5.002-0003 „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в община Несебър“, одобрен за финансиране по процедура BG 16M1OP002-5.002 „Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“

 4. Докладна записка вх.№ 354/16.06.2017 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него, за периода – 01.2016 г. – 05.2017 г.

 5. Докладна записка вх.№ 359/20.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред ПУДООС, МОСВ.

 6. Докладна записка вх.№ 352/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на т.5.4 и т.5.7 от Решение № 451 от Протокол №14/26.01.2017 г., на Общински съвет – Несебър.

 7. Докладна записка вх.№ 316/09.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2017 г.

 8. Заявление за подпомагане вх.№ 754/15.12.2016 г. от Бинка Монева – председател на Регионална съюзна организация на слепите – гр. Бургас към Съюза на слепите в България.

 9. Докладна записка вх.№ 339/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение от „Асансьорни сервизи – София“ АД по чл.66 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността за закупуване на обект с кадастрален идентификатор 51500.506.297.1 по КК на гр. Несебър.

 10. Докладна записка вх.№ 344/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имот – общинска собственост в землището на с. Тънково.

 11. Докладна записка вх.№ 337/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в с. Равда и с. Гюльовца.

 12. Докладна записка вх.№ 338/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с ьявно наддаване за отдаване под наем на 2 кв.м. от самостоятелен обект с идентификатор 51500.501.318.7 по КК на гр. Несебър-стара част, за банкомат.,

 13. Докладна записка вх.№ 343/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 3, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“ – гр. Несебър-нова част.

 14. Докладна записка вх.№ 345/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сграда с идентификатор 51500.502.429.6 по КК на гр. Несебър-нова част.

 15. Докладна записка вх.№ 341/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление върху част от имот с идентификатор 51500.502.15.2 по КК на гр. Несебър-нова част.

 16. Докладна записка вх.№ 355/19.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване на постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.

 17. Докладна записка вх.№ 361/21.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране на програма за управление и разпореждане на имоти-общинска собственост на община Несебър за 2017 г.

 18. Докладна записка вх.№ 362/21.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж в ПИ 58431.61.3, ПИ 58431.63.21 и ПИ 58431.120.1 по КК и КР на с. Приселци и ПИ 53045.531.29, ПИ 53045.531.15 и ПИ 53045.531.17 по КК и КР на гр. Обзор, за изграждане на електрически стълбове и сервитут във връзка с изпълнение на обект: „ВЛ 110, кV за присъединяване на п/ст „Обзор“ към ЕЕС.

 19. Докладна записка вх.№ 325/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „ Външно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор № 51500.86.8 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

 20. Докладна записка вх.№ 326/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІХ-общ. в кв.55 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.537, УПИ ХLІІІ-общ. в кв.55 по плана на гр. Несебър,с идентификатор 51500.502.806 и имот с идентификатор 51500.502.536 – улица.

 21. Докладна записка вх.№ 323/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „външно ел захранване на апартаментен хотел, сграда „Б“ в ПИ с идентификатор 51500.84.40 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“ по реда на чл.124а от ЗУТ.

 22. Докладна записка вх.№ 322/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „външно ел захранване на апартаментен хотел, сграда „А“ в ПИ с идентификатор 51500.84.40 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“ по реда на чл.124а от ЗУТ.

 23. Докладна записка вх.№ 350/15.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване схема за поставяне на козирка над входа за прием на пациенти и навес за линейки, за нуждите на филиал на ЦСМП, находящ се в Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ, с филиал на ЦСМП, в УПИ ХХХI в кв.55 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.454 по КК на гр. Несебър, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ.

 24. Докладна записка вх.№ 310/06.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 11538.504.301, подобект: „Кабелна линия 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4 кV, 2х630 кVА в ПИ 11538.1.184 по КК на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, община Несебър и подобект: „ШКД-6, табло мерене и кабели НН“ за УПИ ХХХІV-273 в кв.40 по плана на С.О. „Инцараки“, представляващ ПИ 11538.504.301 по КК на гр. Свети Влас, преминаващи през имот ПИ 11538.1.96 и ПИ“ 11538.1.98 по КК на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас.

 25. Докладна записка вх.№ 317/09.06.2017 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІХ, ПИ с идентификатор 51500.503.192 в кв.17 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

 26. Докладна записка вх.№ 311/06.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 11538.504.301, подобект: „Кабелна линия 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4 кV, 2х630 кVА в ПИ 11538.1.184 по КК на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, община Несебър и подобект: „ШКД-6, табло мерене и кабели НН“ за УПИ ХХХІV-273 в кв.40 по плана на С.О. „Инцараки“, представляващ ПИ 11538.504.301 по КК на гр. Свети Влас, преминаващи през имот ПИ 11538.504.589 и ПИ 11538.504.590 по КК на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас.

 27. Предложение вх.№ 308/06.06.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 11538.1.46, м. „Юрта“, землище гр. Свети Влас.

 28. Докладна записка вх.№ 347/14.06.2017 г. от арх. Никола Орешков – архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ в обхват УПИ Х, ПИ с идентификатор 51500.503.82 в кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

 29. Докладна записка вх.№ 324/12.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване н допълнителна схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ –„паметник на Васил Левски“, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, на територията на с. Тънково.

 30. Докладна записка вх.№ 330/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Трасе на Кабели 20 кV“ от нови ЖР стълбове в ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в ПИ 27454.23.19, м. „Кладери“, землище на с. Емона.

 31. Докладна записка вх.№ 327/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за 5 броя модулни павилиона за пакетирани хранителни стоки в кв.33 по плана на с. Равда , ПИ 61056.501.494, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, на територията на с. Равда.

 32. Докладна записка вх.№ 329/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект“Кабели НН от нов БКТП в ПИ 27454.23.19 до съществуващо ГРТ в ПИ 27454.23.85“,м. „Кладери“, землище на с. Емона.

 33. Докладна записка вх.№ 351/15.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ за: Заведение за бързо обслужване в ПИ 51500.506.422-улично пространство между кв.5001 и кв.4902, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, на територията на к.к. „Слънчев бряг-запад“, община Несебър.

 34. Докладна записка вх.№ 328/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – за елемент на градското обзавеждане на „Светофарна уредба на кръстовище – ул. „Несебър“ – пешеходно пресичане в кв. „Аурелия“, попадащ в ПИ 51500.510.70 с отреждане за второстепенна улица, общинска собственост и в ПИ 61056.501.501-общински път, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, на територията на гр. Несебър и с. Равда.

 35. Докладна записка вх.№ 321/12.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда – блок „В“, подобект „Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор 61056.56.49, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда, община Несебър.

 36. Предложение вх.№ 320/12.06.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.65.13, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда.

 37. Предложение вх.№ 303/30.05.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външен питеен водопровод“ за ПИ 73571.27.149, м. „Боруна“, землището на с. Тънково, община Несебър.

 38. Предложение вх.№ 302/30.05.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.26, м. „Хендек тарла“, землището на с. Равда.

 39. Докладна записка вх.№ 348/15.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПР на ПУП за спортно - рекреационен парк в УПИ I в кв.65 по плана на гр. Свети Влас.

 40. Докладна записка вх.№ 334/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-102 в кв.15 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

 41. Докладна записка вх.№ 332/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VI-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.508.89 по КК на гр. Несебър, кв.403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - запад“.

 42. Докладна записка вх.№ 356/20.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за ПИ с идентификатор № 61056.50.11 по КК на с. Равда, м. „Чатал тепе“, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

 43. Докладна записка вх.№ 357/20.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І с идентификатор № 51500.506.226 и УПИ ІІ-204, идентичен с ПИ с идентификатор № 51500.506.227 по КК на гр. Несебър, кв.6702, по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“

 44. Докладна записка вх.№ 365/22.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на Лесосечен фонд за 2018 г. предсрочно.

 45. Докладна записка вх.№ 366/22.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от имаот с идентификатор 51500.501.4 по КК на гр. Несебър.

 46. Предложение вх.№ 368/22.06.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ч150 от ЗУТ за УПИ ІV/53822.501.331/, в кв.31 по плана на с. Оризаре.

 47. Докладна записка вх.№ 375/27.06.2017 г. от инж. Клара Каравасилева - Директор на дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“ относно изразяване на съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласно чл.150 от ЗУТ в обхват – проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VIII-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.506.316 по КК на гр. Несебър в кв.5601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ и технически инвестиционен проект за разширение на ЦДГ „Слънце“ и реконструкция на покрив.

 48. Докладна записка вх.№ 377/29.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на равностоен общински земеделски имот за обезщетение на имот – частна собственост, който следва да бъде отчужден по реда на чл.21 ал.1 от ЗОС във връзка с влюзъл в сила ПУП-ПРЗ, предвиждащ изграждане на обект от първостепенно значение – Спортно – рекреационен парк в гр. Свети Влас.

 

 

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 346/14.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на СНЦ „Местна инициативна група Несебър“ по ПРСР 2014-2020 г. за финансиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 556

 

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър определя представител на община Несебър в СНЦ „Местна инициативна група Несебър“, вписано по Фирмено дело номер 94 по описа за 2010 г. на БОС, ЕИК 175944833

 • Георги Манолов Манолов

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 336/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 557

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл.8, чл.9, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

 

§ 1. В чл. 152, ал. 1, т. 3 се добавя след „Св. Параскева” и „Свети Тодор”.

 

§. 2 Изменя чл. 152, ал. 1, т. 4 „Комбинирани билети”, като същия придобива следната редакция”:

 

4.1. Археологически музей и Етнографски музей:

- възрастни – 8.00 лв.

- деца – 4.00 лв.

4.2. Църкви „Св. Стефан” и „Св. Спас”:

- възрастни – 8.00 лв.

  - деца – 4.00 лв.

4.3. Археологически музей и църква „Св. Стефан”:

- възрастни – 10.00 лв.

  - деца – 5.00 лв.

4.4. Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 1 обект по избор (Етнографски музей или църквите „Св. Спас”, „Хр. Пантократор”, „Св. Йоан Кръстител”, „Св. Параскева” или „Св. Тодор”)

- възрастни – 12.00 лв.

  - деца – 6.00 лв.

4.5. Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 2 обекта по избор (Етнографски музей или църквите „Св. Спас”, „Хр. Пантократор”, „Св. Йоан Кръстител”, „Св. Параскева” или „Св. Тодор”)

- възрастни – 15.00 лв.

- деца – 8.00 лв.

4.6. Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 3 обекта по избор (Етнографски музей или църквите „Св. Спас”, „Хр. Пантократор”, „Св. Йоан Кръстител”, „Св. Параскева” или „Св. Тодор”)

- възрастни – 18.00 лв.

- деца – 9.00 лв.

4.7. Всички църкви („Св. Стефан”, „Св. Спас”, „Хр. Пантократор”, „Св. Йоан Кръстител”, „Св. Параскева” и „Св. Тодор”)

- възрастни – 18.00 лв.

- деца – 9.00 лв.

4.8. Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 4 обекта по избор (Етнографски музей или църквите „Св. Спас”, „Хр. Пантократор”, „Св. Йоан Кръстител”, „Св. Параскева” или „Св. Тодор”)

- възрастни – 20.00 лв.

- деца – 10.00 лв.

4.9. Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 5 обекта по избор (Етнографски музей или църквите „Св. Спас”, „Хр. Пантократор”, „Св. Йоан Кръстител”, „Св. Параскева” или „Св. Тодор”)

- възрастни – 22.00 лв.

- деца – 11.00 лв.

4.10. Всички осем музейни обекта (Археологически музей, църква „Св. Стефан”, Етнографски музей, църкви „Св. Спас”, „Хр. Пантократор”, „Св. Йоан Кръстител”, „Св. Параскева” и „Св. Тодор”)

- възрастни – 25.00 лв.

- деца – 12.00 лв.

§ 3. Измененията и допълненията на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър приети с решение 557/пр.18.30.06.2017г./ влизат в сила от деня на публикуването им във в-к „Слънчев Бряг”.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 331/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № BG 16M1OP002-5.002-0003-C01/31.05.2017 г. за реализацията на проект ИСУН № № BG 16M1OP002-5.002-0003 „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в община Несебър“, одобрен за финансиране по процедура BG 16M1OP002-5.002 „Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 558

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие всички необходими финансови средства за покриване на първоначалните допустими разходи по проект ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003 „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър”, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС, както и всички необходими финансови ресурси за покриване на недопустими за финансиране разходи, необходими за изпълнението на проекта, да бъдат осигурени със средства от общинския бюджет за времето на изпълнението на проекта.”

„Общински съвет – Несебър разрешава и упълномощава Кмета на Община Несебър да подпише Запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, във връзка с изпълнението на Административен договор № BG16M1OP002-5.002-0003-C01/ 31.05.2017г. за реализацията на проект ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003 „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър”, с който Община Несебър неотменимо и безусловно се задължава, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплати на поемателя – Министерството на околната среда и водите, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, сумата от 12904,20 лв. (дванадесет хиляди деветстотин и четири лева и двадесет стотинки), платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 60 дни от датата на финалното отчитане на проект ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 354/16.06.2017 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него, за периода – 01.2016 г. – 05.2017 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 559

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет приема направения по реда на чл.27 ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и неговите комисии.

/Приложеният отчет е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 359/20.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред ПУДООС, МОСВ.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 560

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Несебър реши:,

 1. Дава съгласие Община Несебър да кандидатства за финансиране пред ПУДООС, МОСВ на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци в м. „Чешме тарла“ ПИ 61056.20.108, ПИ 61056.20.109 и ПИ 61056.86.21, землище на с. Равда, община Несебър”.

 2. Дава съгласие за актуализиране на „План за развитие на Община Несебър 2014 - 2020” и да приеме, че гореописаните дейности по проекта са приоритетни за развитието на Община Несебър.

 3. Предвид краткия срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

 

По т. ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 352/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на т.5.4 и т.5.7 от Решение № 451 от Протокол №14/26.01.2017 г., на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 561

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА

І. Изменя текста на т.5.4 и т.5.7. от Решение № 451 от Протокол №14/26.01.2017 г.,прието от Общински съвет-Несебър и същите придобиват следната редакция:

 • 5.4.Еднократна финансова помощ за новородени - до 600 000 лв.

 • 5.7.За стипендии на даровити деца – до 60 000 лв.

На основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението .

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т. СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 316/09.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2017 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 562

 

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

 

 

Дейност

Наименование на обекта

било

става

Разлика

1

740/§5309

Изработване на граници, обхват и режими на опазване и задание и проек на ПУП-ПРЗ на архиологически обект:Римски терми и работен проект"Римски терми -реставрация, консервация и адаптация"

15000

0

15 000

2

619/§5309

Проект за подпорна стена за възстановяване на ПИ 53045.502.512

40 000

35 040

4 960

3

619/§5309

Актуализация на работен проект „Укрепване на свлачище над кв. 44 , кв. 45 и ул.”Младежка” – гр. Обзор” с рег. № BGS 15.53045-02” и авторски надзор”

0

19 960

-19 960

4

524/§5203

Оборудване ДСП гр.Несебър

0

2 000

-2 000

 

 1. Средствата в размер на 2 000 лв. да се осигурят от бюджета на Управление „СГУ”, дейност 524 – Домашен социален патронаж- §1015.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т. ОСМА от дневния ред - Заявление за подпомагане вх.№ 754/15.12.2016 г. от Бинка Монева – председател на Регионална съюзна организация на слепите – гр. Бургас към Съюза на слепите в България.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 563

 

На основание с чл.21 ал.1т.23 от ЗМСМА общински съвет , дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 3000 лв. на Регионалната съюзна организация на слепите гр.Бургас представлявана от Бинка Монева за подпомагане дейността на членовете на клуба от Община Несебър.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т. ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 339/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение от „Асансьорни сервизи – София“ АД по чл.66 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността за закупуване на обект с кадастрален идентификатор 51500.506.297.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 564

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66 във връзка с чл.33 от ЗС Общински съвет – Несебър изразява нежеланието си да закупи сграда с кадастрален идентификатор 51500.506.297.1 по КК на гр. Несебър, находяща се в УПИ ХІ кв.6103 по плана на к.к. “Слънчев бряг – запад“, на 1 етаж, с площ 194 кв.м, собственост на „Асансьорни сервизи - София“ АД, ЕИК 130240867, съгласно констативен нотариален акт №65/12.12.2001г. т.ІІІ, рег. № 2943, д.№ 414/2001 г., за сумата от 84 000лв. предложена с писмо- предложение с наш вх.№Н5-ОС-503/08.06.2017 г. от г-н Иван Димитров, в качеството му на Изпълнителен директор на „Асансьорни сервизи - София“ АД.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 344/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имот – общинска собственост в землището на с. Тънково.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 565

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „Нива“ на „ Овощна градина“ на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.21 по КК и КР на с.Тънково, м.“Камарата“, с НТП –Нива на площ от 14 796кв.м, VІІІ категория, актуван с АчОС №2378/31.05.2006г.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 337/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в с. Равда и с. Гюльовца.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 566

 

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети и обслужващи е помещения към тях за срок от 5 години, при следните условия:

1. Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ №6 с полезна площ 22.40 кв.м и 4.07 кв.м ид.части от WC, находящи се на първи етаж от сградата на Кметство с.Равда, с идентификатор 61056.501.76.1 по КК на с.Равда, в УПИ І, кв.28, АпОС№5171/04.04.2012г. и АОС за поправка №5187/08.05.2012г., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 136.84 лв. /сто тридесет и шест лева и 0.84 ст./ с ДДС;

 1. Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ №1 с полезна площ 19.52 кв.м и манипулационна с полезна площ от 19.52 кв.м /помещение 5б и 5в по арх. проект/ ведно с 12.20 кв.м ид.части от общите части на Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението в с.Гюльовца с идентификатор 18469.501.223.3, АпОС №2370/17.04.2006г., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 136.15 лв. /сто тридесет и шест лева и 0.15ст./ с ДДС;

ІІ. Специфични условия на конкурса:

- Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.І.;

- Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен “Магистър” по професионални направления “Медицина, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

- Кандидатите да сключат договор с РЗОК;

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

- Кабинетите да работят целогодишно.

ІІІ. Критерии за оценяване за лекарските кабинети:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;

 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

- При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 5 точки;

- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 10 точки;

- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 15 точки;

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.

ІV. Депозит за участие - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена за съответния кабинет.”

V. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/.

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 338/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 кв.м. от самостоятелен обект с идентификатор 51500.501.318.7 по КК на гр. Несебър-стара част, за банкомат.,

Думата бе дадена на Славчо Станелов – зам. председател на комисията по общинска собственост,

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 567

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,във връзка с чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър , да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 кв.м от самостоятелен обект – общинска частна собственост с кадастрален идентификатор 51500.501.318.1.7 по КК на гр.Несебър – стара част на площ от 64 кв.м отреден за „Банков офис“, находящ се на партерен етаж от сграда с кад.№51500.501.318.1 в , за банкомат , при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС – в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС.

 2. Срок за отдаване под наем - до 31.05.2019г.

 3. Специфично условие:

- Отдаваната площ да се използва единствено за АТМ – устройство;

- Право да участват в търга имат юридически лица регистрирани по закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ;

 1. Стъпка за наддаване – 5 /пет/ лева.

 2. Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна месечна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 343/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 3, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“ – гр. Несебър-нова част.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 568

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под за срок от 5 /пет/ години на Лекарски кабинет №3 /кота 7.20/ и ½ идеална част от манипулационна №1А за индивидуална практика за първична извънболнична помощ на площ от 15.44 кв.м, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“ с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АпОС №3671/25.01.2010г., при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 116 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър.

2. Специфични условия на конкурса:

- Кабинета да се използват по предназначението посочено в т.1.;

- Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен “Магистър” по професионални направления “Медицина, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

- Кандидатите да сключат договор с РЗОК;

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

- Кабинетите да работят целогодишно.

3. Критерии за оценяване за лекарските кабинети:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;

 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

- При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 5 точки;

точки;

При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20 % - 10 точки

- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 15 точки;

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

 

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.

4. Депозит за участие - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 345/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сграда с идентификатор 51500.502.429.6 по КК на гр. Несебър-нова част.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 569

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със: Помещение на площ от 71 кв.м, находящо се в подземен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.429.6 по КК на гр.Несебър, АОС №622/04.10.1999г., представляваща Общежитие към СУ „Любен Каравелов“ , ул.“Любен Каравелов“ №3.“

ІІ. На основание чл.14 ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 5 /пет/ години на Помещение на площ от 71 кв.м, находящо се в подземен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.429.6 по КК на гр.Несебър, АОС №622/04.10.1999г., представляваща Общежитие към СУ „Любен Каравелов“, ул.“Любен Каравелов“ №3.“, при следните условия:

1.Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно Приложение№2 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, както следва:71 кв.м х 2,40 =170.40 лв. с ДДС

2.Специфично условие:

- Помещението да се използва за провеждане на тренировки по спортна стрелба – пневматичен пистолет 10 метра.

- Наемателят се освобождава от заплащане на наемната цена за първите две години от наемния срок, но се задължава да извърши основен ремонт на помещението, за да го приведе във вид годен за ползване, да го оборудва и обзаведе, като средствата които ще се използват да са в размер най-малко на размера на наемната цена за първите две години от наемния период.

3. До участие в конкурса се допускат: юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани в ЦРЮЛНЦ към Министерството на правосъдието и вписани в Регистър на спортните клубове към Министерството на младежта и спорта.

4. Критерии за оценяване:

К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч. в числителя е цената, предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции и бизнес план за експлоатацията на обекта (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на отдавания имот, като оборудването и обзавеждането му, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 – Активност на профила:

- До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К1 – конкурсна цена.

5. Депозита за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 341/13.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление върху част от имот с идентификатор 51500.502.15.2 по КК на гр. Несебър-нова част.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 570

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър да се предостави на Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – гр.Бургас, за нуждите на Пробационно звено Несебър, чрез главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – гр.Бургас, безвъзмездно за управление за срок от 5 /пет/ години на имот частна – общинска собственост, представляващ: Помещение №1 на площ от 17.16 кв.м и помещение №4 на площ от 9.58 кв.м, и двете находящи се в апартамент №2 на първи етаж от сграда на ул.“Струма“ №6, с идентификатор 51500.502.15.2 по КК на гр.Несебър, АчОС №225/06.05.1997г., съгласно приложена схема, която е неразделна част от договора,

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 355/19.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване на постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 571

 

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, и във връзка с чл.3,ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ , Общински съвет Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2017г. като Раздел III подточка Г1 Имоти които община Несебър има намерение да предостави под аренда или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури ипчелини се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.182 по КК и КР на с.Тънково, м.”Каманежа”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІХ категория, на площ 1000кв.м., АОС №5499/02.12.2013г.

2. На основание чл.14 ал.8 и чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за

РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП, да се учреди на Мария Колева Манолова, с постоянен адрес гр.Несебър, ул.“Отец Паисий“ №25, възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.182 по КК и КР на с.Тънково, м.”Каманежа”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІХ категория, на площ 1000кв.м., АОС №5499/02.12.2013г.

3.Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер 36,00лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

//Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 361/21.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране на програма за управление и разпореждане на имоти-общинска собственост на община Несебър за 2017 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 572

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като: Раздел ІІІ, буква т.А „Имоти , които Община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с:

- ОФИС №6 с полезна площ от 36.25 кв.м., находящ се на партерния етаж от сграда в ЖСК „Изгрев“-1, с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АОС №1882/02.03.2004г.;

- ОФИС №12 на площ от 29.23 кв.м., находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по кадастралната карта на гр.Несебър, в ж.с.к „Изгрев”-1, за който е съставен АОС № 1888/02.03.2004г.;

- ОФИС №1 с полезна площ от 15.58 кв.м., находящ се в едноетажна сграда с идентификатор 53045.501.310.1 по кадастралната карта на гр.Обзор, АОС №1045/09.04.2001г.;

 

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 362/21.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж в ПИ 58431.61.3, ПИ 58431.63.21 и ПИ 58431.120.1 по КК и КР на с. Приселци и ПИ 53045.531.29, ПИ 53045.560.15 и ПИ 53045.560.17 по КК и КР на гр. Обзор, за изграждане на електрически стълбове и сервитут във връзка с изпълнение на обект: „ВЛ 110, кV за присъединяване на п/ст „Обзор“ към ЕЕС.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 573

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл.3 ал.3 от Наредба № 5 за РПУЗОИ актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2017г., като Раздел ІІІ, т.В,  подточка ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж и сервитут за изграждане на площадкови и линейни енергийни и водни обекти” се допълва със следните поземлени имоти:

 1. ПИ 58431.61.3, по КК и КР на с. Приселци, трайно предназначение на територията:земеделска, начин на трайно ползване: нива, на площ от 31 525 кв.м., актувана с АОС № 4650/16.05.2011 год.

 2. ПИ 58431.63.21 по КК и КР на с. Приселци, трайно предназначение на територията:земеделска, начин на трайно ползване: пасище, на площ от 10 278 кв.м., актувана с АОС 4977/04.10.2011 год.

 3. ПИ 58431.120.1 по КК и КР на с. Приселци трайно предназначение на територията:горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, на площ от 1 109 412 кв.м., актувана с АОС № 5955/11.03.2015 год.,

 4. ПИ 53045.531.29, по КК и КР на гр. Обзор, трайно предназначение на територията:земеделска, начин на трайно ползване: пасище, на площ от 2 291 кв.м., актувана с АОС № 3660/21.01.2010 год.

 5. ПИ 53045.560.15 по КК и КР на гр. Обзор трайно предназначение на територията:горска, начин на трайно ползване: широколистна гора, на площ от 2 217 095 кв.м., актувана с АОС 4907/13.09.2011 год.

 6. ПИ 53045.560.17 по КК и КР на гр. Обзор, трайно предназначение на територията:горска, начин на трайно ползване: широколистна гора, на площ от 6 546 089 кв.м., актувана с АОС № 4909/13.09.2011год.

II. На основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС във вр. с чл. 62, ал. 2 от ЗЕ, чл.44 - чл. 46 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, учредява на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, ЕИК 175201304, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Витоша”, бул. „Цар Борис III” № 201 представлявано от Иван Василев Йотов безсрочно възмездно право на строеж на върху следните имоти:

 • в ПИ 58431.61.3 – за построяването на стълб № 5,по номерецията дадена в проекта, на площ от 66 кв.м., при пазарна оценка на правото на строеж в размер на 79 лв. и данъчна оценка на правото на строеж в размер на 555.40 лв., като на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС определя цена на правото на строеж в размер на 555.40 лв

 • в ПИ 58431.63.21 – за построяването на стълб № 1, по номерацията дадена в проекта, на площ от 91 кв.м., при пазарна оценка на правото на строеж в размер на 102 лв. и данъчна оценка на правото на строеж в размер на 765.80 лв., като на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС определя цена на правото на строеж в размер на 765.80 лв.

 • в ПИ 58431.120.1 – за построяването на стълб № 16 по номерацията дадена в проекта, на площ от 66 кв.м., при пазарна оценка на правото на строеж в размер на 232 лв. и данъчна оценка на правото на строеж в размер на 555.40 лв., като на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС определя цена на правото на строеж в размер на 555.40 лв.

 • в ПИ 53045.560.15 – за построяването на: стълб № 17 на площ от 42 кв.м, стълб № 18 на площ от 30 кв.м. и стълб № 19 на площ от 26 кв.м., като за така учреденото право на строеж общо на площ от 98 кв.м., при пазарна оценка на правото на строеж общо в размер на 3 740 лв. и данъчна оценка на правото на строеж общо в размер на 10 823.80 лв., като на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС определя цена на правото на строеж общо в размер на 10 823.80 лв. /номерацията на стълбовете е така както е дадена в проекта/

 • в ПИ 53045.560.17 – за построяването на: стълб № 20 със застроена площ от 30 кв.м, стълб № 21 със застроена площ от 30 кв.м, стълб № 22 със застроена площ от 90 кв.м, стълб № 23 със застроена площ от 42 кв.м., стълб № 24 със застроена площ от 25 кв.м, стълб № 25 със застроена площ от 90 кв.м, стълб № 26 със застроена площ от 30 кв.м, стълб № 27 със застроена площ от 42 кв.м, стълб № 28 със застроена площ от 42 кв.м,  стълб № 29 със застроена площ от 30 кв.м. и стълб № 30 със застроена площ от 66 кв.м., при пазарна оценка на правото на строеж общо в размер на 22 376 лв. и данъчна оценка на правото на строеж общо в размер на 57 101.10 лв., като на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС определя цена на правото на строеж в общо размер на 57 101.10 лв. /номерацията на стълбовете е така както е дадена в проекта/ .

 • в ПИ 53045.531.29 – за построяването на стълб № 33, по номерацията дадена в проекта, със застроена площ от 74 кв.м., при пазарна оценка на правото на строеж в размер на 536 лв. и данъчна оценка на правото на строеж в размер на 8 173.10 лв., като на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС определя цена на правото на строеж в размер на 8 173.10 лв.

III.Определя размера на обезщетението на възникналият по силата на чл. 64, ал. 9 от ЗЕ във вр. с НАРЕДБА № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти безсрочен сервитут , както следва:

- за сервитута върху ПИ 58431.61.3, по КК и КР на с. Приселци на площ от 6,772дка. в размер на 8 047 лв.

- за сервитута върху ПИ 58431.63.21 по КК и КР на с. Приселци на площ от 3,344дка. в размер на 3 650 лв.

- за сервитута върху ПИ 58431.120.1 по КК и КР на с. Приселци на площ от 5,188 дка. в размер на 15 281 лв.

- за сервитута върху ПИ 53045.531.29, по КК и КР на гр. Обзор на площ от 1,023 дка. в размер на 6 876 лв.

- за сервитута върху ПИ 53045.560.15 по КК и КР на гр. Обзор на площ от 9,701 дка. в размер на 360 872 лв.

- за сервитута върху ПИ 53045.560.17 по КК и КР на гр. Обзор, на площ от 53, 220 дка. в размер на 2 213 768 лв.

IV. На основание чл. 46, ал. 2 от НРПУРОИ упълномощава Кмета на Община Несебър да сключи договор за учреденото право на строеж и определеният размер на обезщетението за възникналият сервитут.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 325/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „ Външно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор № 51500.86.8 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 13 гл. „за” от гласували 13 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 574

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, решение т.6 от протокол №6/07.05.2015год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№53-07-49/25.02.2015г. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№1816/26.03.2014г. РИОСВ-гр.Бургас и изх.№95-Е-344/01.04.2015г. от „БТК”ЕАД и заявление вх.№Н2-УТ-3122-001/29.11.2016г. окомплектовано с декларация от „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД .ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

О Д О Б Р Я В А: ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор 51500.86.8 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето е 51м., започва от съществуващ БКТП „Елир” изграден в поземлен имот с идентификатор №51500.86.5, преминава през полски път, представляващ поземлен имот с идентификатор №51500.86.21 и достига до нов КРШ в поземлен имот с идентификатор №51500.86.8 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.”Кокалу”. Определен е сервитут 0,60м. от едната страна и 1,5м. от другата страна спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута на кабела е 115кв.м., като 91кв.м. попадат в ПИ 51500.86.21 и 25кв.м. попадат в ПИ 51500.86.8 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу”.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в Държавен вестник пред административен съд Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 326/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІХ-общ. в кв.55 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.537, УПИ ХLІІІ-общ. в кв.55 по плана на гр. Несебър,с идентификатор 51500.502.806 и имот с идентификатор 51500.502.536 – улица.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на комисията по устройство на територията, селско

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 575

 

1. Общински съвет Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ в частта по отношение на УПИ ХХХІХ-общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.537 по КК, УПИ ХLІІІ -общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.806 по КК и имот с идентификатор 51500.502.536 по КК на гр.Несебър - улица, при което се обособяват три нови УПИ: УПИ ХХХІХ-общ. с площ 2485кв.м., УПИ ХLІV-общ. с площ 5132кв.м. и УПИ ХLІІІ-общ. с площ 583кв.м. и се прокарва нов тупик, като с плана за застрояване новообразувания УПИ ХХХІХ-общ. се отрежда „за детска градина”, за същия се установява зона „Ц”, при съответния режим и следните устройствени показатели: Кпл.=70%, Кинт.=2,00, максимална височина на застрояване Нк=12,00м. и минимално озеленена площ 30%.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 323/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „външно ел захранване на апартаментен хотел, сграда „Б“ в ПИ с идентификатор 51500.84.40 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“ по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 576

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на апартаментен хотел сграда „Б” ” в поземлен имот с идентификатор 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу” през имоти ПИ 51500.84.45, ПИ 51500.83.51 и ПИ 51500.84.40 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на апартаментен хотел сграда „Б” ” в поземлен имот с идентификатор 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу” през имоти ПИ 51500.84.45, ПИ 51500.83.51 и ПИ 51500.84.40 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 322/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „външно ел захранване на апартаментен хотел, сграда „А“ в ПИ с идентификатор 51500.84.40 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“ по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 577


 

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на апартаментен хотел сграда „А” ” в поземлен имот с идентификатор 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу” през имоти ПИ 51500.84.45, ПИ 51500.83.51 и ПИ 51500.84.40 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на апартаментен хотел сграда „А” в поземлен имот с идентификатор 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу” през имоти ПИ 51500.84.45, ПИ 51500.83.51 и ПИ 51500.84.40 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 350/15.06.2017 г. От Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване схема за поставяне на козирка над входа за прием на пациенти и навес за линейки, за нуждите на филиал на ЦСМП, находящ се в Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ, с филиал на ЦСМП, в УПИ ХХХI в кв.55 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.454 по КК на гр. Несебър, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 578

 

На основание чл.56, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър, Общински съвет Несебър приема и съгласува приложената схема за поставяне на козирка над входа за прием на пациенти и навес за линейки към филиал на ЦСМП, находящ се в Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ, с филиал на ЦСМП в УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.454 по кадастралната карта на гр.Несебър, в рамките на предоставения за безсрочно, безвъзмездно управление прилежащ терен на площ от 160кв.м..

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 310/06.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 11538.504.301, подобект: „Кабелна линия 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4 кV, 2х630 кVА в ПИ 11538.1.184 по КК на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, община Несебър и подобект: „ШКД-6, табло мерене и кабели НН“ за УПИ ХХХІV-273 в кв.40 по плана на С.О. „Инцараки“, представляващ ПИ 11538.504.301 по КК на гр. Свети Влас, преминаващи през имот ПИ 11538.1.96 и ПИ“ 11538.1.98 по КК на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 579

 

На основание чл.21, ал.1, и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър:О Д О Б Р Я В А

ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Кабелна линия 20кV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV, 2х630 кVА в ПИ 11538.1.184 по КК на гр. Св. Влас, м. „Юрта”, общ. Несебър” и подобект :„ШКД-6, табло мерене и кабели НН” за УПИ ХХХІV-273 в кв.40 по плана на С.О.”Инцараки”, представляващ ПИ 11538.504.301 по КК на гр.Свети Влас , преминаващи през имот ПИ 11538.1.96 и ПИ 11538.1.98 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.

Трасето на кабелна линия 20 кV започва от съществуващ ЖР стълб № 56 в ПИ 11538.504.349, преминава през ПИ 11538.1.96 с начин на трайно ползване -земеделска територия / публична общинска собственост/ до нов БКТП по друг проект в ПИ 11538.1.184. Трасето на кабели НН , започва от нов БКТП по друг проект в ПИ 11538.1.184, продължава през ПИ 11538.1.96 с начин на трайно ползване -земеделска територия / публична общинска собственост/ и ПИ 11538.1.98 с начин на трайно ползване - земеделска територия / публична общинска собственост/ и завършва пред ПИ 11538.504.590. Проектната дължината на трасето е 262м, изцяло в земеделска територия, като 38м са в ПИ 11538.1.96 и 224м са в ПИ 11538.1.98 . Определя се сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и от 1.50м. от другата страна на трасето с обща площ от 551 кв.м. изцяло в земеделска територия, като 78 кв.м. са в ПИ 11538.1.96 и 473 кв.м. са в ПИ 11538.1.98, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред административен съд Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 317/09.06.2017 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІХ, ПИ с идентификатор 51500.503.192 в кв.17 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 580

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет-Несебър, дава съгласие да бъде допуснато изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-общ, кв. 17, ПИ с идентификатор 51500.503.192 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, касаещо изменение на плана на застрояване на УПИ ІХ, кв.17, а именно отреждане на УПИ ІХ „За жилищно-курортно строителство, търговия и обслужващи функции“. Предвижда се промяна на устройствената зона от „Жм” на „Жс”, промяна характера на застрояване – от застрояване с малка височина /Н<10.00м./ на застрояване със средна височина /Н - 12.00м/ и промяна на устройствените показатели и установяване на Кпл.=55%, коефициента на интензивност на застрояване Кинт=2.0, минимално озеленена площ - 30%. Запазва се начина на застрояване-свободно основно застрояване.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 311/06.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 11538.504.301, подобект: „Кабелна линия 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4 кV, 2х630 кVА в ПИ 11538.1.184 по КК на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, община Несебър и подобект: „ШКД-6, табло мерене и кабели НН“ за УПИ ХХХІV-273 в кв.40 по плана на С.О. „Инцараки“, представляващ ПИ 11538.504.301 по КК на гр. Свети Влас, преминаващи през имот ПИ 11538.504.589 и ПИ 11538.504.590 по КК на С.О. „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 581

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ Общински съвет Несебър:

 

О Д О Б Р Я В А Изменение на ПУП- план схеми за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 11538.504.301, подобект : „Кабелна линия 20кV за захранване на нов БКТП 20/0,4кV, 2х630 кVА в ПИ 11538.1.184 по КК на гр. Св. Влас, м. „Юрта”, общ. Несебър” и подобект :„ШКД-6, табло мерене и кабели НН” за УПИ ХХХІV-273 в кв.40 по плана на С.О.”Инцараки”, представляващ ПИ 11538.504.301 по КК на гр.Свети Влас , преминаващи през имот ПИ 11538.504.589 и ПИ 11538.504.590 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.

Трасето на кабелите НН започва от т.5 на представеното задание, преминава през 11538.504.590, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и през ПИ 11538.504.589, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица до нова ШКД пред ПИ 11538.504.304 и достига до ново ТЕПО пред УПИ ХХХІV-273, кв.40 и идентификатор ПИ 11538.504.301 по КК на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Проектната дължината на трасето е 131м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и от 1.50м. от другата страна на трасето с обща площ от 261 кв.м, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред административен съд Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Предложение вх.№ 308/06.06.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 11538.1.46, м. „Юрта“, землище гр. Свети Влас.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 582

 

1.На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 11538.1.46, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-„друг вид земеделска земя“, целия на площ от 1050кв.м, находящ се в землището на гр. Свети Влас, местност „Юрта“ за неземеделски нужди, зона „Ок“ с предназначение „За къщи за гости и апартаменти“, начин на застрояване-„Свободно“ и установяване на устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1,50, максимална височина на застрояване Н≤10,00м и минимално озеленяване 50% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 347/14.06.2017 г. от арх. Никола Орешков – архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ в обхват УПИ Х, ПИ с идентификатор 51500.503.82 в кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 583

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА Общински съвет дава съгласие, да бъде допуснато изменение на ПУП-ПЗ в обхват УПИ Х-общ, кв. 4, ПИ с идентификатор 51500.503.82 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, касаещо изменение на плана на застрояване на УПИ Х, кв.4, а именно промяна на номерацията на имота от УПИ Х на УПИ Х-82 в съответствие с идентификатора на имота по кадастрална карта. Запазва се начина на застрояване, а именно свързано основно застрояване. Предвижда се промяна на устройствената зона от „Жм” на „Жс”, промяна характера на застрояване – от застрояване с малка височина /Н<10.00м./ на застрояване със средна височина /Н<12.00м/ и промяна на устройствените показатели и установяване на К пл.=60% и завишаване на коефициента на интензивност на застрояване на Кинт=2.0. Запазва се минимално озеленена площ - 40%.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 324/12.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ –„паметник на Васил Левски“, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, на територията на с. Тънково.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 584

 

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър приема и съгласува приложената като елемент на градското обзавеждане на територията на с.Тънково, както следва:

 

 • схема №1 -паметник на Васил Левски в пред УПИ VІ- за кметство и поща кв.15 по плана на с.Тънково- неразделна част от настоящото решение

На основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

По т. ТРИДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 330/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Трасе на Кабели 20 кV“ от нови ЖР стълбове в ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в ПИ 27454.23.19, м. „Кладери“, землище на с. Емона.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 585

 

На основание с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, решение т.7 от протокол №4 от 15.03.2017 год. от заседание на ОбЕСУТ –Несебър, писмо изх.№ ПД-1780(4)/ 28.10.2016г. от РИОСВ-гр.Бургас ,съгласувателна преписка с ЕВН-Кец Поморие на 02.02.2017г. и съгласувателно писмо на „ВиК”-ЕАД изх.№ТД-304-1/10.02.2017г.;Становище на ВИВАКОМ с изх.№57/03.02.2017г. и здравно заключение на РЗИ с изх.№53-07-29/21.02.2017г. Общинският съвет ОДОБРЯВА : ПУП -парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: Трасе на Кабели 20кV от нови ЖР стълбове в ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в ПИ 27454.23.19, м.”Кладери”, землище с.Емона”,община Несебър, с дължина на трасето на кабела е 795.09м., от които 266.66. в ПИ 27454.23.86, 288,47м. в ПИ 27454.23.58, 236.93м. в ПИ 27454.23.68, 11.46м. в ПИ 27454.23.60 и 31.57 м. в ПИ 27454.23.19.

Определя се сервитут по 1м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела в ПИ 27454.23.86, по 2м. в ПИ 27454.23.58, по 060м. в ПИ 27454.23.60 в част от ПИ 27454.23.68 по 0.60м.и в друга част от него по 1м.Площа с ограничение е общо 1938.72кв.м., от които 455.40кв.м.в земеделска територия в ПИ27454.23.86, 1137.87кв.м. в земеделска територия в ПИ 27454.23.58, 333.09кв.м. в транспортна територия в ПИ 27454.23.68 и 12.36кв.м. в земеделска територия в ПИ 27454.23.60 по кадастралната карта на с.Емона, местност ”Кладери”, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред административен съд Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 327/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ за 5 броя модулни павилиона за пакетирани хранителни стоки в кв.33 по плана на с. Равда , ПИ 61056.501.494, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, на територията на с. Равда.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 586

 

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, Общински съвет Несебър приема и съгласува приложената допълнителна схема за 5 броя модулни павилиона за пакетирани хранителни стоки в кв.33 по плана на с.Равда ПИ 61056.501.494 както следва:

- 5 броя модулни павилиона за пакетирани хранителни стоки в кв.33 по плана на с. Равда, ПИ 61056.501.494.,

- 2 бр. Павилиони за продажба на пакетирани хранителни стоки – гр. Обзор, УПИ XIX, кв.23.

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

Схемите са неразделна част от настоящото решение.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 329/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект“Кабели НН от нов БКТП в ПИ 27454.23.19 до съществуващо ГРТ в ПИ 27454.23.85“,м. „Кладери“, землище на с. Емона.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 587

 

На основание с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, решение т.6 от протокол №4 от 15.03.2017 год. от заседание на ОбЕСУТ –Несебър, писмо изх.№ ПД-1781(4)/ 21.09.2016г. от РИОСВ-гр.Бургас ,съгласувателна преписка с ЕВН-Кец Поморие на 02.02.2017г. и съгласувателно писмо на „ВиК”-ЕАД изх.№ТД-303-1/10.02.2017г.;Становище на ВИВАКОМ с изх.№56/03.02.2017г. и здравно заключение на РЗИ с изх.№53-07-28/21.02.2017г.

Общинският съвет ОДОБРЯВА ПУП -парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект„Кабели НН от нов БКТП в ПИ 27454.23.19 до съществуващо ГРТ в ПИ 27454.23.85” в м.”Кладери”, землище с.Емона”,община Несебър, с дължина на трасето на кабела 270.99м., от които 175.54м. в земеделска територия в ПИ 27454.23.59, 1.86м. в транспортна територия в ПИ 27454.23.68 и 93.59м. в урбанизирана територия в ПИ 27454.23.19.

Определя се сервитут по 1м.от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площа с ограничение общо 354.79кв.м., от които 351.08кв.м. в земеделска територия в ПИ 27454.23.59, 3.71кв.м. в транспортна територия в ПИ27454.23.68 по кадастралната карта на с.Емона, местност ”Кладери”,съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен Вестник, пред административен съд Бургас

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 351/15.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ за: Заведение за бързо обслужване в ПИ 51500.506.422-улично пространство между кв.5001 и кв.4902, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, на територията на к.к. „Слънчев бряг-запад“, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 588

 

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, Общински съвет Несебър приема и съгласува приложената допълнителна схема за Заведение за бързо обслужване в ПИ 51500.506.422-улично пространство между кв.5001 и кв.4902 по реда на Наредба №2 на ОС на територията на к.к.Слънчев бряг-запад както следва: -схема за: Заведение за бързо обслужване в ПИ 51500.506.422-улично пространство между кв.5001 и кв.4902

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение.

Схемата е неразделна част от решението .

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 328/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – за елемент на градското обзавеждане на „Светофарна уредба на кръстовище – ул. „Несебър“ – пешеходно пресичане в кв. „Аурелия“, попадащ в ПИ 51500.510.70 с отреждане за второстепенна улица, общинска собственост и в ПИ 61056.501.501-общински път, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, на територията на гр. Несебър и с. Равда.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 589

 

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър , Общински съвет Несебър приема и съгласува приложената допълнителна схема за за елемент на градското обзавеждане на „Светофарна уредба на кръстовище ул.Несебър- пешеходно пресичане в кв.Аурелия”, както следва:

 • схема за„Светофарна уредба на кръстовище ул.Несебър- пешеходно пресичане в кв.Аурелия” попадащ в ПИ 51500.510.70 с отреждане за второстепенна улица по КК на гр.Несебър, общинска собственост и в ПИ 61056.501.501-общински път по КК на с.Равда, по реда на Наредба №10 на ОС на територията на гр.Несебър и с.Равда (Протокол №5/29.05.2017 г. т.52)

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение.

Схемата е неразделна част от решението .

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 321/12.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда – блок „В“, подобект „Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор 61056.56.49, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 590

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т. 2 от протокол №5 от 05.04.2017 год. на ОЕСУТ-Несебър, писмо изх.№3165/2015 год. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх.№53-07-94/18.04.2016 год. на РЗИ-Бургас, Становище изх.№95-Е-589/01.06.2017 год. на БТК ЕАД. О Д О Б Р Я В А: ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда - блок „В“, Подобект: „Кабели 0,4 Кv” в ПИ 61056.56.49“ , м.“Хендек тарла“ , землище с.Равда, община Несебър. Трасето започва от съществуващ БКТП - нов в ПИ 61056.68.108-урбанизирана територия-частна собственост, преминава през имот 61056.56.101 с площ 3638кв.м -полски път-собственост на Община Несебър и достига до границата на ПИ 61056.56.49-урбанизирана територия-частна собственост. Проектната дължина на трасето е 86,31м – земеделска територия. Определен е сервитут 0,6м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е 103,57кв.м и попада изцяло в ПИ 61056.56.101- земеделска територия, „За полски път“, съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Предложение вх.№ 320/12.06.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.65.13, м. „Чатал тепе“, землището на с. Равда.

Общинският съвет със 17 гл. „за”, 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 591

 

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.65.13 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване- нива, целия на площ от 3200кв.м, находящ се в землището на с.Равда, местност „Чатал тепе“ за неземеделски нужди, зона „Ок“ с предназначение „За жилищни сгради за сезонно ползване“ при устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.= 1,50, Н≤15,00м и минимално озеленяване 50% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

При представяне на проекта за ПУП-ПЗ за имота също така да се представят Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с “ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и с „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-Бургас

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Предложение вх.№ 303/30.05.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външен питеен водопровод“ за ПИ 73571.27.149, м. „Боруна“, землището на с. Тънково, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 592

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработване на ПУП-ПП за обект: „Външен питеен водопровод“ за ПИ 73571.27.149 , м.“Боруна“, землище с.Тънково, община Несебър, трасето на външния питеен водопровод е с обща дължина 1712,176м и минава през землището на с.Тънково /531,808м/ и на гр.Несебър /1180,368м/, през имоти както следва:

В землището на с.Тънково-ПИ 73571.27.131- за полски пътища-собственост на община Несебър, ПИ 73571.27.144- за полски пътища-собственост на община Несебър, ПИ 73571.27.147-за отводнителни канали-собственост на МЗХ-ХМС.

В землището на гр.Несебър- ПИ 51500.51.74-полски пътища-собственост на община Несебър, ПИ 51500.52.55- полски пътища-собственост на община Несебър, ПИ 51500.52.56-напоителни канали- МЗГАР-ХМС, ПИ 51500.54.55- напоителни канали-МЗГАР-ХМС, ПИ 51500.54.56- полски пътища-собственост на община Несебър, ПИ 51500.56.45-отводнителни канали-собственост на община Несебър, ПИ 51500.59.11-напоителни канали-МЗГАР-ХМС, ПИ 51500.59.12- полски пътища-собственост на община Несебър, ПИ 51500.60.9- полски пътища-собственост на община Несебър, ПИ 51500.61.3- полски пътища-собственост на община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОСС.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3.Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ПОЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Външен питеен водопровод“ за ПИ 73571.27.149 , м.“Боруна“, землище с.Тънково, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр на Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

/Списък с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Предложение вх.№ 302/30.05.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.26, м. „Хендек тарла“, землището на с. Равда.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 593

 

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.26 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване- нива, целия на площ от 2298кв.м, находящ се в землището на с.Равда, местност „Хендек тарла“ за неземеделски нужди, зона „Ок“ с предназначение „За жилищни сгради за сезонно ползване“ при устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.= 1,50, Н≤15,00м и минимално озеленяване 50% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

При представяне на проекта за ПУП-ПЗ за имота също така да се представят Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с “ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и с „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-Бургас

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 348/15.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПР на ПУП за спортно - рекреационен парк в УПИ I в кв.65 по плана на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 594

 

В качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ и на основание чл. 21 ал.1 т. 11 от ЗМСМА , Общински съвет – Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви дава съгласие за изработване и процедиране на изменение на ПУП- ПР за УПИ І в кв.65 по плана на гр.Св.Влас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 334/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-102 в кв.15 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 595

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ Общински съвет–Несебър дава съгласие за процедиране на проект за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ ІII-153 от кв.15 по регулационния план на гр.Обзор, община Несебър, при което се предвижда провеждане на регулационните граници на УПИ III-102 по имотни граници на ПИ 53045.501.153. Новообразувания УПИ III-153 се отрежда „За жилищно строителство и семеен хотел” и е на площ от 612 кв.м. Установяват се следните устройствени показатели: Кпл=70%, Кинт=2,00, максимална височина на застроявяне Н=15,00 и минимално озеленяване в имота 30%. Към новообразувания УПИ III-153 от ул. „Белослав Манолов” /ПИ 53045.501.449 по КК/ се придават 10 кв.м. северно от него; от УПИ IV-103 се придават 4кв.м. източно от него и от старото УПИ III-102 се отнемат 2кв.м., и се придават към УПИ IV-103 югоизточно от него /Съгласно РЕШЕНИЕ №10/09.02.2009г. на БОС/. Тъй като се отнема от терени общинска публична собственост (ул. „Белослав Манолов”) процедурата следва да се проведе съгласно чл.15, ал. 5 от ЗУТ.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 332/13.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VI-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.508.89 по КК на гр. Несебър, кв.403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - запад“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 596

 

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VI-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.508.89 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае запазване на устройствената зона „Ок“, отреждането „За стадион, спортна зала, паркинг, ВИП сграда, тренировъчни и спортни игрища“ завишаване на устройствените показатели както следва: Плътност на застрояване от 5,5% на 30%, Кинт от 0,11 на 1,5, Нкорниз от 10м. на 15м. и занижаване на максимално озеленената площ от 60% на 50%, както и промяна на застроителни те линии на имота.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд – Бургас

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 356/20.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за ПИ с идентификатор № 61056.50.11 по КК на с. Равда, м. „Чатал тепе“, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 597

 

1. Общински съвет – Несебър, като взе предвид изложените в докладната мотиви и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за поземлен имот с идентификатор №61056.50.11 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Чатал Тепе“, касаещ промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, въвеждане на устройствена зона „Оо“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.50.11: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10м. и минимално озеленена площ 50%.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър одобрява приложеното задание и скица-проект към него за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на Кмета на община Несебър за сведение и изпълнение.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 357/20.06.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І с идентификатор № 51500.506.226 и УПИ ІІ-204, идентичен с ПИ с идентификатор № 51500.506.227 по КК на гр. Несебър, кв.6702, по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 598

 

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет

 

Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I, с идентификатор №51500.506.226 и УПИ II-204, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.227 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6702 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае придаване на 800 кв.м. от УПИ I /ПИ 51500.506.226/ с площ 9241 кв.м. към УПИ II-204 /ПИ 51500.506.227/ с площ 2115 кв.м. и урегулиране от част от УПИ I /ПИ 51500.506.226/ с площ 9241 кв.м. на УПИ III с площ 801 кв.м. Площта на УПИ II-204 /ПИ 51500.506.227/ става 2915 кв.м., а на УПИ I /ПИ 51500.506.226/ 7640 кв.м. Новообразувания УПИ II-204 /ПИ 51500.506.227/ с площ 2915 кв.м. се отрежда „За хотел, спорт и озеленяване“, запазват се устройствената зона „Ок“ и действащите устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота. Новообразувания УПИ III с площ 801 кв.м. се отрежда „За търговия и озеленяване“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10м. /3 етажа/, минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 365/22.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на Лесосечен фонд за 2018 г. предсрочно.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 599

 

І На основание 21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.112 ал.1 от ЗГ и чл.61 , чл.58 от Наредба № 5, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде одобрен от кмета на общината годишен план за ползване на иглолистна дървесина в горски територии общинска собственост за ЛФ 2018 г., съгласно приложение № 1,неразделна част от настоящото решение като сечта се проведе предсрочно-започне м. ноември 2017 г.

ІІ. На основание чл.112 ал.2 от Закона за горите, определя ползването да се осъществи чрез продажба на стояща иглолистна дървесина на корен, по добив след сечта, около 15 000 м3 стояща иглолистна дървесина.

ІІІ. На основание чл.115 ал.1 от ЗГ 1/3 от добива на дървесина да се предостави на търговци със седалище и адрес на управление на територията на община Несебър и отговарящи на останалите изисквания на чл.115 ал.2 от ЗГ.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 366/22.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от имот с идентификатор 51500.501.4 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 600

 

1. Общински съвет Несебър, като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за изработване и процедиране на ПУП-ПРЗ по отношение на част от имот с идентификатор 51500.501.4 по кадастралната карта на гр.Несебър, при което се обособява нов УПИ ІV-общ. в кв.18А по плана на гр.Несебър, с площ 8064кв.м., като с плана за застрояване новообразувания УПИ ІV-общ. се отрежда „за крайморски парк с обществено обслужване, техническа инфраструктура, търговия, спорт и атракции”, за същия се установява зона „Ок”, при следните устройствени показатели: Кпл.=10%, Кинт.=0,10, максимална височина на застрояване Нк<4,50м. и минимално озеленена площ 50%.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Предложение вх.№ 368/22.06.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху строителството“ при община Несебър, относно разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за УПИ ІV/53822.501.331/, в кв.31 по плана на с. Оризаре.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 601

 

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на КПИИ по реда на чл.150 от ЗУТ., което включва две съставни части: проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІV /53822.501.331/ в кв.31 по плана на с.Оризаре и технически проект за „Многофункционална сграда с пенсионерски клуб“ при устройствени показатели: Кинт.=1,20, Кпл.≤40%, минимално озеленяване ≥ 40% и максимална височина на застрояване Н<10,00м.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното техническо задание за изработване на КПИИ по реда на чл.150 от ЗУТ., което включва две съставни части: проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІV /53822.501.331/ в кв.31 по плана на с.Оризаре и технически проект за „Многофункционална сграда с пенсионерски клуб“

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованите лица и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 375/27.06.2017 г. от инж. Клара Каравасилева - Директор на дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“ относно изразяване на съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласно чл.150 от ЗУТ в обхват – проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VIII-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.506.316 по КК на гр. Несебър в кв.5601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“ и технически инвестиционен проект за разширение на ЦДГ „Слънце“ и реконструкция на покрив.

Общинският съвет със 17 гл. «за», 1 гл. „против“ от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 602

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви дава съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива съгласно чл.150 от ЗУТ в обхват – проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VIII-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.316 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад” и технически инвестиционен проект за разширение на ЦДГ „Слънце“ и реконструкция на покрив, с което задание и скица предложение към него се предлага запазване на отреждането „За детско заведение“, въвеждане на устройствена зона „Сц“ и установяване на следните устройствени показатели за УПИ VIII-общ. /ПИ 51500.506.316/: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 0,6, Нкорниз – 10м. и минимално озеленена площ 50%.

/Списъкът с поименнот гласуване е неразделна част от настоящото решение/

След проведеното гласуване думата взе Петър Тодоров – колеги, моля за извинение, допуснах техническа грешка, поради която гласувах „против“, моля, моят глас да се счита „за“.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 377/29.06.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на равностоен общински земеделски имот за обезщетение на имот – частна собственост, който следва да бъде отчужден по реда на чл.21 ал.1 от ЗОС във връзка с влязъл в сила ПУП-ПРЗ, предвиждащ изграждане на обект от първостепенно значение – Спортно – рекреационен парк в гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 603

 

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА,Общински съвет – Несебър, в качеството си на собственик дава съгласие общински земеделски имот с кадастрален идентификатор ПИ 11538.15.20 по КК на гр.Свети Влас, АчОС №5514/09.12.2013г, Начин на трайно ползване- Друг вид земеделска земя, категория – ІХ, на площ 10003кв.м да бъде разделен съгласно приложения проект за делба, като се образуват два нови имота : Земеделски имот с проектен номер ПИ 11538.15.217 на площ от 1100кв.м и земеделски имот с проектен номер ПИ 11538.15. 218 на площ от 8903кв.м, като се запазва Начина на трайно ползване и за двата новообразувани имота – Друг вид земеделска земя.

2. На основание чл.23 ал.1 във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОС :

2.1. Определя за отчуждаване ПИ11538.5.72 по КК на гр.Свети Влас, собственост на Атанас Стоянов Стойков с договор за замяна от 04.12.2006г., вписан в службата по вписвания в НРС под №178, т.ІІІ, рег.№9327 от 05.12.2006г., представляващ земеделска земя, на площ от 1030 кв.м, м. „Юрта“,с НТП – Дере, включен в обхвата на влязъл в сила ПУП – ПРЗ, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост „Спортно – рекреационен парк“, определен като обект от първостепенно значение, с обхват имоти с идентификатори №11538.5.27, №11538.5.43, №11538.5.46, №11538.5.49, №11538.5.51, №11538.5.72, №11538.501.191, №11538.501.192, №11538.501.193, №11538.501.194, №11538.501.11 по Кадастралната карта на гр.Свети Влас, с който се обособява нов кв.65 и УПИ І в същия на площ от 35314 кв.м, с отреждане „ За спортно – рекреационен парк“ , одобрен с решение№436 от Протокол №12/23.12.2016г. Общински съвет – Несебър, чрез обезщетяване с равностоен имот от общинския поземлен фонд.

2.2. След приключване на действията по разделянето на имота по т.1 от настоящото решение, новообразувания Поземлен имот с идентификатор 11538.15.217 на площ от 1100кв.м, м.“Ага чешме“, представляващ – Земеделска земя, НТП – Друг вид земеделска земя, категория ІХ, образуван от ПИ 11538.15.20 /АчОС 5514/09.12.2013г./, на стойност 116.16лв. съгласно оценка по реда на чл.22, ал.12 т.2 във връзка с чл.23, ал.3 от ЗОС, да бъде предоставен в собственост на Атанас Стоянов Стойков, като равностойно имотно обезщетение за отчуждаването по реда на чл.21, ал.1 от ЗОС на собствения му ПИ 11538.5.72, по КК на гр.Св.Влас, м.“Юрта“, на площ от 1030 кв.м, представляващ Земеделска земя, с НТП – дере, на стойност 108.77лв. съгласно оценка по реда на чл.22, ал.12 т.2 във връзка с чл.23, ал.3 от ЗОС.

/Списъкът с поименнот гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

 

 

 

Технически сътрудник: Р. Бинчарова

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

За Туризма от А до Я 16-17.04.2019 - Сл. бряг, х-л Котва
19-20.04.2019 - Бургас, Експо център Флора
22-23.04.2019 - Созопол, Конгресен център ВМК