За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ  ПРОТОКОЛ

16/23.03.2021 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 141/05.03.2021 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър.   
 2. Докладна записка вх.№ 142/05.03.2021 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.
 3. Докладна записка вх.№ 183/11.02021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Несебър.
 4. Докладна записка вх.№ 187/12.03.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на решение за отправяне искане за свикване на Общо събрание на Професионален футболен клуб „Несебър“ АД.
 5. Докладна записка вх.№ 152/08.03.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно утвърждаване на списък с размера на субсидии, които община Несебър предоставя на спортните клубове.
 6. Докладна записка вх.№ 186/12.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно изпълнение на общинска програма за опазване на околната среда.
 7. Докладна записка вх.№ 135/01.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно проект за капиталови разходи за оборудване на Домашен социален патронаж /Обществена трапезария към Фонд „Социална закрила“  /ФСЗ/.
 8. Докладна записка вх.№ 140/05.03.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2021 – 2024 г.
 9. Докладна записка вх.№ 170/003.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № Д-33-9/26.02.2021 г. за реализацията на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0005 „ Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък “, финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.
 10. Докладна записка вх.№ 171/09.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно кандидатстване за безвъзмездно финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.
 11. Докладна записка вх.№ 176/10.03.2021 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно осигуряване на заемообразно финансиране на Проект ИСУН № BG14MFOP001-4.037-0002-С01 „Доставка и монтаж на мултимедийна система за нуждите на музей „Старинен Несебър.“
 12. Докладна записка вх.№ 184/13.03.2021 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в решение № 329 от протокол № 15/04.02.2021 г. на Общински съвет – Несебър.
 13. Докладна записка вх.№ 188/15.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно поемане на краткосрочен дълг за плащания по проект ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002 „Рехабилитация/ реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  
 14. Докладна записка вх.№ 189/15.03.2021 г.  Иван Гургов – зам.кмет „Бюджет и финанси“, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.
 15. Докладна записка вх.№ 190/03.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър.
 16. Докладна записка вх. № 143/05.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС на ПИ № 73571.501.361 по КК на с. Тънково, представляващ УПИ VІІ в кв.20 по плана на с. Тънково, община Несебър.
 17. Докладна записка вх. № 144/05.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор № 02703.501.559 по КК на с. Баня, община Несебър.
 18. Докладна записка вх. № 145/05.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.155.6 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ІV-общ., кв.12 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.
 19. Докладна записка вх. № 146/05.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно закупуване на поземлен имот с идентификатор № 51500.506.493 по КККР на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“ с площ 4 491 кв.м., ведно със сградите и подобренията в него.
 20. Докладна записка вх. № 154/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Обзор, община Несебър.
 21. Докладна записка вх. № 155/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.
 22. Докладна записка вх. № 156/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти в землището на с. Тънково, за отглеждане на животни.
 23. Докладна записка вх. № 157/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно промяна в статута на общински имоти, поради отпаднало предназначение, в кв.56А по плана на гр. Свети Влас.
 24. Докладна записка вх. № 158/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предложение от община Бургас за изкупуване на дяловете на община Несебър в капитала на „Бургасинвест“ ООД.
 25. Докладна записка вх. № 162/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот – Офис на ЮЛНЦОП Сдружение „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани Месембрия“, находящ се в сграда с идентификатор № 51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър.
 26. Докладна записка вх. № 163/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещение в общинска сграда с идентификатор № 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Митрополитска“ № 12.
 27. Докладна записка вх. № 164/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър.
 28. Докладна записка вх. № 165/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се на първи етаж в сграда с идентификатор № 51500.501.396.1 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Месамбрия“ № 1.
 29. Докладна записка вх. № 166/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, находящи се в сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.
 30. Докладна записка вх. № 167/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение за банков офис, находящо се в Административна сграда на община Несебър.
 31. Докладна записка вх. № 168/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 г. и утвърждаване на правила за ползване.
 32. Докладна записка вх. № 169/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на помещения за пенсионерските клубове в  с. Паницово и гр. Обзор.
 33. Докладна записка вх. № 159/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижими имоти – общинска частна собственост.
 34. Докладна записка вх.№ 181/11.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно съгласие за изграждане на водоземно съоръжение в УПИ VІ-общ. в кв.40 по плана на с. Гюльовца.
 35. Докладна записка вх.№ 191/15.03.2021 г. от Благой Филипов – общински съветник, относно закупуване на поземлен имот с идентификатор № 11538.5.10 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, на площ от 4389 кв.м.
 36. Докладна записка вх.№ 192/16.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно предоставяне на община Несебър безвъзмездно за управление недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ПИ №  61056.502.503 по КК на с. Равда.
 37. Докладна записка вх.№ 132/26.02.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ VІІ с идентификатор по к.к. №  11538.501.162 в кв.4 по плана на гр. Свети Влас.
 38. Докладна записка вх.№ 149/08.03.2021 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане изработване на изменение на ПУП на част от урбанизирана територия, по реда на чл.129а ал.2 от ЗУТ за обект на техническата инфраструктура  „КСН ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20 кV „Телевизия“, землището на с. Кошарица, преминаващ през имоти ПИ № 39164.15.506 и ПИ № 39164.13.86, землището на м. „Сулуджана“, с. Кошарица, в частта му по отношение на имот с идентификатор № 39164.13.506, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.
 39. Докладна записка вх.№ 150/08.03.2021 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изработване на ПУП на част от урбанизирана територия по реда на чл.129а, ал.2 от ЗУТ за обект на техническата инфраструктура „КСН ПС „Хелиос“ – ТП „Младеж““, землището на с. Кошарица, преминаващ през имоти ПИ № 39164.13.86 в частта му по отношение на ПИ № 39164.15.506 в землището на с. Кошарица, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.
 40. Докладна записка вх.№ 172/09.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно определяне на цена за продажба на липова целулоза.
 41. Докладна записка вх.№ 175/10.03.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласуване на скици с позиции за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и Наредба №10 на Общинския съвет - търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗБО, по реда на Наредба №2 на Общински съвет – Несебър, на територията на: гр. Несебър-нова част, гр. Несебър-стар град, гр. Несебър - ж.к. “Черно море“, к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр.Свети Влас, с. Равда, с. Тънково, с. Оризаре и с. Кошарица.
 42. Докладна записка вх.№ 182/11.03.2021 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Свети Влас и с. Равда.
 43. Докладна записка вх. № 185/12.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на гр. Несебър, в частта му по отношение на УПИ І и УПИ ІІ в кв.78 и УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г по плана на гр. Несебър.
 44. Докладна записка вх. № 131/26.02.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно извършване на строителни и монтажни работи по изпълнението на обект: Рехабилитация/ реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ по ПМДР 2014-2020 г. в периода май-октомври 2021 г.“
 45. Докладна записка вх.№ 198/19.03.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно утвърждаване на размер на субсидия за ОФК – Несебър.

По т.ПЪРВА от дневния ред- Докладна записка вх.№ 141/05.03.2021 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър. 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 336

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Несебър прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, както следва: 

  §1. Чл.26, ал.1 се изменя и допълва и придобива следната редакция :

„ Поставянето на преместваеми обекти върху свободни площи, общинска собственост се извършва след издаване на разрешение за поставяне по реда на тази наредба. Копие от издаденото разрешение за поставяне се предоставя по служебен път на дейност „Търговия на открито и РИЕ“, при Община Несебър за начисляване и събиране на дължимите суми за заемане на терена.

§2. Чл.26, ал.2 се изменя и  придобива следната редакция:

„Цената на услуга за заемане на терена се заплаща месечно, от 20-то до 30-то число на текущия месец.“

§3. Чл.26 ал.3  се изменя и придобива следната редакция:

В случаите в  които, разрешението за заемане на терена се издава за  срок до един месец,  цената на услугата, се заплаща най-късно при получаване на разрешението за поставяне.

            §8. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 9:

 „Наредбата за изменение и допълнение на НАРЕДБА №10 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, приета с решение № 336 от протокол № 16/23.03.2021 г. влиза в сила от деня на публикуването и във в-к „Слънчев бряг“.

По т.ВТОРА от дневния ред- Докладна записка вх.№ 142/05.03.2021 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 337

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет –Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, както следва:

  §1. В чл.3, т.2 се отменя предложение първо, а именно: „павилиони за обществено хранене и павилиони...“

  §2. Отменя се ал.4 на чл. 9 с текст: „Разрешението по ал.1 се издава по образец, одобрен от Кмета на общината, като в него задължително се посочват:

1. Наименование на търговеца /респ. имената на регистрирания производител на селскостопанска продукция/;

2. Мястото, вида на съоръжението и площта в кв.м. за извършване на търговската дейност;

3. Срок;

4. Номенклатурата на стоките, с които ще се търгува;

5. Време за извършване на търговската дейност;

6. Размера на дължимата месечна такса, определен съгласно разпоредбите на Раздел ІІ от Наредба № 11 на Общински съвет-Несебър.

             §3. Ал.3 на чл.9 се изменя и допълва и придобива следната редакция :

„Разрешението за търговска дейност на открито се издава за срок на действие до една година, по образец, одобрен от Кмета на общината, като в него задължително се посочват:

1. Наименование на търговеца /респ. имената на регистрирания производител на селскостопанска продукция/;

2. Мястото, вида на съоръжението и площта в кв.м. за извършване на търговската дейност;

3. Срок;

4. Номенклатурата на стоките, с които ще се търгува;

5. Време за извършване на търговската дейност;

6. Размера на дължимата месечна такса, определен съгласно разпоредбите на Раздел ІІ от Наредба № 11 на Общински съвет-Несебър.“

            §4 В  чл.2 и в чл.9, ал.1, ал.2, ал.8, изразът „Разрешение за ползване“ се  заменя  с израза  „Разрешение за търговска дейност на открито“;

§5. Заглавието на  Глава ІІ се изменя и придобива следната редакция: „ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО“

             §6. В чл.4, т.7, чл. 5, ал1, ал.2 , чл.6, ал.1, ал.3, ал.4, чл.7 и чл.10, ал.1 изразът  „търговия на открито“ се заменя с „търговска дейност на открито“

            §7. В чл.13, ал.1 се изменя и придобива следната редакция:  

„Организирането на търговската дейност на открито се осъществява от дейност „Търговия на открито и РИЕ” при Община Несебър.

 §8. В Преходните и заключителни разпоредби  §2 с текст  „ Преходни и заключителни разпоредби към Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, създава нов § 9, както следва: „В чл.28, ал.6 израза „на предходния месец“ се изменя и се чете „на текущия месец““, става § 6 .

Създава се нов § 7 както следва: „Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №2 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, приета с решение № 337 от протокол № 16/23.03.2021 г. влиза в сила от деня на публикуването и  във в-к „Слънчев бряг“.

По т.ТРЕТА от дневния ред- Докладна записка вх.№ 183/11.03.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 338

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Общински съвет – Несебър Приема Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Несебър, съгласно приложения проект, неразделна част от настоящото решение.

Н А Р Е Д Б А за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община НЕСЕБЪР

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред- Докладна записка вх.№ 187/12.03.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на решение за отправяне искане за свикване на Общо събрание на Професионален футболен клуб „Несебър“ АД.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 339

           

 1. На основание чл. 21 ал.1.т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Несебър приема за сведение финансово – икономическия и правен анализ на ПФК «Несебър» АД  за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2019 г.,  изготвен от «Активи ТРЗ» ЕООД.

      II. На основание чл. 223 изр. последно от Търговския закон и във връзка с чл.23 от устава на дружеството  отправя  искане  до  съвета на директорите на  Професионален  футболен клуб ‘’Несебър„ АД за свикване на Общо събрание на дружеството  в  срока  и  по реда,  предвиден  в чл.18 от устава на дружеството и Търговския закон, като предлага   следния проект за дневен ред:  

 1. Доклад на  съвета на директорите за дейността и финасовото състояние  на ПФК «Несебър» АД.  

                Проект за решение: Приема /не приема отчета на съвета на директорите  на дружеството.

           Забележка:  Общинският съвет ще изрази своето становище по доклада за дейността  и финансовото състояние на  дружеството, след запознаването със същия   с   отделно решение.

          2. Избор на нов съвет на директорите и освобождаване от длъжност, но не и от отговорност  на  досегашния състав  на  съвета  на директорите.

               Проект  за   решение: Освобождава от длъжност, но не и от отговорност досегашния състав на съвета на директорите и избира нов съвет на директорите,  съобразно предложенията, направени от акционерите.  

            Забележка: Поименният състав на двамата нови членове в съвета на  директорите от квотата на  Община Несебър,   ще бъде  определен и предложен  на Общото събрание , след  нарочно решение  на Общинския съвет.

         3. Избор на регистриран одитор, който да извърши  одит на  финансовото състояние на дружеството.  

             Проект за решение:  Избира регистриран одитор                                                          

             III.  Уведомява г-н Йордан Димитров Йорданов, представляващ дружеството и г-н Николай Трифонов Шопов,  председател на съвет на директорите,  че  представляващият община Несебър в Общото събрание на акционерите, на основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА се избира с конкретно решение на Общинския съвет за всяко отделно Общо събрание, поради което за всички предприети действия по свикването на  Общо събрание, съгласно настоящото искане и по отношение на друга кореспонденция, следва  същата да бъде отправяна  до  Общинския съвет, а не до членовете на съвета на директорите от квотата на община Несебър, които съгласно чл. 220 от ТЗ не могат да  представляват акционера в Общото събрание.  

              Препис от решението, след изготвяне на протокола на заседанието на Общинския съвет да се изпрати на представляващия ПФК ‘’Несебър„ АД – Йордан Димитров Йорданов по седалището на дружеството и по постоянния /настоящия адрес  на същия, както и на Николай Трифонов Шопов – председател на съвета на директорите, чрез писмо с обратна разписка или по друг подходящ начин, удостоверяващ начина на връчването му.        

По т.ПЕТА от дневния ред- Докладна записка вх.№ 152/08.03.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно утвърждаване на списък с размера на субсидии, които община Несебър предоставя на спортните клубове.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 340

На основание чл. 21 ал.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 3 т.1 от Наредбата  за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър, предвид направените предложения на Комисията по чл.16 ал.4 от същата Наредба, Общински съвет – Несебър реши:      

І. Утвърждава средства в общ  размер  на 255 420 /двеста петдесет и пет хиляди четиристотин и двадесет лева/ лева, за подпомагане на спортните клубове в Община  Несебър, които  съобразно  получените точки, посочени в протокола на комисията по чл.16 ал.4 от Наредбата от 02.03.2021 г. се  разпределят, както следва:

 1. Сдружение“Тенис Академия Несебър“ – 14 точки –              7 000 лв.

2. ФК „Свети Влас“ – 10 точки -                                                    3 820 лв.

3. ФК „Черноморски спортист“ гр.Обзор – 36 точки  -              10 000 лв.

4. Хандбален клуб „Петър Бабев“ Несебър – 30 точки  -           15 000 лв.

5. ФК „Равда“ – 10 точки -                                                              5 000 лв.

6. Спортен клуб „Бушидо“ – 30 точки  -                                       15 000 лв.

7. СК по водни спортове „Месембрия“ – 22 точки  -                   11 000 лв.

8. ОВК “Несебър – 2000“ – 70 точки  -                                          35 000 лв.

9. „Фехтовален клуб Несебър“ – 6 точки  -                                     3 000 лв.

10. „Колоездачен клуб Несебър“ – 60 точки -                               30 000 лв.

11. „Яхт и сърф клуб Несебър 2009“ – 10 точки -                           7 000 лв.

12. Клуб по спортни танци „Несебър“ – 30 точки  -                      15 000 лв.

13. СК по подводен риболов Несебър – 20 точки  -                       10 000 лв.

14. „Несебър Яхт Клуб“ – 4 точки  -                                                2 000 лв.

15. СК „Баскетбол Несебър“ – 40 точки -                                       20 000 лв.

16. СК по художествена гимнастика – 12 точки  -                           6 000 лв.

17. СК Киокушинкайкан – Несебър – 6 точки  -                               3 000 лв.

18. СК Сентоки – Обзор – 8 точки -                                                   4 000 лв.

19. СК по бойни спортове Несебър – 7 точки  -                                3 500 лв.

20. ФК „Атлетик – 2014“ – 18 точки  -                                               9 000 лв.

21. Тенис клуб „Егалите“ – 14 точки  -                                              7 000 лв.

22. Стрелкови клуб Несебър – 14 точки -                                        10 000 лв.

23. Клуб по Лека атлетика “Несебър 1971“ –                        1 100 лв.

24. „Спортен клуб по баскетбол Свети Влас“ – 16 точки  - 8 000 лв.

25. ФК“Устрем Тънково“ -  10 точки  -                                  5 000 лв.

26. ФК „Черноморец“ – гр.Несебър - 10 точки  -                  5 000 лв.

27. ФК „Кошарица“ - 10 точки -                                              5 000 лв.

II. Дава съгласие Общински съвет – Несебър да отпусне допълнителна целева субсидия на „Спортен клуб по водни спортове Месембрия“ в размер на 10 000 лв. за подпомагане дейността на клуба по водно спасяване, осъществявана на акваторията на община Несебър.

 III. Утвърждава резерв в размер на 408 580 хил. лв. / четиристотин и осем хиляди петстотин и осемдесет лева/ за целево финансово подпомагане на спортни клубове през годината, която сума да бъде използвана приоритетно за финансиране организирането на спортни прояви на национално и международно ниво на територията на община Несебър, след решение на Общински съвет-Несебър. От средствата на резерва, може да бъде отпускана допълнителна субсидия в размер до 2000 лв. на футболни клубове при участието им в спортни празници, организирани в Община Несебър, след  решение на общинския съвет.

По т.ШЕСТА от дневния ред- Докладна записка вх.№ 186/12.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно изпълнение на общинска програма за опазване на околната среда.

Общинският съвет с 18 гл. „за”от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 341

На основание чл.21 т.12 във връзка с т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема годишен отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда, годишен отчет за изпълнението на мерките, заложени в програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на утвърдените норми за вредни вещества и отчет за изпълнението на плана за действие към програма за управление на отпадъците за 2020 г.

По т.СЕДМА от дневния ред- Докладна записка вх.№ 135/01.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно проект за капиталови разходи за оборудване на Домашен социален патронаж /Обществена трапезария към Фонд „Социална закрила“  /ФСЗ/.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 342

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, Общински съвет-Несебър

 1. Дава съгласието си община Несебър, представлявана от кмета г-н Николай Димитров, да кандидатства  пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП по целева програма за осигуряване на ново кухненско оборудване за Домашен социален патронаж и Обществена трапезария.
 2. Основна дейност по проекта: Доставка и монтаж на кухненското оборудване: Електрически конвектомат за 10 бр. тави с електронно управление - 1бр.; Стойка за конвектомат-1 бр.; Чадър-аспирация за конвектомат-1бр.; тави за конвектомат-10 бр., Професионални електрически котлони - 6 бр. обединени плочи 40/40см. с база отворен шкаф – 1 бр.; Вертикален хладилен шкаф-среднотемпературен-2 бр.; Електрически обръщателен тиган – 1 бр.; Аспираторен чадър 170/140 см. – 1 бр.; Вертикален електрически бойлер от 120 литра – 1 бр.; Кухненски смесителни батерии – 5 бр.
 3. Дава съгласие за осигуряване на съфинансиране на проекта в размер на 10% от общия бюджет на проектното предложение - до 3600 (три хиляди и шестстотин) лв. с ДДС, като Фонд „Социална закрила“ финансира 90% от проектното предложение до 36 000 лв./тридесет и шест хиляди/ с ДДС
 4. Дава съгласие да запази функцията, предназначението и собствеността на новопридобитото оборудване и да осигури устойчивост на социалната услуга Домашен социален патронаж и Обществена трапезария за период най-малко от три години след приключване на изпълнението на договора.
 5. Предвид кратките срокове за кандидатстване и значимостта на проекта, на основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

По т.ОСМА от дневния ред- Докладна записка вх.№ 140/05.03.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2021 – 2024 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за”от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 343

            На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета от Общинския съвет с решение № 788/02.06.2014 г., Общински съвет – Несебър одобрява бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър, за периода 2021 – 2024 г., съгласно Приложение №1, неразделна част от решението/.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

По т.ДЕВЕТА от дневния ред- Докладна записка вх.№ 170/09.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № Д-33-9/26.02.2021 г. за реализацията на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0005 „ Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък “, финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

Общинският съвет с 18 гл. „за”от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 344

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър

 1.  Упълномощава  кмета  на  Община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, дирекция „Координация по въпросите на европейския съюз и международно сътрудничество” – Програмен оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 в  размер  до  71 485,01 лв. (седемдесет и една хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и една стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-9/26.02.2021 г., финансиран от „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 за проект ИСУН № BGENVIRONMENT-2.003-0005 „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, със срок на предявяване до 26.02.2023 г.
 2. Поради краткия срок, предвиден за предявяване на Авансово плащане, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

По т.ДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 171/09.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно кандидатстване за безвъзмездно финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Общинският съвет с 18 гл. „за”от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 345

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Несебър

 1. Дава съгласие Община Несебър да кандидатства за финансиране от ПУДООС на проект „Селищна водопроводна система на с. Гюльовца, Община Несебър - етап 1“.
 2. Общински съвет - Несебър дава съгласие, при одобрение на проекта Община Несебър да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата от ПУДООС и да осигури необходимото съфинансиране на проекта със собствени средства.
 3. Предвид кратките срокове за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

       /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 176/10.03.2021 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно осигуряване на заемообразно финансиране на Проект ИСУН № BG14MFOP001-4.037-0002-С01 „Доставка и монтаж на мултимедийна система за нуждите на музей „Старинен Несебър.“

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 346

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие община Несебър да финансира заемообразно допустимите разходи по проект ИСУН № BG14MFOP001-4.037-0002-С01 „Доставка и монтаж на мултимедийна система за нуждите на музей „Старинен Несебър“, преди средствата да бъдат възстановени от Програма за морско дело и рибарство“.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 184/13.03.2021 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в решение № 329 от протокол № 15/04.02.2021 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 347

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, допуска поправка на техническа грешка в Решение № 329 от Протокол № 15/04.02.2021 г. в точка 5, както следва:

Било: 5.4.2. Да се закупуват за междуселищни и общински превози от Общината, тримесечно по 64 пенсионерски карти до края на 2020 г., които да се ползват безплатно само от пенсионери от съответното селище, както следва: за гр. Обзор – 8бр., гр. Свети Влас, с. Равда, с. Оризаре, с. Тънково, с. Кошарица и с. Гюльовца – по 8 бр. карти за всяко селище; с. Приселци , с. Паницово, с. Раковсково и с. Баня – по 2 бр. карти за всяко селище. Картите да се съхраняват от кмета на населеното място.

Става: 5.4.2. Да се закупуват за междуселищни и общински превози от Общината, тримесечно по 64 пенсионерски карти до края на 2021 г., които да се ползват безплатно само от пенсионери от съответното селище, както следва: за гр. Обзор – 8 бр., гр. Свети Влас, с. Равда, с. Оризаре, с. Тънково, с. Кошарица и с. Гюльовца – по 8 бр. карти за всяко селище; с. Приселци , с. Паницово, с. Раковсково и с. Баня – по 2 бр. карти за всяко селище. Картите да се съхраняват от кмета на населеното място.

На основание чл. 60 от АПК, във връзка с влязло в сила Решение № 329 от Протокол №15/04.02.2021 г. и текущо изпълнение на Бюджета за 2021 г. допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 188/15.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно поемане на краткосрочен дълг за плащания по проект ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002 „Рехабилитация/ реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 348

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг дава съгласие за поемане на краткосрочен дълг от Община Несебър чрез сключване на договор за заем, като определя следните условия:

            1. Община Несебър да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002 „Рехабилитация/реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., при следните основни параметри:

Максимален размер на дълга – 3 498 651 (три милиона четиристотин деветдесет и осем хиляди шестстотин петдесет и един)

Валута на дълга – лева

Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем

Условия за погасяване:

Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-38/09.04.2019 г., ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002-C02, възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и/или от собствени бюджетни средства.

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %.

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и Управляващата банка.

Начин на обезпечение на кредита:

 • Учредяване на залог върху вземанията на Община Несебър по Договор за безвъзмездна помощ № МДРИП-01-38/09.04.2019 г., ИСУН № BG14MFOP0011.009-0002-CO2,

сключен между Община Несебър и Д-р Лозана Василева – зам. министър на земеделието, храните и горите и Ръководител на УО на ПМДР, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 • Учредяване на залог върху вземанията на Община Несебър, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № МДРИП-01-38/09.04.2019г., ИСУН № BG14MFOP0011.009-0002-CO2,сключен между Община Несебър и др Лозана Василева – зам.министър на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПМДР .

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Несебър, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Несебър да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1

3. Предвид кратките срокове за извършване на плащания заложени в договорите на изпълнителите, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

               / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 189/15.03.2021 г.  Иван Гургов – зам.кмет „Бюджет и финанси“, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 349

На основание чл. 21, ал. 1 т.7 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет –Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, както следва:

§ 1. В чл.50, ал.2, т.1.1 отпада;

§ 2.  В чл. 50, ал.2, т.1.2 се изменя и придобива следната редакция:

„ такса за храноден – 1,50 лв. на ден“;

§ 3. В чл.50, ал.2, т.2.1 отпада;

§ 4.  В чл. 50, ал.2, т.2.2 се изменя и придобива следната редакция:

„ такса за храноден – 1,00 лв. на ден“;

§ 5. Ал.3 и ал.4 на чл.50 отпадат;

§ 6. Чл.108, ал.1 се изменя и придобива следната редакция: „За издаване на удостоверение за извършване на таксиметров превоз на пътници се заплаща цена в размер на 100,00 лв.“

§ 7. В чл.108, ал.2 думата „разрешение“ се заменя с „удостоверение“

§ 8. В чл.108 се създава нова алинея 3 със следното съдържание: „За промяна на данните в издадено удостоверение се заплаща цена в размер на 10.00 лв.

§ 9.  В чл.138, ал.1 т.2.1 отпада;

§10. Текстът на Чл.138, ал.1, т.2.2 се изменя и допълва, както следва: „ За издаване на абонаментна карта на търговци, развиващи дейност на територията на Община Несебър  се заплаща цена в размер на 100.00лв. на месец или 300,00лв. за периода от май до септември.“

§11. Чл.138, ал.2 се изменя и придобива следната редакция: „За абонамент на паркомясто по улична мрежа, включително и в режим на платено локално паркиране по постоянен адрес се за заплаща цена в размер на 40,00 лева на месец.“ за период от минимум 4 /четири/ месеца.“

§12.  Чл.138, ал.4 се изменя и придобива следната редакция: „ За ползване на паркомясто в ситуирана зона за кратковременно платено паркиране на територията на Община Несебър се заплаща цена в размер на 1,00 лв. на час.“

§ 13. В чл.138 се създава нова алинея 10 със следното съдържание: „За служебен абонамент на паркомясто по улична мрежа или в зона обособена за кратковременно паркиране, се за заплаща цена в размер на 100,00 лева на месец, за период от минимум 4/четири/ месеца

 §14. В Раздел „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ се създава нов §9: „ НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение № 349/от протокол № 16/23.03.2021 г. влиза в сила от деня на публикуването и  във в-к „Слънчев бряг“. /  

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 190/15.03.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 350

На основание чл. 21 ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет –Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър:

          § 3  В чл.11 след основния текст, се добавя: „ денонощно/24 ч./“;

          § 4  В Раздел „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ се създава нов §4: „НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, приета с решение № 350 от протокол № 16/23.03.2021 г. влиза в сила от деня на публикуването и  във в-к „Слънчев бряг“.

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 143/05.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС на ПИ № 73571.501.361 по КК на с. Тънково, представляващ УПИ VІІ в кв.20 по плана на с. Тънково, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 351

           На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2021 г., като Раздел ІІІ, т. В „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка В.1, се допълва с:  Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.501.361 по КК на с. Тънково, представляващ УПИ VІІ в кв.20 по плана на с.Тънково, целия на площ от 558 кв.м /петстотин петдесет и осем кв.м/,  АОС№ 6658/27.01.2021 г.

2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС определя пазарна цена в размер на 25 524 лв. (двадесет и пет хиляди петстотин двадесет и четири лева) без ДДС на  поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.501.361 по КК на с. Тънково, представляващ УПИ VІІ в кв.20 по плана на с. Тънково, целия на площ от 558 кв.м /петстотин петдесет и осем кв.м/, отреден за „индивидуално жилищно строителство“ и устройствени показатели – Кпл.40%, Кинт-1,20, етажност-Н до 10 м, АОС№6658/27.01.2021г. за продажбата му на Венцислав Тодоров Стоянов от с.Тънково, ул.“Л. Каравелов“ №10 в качеството му на собственик на построената в имота сграда.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 144/05.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор № 02703.501.559 по КК на с. Баня, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следно

 

РЕШЕНИЕ № 352

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12  от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет - Несебър актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2021 г., като Раздел ІІІ, точка Г,  подточка Г.4. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж и сервитут за изграждане на площадкови и линейни енергийни и водни обекти”, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.501.559 по КК на с. Баня, общ. Несебър, АОС №6509/24.11.2017 г.

            ІІ. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „Електроразпределение Юг” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Христо Данов” N37, ЕИК 115552190, право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост тип БКТП „1х800кVА” на площ 6,30 кв.м и сервитутна площ за обслужването му от 22,5 кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор  02703.501.559 по КК на с .Баня, общ.Несебър, целия на площ от 49 кв.м, АОС №6509/24.11.2017 г. за сумата от 504 лв./петстотин и четири лева/ без ДДС.

              Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 145/05.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.155.6 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ІV-общ., кв.12 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 353

1. На основание чл.21, ал.1т.8 и т.12  от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ,  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2021 г., като раздел ІІІ, буква Г, подточка Г.3. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.155 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІV-общ., кв.12 по плана на ж.к.“Черно море“, гр.Несебър, АОС №3015/06.07.2009 г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от кмета на Общината право на строеж на Гергана Георгиева Перчемлиева с адрес: гр.Несебър, ул.“Иван Вазов“№10, ет.1, за надстрояване на собствената й жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.155.6 по КК на гр.Несебър,  изградена в УПИ ІV-общ, кв.12 по плана на ж.к. «Черно море», гр.Несебър (АОС №3015/06.07.2009г.), въз основа на което и съгласно идеен проект, съгласуван на 09.12.2020 г., ще се изгради надстройка с трети етаж на кота +5,60 с обща застроена площ 74,21 кв.м, като Общата бруто РЗП на сградата ще стане 229,21 кв.м.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер 11 760 лв. /единадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева/ без ДДС.”

           /Списъкът с поименНото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 146/05.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно закупуване на поземлен имот с идентификатор № 51500.506.493 по КККР на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“ с площ 4 491 кв.м., ведно със сградите и подобренията в него.

Общинският съвет с 15 гл. „за”от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 354

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 от ЗОС и чл.8 от Наредба за РПУРОИ,  Общински съвет-Несебър дава съгласие Община Несебър да закупи от „Слънчев бряг“АД собствения му: Поземлен имот с идентификатор 51500.506.493 по КККР на гр. Несебър,  представляващ УПИ ІІ в кв.4801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”, с площ 4 491 кв.м., ведно с построените в имота сгради (бивш стол „Балкан) и подобрения: сграда с идентификатор по КК 51500.506.493.1, със застроена площ 3032 кв.м., предназначение: сграда за търговия – стол «Балкан» (незавършен обект); сграда с идентификатор по КК 51500.506.493.2, със застроена площ 153 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: складова база, склад, детска площадка с оборудване, изпълнена в южната част на имота срещу достигната при преговори продажна цена от 715 000лв. / седемстотин и петнадесет хиляди лева/ без ДДС, от които пазарна стойност на ПИ 51500.506.493  - 543 043 лв. без ДДС; пазарна стойност на сграда ПИ 51500.506.493.1 – 158 508 лв. без ДДС;  пазарна стойност на сграда ПИ 51500.506.493.2 – 8 165 лв. без ДДС;  пазарна стойност на детска площадка в имота  – 5284 лв. без ДДС; 

              ІІ. Одобрява договорените в протокол от 07.10.2020 г. условия по сключване на  сделката по т.І, а именно:

 1. Цена по сделката, представляваща общата стойност на имотите предмет на покупко-продажбата: 715 000 (седемстотин и петнадесет хиляди) лв. без ДДС, като всеки един от обектите предмет на продажбата бъде посочен с неговата стойност и дължим ДДС.
 2. Сключване на предварителен договор в срок до 10.04.2021 г., сключване на окончателен договор за покупко- продажба – до 31-ви август 2021 г. след заплащане на дължимите суми от купувача.
 3. Начин на плащане: разсрочено плащане до края на м. август 2021 г. вкл., на 5 вноски , като върху всяка вноска ще се начислява и дължимия ДДС, както следва:
 • Първа вноска, която купувача Община Несебър следва да заплати на продавача „Слънчев бряг„ АД с подписване на предварителния договор до 10.04.2021г.  да е равна на задълженията на „Слънчев бряг“ АД към Община Несебър за местни данъци, такси битови отпадъци за 2019 г.и 2020 г., и лихви за просрочие дължими към деня на плащането й. С получените от първата вноска парични средства „Слънчев бряг“ АД в същия ден да погаси задълженията си към Община Несебър за местни данъци, такси битови отпадъци за 2019 г. и 2020 г. и лихви за просрочие.
 • Втора вноска, която купувача Община Несебър следва да заплати до 30-ти април да е равна на задълженията на „Слънчев бряг“ АД към Община Несебър за местни данъци, такси битови отпадъци за 2021 г. намалени със съответния процент отстъпка за предсрочно изплащане. С получените от втората вноска парични средства „Слънчев бряг“ АД  в същия ден да погаси задълженията си към Община Несебър за местни данъци, такси битови отпадъци за 2021 г. дължими към деня на плащането.

         - Останалата част от продажната цена ведно с дължимия ДДС се заплаща от купувача на три равни вноски с падеж, както следва:

         Трета вноска - с падеж до 30.06.2021 г.;

         Четвърта вноска -  с падеж  до 31.07.2021 г.;

         Пета вноска - с падеж до 31.08.2021 г. ;  

ІІІ. Упълномощава кмета на общината, да определи останалите условия по сделката.

ІV. С оглед необходимостта от придобиване на имота за реализиране на инвестиционните намерения на Община Несебър и спазване на договорените срокове, на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението. /  

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 154/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 355

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2021г., като в Раздел ІІІ точка Д подточка Д.1 :„Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.530.126 по КК и КР на гр.Обзор, находящ се в м.”Срещу село”, с начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение, VІІ категория, целия на площ 700кв.м., АОС №4321/08.02.2011г.

        2. На основание чл.39, ал.3  от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал..2 от ЗП,  да се учреди на Кольо Георгиев Божков  с постоянен адрес гр. Обзор, ул. ”Отец Паисий” №4, възмездно право на ползване за  разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.530.126 по КК и КР на гр. Обзор, находящ се в м. ”Срещу село”, с начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение, VІІ категория, целия на площ 700кв.м., АОС №4321/08.02.2011г.

3.Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер 26,52лв. без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх. № 155/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 356

   1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър, Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.11, ал.2 от ЗП,  дава съгласие да се учреди на Никола Янев Лечев с постоянен адрес с. Тънково, ул. “Емона“ №1а и Светозар Димчев Лечев с постоянен адрес с. Тънково, ул. “Емона“ №1 възмездно право на ползване за  устройване на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.6.181 по КК и КР на с. Тънково, находящ се в м. ”Каманежа”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІХ категория, целия на площ 1000кв.м., АОС №5498/02.12.2013 г.

                 2. Правото на ползване по т.1 се учредява за срок от 10 /десет/ години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер 37,69 лв. без ДДС.”

               /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх. № 156/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти в землището на с. Тънково, за отглеждане на животни.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 357

І. На основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти,  както следва:

 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.78 по КК и КР на с.Тънково, м.”Камарата”, трайно предназначение – Земеделска,  начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, на площ от 1084кв.м.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.79 по КК и КР на с.Тънково, м.”Камарата”, трайно предназначение – Земеделска,  начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, на площ от 7936кв.м.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.80 по КК и КР на с.Тънково, м.”Камарата”, трайно предназначение – Земеделска,  начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, на площ от 1465кв.м.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.82 по КК и КР на с.Тънково, м.”Камарата”, трайно предназначение – Земеделска,  начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, на площ от 3071кв.м.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.211 по КК и КР на с.Тънково, м.”Камарата”, трайно предназначение – Земеделска,  начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, на площ от 6558кв.м.;

при следните условия:

1.Начална тръжна годишна наемна цена, както следва:

•    за ПИ 73571.49.78  на площ от  1,084дка - 41,14лв. без ДДС

•    за ПИ 73571.49.79  на площ от  7,936дка - 303,18лв. без ДДС

•    за ПИ 73571.49.80  на площ от  1,465дка - 55,59лв. без ДДС

•    за ПИ 73571.49.82  на площ от  3,071дка - 117,05лв. без ДДС

•    за ПИ 73571.49.211  на площ от  6,558дка - 250,54лв. без ДДС.

2.Стъпка за наддаване, както следва:

•    за ПИ 73571.49.78  на площ от  1,084дка - 4,00лв.

•    за ПИ 73571.49.79  на площ от  7,936дка - 30,00лв.

•    за ПИ 73571.49.80  на площ от  1,465дка - 5,00лв.

•    за ПИ 73571.49.82  на площ от  3,071дка - 10,00лв.

•    за ПИ 73571.49.211  на площ от  6,558дка - 20,00лв.

3.Депозит за участие – представляващ 10 % от началната тръжна цена, както следва:

•    за ПИ 73571.49.78  на площ от  1,084дка - 4,11лв.

•    за ПИ 73571.49.79  на площ от  7,936дка - 30,32лв.

•    за ПИ 73571.49.80  на площ от  1,465дка - 5,56лв.

•    за ПИ 73571.49.82  на площ от  3,071дка - 11,71лв.

•    за ПИ 73571.49.211  на площ от  6,558дка - 25,06лв.

 4.Специфични условия:

4.1. Имотите да се използват за отглеждане на животни.

4.2. Кандидатите да са собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти в Интегрираната информационна система на БАБХ на територията на Община Несебър.

4.3. Кандидатите да са регистрирани земеделски производители по Наредба №3 от 29 януари 1999 г. за създаване  и поддържане на регистър на земеделските стопани. 

ІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

               /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 157/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно промяна в статута на общински имоти, поради отпаднало предназначение, в кв.56А по плана на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 358

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС, следния общински поземлен имот, а именно: 6 кв.м. реално обособени части от ПИ 11538.503.255 по КК на гр. Свети Влас /ул. „Русалка“/, които съгласно изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №436/30.04.2020 г. са включени в площта на новообразувания УПИ I –общ. в кв.56А по плана на гр. Свети Влас, с площ 294 кв.м., отразен в кадастралната карта на гр. Свети Влас, ПИ с ид.11538.503.150, с начин на трайно ползване: „средно застрояване“.

2. На основание чл.6, ал.2 от ЗОС Общински съвет – Несебър обявява за публична общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.3 от ЗОС, следния общински поземлен имот, а именно: 53 кв.м. реално обособени части от бивш УПИ I-общ. в кв.56А по плана на гр. Свети Влас, които съгласно изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №436/30.04.2020 г.  се отреждат за пешеходна алея, нанесен в кадастралната карта на гр. Свети Влас, като самостоятелен ПИ с ид.11538.503.271 по КК на гр. Свети Влас, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица.

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх. № 158/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предложение от община Бургас за изкупуване на дяловете на община Несебър в капитала на „Бургасинвест“ ООД.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 359

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър Във връзка с предложение с вх.№Н1-ОА1-307/20.01.2021 г., дава съгласие да се продадат собствените на Община Несебър 33 /тридесет и три/ дяла в капитала на „Бургасинвест“ ООД, ЕИК 102006848  на съдружника Община Бургас, за сумата от 3 300 лева /три хиляди и триста лева/.

            2. Упълномощава Николай Димитров - кмет на Община Несебър или друго упълномощено от него лице да сключи договор за покупко-продажбата на дружествените дялове, по реда на чл.129, ал.2 от Търговския закон.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 162/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот – Офис на ЮЛНЦОП Сдружение „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани Месембрия“, находящ се в сграда с идентификатор № 51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 360

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ  на Общински съвет – Несебър, Общински съвет - Несебър дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години общински имот частна общинска собственост, представляващ: Офис на площ от 31.32 кв.м ведно със складово помещение на площ от 9.36 кв.м, находящ се на втори етаж в сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. ”Митрополитска” №12, АОС № 463/30.04.1998 г., срещу месечна наемна цена в размер на 73.26 лв. /седемдесет и три лева и двадесет и шест стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1 , т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър на ЮЛНЦ „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани - Месембрия”, вписано в регистъра за ЮЛНЦОП към министерството на правосъдието под №20120126006 /съгл.Удостоверение с № 006/26.01.2012 г./, регистрирано по ф.д. № 698 по описа на БОС за 1992 г., със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. ”Тервел” № 5, представлявано от Тони Атанасова Байчева, в качеството й на председател на Управителния съвет, Булстат 102785230.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх. № 163/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещение в общинска сграда с идентификатор № 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Митрополитска“ № 12.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 361

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет - Несебър дава съгласие да се предостави за срок от 3 /три/ години на Регионална дирекция по горите - Бургас към ИАГ при МЗХ, с адрес: гр. Бургас, ул. “Иван Шишман“ № 8, Булстат 00057880, чрез директора и инж. Мариян Костадинов, безвъзмездно за управление недвижим имот частна – общинска собственост,  представляващ: Офис на площ от 15.40 кв.м, находящ се на втори етаж от сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър, ул. “Митрополитска“ № 12, АчОС № 463/30.04.1998 г., за офис на изнесено звено на горските инспектори.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх. № 164/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 362

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ месеца считано от 15.06.2021 г. до 14.09.2021 г. вкл., за извършване на атракционна дейност на части от имот публична - общинска собственост от УПИ ІІ в кв.78 по плана на гр. Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., разположени съгласно приложена схема, както следва:

- За 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена  в размер на  -  8400.00 лв. с ДДС.

- За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС.

- За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС.

- За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС.

- За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00лв. с ДДС.

- За 200 кв.м /двеста квадратни метра/ - при начална месечна наемна цена в размер на  -  720.00 лв. с ДДС.

         2. Специфични условия -

     -  Наеманите имоти да се използват единствено за атракционна дейност.

     - Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;

         3. Критериите  за оценяване са:

     К1- Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х10,

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10

К2  -  Оферта     относно    експлоатацията    на    имота   и    благоприятни за  населението  на  Общината  инвестиции  (конкретно  посочени,  стойността им  изразена  в  лева) - за  подпомагане  на  инфраструктурен  обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и  здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20,

   Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

    К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10,

    Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

         К4 - Активност на профила - Кандидата да притежава опит в предлагането на атракционни услуги. Доказва се с прилагане на договори за извършване на дейността.

    - До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

          - До 10 години към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години към момента на подаване на офертата – 15 точки;

          - Над 15 години към момента на подаване на офертата – 20 точки;

          Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

4. Депозит за участие  в конкурса  -  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена, за съответното петно.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх. № 165/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се на първи етаж в сграда с идентификатор № 51500.501.396.1 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Месамбрия“ № 1.

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 363

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ  на ОбС – Несебър, Общински съвет - Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот частна – общинска собственост, представляващ: Помещение на площ от 28 кв.м., с предназначение за търговска дейност, находящо се на първи етаж в Сграда „Младежки клуб“ с идентификатор 51500.501.396.1 по КК на гр. Несебър, ул.“Месамбрия“ №1, актувана с АчОС № 6447/16.01.2017 г., при следните условия:

            1. Начална конкурсна годишна наемна цена, определена съгласно Приложение № 1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър в размер на 8 064 лв. с ДДС.

             2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години.

             3.  Специфични условия

             3.1. С оглед осъществяване на търговска дейност В публично оповестения конкурс имат право да участват ЕТ и ЮЛ регистрирани по Търговския закон.

 3.2. Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

        -  За първата година от наемния период:

            І - ва вноска при подписване на договора,

           ІІ - ра - вноска до 31 август на текущата година.

       -  За следващата наемна година:

           І - ва вноска до 31 юли на текущата година,

           ІІ - ра - вноска до 31 август на текущата година.

           3.3. Два пъти в годината в периода на експлоатация наемателите следва да представят в Община Несебър – Справка за лицата с действащи трудови договори, назначени за работа в обекта,  която се проверява по служебен път с оглед проверка на заложеното по Критерий К3.

            3.4. Наемателят няма право:

- да преотдава или да ползва съвместно с друго лице предоставения имот; - да го ползва с предназначение различно от това за което е предоставен;

- да извършва конструктивни промени без изричното съгласие на собственика и то само в случаи за запазване целостта и предназначението  на обекта.

4. Депозит за участие в конкурса -  10% от  началната конкурсна годишна наемна цена.

5. Критерии за оценяване:

К1 - експлоатация на обекта

- за магазин за промишлени стоки – 20т.;

- за магазин за хранителни стоки – 10т.;

- за офис – 6т.;

- за други цели – 4т.

К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

                К3 -  разкриване на работни места  -

(РМуч/РМмах)х10 или (РМуч/РМмах)х30

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10, а когато участника декларира, че ще назначи най-малко двама работника с постоянен адрес в Община Несебър разликата РМуч/РМмах се умножава с тегловен коефициент 30.

К4 - уседналост на участника

 • 30т. за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ наймалко две години преди датата за провеждане на конкурса и извършващо търговска или ресторантьорска дейност на територията на община Несебър най - малко две години преди датата за провеждане на конкурса. (Прилага се удостоверение от категоризиращия орган, разрешение за продажба на хранителни стоки или друг документ удостоверяващ декларираното от участника);
 • 10 т. за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса;
 • 0т. за останалите участници

              К5 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20,

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

               Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4 +К5

                При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К5.

                ІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия за провеждане на конкурса.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 166/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, находящи се в сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 364

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети за срок от 5 /пет/ години, находящи се на второ ниво ведно с манипулационна за общо ползване в общинска сграда „Здравна къща - Несебър“ с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър, актувана с АпОС №1876/02.03.2004 г. при следните условия:

        1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър:

        17кв.м. х 7.20лв. + 12.48/4 кв.м х 0.60лв. = 122.40лв. +1.87лв.= 124.27лв. с ДДС, като за всеки кабинет е, както следва:

           - Кабинет №6 /помещение №47 по арх.проект/ на площ от 17кв.м., както и манипулационна /помещение №32 по арх.проект/ на площ от 12.48кв.м., което се ползва съвместно от наемателите на още три специализирани кабинети, находящи се на второ ниво  в „Здравна къща“ – Несебър - за Педиатричен кабинет, в размер на 124.27 лв. с ДДС;

         - Лекарски кабинет №42 /помещение №42 по арх.проект/ на площ от 17кв.м и манипулационна /помещение №32 по арх.проект/ на площ от 12.48кв.м, което се ползва съвместно от наемателите на още три специализирани кабинети, находящи се на второ ниво  в „Здравна къща“ – Несебър, в размер на 124.27 лв. с ДДС;

         - Лекарски кабинет №20 /помещение №43 по арх.проект/, на площ от 17кв.м и манипулационна /помещение №32 по арх.проект/ на площ от 12.48кв.м., което се ползва съвместно от наемателите на още три специализирани кабинети, находящи се на второ ниво  в „Здравна къща“ – Несебър, в размер на 124.27 лв. с ДДС;

2. Специфични условия:

- Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.І.;

            - Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен „магистър“ по професионални направления „Медицина“, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

           - Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

          - Кабинетът да работи целогодишно;

            - Кандидатите се задължават в едномесечен срок от подписване на договора за наем да сключат договор със РЗОК-Бургас

            3.  Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК – Бургас - 10 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - Бургас - 5точки.

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица 10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица 3точки;

           К3 - Активност на профила

                - До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;

 • До 10 години стаж към момента на подаване на офертата 10 точки;
 •  До 15 години стаж към момента на подаване на офертата 15 точки;

 Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К4 - Предложена месечна наемна цена:

            Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

             К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

            Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

                      4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответния кабинет.

ІІ. Упълномощава кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

            ІІІ. С цел осигуряване и задоволяване на здравните потребности на населението от Община Несебър, на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

                                                                    

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 167/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение за банков офис, находящо се в Административна сграда на община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 365

І. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение на площ от 12 кв.м, находящо се в Офис №1 за административно обслужване, представляващ част от пристройка към съществуващата административна сграда на Община Несебър  в гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10, кв.89, УПИ І по плана на гр. Несебър, АОС № 690/22.06.2000 г., при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена - в размер на 218.00 лв. /двеста и осемнадесет лева/ с ДДС съгласно

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет / години.

3. Специфични условия:

           - Отдаваното помещение да се използва единствено за банков офис;

- Право да участват в конкурса имат юридически лица регистрирани по Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ .

4. Критерии за оценяване:

            К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20,

             Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20.

             К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината, за административната дейност на общината и др.

                                                          (БИуч/БИмах)х20,

              Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

          К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10,

           Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

           Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

             При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

5. Депозита за участие  в конкурса -  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

ІІ. Упълномощава кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх. № 168/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 г. и утвърждаване на правила за ползване.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 366

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет  - Несебър:

1. Определя размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 г. - Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

2. Дава съгласие пасищата, мерите и ливадите от Приложение 1 да бъдат  предоставени за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ, а свободните  пасища от ОПФ,  по приложение 1, които са останали неотдадени след приключване по процедурите по чл. 37и от ЗСПЗЗ да се ползват за общо ползване за паша от общоселските стада безвъзмездно.

3. Договорите за наем се сключват за срок от 5 /пет/ стопански години.

           4. Приема  Правила  за  ползване  на  общинските   пасища, мери и ливади съгласно  Приложение №2, неразделна част от настоящото решение.

            5. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС определя годишна наемна цена за индивидуално ползване и начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем на пасища и мери  от ОПФ на Община Несебър за стопанската 2021-2022 г. – в размер на 7лв./дка без ДДС и годишна наемна цена за индивидуално ползване и начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем на ливади от ОПФ на Община Несебър за стопанската 2021-2022 г. - в размер на 8 лв./дка.

            6. Стъпка за наддаване при провеждане на  търг в хипотезите на чл.37и ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ в размер на 0.30лв. за 1/един/ декар.

           7. Определя имотите по Приложение 3 за общо ползване за стопанската 2021/2022 година.

8. Пасищата, мерите  и ливадите от ОПФ на Община Несебър обявени за общо ползване в Приложение 3 да се ползват за паша от общоселските стада безвъзмездно.

9. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2021г., като в раздел ІІІ точка Д подточка Д2: „Имоти, които могат да бъдат предоставени под наем за индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни“ се допълва с имотите посочени в Приложение №4.

10. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Несебър, в частност на земеделските стопани и животновъди и с цел спазване на законовите срокове, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх. № 169/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на помещения за пенсионерските клубове в  с. Паницово и гр. Обзор.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 367

              І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър

Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. като раздел ІІІ, буква Б „Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление“ се допълва със следните имоти:

 - Помещение на площ от 40 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 55350.500.122.1 по КК на с. Паницово, актувана с АчОС №6580/04.11.2019г.;

            - Помещение на площ от 27 кв.м., находящо се в гр. Обзор - Пощенска станция, ул.“Славянска“ №67, с идентификатор 53045.501.186.2 по КК на гр. Обзор;

        ІІ. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок до 31.01.2026г. на Юридическо лице с нестопанска цел Сдружение “Черно море - Несебър”, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. “Отец Паисий“ №31, ЕИК по Булстат 176320979, представлявано от Павел Иванов Павлов - Председател на Управителния съвет, върху следните имоти:

- Помещение на площ от 40 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 55350.500.122.1 по КК на с. Паницово, актувана с АчОС №6580/04.11.2019г. – за пенсионерски клуб;

            - Помещение на площ от 27 кв.м., находящо се в гр. Обзор - Пощенска станция, ул. “Славянска“ № 67, за пенсионерски клуб.                                                                                

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 159/09.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижими имоти – общинска частна собственост.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 368

І.  На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижими имоти – общинска частна собственост, при следните условия:

1.Начална конкурсна цена :

1. Право на строеж върху УПИ V в кв.901 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.508.121, отреден за „търговия”, целият на площ от 341кв.м, АОС№5482/29.10.2013г., с Начална конкурсна цена в размер на 17 728лв. / седемнадесет хиляди седемстотин двадесет и осем лева/ без ДДС;

2. Право на строеж върху УПИ VІ в кв.1001 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.508.18, отреден за „търговия и КОО”, целият на площ от 1675кв.м, АОС№5479/29.10.2013г., с Начална конкурсна цена в размер на 173 543лв. / сто седемдесет и три хиляди петстотин  четиридесет и три  лева/ без ДДС;

3. Право на строеж върху УПИ І в кв.1002 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.508.15, отреден за „търговия”, целият на площ от 507кв.м,АОС№5328/27.11.2012г., с Начална конкурсна цена в размер на 17499лв. /седемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева/ без ДДС;

4. Право на строеж върху УПИ І в кв.1403 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.668, отреден за „търговия и КОО”, целият на площ от 2076 кв.м, АОС№6501/06.11.2017г., с  Начална конкурсна цена в размер на 160 878лв. / сто и шестдесет хиляди осемстотин седемдесет и осем лева/ без ДДС;

5. Право на строеж върху УПИ ІІ в кв.1506 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.466, отреден за „обект комплекс за битови услуги”, целият на площ от 1486 кв.м, АОС№1702/11.08.2003г., с Начална конкурсна цена в размер на 76 744 лв. /седемдесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и четири лева/ без ДДС;

6. Право на строеж върху УПИ І в кв.1601 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.436, отреден за „обект комплекс за битови услуги”, целият на площ от 895 кв.м, АОС№1703/11.08.2003г., с Начална конкурсна цена в размер на 30 992лв. / тридесет хиляди деветстотин деветдесет и два лева/ без ДДС;

7. Право на строеж върху УПИ ІІ в кв.1801 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.419, отреден за „обект комплекс за битови услуги”, целият на площ от 739 кв.м,  АОС№1705/11.08.2003г. с  Начална конкурсна цена в размер на 39 126лв. /тридесет и девет хиляди сто двадесет и шест лева/ без ДДС;

8. Право на строеж върху УПИ ІІІ в кв.2701 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.301, отреден за „обект комплекс за битови услуги”, целият на площ от 424 кв.м, АОС№1712/11.08.2003г., с Начална конкурсна цена в размер на 18 277лв. /осемнадесет хиляди двеста седемдесет и седем лева/ без ДДС;

9. Право на строеж върху УПИ V в кв.5002 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.506.415, отреден за „търговия, офиси и озеленяване”, целият на площ от 887 кв.м, АОС№5491/13.11.2013г., с Начална конкурсна цена в размер на 184 822лв. / сто осемдесет и четири хиляди осемстотин двадесет и два лева/ без ДДС;

10. Право на строеж върху УПИ ІІІ в кв.5401 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.506.511, отреден за „КОО”, целият на площ от 832 кв.м, АОС№4186/18.11.2010г. и  АОС№4779/15.06.2011г., с Начална конкурсна цена в размер на 28 588лв. / двадесет и осем хиляди петстотин осемдесет и осем лева/ без ДДС;

11. Право на строеж върху УПИ VІ в кв.7102 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.506.212, отреден за „търговия”, целият на площ от 1082 кв.м, АОС№4189/19.11.2010г. и  АОС№4607/05.05.2011г. с Начална конкурсна цена в размер на 139 685лв. /сто тридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева/ без ДДС;

12. Право на строеж върху УПИ ІІ в кв.7901 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.506.16, отреден за „за търговски обект, комплекс”, целият на площ от 754 кв.м, АОС№1799/11.08.2003г., с Начална конкурсна цена в размер на 25 834лв. /двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и четири лева/ без ДДС;

13. Право на строеж върху УПИ ХLІ –общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.502.538, отреден за „друг вид застрояване”, целият на площ от 450 кв.м, АОС№6466/05.05.2017г. с Начална конкурсна цена в размер на 77 503лв. /седемдесет и седем хиляди петстотин и три лева / без ДДС;

            2. Критерии за оценяване:

            К1- Бизнес план относно предназначението на обекта, който ще бъде построен :

-за търговия и офиси – 10т.

-за търговия – 9т.

-за офиси – 9т.

-за заведение за обществено хранене 8т.

-за други – 6т.

            К2- Представен идеен проект – 5т.

            К3 – разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

            К4 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, здравни, образователни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. по формулата

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20

             К5 – Срок за построяване на обекта -            (Смин/Суч)х20

            Където Смин в числителя  минималния срок за построяването на обекта, предложен от някой от кандидатите, Суч в знаменателя е предложения срок от участника, умножени с тегловен коефициент 20

            К6- Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+К4+К5+К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К6.

3.Специфично условие – въз основа на учреденото право на строеж, суперфициара ще има право да построи :

           

3.1. Върху УПИ V в кв.901 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.508.121, едноетажна постройка със Застроена площ-102,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -102,00 кв.м, с предназначение „За търговия“;

3.2. Върху УПИ VІ в кв.1001 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.508.18, двуетажна постройка  със Застроена площ -502,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -1004,00 кв.м, с предназначение „За търговия и КОО“;

3.3. Върху УПИ І в кв.1002 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.508.15, едноетажна постройка със Застроена площ -101,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -101,00 кв.м, с предназначение „За търговия“;

3.4. Върху УПИ І в кв.1403 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.668, двуетажна постройка, със Застроена площ -415,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -934,00 кв.м, с предназначение „За търговия и КОО“;

3.5. Върху УПИ ІІ в кв.1506 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.466, едноетажна постройка, със Застроена площ -445,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -445,00 кв.м, с предназначение „За обект комплекс за битови услуги”;

3.6. Върху УПИ І в кв.1601 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.436, едноетажна постройка, със Застроена площ -179,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -179,00 кв.м, с предназначение „За обект комплекс за битови услуги”;

3.7. Върху УПИ ІІ в кв.1801 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.419, едноетажна постройка, със Застроена площ -221,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -221,00 кв.м, с предназначение „За обект комплекс за битови услуги”;

3.8. Върху УПИ ІІІ в кв.2701 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.301, едноетажна постройка, със Застроена площ -106,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -106,00 кв.м, с предназначение „За обект комплекс за битови услуги”;

3.9. Върху УПИ V в кв.5002 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.506.415, двуетажна постройка, Застроена площ -354,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -1064,00 кв.м, с предназначение „За търговия, офиси и озеленяване”

3.10. Върху УПИ ІІІ в кв.5401 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.506.511, едноетажна постройка, със Застроена площ -166,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -166,00 кв.м, с предназначение „За КОО”;

3.11. Върху УПИ VІ в кв.7102 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.506.212, двуетажна постройка, Застроена площ -324,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -811,00 кв.м, с предназначение „За търговия“;

3.12. Върху УПИ ІІ в кв.7901 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.506.16, едноетажна постройка, със Застроена площ -150,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -150,00 кв.м, с предназначение „за търговски обект, комплекс”;

3.13. Върху УПИ ХLІ –общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.502.538, постройка с височина до 10 м отреден за, Застроена площ -100,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -450,00 кв.м, с предназначение „За друг вид застрояване”;

4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна цена.

            ІІ.Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 181/11.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно съгласие за изграждане на водоземно съоръжение в УПИ VІ-общ. в кв.40 по плана на с. Гюльовца.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 369

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие, за задоволяване на потребностите на жителите на с. Гюльовца, Евангелска Петдесятна църква –Несебър, Булстат 147123975, представлявана от Пастор Христо Якимов, със собствени сили и средства, при спазване на законовите изисквания, да извърши в полза на Община Несебър проектиране, сондиране, изграждане и регистрация на водовземно съоръжение за санитарно - хигиенни нужди в общински поземлен имот с идентификатор 18469.36.61 по КК на с. Гюльовца, представляващ УПИ VІ-общ. кв.40 по ЗРП на с. Гюльовца, АчОС № 2330/23.01.2006 г.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 191/15.03.2021 г. от Благой Филипов – общински съветник, относно закупуване на поземлен имот с идентификатор № 11538.5.10 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, на площ от 4389 кв.м.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 370

            1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.34 ал.2 от  ЗОС, и чл.8 от Наредбата на РПУРОИ, Общински съвет – Несебър дава съгласие  Община Несебър да закупи от Величка Офинева Радева, Недка Офилова Желева, Марушка Офилова Маргаритова, Величка Офилова Радева, Атанас Георгиев Пелев, Атанас Апостолов Чупов, Тодор Апостолов Чупов, Траянка Атанасова Ставрева, Трайка Атанасова Ставрева, Божана Атанасова Андонова собственият им поземлен имот с  идентификатор  № 11538.5.10 по Кадастралната Карта на гр. Свети Влас, м. „Юрта“,   целият на площ от 4389 кв.м, с трайно предназначение – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята 8/осем/ при неполивни условия, при цена в размер на 131 670 евро /сто тридесет и една хиляди шестстотин  и седемдесет евро/ без ДДС или 257 524,14 лева /двеста петдесет и седем хиляди петстотин двадесет и четири лева и четиринадесет стотинки/ при курс на еврото по БНБ  1.95583.

         2. Упълномощава кмета на Община Несебър да сключи договор за покупко - продажба  на описания  в точка 1 поземлен имот.

              /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 192/16.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно предоставяне на община Несебър безвъзмездно за управление недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ПИ №  61056.502.503 по КК на с. Равда.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 371

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.15 ал.1 от ЗДС и чл.6 ал.3 от ППЗДС, 

1.Общински съвет - Несебър дава съгласие  и упълномощава кмета на Община Несебър да заяви искане до Областния управител на област Бургас за предоставяне безвъзмездно безсрочно за управление  недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61056.502.503 по КК на с.Равда, с площ  3583  кв.м , урбанизирана територия, с НТП - Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, АЧДС № 9814/20.03.2020г., който заедно със съседните имоти ПИ 61056.502.499, 61056.502.507, 61056.502. 584 – частна общинска собственост ще бъдат предмет на проектиране и изграждане на лодкостоянка за домуване на рибарски лодки със съответните обслужващи сгради, пешеходни и транспортни подходи, и брегоукрепителни мероприятия.

2. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г. като : - Наименованието на Раздел ІV се променя, както следва: „ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА НЕСЕБЪР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ, ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ПОДЛЕЖАТ НА ОТЧУЖДАВАНЕ И ИМОТИ, КОИТО ЩЕ ПОСЛУЖАТ ЗА ИМОТНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, ПОРАДИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ“;

- Създава нова т.Б  „ Имоти, които Община Несебър има намерение да поиска да й се предоставят за управление“;

- Допълва програмата в  раздел ІV т.Б с подточка 1.  ПИ 61056.502.503 по КК на с.Равда, с площ  3583  кв.м , урбанизирана територия, с НТП - Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, АЧДС № 9814/20.03.2020г.

3.Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да подпише договор за предоставяне безвъзмездно безсрочно за управление на  имота описан в т.1 от настоящото решение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 132/26.02.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ VІІ с идентификатор по к.к. №  11538.501.162 в кв.4 по плана на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 372

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  в  качеството си  на заинтересована страна по смисъла на чл. 131 ал. 1 от ЗУТ  Общински съвет-Несебър, дава съгласие  да  бъде  процедиран  проект  за  изменение  на  ПУП-ПРЗ  в  обхват  УПИ VІІ с идентификатор по к.к. 11538.501.162  в  кв. 4  по плана на гр. Свети Влас, съобразно представеното задание.

Видно от заданието ПУП-ПРЗ, съгласно действащ ПУП-ПРЗ  УПИ VІІ е с площ 988 кв.м, поземлен имот с идентификатор по КК 11538.501.162 е с площ 956 кв.м. Съгласно текстовата част на заданието с изменението се коригират вътрешните линии на дворищната регулация съгласно §8, ал.1, ал.2, т.3 от Преходни разпоредби на ЗУТ на УПИ VІІ така, че да съвпадат със съответната имотна граница по КК, както и да се обособят два нови УПИ, като се запазят градоустройствените показатели и устройствената зона Жм-за жилищно малко етажно строителство. Южната граница на ПИ 11538.501.162 е минала по съществуващата ограда, а не по уличната регулационна линия по ЗРП Свети Влас и с настоящата разработка се предлага изчистване на различията между КК и РП, като 10 кв.м от ПИ 11538.501.476 се прибавят към УПИ VІІ-162, 61 кв.м от ПИ 11538.501.162 се отнемат за тупик и 3 кв.м от ПИ 11538.501.162 се придават към ПИ 11538.501.476.

С изменението на регулацията се предлага обособяването на два нови УПИ: УПИ VІІ-162 с площ 431 кв.м и УПИ ХVІ-162 с площ 471 кв.м и тупикова улица о.т. 400 - о.т. 401 с площ 61 кв.м.

В частта му ПЗ заданието предлага за УПИ VІІ-162 и УПИ ХVІ-162 в кв. 4 по плана на гр.Свети Влас следните градоустройствени показатели: Отреждане - За жилищно строителство, макс. плътност на застрояване - 40%, Нкорниз -10 м, Кинт - 1.2 и мин. озеленяване - 40%.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

           По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 149/08.03.2021 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане изработване на изменение на ПУП на част от урбанизирана територия, по реда на чл.129а ал.2 от ЗУТ за обект на техническата инфраструктура  „КСН ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20 кV „Телевизия“, землището на с. Кошарица, преминаващ през имоти ПИ № 39164.15.506 и ПИ № 39164.13.86, землището на м. „Сулуджана“, с. Кошарица, в частта му по отношение на имот с идентификатор № 39164.13.506, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 373

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2, във вр. с ал.2 и чл.108, ал.3 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър ДАВА СЪГЛАСИЕ за изработването на изменение на ПУП-устройствена план схема за обект: «КСН  ПС «Хелиос»-ВЕЛ 20кV «Телевизия»» , землище на с. Кошарица, преминаващ през имоти ПИ 39164.15.506 и ПИ 39164.13.86, м.“Сулуджана“, с. Кошарица, в частта му по отношение на имот с идентификатор 39164.13.506, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване - за местен път. Съгласува представеното задание, съгласно което трасето започва от ПС ”Хелиос” в ПИ 39164.13.61, ще премине през ПИ39164.15.506 /за местен път/ до стълб 63А на ВЕЛ 20кV „Телевизия“ в ПИ 39164.13.56.

            Проектната дължина на трасето в имот публична общинска собственост е 212.41 м.-в транспортна територия. Площите на ограничение на имотите ще са 424.40 м2.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 150/08.03.2021 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изработване на ПУП на част от урбанизирана територия по реда на чл.129а, ал.2 от ЗУТ за обект на техническата инфраструктура „КСН ПС „Хелиос“ – ТП „Младеж““, землището на с. Кошарица, преминаващ през имоти ПИ № 39164.13.86 в частта му по отношение на ПИ № 39164.15.506 в землището на с. Кошарица, по реда на чл.134 ал.1 т.2 във връзка с чл.108 ал.3 от ЗУТ.

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 374

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2, във вр. с ал.2 и чл.108, ал.3 от ЗУТ, Общински съвет-Несебър дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-устройствена план схема за обект: «КСН  ПС «Хелиос»-ТП «Младеж»», землище на с. Кошарица, преминаващ през имоти ПИ 39164.15.506 и ПИ 39164.13.86, землище на с. Кошарица, в частта му по отношение на ПИ 39164.15.506 - публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване - за местен път. Съгласува представеното задание, съгласно което трасето започва от ПС”Хелиос”  в ПИ 39164.13.61, ще премине през ПИ39164.15.506 /за местен път/ до ТП „Младеж“ в ПИ 39164.13.275.

            Проектната дължина на трасето в имот публична общинска собственост е 212.41 м.- в транспортна територия. Площите на ограничение на имотите ще са 424.40 м2.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТИРИДЕСЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 172/09.03.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно определяне на цена за продажба на липова целулоза.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 375

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.71 ал.5 т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, при спазване изискванията на чл.75-79 от АПК и чл.8, чл.11 ал.3 и чл.15 ал.1, чл.26 и чл.28 от ЗНА, Общински съвет-Несебър одобрява цена за продажба от склад на липова дървесина – плътни кубически метра – 48,00 лв. /куб.м. без ДДС.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЧЕТИРИДЕСЕСТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 175/10.03.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласуване на скици с позиции за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и Наредба №10 на Общинския съвет - търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗБО, по реда на Наредба №2 на Общински съвет – Несебър, на територията на: гр. Несебър-нова част, гр. Несебър-стар град, гр. Несебър - ж.к. “Черно море“, к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр.Свети Влас, с. Равда, с. Тънково, с. Оризаре и с. Кошарица.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 376

На основание чл.21 ал.2 от  ЗМСМА, чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 17 ал.2 и ал.4 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър  и чл.5 ал.1 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, Общински съвет – Несебър, съгласува приложените скици с позиции и схеми за гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад; гр. Свети Влас;  с. Равда, с. Тънково, с. Оризаре и с. Кошарица, община Несебър, както следва:       

 •   Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл 17, ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне  и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър , за гр.Несебърнова част /общо 27 скици/
 •  Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър , за гр.Несебър-нова част /общо 30 схеми/;
 •   Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне  и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, за гр. Несебърстар град /общо 31 скици/;

 • Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър, за гр. Несебър-стар град /общо 27 схеми/;
 • схеми за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и слънцезащитни конструкции за територията на община Несебър,  за гр. Несебър –ж.к. “Черно море“ /общо 6 схеми/;
 •   Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне  и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, за к.к. «Слънчев бряг-запад»  /общо 17 скици/;
 • Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър , за к.к. «Слънчев бряг-запад» /общо 8 схеми/;
 • Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне  и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, за гр. Свети Влас    /общо 5 скици/;
 • Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър , за гр. Свети Влас /общо 5 схеми/;
 • Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне  и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, за  с. Равда /общо 9 скици/;
 • Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър, за с. Равда /общо 16 схеми/;
 • Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за  поставяне  и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи  на територията на  

община Несебър, за  с.Тънково /общо 4 скици/;

●  Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на  чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне  и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи  на територията на община Несебър, за с. Оризаре /общо 1 скица/;

 • Скица с позиции  за поставяне на слънцезащитна тента над открита търговска площ в ПИ 39164.15.506  на територията на община Несебър, за с. Кошарица  в ПИ с идентификатор 39164.15.320

Схемите  и скиците с позиции са неразделна част от  решението .

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕСТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 182/11.03.2021 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Свети Влас и с. Равда.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 377

            На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.55 ал.2 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър във връзка с чл.57 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър съгласува приложените схеми за поставяне на рекламно-информационни елементи на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг, гр. Свети Влас и с. Равда.

            Приложените схеми   са неразделна част от решението.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕСТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 185/12.03.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на гр. Несебър, в частта му по отношение на УПИ І и УПИ ІІ в кв.78 и УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г по плана на гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 378

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър, Одобрява изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І и УПИ ІІ в кв.78 и УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г по плана на гр. Несебър, с който съществуващата пешеходна алея в южна посока, с разделителна ивица 3м., ширина на уличното платно 7м. и тротоар 3м. се прекъсва в о.т. 5548 и се предвижда временен „обръщач“ до изграждане на паркинг в УПИ І, кв.78. В резултат от това, отпадат изцяло УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г. Предвижда се свързване на пешеходната алея със съществуваща такава в северна част на Провлака, като се затваря трасето по ул. „Иван Вазов“, предвидено с преходни разработки.

            Територията, урегулирана до момента като кв.78г, се включва в  кв.78, в който: УПИ І се изменя и се отрежда „за крайморски парк с обществено обслужване, летен амфитеатър, паркинг, техническа инфраструктура и озеленяване“ с площ 21985 кв.м. /било 20829 кв.м./, устройствена зона „Ок“, Кпл.=30%, максимална етажност 4 ет. /Нкорниз=12,00м. и минимално озеленяване 50% - се урегулира нов УПИ ХІІІ, и се отрежда „за крайморски парк с обществено обслужване, техническа инфраструктура, спорт, атракции и озеленяване“, с площ 1777 кв.м, устройствена зона „Ок“, Кпл.=20%, максимална етажност 2 ет. /Нкорниз=7,50 м. и минимално озеленяване 60 %, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕСТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 131/26.02.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно извършване на строителни и монтажни работи по изпълнението на обект: Рехабилитация/ реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ по ПМДР 2014-2020 г. в периода май-октомври 2021 г.“

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 379

На основание чл.21 ал.2 във връзка с ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 от ЗУЧК и § 5, т.78 от ДР на ЗУТ, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат извършвани всички необходими строителни и монтажни работи по изпълнение на обект: «Рехабилитация /реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище «Северна буна – Несебър»» по ПМДР 2014-2020, в  периода май – октомври 2021 г.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕСТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 198/19.03.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно утвърждаване на размер на субсидия за ОФК – Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 3 гл. «въздържали се» от гласували 18 общински съветници, прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 380

На основание чл. 21 ал.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 3 т.2 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър,  Общински съвет-Несебър реши:

 1. Отпуска на Сдружение с нестопанска цел «Общински футболен клуб Несебър» целева субсидия за издръжка на детско-юношеската школа в размер на 150 000 лв.   
 2. Уведомява, ръководството на сдружението, че Общинският съвет  няма да приема решения за субсидиране на сдружението за дейността му, свързана с мъжкия футболен отбор по досегашният ред. Размера на средствата, с които ще се субсидира за в бъдеще дейността на Детско-юношеската школа  и мъжкият футболен клуб ще бъде определян по реда, условията и критериите, предвидени за останалите спортни клубове, регламентирани в Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър.

Препис от решението да се изпрати на председателя на управителния съвет на ОФК „Несебър“ г-н  Георги Маринов за сведение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: ……………………

                                                                                                                           /Р. КУЛЕВ/

                           Технически сътрудник-протоколист:………………../Р. Бинчарова/

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия