За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 17/07.06.2017 г.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Докладна записка вх.№ 307/05.06.2017 г. от Николай Кирилов Димитров –кмет на община Несебър, относно отпускане на допълнителни финансови средства за осигуряване на командировани полицейски служители.

 

По т.ПЪРВА  от дневния ред – Докладна записка вх.№ 307/05.06.2017 г. от Николай Кирилов Димитров –  кмет на община Несебър, относно отпускане на допълнителни финансови средства за осигуряване на командировани полицейски служители

 

Общинският съвет с 16 гл. „за“ от гласували 16 общински съветници  прие следното

 

РЕШЕНИЕ  № 555

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА  

Общински съвет - Несебър дава съгласие да се изразходват допълнителни средства в размер  до 165 000 лв. в  дейност 239 – Други дейности по вътрешната сигурност за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и квартирни разходи на командировани  служители от  ОД на МВР за периода, както следва: 

  • 01.07.2017 г. – 31.07.2017 г. -61 служители
  • 01.08.2017 г. – 31.08.2017 г. – 61 служители
  • 01.09.2017 г. – 20.09.2017 г. – 67 служители

 

 

Средствата в размер на 165 000 лв. да се осигурят от §9700 – Резерв за непредвидени разходи.

 

            На основание чл.60 от АПК  Общински съвет - Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение.

 

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението /

 

 

                               

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

 

 

 

                                             Технически секретар-Протоколист : Р. Бинчарова

                                                                                                           

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

За Туризма от А до Я 16-17.04.2019 - Сл. бряг, х-л Котва
19-20.04.2019 - Бургас, Експо център Флора
22-23.04.2019 - Созопол, Конгресен център ВМК