За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ

ПРОТОКОЛ № 16/12.05.2017 г.

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 252/28.04.2017 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване на числеността на персонала в общинско звено за самоохрана.
   
 2. Докладна записка вх.№ 214/07.04.2017 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета от Общински съвет – Несебър.
   
 3. Докладна записка вх.№ 122/23.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър на второ четене.
   
 4. Докладна записка вх.№ 227/25.04.2017 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на учители, деятели на културата и ученици.
   
 5. Докладна записка вх.№ 239/25.04.2017 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2016 год. на Читалищата на територията на Община Несебър.
   
 6. Докладна записка вх.№ 224/21.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето 2017 г.
   
 7. Докладна записка вх.№ 219/13.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на Бюджет 2016 г. и Отчет на бюджета за 2016 г. на община Несебър.
   
 8. Докладна записка вх.№ 236/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне цени за продажба на дървени материали, за събиране на недървесни горски продукти и на предоставяните услуги.
   
 9. Докладна записка вх.№ 200/29.03.2017 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на актуализирана бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2018 – 2020 г.
   
 10. Докладна записка вх.№ 238/25.04.2017 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет Несебър, относно изменение на решение № 478/15.03.2017 г. обективирано в Протокол № 15/ на ОбС Несебър в частта му по точка II.20.
   
 11. Предложение вх.№ 262/04.05.2017 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет, относно отпускане на финансови средства за средства за издаване на книги
   
 12. Докладна записка вх.№ 228/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот по кадастралната карта на с.Кошарица за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури
   
 13. Докладна записка вх.№ 229/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : Учредяване на право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.232.8 по КК на гр.Несебър, изградена върху ЗП4А в УПИ VІ в кв.22 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър
   
 14. Докладна записка вх.№ 232/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : предложение от „Слънчев бряг“ АД по чл.66 във вр. С чл.33 от Закона за собствеността за закупуване на обект с кадастрален идентификатор 51500.506.513.1 находящ се в УПИ І кв.5301 по плана на кк“Сл.бряг – запад“
   
 15. Докладна записка вх.№ 231/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : прекратяване на съсобственост в УПИ XI-503 в кв.21 по регулационния план на СО „Инцараки“ гр. Свети Влас, имот с идентификатор 11538.504.470 по кадастралната карта на гр.Свети Влас, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на Община Несебър
   
 16. Докладна записка вх.№ 230/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : Учредяване на право на строеж за пристрояване на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор №11538.503.98.1 в УПИ ІV-общ., кв.53 по плана на гр.Св.Влас
   
 17. Докладна записка вх.№ 129/27.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот находящ се в местността “Бостанлъка“, гр.Несебър
   
 18. Докладна записка вх.№ 225/21.04.2017 г. от Димитрина Георгиева Димитрова директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор относно: Делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне
   
 19. Докладна записка вх.№ 256/02.05.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно, актуализиране на програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 г.
   
 20. Докладна записка вх.№ 197/28.03.2017 г. от инж. Клара Василева Каравасилева – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“ при Община Несебър относно: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ І-общ., УПИ ІІ-общ. и УПИ ХV-общ., кв.23 и УПИ ІІІ-общ. в кв.13 по плана на с.Баня,
   
 21. Докладна записка вх.№ 207/05.04.2017 г. от инж. Клара Василева Каравасилева – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“ при Община Несебър относно: съгласуване на допълнителни схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ- търговски обекти и слънцезащитни конструкции по реда на Наредба № 2 на ОС на територията на гр.Несебър – стар град, ж.к. „Черно море“ и к.к. „Слънчев бряг – запад“
   
 22. Предложение вх.№ 244/25.04.2017г. от Виктор Борисов– зам. кмет на община Несебър относно : Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии съгласно чл.110, ал.5 от ЗУТ – обект: „Външно ел. захранване на жилищен комплекс за сезонно обитаване” в имот с идентификатор 39164.15.98 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Сулуджана”
   
 23. Докладна записка с вх.№255/28.04.2017 г. от Виктор Борисов- зам. кмет на Община Несебър относно : Съгласуване на допълнителни схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ- търговски обекти и слънцезащитни конструкции по реда на Наредба №2 на ОС на територията на к.к.”Слънчев бряг-запад”, землище на гр.Несебър, местност „Юрта” и гр.Несебър-нов град и гр.Несебър-стар град
   
 24. Докладна записка вх.№ 245/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради №1 и №2” в поземлен имот с идентификатор 51500.84.28 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”.
   
 25. Докладна записка вх.№ 246/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел, подобект: Кабели 0,4 кV” в поземлен имот с идентификатор 51500.85.7 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”.
   
 26. Докладна записка вх.№ 247/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор 51500.86.12 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”.
   
 27. Докладна записка вх.№ 248/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда, подобект: Кабели НН за поземлен имот с идентификатор №51500.84.51 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу” ”.
   
 28. Докладна записка вх.№ 249/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Аврора” ” в поземлен имот с идентификатор 51500.86.16 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу”
   
 29. Докладна записка вх.№ 268/10.05.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к.“Слънчев бряг – Изток“, в частта му по отношение на УПИ VI, с идентификатор № 51500.505.102, УПИ VII, с идентификатор № 51500.505.103, УПИ VIII, с идентификатор № 51500.505.104, както и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.316 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.18 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг – Изток“.
   
 30. Докладна записка вх.№ 241/25.04.2017 г. от арх. Валентин Димов – главен архитект на община Несебър относно : даване съгласие за допускане изменение на ПУП - ПЗ за УПИ І, ПИ с идентификатор 51500.503.286 в кв. 28а по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър.
   
 31. Докладна записка вх.№ 242/25.04.2017 г. от арх. Валентин Димов – главен архитект на община Несебър относно : даване съгласие за допускане изменение на ПУП - ПЗ и РУП в обхват УПИ ІV-общ., ПИ с идентификатор 51500.503.262 в кв. 26 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър.
   
 32. Доклад записка вх.№ 212/06.04.2017 г. от инж. Клара Василева Каравасилева – за кмет на Община Несебър относно: Даване на съгласие за процедиране на ПУП – ПРЗ за УПИ І - 545 в кв.42 по регулационния план на гр. Обзор, / ПИ с идентификатор 53045.501.291 по КК /
   
 33. Доклад записка вх.№ 213/06.04.2017 г. от инж. Клара Василева Каравасилева – за кмет на Община Несебър относно: даване на съгласие за процедиране на ПУП – ПРЗ за УПИ І-248 в кв.19 по плана на гр.Обзор, община Несебър.
   
 34. Докладна записка вх.№ 145/01.03.2017 г. от инж. Клара Василева Каравасилева – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“ относно: одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – изток“ , в частта му по отношение на УПИ I и УПИ II, представляващи поземлен имот с идентификатор № 51500.505.394 по кадастралната карта на р.Несебър, в кв.14 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – изток“.
   
 35. Докладна записка вх.№ 762/16.12.2016 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър относно : Одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг- изток“, в частта му отношение на УПИ I с идентификатор № 51500.505.150 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.330 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.31 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг – изток“.
   
 36. Предложение вх.№ 237/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VI-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.508.89 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.
   
 37. Предложение вх.№ 233/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър относно : Изразяване на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – план за застрояване по отношение на поземлени имоти с идентификатор № 61056.502.499, № 61056.502.503, № 61056.502.507, № 61056.502.584 по кадастралната карта на с.Равда и акваторията в Черно море за изграждане на лодкостоянка за рибарски лодки.
   
 38. Предложение вх.№ 234/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър относно : Изразяване на съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхват: проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация за оформяне на кръгово кръстовище при о.т. 118, кв.“Черно море“, гр. Несебър и технически инвестиционен проект за кръгово кръстовище.
   
 39. Докладна записка вх.№ 235/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър относно : Изменение на проект за ПУП – ПРЗ по отношение на поземлени имоти с идентификатори № 51500.510.62, № 51500.510.137, № 51500.510.149 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Акротирия“, съобразно постъпило възражение при обявяването му, във връзка с чл.128, ал.10 от ЗУТ. Имотите попадат в зона „А“ съгласно чл.10, ал.1 от ЗУЧК
   
 40. Докладна записка вх.№ 243/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър относно : Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за 27454.33.7, 27454.33.4, 27454.33.5, 27454.33.6, 27454.33.8, 27454.33.11, 27454.33.15, 27454.17.44, 27454.17.59 и част от имот 27454.17.33 по КК и КР на с.Емона, община Несебър по заявление вх.№ Н2-УТ-3581/21.04.2017 г.
   
 41. Докладна записка вх.№ 261/03.05.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър относно : Съгласуване на допълнителна схема за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – 2 броя павилиони за промишлени стоки по реда на Наредба № 2 на ОС на територията на с.Равда
   
 42. Докладна записка вх.№ 271/10.05.2017 г. от Виктор Борисов – заместник - кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр.Несебър и к.к.Слънчев бряг.
   
 43. Докладна записка вх.№ 272/11.05.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

 

 

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 252/28.04.2017 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване на числеността на персонала в общинско звено за самоохрана.

Общинският съвет с 14 гл. „за”, 1 гл. „въздържал се“ и 3 гл. “против” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 512

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, увеличава числеността на персонала на Общинско звено за самоохрана с 10 щатни бройки считано от 01.06.2017 год.

Предвид настъпващия активен летен сезон, Общински съвет на основание чл.60 от АПК, дава съгласие решението да е с предварително изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 214/07.04.2017 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета от Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 513

На основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община, както следва:

 

§ 1 Текстът на чл. 98 се изменя и придобива следната редакция:

 

Чл.98 За издаване на удостоверение за данъчна оценка за обособен обект се заплаща такса както следва :

Т.1 При изготвяне в рамките на 5 работни дни – 10 лв.

Т.2 При изготвяне в рамките на 24 часа / при предварително съгласуване за техническа възможност/ след подаване на искане / – 50 лв.

 

§ 2. В чл. 102а се правят следните изменения:

-израза „в рамките на 14 работни дни” става „в рамките на 7 дни”

 

§ 3. Създава чл. 47 със следния текст:

(1) Не могат да участват в процедура по издаване разрешение за ползване на пазари тържища , панаири , тротоари , площади , улични платна и терени за ползване на Физически и юридически лица които имат задължения към община Несебър.

(2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват служебно от общинската администрация по ред определен от кмета на общината .

 

§ 4. чл.138, ал.1 се изменя и същият придобива следната редакция:

„За издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз се заплаща сума в размер на 300.00лв.“

 

§ 5.Отменя се т.4 на чл.138 ;

 

§6. Създава се нова ал.4 на чл.150 със следното съдържание:

 

„Определят се следните цени за услуги, свързани с ползване на общинско имущество- фитнес зала в многофункционална зала в гр. Обзор, както следва:

т. 1 – за еднократно посещение – 3,00лв.;

т. 2 – месечна абонаментна карта – 30,00лв;

т. 3 – шестмесечна абонаментна карта – 120,00лв;

т. 4- годишна абонаментна карта – 200,00лв.“

 

§7.В чл.170в се правят следните изменения:

В Точка 1 сумата «1 лв». става „ 0.50лв“;

В Точка 2 сумата „1,50 лв“ става 0.50лв.“

В точка 3 сумата „2,00 лв” става „0.60лв.“

 

§8.Отменя се чл.100;

 

§9 В Преходните и заключителни разпоредби се създава нова точка 17 със следният текст „Наредбата за измененията и допълненията на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър приета с решение № 513/12.06.2017г влизат в сила в 3-дневен срок след публикуването им във в-к „Слънчев Бряг.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 122/23.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър на второ четене.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 514

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА общински съвет приема Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на обшина Несебър на второ четене, неразделна част от настоящото решение .

 

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 227/25.04.2017 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на учители, деятели на културата и ученици.

Общински съвет, бе подложено на гласуване и Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 515

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общински съвет Несебър дава съгласие да бъдат отпуснати индивидуални парични награди за учители, деятели на културата и ученици от общински училища, както следва:

 1. Индивидуална парична награда в размер на 200 (двеста) лева за доказан професионализъм и проявено новаторство в учебно – възппитателната дейност и / или публикации научни и педагогически издания и личен принос за методическо обогатяване на учителската колегия, за създаване на добър педагогически опит и традиции в образователната институция, предложени от училища и детски градини с решения на педагогически съвети, съгласно поименен списък – Приложения № 1, неразделна част от решението.

 2. Индивидуална парична награда в размер на 50 (петдесет) лева за ученици, предложени от общински училища (с решения на Педагогически съвети) – за отличен успех над 5,50 за първия учебен срок и значими изяви и постижения на национално и / или международно ниво в областта на науката, културата и / или спорта, съгласно поименен списък – Приложение № 2 неразделна част от настоящето решение в който добавя името на Даниел Иванов Христов ученик от училище „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Равда,.

 

 

По т.ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 239/25.04.2017 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет - Несебър, относно доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2016 год. на Читалищата на територията на Община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 516

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища Общински съвет, приема докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност на: Народно читалище «Яна Лъскова-1905» гр. Несебър, Народно читалище «Изгрев 1927» гр. Обзор, Народно Читалище «Саморазвитие-1950» с. Тънково, Народно читалище «Зора-1928» с. Оризаре, Народно читалище «Светлина-1928» с. Гюльовца, Народно читалище «Гоце Делчев-1943» с. Равда, Народно читалище «Светлина-1928» с. Кошарица, Народно читалище «Пробуда-1938» гр. Свети Влас, Народно читалище «Георги Сава Раковски-2013» с. Раковсково.

 

 

По т.ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 224/21.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето 2017 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 517

На основание ч.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и като взме предвид , че същата е изготвена в пълно съответствие с Националната стратегия за закрила на детето 2008 – 2018 г. приета с Решение на Народното събрание (ОБН. ДВ, бр.14 от 12.02.2008 г. ) и Националната програма за закрила на детето за 2017 г., приета с Решение на МС на 13.02.2017г. приема Общинската програма за закрила на детето за 2017 г., неразделна част от настоящото решение.

 

 

По т.СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 219/13.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на Бюджет 2016 г. и Отчет на бюджета за 2016 г. на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 518

На основание чл.140 от ЗПФ и чл.44 от Наредба №12 на Общински съвет Несебър, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА Общински съвет реши:

 

І.Приема уточнен годишен план на Бюджета за 2016г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

 

1.1.ПО ПРИХОДА, - 63 015 173лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности - 8 470 493лв

За местни дейности - 54 544 680лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1 /

 

 

1.2.ПО РАЗХОДА, - 63 015 173лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности - 8 470 493лв.

За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи - 5 408 959лв.

За местни дейности - 49 135 721лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

 

1.3.Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2016г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

 

1.4.Приема окончателния годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за 2016г. /съгласно Приложения №4 /.

 

ІІ.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2016г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

 

2.1.ПО ПРИХОДА, - 54 210 872лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности - 8 057 864лв

За местни дейности - 46 153 008лв

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/

 

 

2.2.ПО РАЗХОДА, - 54 210 872лв

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности - 8 057 864лв

За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи - 4 595 939лв

За местни дейности - 41 557 069лв

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/

 

2.3.Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2016г.,по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3.

 

2.4.Приема отчет- сметките за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2016г /съгласно Приложение №4/.

 

2.5.Приема отчета на изразходените средства от дейността на читалищата на територията на Община Несебър за 2016г, съгласно Приложение №5.

 

2.6. Приема отчета на изразходените средства от дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Несебър за 2016г – субсидии за „СНЦ Черно море” на план – 92 400лв на разход – 92 400лв.

 

2.7.Приема отчета на изразходените средства от дейността на спортните клубове на територията на Община Несебър за 2016г, съгласно Приложение №6.

 

2.8.Приема отчет- сметка за изразходените средства от приходите от туристически данък, съгл. чл.11 ал.2 от ЗТ, съгласно Приложение №7.

 

2.9.Приема отчет- сметка за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2016 година, съгласно Приложение №8.

 

2.9. Приема отчет на представителните разходи в размер, както следва:

- представителни разходи на

Кмета на Община Несебър, в т.ч.

на кметове на кметства Тънково, Гюльовца, Кошарица,

Паницово, Приселци, Раковсково, Баня,Оризаре - 100 000лв

Кметове на кметства Свети Влас, Равда, Обзор - 30 000лв

- представителни разходи на

Председателя на Общински съвет Несебър - 90 000лв

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 236/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне цени за продажба на дървени материали, за събиране на недървесни горски продукти и на предоставяните услуги.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 519

I.Общински съвет Несебър, дава съгласие да бъде одобрен ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, по категория дървесина, както следва :

1.Едра строителна дървесина – плм3 – 75,00 лева

2.Средна строителна дървесина – пл.мЗ- 65,00 лева

3.Дребна строителна дървесина – пл.мЗ – 60,00 лева

4.Събиране на отпадъчна дървесина/суха и паднала,клони и вършина/- 1 пр.м3 – 5,00 лева

Цените са без ДДС. На основание чл. 71 ал.2: „Право да купуват дървесина имат физически лица с постоянен адрес в общината,които не са търговци,за лична употреба без право на продажба”.

II. Общински съвет Несебър, дава съгласие да бъдат одобрени цени за добив на недървесни горски продукти ,както следва:

1.Добив на мъждрянови кори - кг – 0,10 лв

2.Събиране на гъби - кг – 0,26 лв

3.Коледна елха-от склад- - бр – 35,00 лева

III. Общински съвет Несебър, дава съгласие да бъдат одобрени цени за технически и административни услуги ,както следва :

1.Маркиране и сортиментиране дървесина на корен – пл.м3 – 5,00лева

2.Маркиране,измерване и кубиране дървесина в лежащо състояние :

а/ едра,средна и дребна -пл.м3 – 5,00 лева

б/дърва за горене -пр.м3 – 3,00 лева

3.Издаване на разрешителни,позволителни,дубликати и други писмени документи - бр - 5,00 лева

4.Издаване на превозен билет -бр - 2,00 лева

5.Издаване на разрешително за изсичане на повече от 5 броя дървета от земеделски земи -бр -20,00 лева

6.Извлечение от картни листове -бр - 7,00 лева

7.Извадка на данни от горскостопанския план-таксационна характеристика - бр - 5,00 лева

8.Издаване на разрешение за ползване на лечебни растения -бр - 20,00лева

9.Издаване на свидетелство за собственост на пчелни семейства -бр - 3,00 лева

 

 

Всички цени по т. I, II, III са без ДДС.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 200/29.03.2017 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на актуализирана бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2018 – 2020 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 520

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 83 ал.2 от Закона за публичните финанси Общински съвет - Несебър одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2018 – 2020 г., съгласно Приложение № 1 неразделна част от настоящото решение.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 238/25.04.2017 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет Несебър, относно изменение на решение № 478/15.03.2017 г. обективирано в Протокол № 15/ на ОбС Несебър в частта му по точка II.20.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 521

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет измененя Решение № 478/15.03.2017г, в частта му по точка ІІ. - 20, както следва „ сумата за „СК Баскетбол – 52т. / чл.15, ал.1,т.2 – 6т., т.3 – 40т. и т.4 – 6т./ да се чете в размер на 26 000лв”, вместо изписаните 19 000лв.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 262/04.05.2017 г. от Румен Кулев – председател на общински съвет, относно отпускане на финансови средства за средства за издаване на книги.

Общинският съвет с 17 гл. „за” и 1 гл. “против” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 522

На основание чл.21. ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет дава съгласие, да бъдат отпуснати средства за подпомагане дейността по издаването на книги на следните лица :

На Кирил Николов Киров ул.Св.Св. Кирил и Методий № 51 сумата в размер на 2000 лв. (две хиляди лева)

На Ернес Херолд от гр.Несебър ул.Еделвайс № 3 вх.е, ет.5 сумата в размер на 850 лв. (осемстотин и петдесет)

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 228/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот по кадастралната карта на с.Кошарица за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 523

І. На основание на чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.28.10 по КК на с.Кошарица, м.”Лонгоза”, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия ІІІ, на площ от 18 803кв.м.

ІІ. На основание чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.28.10 по КК на с.Кошарица, м.”Лонгоза”, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия ІІІ, на площ от 18 803кв.м.

Търга да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна годишна арендна цена – 583,00/петстотин осемдесет и три/ лв. без ДДС.

2. Срок за отдаване – 12 /дванадесет/години.

3. Специфични условия :

 • Имотът да се използва за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури.

 • Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

4. Депозит за участие в търга -10% от началната тръжна годишна арендна цена, а именно 58,30лв.

5. Стъпка за наддаване: 10,00лв.

ІІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по търга за аренда.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 229/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : Учредяване на право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.232.8 по КК на гр.Несебър, изградена върху ЗП4А в УПИ VІ в кв.22 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 524

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет Несебър актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2017г., като Раздел ІІІ, т.В.”ІІІ.Имоти, върху които ще бъде учредено право строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда”, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.232 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ VІ-общ., кв.22 по плана на гр.Несебър, АОС №5748/30.05.2014г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на строеж на Александър Захариев Даменлиев, с постоянен адрес: с.Равда, ул.»Свобода»№15а, за надстрояване на собствената му съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.232.8, построена върху ЗП 4А в УПИ VІ-общ., кв.22 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, въз основа на което и съгласно одобрен на 15.03.2017г. идеен проект за „Надстройка жилищна сграда в УПИ VІ-общ., кв.22 по плана на ж.к.»Черно море”, да се изгради надстройка – на кота +5,44 със ЗП – 78,14 кв.м и на кота +8,16 със ЗП – 78,14кв.м, като общата бруто застроена площ на надстройката ще стане 156,82 кв.м, а на цялата жилищна сграда – 298,31кв.м.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер 24841,70 лв./двадесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и един лева и седемдесет стотинки/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 232/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : предложение от „Слънчев бряг“ АД по чл.66 във вр. С чл.33 от Закона за собствеността за закупуване на обект с кадастрален идентификатор 51500.506.513.1 находящ се в УПИ І кв.5301 по плана на кк“Сл.бряг – запад“

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. “против“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 525

Общински съвет – Несебър, след като взе предвид становището на „Слънчев бряг„ АД по поставените от общинска администрация въпроси относно статута на сградата предмет на продажбата изразено в писмо изх. №И08-00-12 от 15.03.2017 г., както и приложените към него писмени доказателства, становището на общинска администрация изразено в мотивите на докладна записка вх.№232 /25.04.2017г., по отношение на обект с кадастрален идентификатор 51500.506.513.1 по КК на гр.Несебър, находящ се в УПИ І кв.5301 по плана на кк“Сл.бряг – запад“ и улица с кад.№51500.506.512 по КК на гр.Несебър, представляващ склад на 1 етаж с площ 614 кв.м, намира за установено следното:

За строежът липсват строителни книжа, сградата попада частично в имот представляващ улица. Дружеството извършващо продажбата не се легитимира с документ за собственост на обекта. Приложен е единствено АДС №315 съставен 06.06.1970 г. в който са посочени като предмет на актуване „ 7 сгради към търговията – Базар север А, Б; търговски склад №1, търговски склад №2, склад №4,5,6 общо застроена площ 5 220 кв.м.“ Като година на построяване на сградите е посочено от 1967 до 1968 г.

Според твърдяното от „Слънчев бряг“АД, обект с кадастрален идентификатор 51500.506.513.1 по КК на гр.Несебър, представляващ склад „Амбалаж“ е построен 1975-1976 г. Това както и липсата на всякаква друга индивидуализираща обекта информация налага извода, че АДС №315 / 06.06.1970 не се отнася до този строеж.

Извън това, следва да се има предвид и липсата на каквито и да е строителни книжа и ситуирането на строежа в противоречие с ПУП ( частично в улица). Първото квалифицира строежът като незаконен по см. на ЗУТ, а противоречието с ПУП е пречка за стабилизиране на устройствения му статут чрез узаконяване респ. предоставяне статут на търпимост. За пълнота следва да се отбележи, че такова искане в общинска администрация – Несебър не е постъпвало.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.66 във връзка с чл.33 от ЗС , Общински съвет – Несебър изразява нежеланието си да закупи обект с кадастрален идентификатор 51500.506.513.1 по КК на гр.Несебър, находящ се в УПИ І кв.5301 по плана на кк“Сл.бряг – запад“ и улица с кад.№51500.506.512 по КК на гр.Несебър, представляващ склад на 1 етаж с площ 614 кв.м, за сумата от 140 072.00лв. достигната при публичен търг с явно наддаване видно от предложение с вх.№Н5-ОС-072/27.01.2017г. от г-н Златко Димитров в качеството му на Изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД.“

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 231/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : прекратяване на съсобственост в УПИ XI-503 в кв.21 по регулационния план на СО „Инцараки“ гр. Свети Влас, имот с идентификатор 11538.504.470 по кадастралната карта на гр.Свети Влас, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на Община Несебър

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. “въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 526

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 г, като раздел III, буква Б-Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба, подточка II се допълва със следният недвижим имот, а именно: 76/676 кв.м. ид.ч. от УПИ XI-503 в кв.21 по регулационния план на СО „Инцараки“, гр. Свети Влас, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас с идентификатор 11538.504.470, с площ от 676 кв.м, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно-рекреационен обект.

2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър да се продадат собствените на Община Несебър 76/676 кв.м. ид.ч. от УПИ XI-503 в кв.21 по регулационния план на СО „Инцараки“, гр. Свети Влас, нанесен в КК на гр. Свети Влас с идентификатор 11538.504.470, с площ от 676 кв.м. на Милко Апостолов Купенов и Веселина Иванова Купенова, съсобственици на имота, за сумата от 6 180 лв. /шест хиляди сто и осемдесет лева/ без ДДС, при квоти съответстващи на квотите им за съсобственост.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 230/25.04.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : Учредяване на право на строеж за пристрояване на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор №11538.503.98.1 в УПИ ІV-общ., кв.53 по плана на гр.Св.Влас

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. “въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 527

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2017г. , като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.503.98 по КК на гр.Св.Влас, представляващ УПИ ІV, кв.53 по плана на гр.Св.Влас на площ от 356 кв.м.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на общината право на строеж на Господин Начев Господинов, с постоянен адрес гр.Св.Влас, кв.»Русалка» №74 за пристрояване на собствената му жилищна сграда с кадастрален идентификатор 11538.503.98.1 по КК на гр.Св.Влас, изградена в УПИ ІV, кв.53 по плана на гр.Св.Влас, на кота +0,00 със застроена площ – 76,90 кв.м, като по този начин Общата застроена площ на първи жилищен етаж на кота +0,00 ще стане 200,90 кв.м, съгласно одобрения на 25.01.2017г. идеен проект.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване по т.2 в размер на 7733 лв. /седем хиляди седемстотин тридесет и три лева/ без ДДС.”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 129/27.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно : провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот находящ се в местността “Бостанлъка“, гр.Несебър

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. “въздържал се”от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 528

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2017 г., като раздел ІІІ точка Б се допълва с нова подточка VІ. Продажба на общински имоти –земеделска земя чрез провеждане на търг или конкурс“. В същата под т.1 се вписва поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.64 по КК и КР на гр. Несебър на площ от 812 кв.м, местност „Бостанлъка“, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, АчОС№2936/23.01.2009г.

ІІ. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - общинска частна собственост с кадастрален идентификатор 51500.22.64 по КК и КР на гр. Несебър на площ от 812 кв.м, местност „Бостанлъка“, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, при граници на имота поземлени имоти с номера: 51500.22.116, 51500.22.107, 51500.22.189, 51500.202.4, АчОС№2936/23.01.2009г., с начална тръжна цена в размер на 22 836 лв. без ДДС, при следните условия:

- Стъпка за наддаване – 500 лв.;

- Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

ІІІ.Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.“

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ОСЕММНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 225/21.04.2017 г. от Димитрина Георгиева Димитрова директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор относно: Делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне

Общинският съвет с 17 гл. „за” и 1 гл. “въздържал се”от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 529

І. Общински съвет - Несебър На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 г. като раздел ІІІ.А.т.1 „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем“ се допълва с имот с идентификатор 53045.502.222 по к.к. на гр. Обзор.

ІІ.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, от ЗУТ Общински съвет – Несебър утвърждава приложената скица-предложение за поставяне на атракционни съоръжения в имот, общинска собственост, част от двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор на площ от 260 /двеста и шестдесет/ кв. м., находящ се в УПИ І – общ. кв. 27 по плана на гр. Обзор, поземлен имот с идентификатор 53045.502.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-59/14.09.2006 г. на изпълнителния директор на АК.

ІІІ.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 66, ал. 1 и чл. 15а, ал. 3 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот на площ от 260 /двеста и шестдесет/ кв. м., ситуирани по схема в югоизточната част от двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за атракционна дейност – детски комплекс – „Лунапарк” в УПИ І – общ. кв. 27 по плана на гр. Обзор при граници съгласно приложената скица-предложение, със собствени на наемателя атракционни съоръжения при следните условия:

Срок на договора – до 3 месеца за периода от 16.06.2017 г. до 14.09.2017 г.

Начална конкурсна наемна цена за целия период 6 000 /шест хиляди/ лева с ДДС, платима еднократно при сключване на договора за наем.

Специфични изисквания:

Горната дейност да се извършва с технически изправни атракционни съоръжения;

Участниците да представят необходимите документи /за собственост, наем и др./, удостоверяващи възможност за осигуряване на подходящо съоръжение за извършване на посочената дейност.

Спечелилият конкурса е задължен, съгласно приложен договор, да извършва ежедневен технически преглед от механик на съоръженията с оглед безопасността на ползващите атракцията.

Участниците да представят снимка на съоръженията, които ще използват.

Критериите за оценяване са:

К1 – Конкурсна цена – (К1уч./К1мах) х 80

Където К1уч. Е цената, предложена от участника, К1мах е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 80.

К2 – Оферта относно експлоатацията на имота и благоприятни за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на културните и спортни мероприятия на училището. (К2уч./К2мах) х 20 – оценена в лева.

Където К2уч. Е предложената инвестиция от участника, К2мах е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 – Активност на профила – Кандидатът да притежава опит в предлагането на атракционни услуги.

До 5 /пет/ години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

До 10 /десет/ години към момента на подаване на офертата – 10 точки;

До 15 /петнадесет/ години към момента на подаване на офертата – 15 точки;

Над 15 /петнадесет/ години към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К = К1 + К2 + К3

При равен брой точки се класира кандидатът, получил по-висока оценка по критерий К1.

Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответното петно.

ІV Упълномощава на Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

V. Възлага на Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор провеждането на конкурса и сключването на договора със спечелилия кандидат.

.VІ Преотстъпва пълния размер на приходите от наема по делегирания бюджет на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор.

Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране и провиждане на конкурсната процедура и наближаването на летния сезон, на основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване са неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 256/02.05.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно, актуализиране на програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 530

На основание чл.21, ал.1 т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира Годишната програма на Община Несебър за управление и разпореждане с общински имоти за 2017г. , като:

1.Раздел ІІІ, буква Д „ Имоти, които Община Несебър има намерение да придобие или подлежат на отчуждаване поради реализиране на обекти от общинско значение“ се допълва с:

Частите от имотите включени в обхвата на ПУП-ПР за кадастрални райони 51500.76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 и 87 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“ , съгласно приложения към проекта регистър на засегнатите имоти, които ще станат общинска собственост на основание чл.16, ал.6 от ЗУТ след влизане в сила на ПУП – ПР.

2.Раздел ІV „Общински обекти от първостепенно значение” се допълва с обект:

- „ПУП-ПР за кадастрални райони 51500.76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 и 87 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

 

 

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 197/28.03.2017 г. от инж. Клара Василева Каравасилева – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“ при Община Несебър относно: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ І-общ., УПИ ІІ-общ. и УПИ ХV-общ., кв.23 и УПИ ІІІ-общ. в кв.13 по плана на с.Баня.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 531

На основание с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА изменение на ПУП-ПРЗ УПИ І-общ. с отреждане за „читалище” (за който е съставен АПО №794/04.08.2000г.) , УПИ ІІ-общ. с отреждане за „битови услуги” и УПИ ХV-общ., с отреждане за „БКТП.” в новообразуван УПИ І-общ. с отреждане за „КОО” и площ от 2158 кв.м.

Обособявя се нов УПИ ХV-общ., като се запазва отреждането му за „БКТП” и площта от 49кв.м..

При изменението на регулационните граници в площта на новообразуваните УПИ І-общ. и УПИ ХV-общ. в кв.23 се включват и части от ПИ 02703.501.413 и ПИ 02703.501.574 и ПИ 02703.501.378-собственост на община Несебър.

В кв.13 се обособя нов УПИ ІІІ-общ. с отреждане за „озеленяване и монумент” на площ от 493кв.м.,образуван от части от ПИ 02703.501.413 и ПИ 02703.501.574.

В частта ПЗ за УПИ І-общ. и УПИ ХV-общ. се въвежда устройствена зона –„смесена централна” (Ц), с характер на застрояване с малка височина –Н= 10.00м. и Н=3.60м.за УПИ ХV-общ. и начин на застрояване –свободно основно застрояване,съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

В седемдневен срок, решението да се изпрати за обнародване в Д.В.

Решението може да бъде оспорено пред Административен съд Бургас в 30 дневен срок от обнародването му.

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 207/05.04.2017 г. от инж. Клара Василева Каравасилева – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“ при Община Несебър относно: съгласуване на допълнителни схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ- търговски обекти и слънцезащитни конструкции по реда на Наредба № 2 на ОС на територията на гр.Несебър – стар град, ж.к. „Черно море“ и к.к. „Слънчев бряг – запад“

Общинският съвет с 17 гл. „за” , 1 гл. “въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 532

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, Общински съвет Несебър приема и съгласува приложените допълнителни схеми за търговия и слънцезащитни конструкции на територията на гр.Несебър-стар град, гр.Несебър, ж.к.”Черно море”и к.к.”Слънчев бряг-запад” неразделна част от настоящото решение както следва:

 

 • схема за слънцезащитно съоръжение в УПИ ІІ-общ. кв.16 по плана на гр.Несебър, ж.к.»Черно море»

 • схема за обект за търговия (павилион) в УПИ V-общ. кв.5501 по плана на к.к.”Слънчев бряг-запад”

 • схема за слънцезащитно съоръжение-дървен навес западно от УПИ VІІІ-281 кв.2 по плана на гр.Несебър-стар град,

 • схема за слънцезащитно съоръжение-дървена тента в ПИ 51500.501.457-общ. по КК на гр.Несебър-стар град,

 • схема за слънцезащитно съоръжение-дървена тента в ПИ 51500.501.9-общ. по КК на гр.Несебър-стар град,

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Предложение вх.№ 244/25.04.2017г. от Виктор Борисов– зам. кмет на община Несебър относно : Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии съгласно чл.110, ал.5 от ЗУТ – обект: „Външно ел. захранване на жилищен комплекс за сезонно обитаване” в имот с идентификатор 39164.15.98 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Сулуджана”

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 533

На основание с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 от ЗУТ и като взе предвид , решение №299 от протокол №9/27.07.2016г.т.39 на ОС-Несебър, решение т.7 от протокол №5 проведено на 05.04.2017год. от заседание на ОбЕСУТ –Несебър писмо изх.№ПД-1177(1)/14.06.2016г. от РИОСВ-гр.Бургас и здравно заключение с изх.№53-07-41/14.03.2017г. на МЗ-РЗИ-Бургас, Общински съвет Несебър О Д О Б Р Я В А:

ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищен комплекс за сезонно обитаване” в имот с идентификатор 39164.15.98 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Сулуджана” с трасе на кабелната линия 20кV започва от съществуващи кабели разположени в ПИ 39164.15.58- с начин на трайно ползване за (селскостопански, горски ведомствен път- общинска собственост, свързани чрез муфа трасето на кабела тръгва в северозападна посока и преминава през ПИ 39164.15.62 - с начин на трайно ползване за селскостопански, горски ведомствен път-общинска собственост, след 226м. трасето чупи в югоизточна посока и влиза в ПИ 39164.15.98 /за друг- курортно рекреационен обект/ и след 42м. и достига до БКТП-нов изграден в ПИ 39164.15.98 с обща дължина 268 м.л. и определен сервитут от 2.00м. от двете страни на кабелното трасе, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка с вх.№255/28.04.2017 г. от Виктор Борисов- зам. кмет на Община Несебър относно : Съгласуване на допълнителни схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ- търговски обекти и слънцезащитни конструкции по реда на Наредба №2 на ОС на територията на к.к.”Слънчев бряг-запад”, землище на гр.Несебър, местност „Юрта” и гр.Несебър-нов град и гр.Несебър-стар град

Общинският съвет с 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 534

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, Общински съвет Несебър приема и съгласува приложените допълнителни схеми за търговия и слънцезащитни конструкции на територията на к.к.”Слънчев бряг-запад”, землище на гр.Несебър, местност „Юрта”, гр.Несебър-нов град и гр.Несебър-стар град неразделна част от настоящото решение както следва:

 • схема за слънцезащитно съоръжение- навес в УПИ ІІ-общ. кв.4103 по плана на к.к.Слънчев бряг-запад

 • схема за 4 броя модулни павилиони с предназначение за Аптека в УПИ ІV-общ. кв.5001 по плана на к.к.”Слънчев бряг-запад”

 

 • схема за 3 броя павилиони за промишлени стоки в ПИ 51500.31.23 по КК на гр.Несебър, м.”Юрта”

 

 • схема №1за открита търговска площ за сладолед пред УПИ ІХ-228 кв.5801 по плана на ”Слънчев бряг-запад”

 

 • схема №2 -Бюст паметник на Христо Ботев в УПИ І-101, кв.64 по плана на гр.Несебър,

 

 • схема №3 -паметник-барелеф на Жулиета Шишманова в УПИ І-общ. кв.67 по плана на гр.Несебър

 • схема №4 преместваем обект-демонтируема лека ветрозащитна преграда в ПИ 51500.501.441, ПИ 51500.501.457 и 51500.501.450 по КК на гр.Несебър-стар град. ( Протокол №4/27.04.2017 г. т.14)

 

Предвид настъпване на летния сезон и необходимостта от провеждане на процедури , на основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението .

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 245/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради №1 и №2” в поземлен имот с идентификатор 51500.84.28 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 535

На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предви решение т.9 от протокол №13/13.11.2014год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№53-07-323/04.11.2014г. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№8910/13.12.2013г. от РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-2435-1/16.09.2014г. от „ВиК”ЕАД и изх.№95-Е-654/04.08.2014г. от „БТК”ЕАД, решение №КЗЗ-13 от 11.06.2015г. на комисията за земеделските земи към МЗХ КЗЗ и заявление вх.№Н2-УТ-5139-001/29.11.2016г. окомплектовано с декларация от „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР О Д О Б Р Я В А:

ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на жилищни сгради №1 и №2” в поземлен имот с идентификатор 51500.84.28 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето е 70м., започва от бъдещ КРШ на границата между ПИ 51500.84.26 и ПИ 51500.84.27, преминава през полски път ПИ 51500.86.21 до нови електромерни табла на фасадите на жилищни сгради №1 и №2 в ПИ 51500.84.28 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.”Кокалу”. Определен е сервитут 0,60м. от едната страна и 1,5м. от другата страна спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е общо 132кв.м., като 38кв.м. попадат в ПИ 51500.86.21 и 94кв.м. попадат в ПИ 51500.84.28 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу”.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 246/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел, подобект: Кабели 0,4 кV” в поземлен имот с идентификатор 51500.85.7 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 536

На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид решение т.7 от протокол №7/08.06.2016год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№53-07-100/18.04.2016г. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№3495 от 02.06.2015г. от РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-620-1/28.03.2014г. от „ВиК”ЕАД и изх.№95-Е-238/02.03.2016г. от „БТК”ЕАД и заявление вх.№Н2-УТ-3371-001 от 29.11.2016г. окомплектовано с декларация от „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР О Д О Б Р Я В А:

ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на апартаментен хотел, подобект: Кабели 0,4 кV” в поземлен имот с идентификатор 51500.85.7 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето е 55 м., започва от съществуващ БКТП „Ифа“ в ПИ 51500.85.11, преминава през ПИ 51500.85.12 и достига до табло мерене в новопроектирана сграда в ПИ 51500.85.7. Определен е сервитут от 0,7 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е 113 кв.м. и попада изцяло в ПИ 51500.85.12 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 247/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор 51500.86.12 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 537

На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид, решение т.4 от протокол №2/23.02.2016год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№53-07-31/17.02.2016г. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№5821/26.08.2014г. от РИОСВ-гр.Бургас и изх.№95-Е-1290/26.11.2015г. от „БТК”ЕАД и заявление вх.№Н2-УТ-813-001/29.11.2016г. окомплектовано с декларация от „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР О Д О Б Р Я В А:

ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор 51500.86.12 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето е 71,50м., започва от съединителна муфа на съществуващата мрежа в ПИ 51500.86.21, свързва РК на границата между 51500.86.11 и ПИ 51500.86.12 и продължава до ново ТЕПО в ПИ 51500.86.12 по КК на гр. Несебър, м.”Кокалу”. Определен е сервитут 0,6м. от едната страна и 1,5м. от другата страна спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута на кабела е 139кв.м., като 47кв.м. попадат в ПИ 51500.86.21 и 92кв.м. попадат в ПИ 51500.86.12 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу”.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 248/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда, подобект: Кабели НН за поземлен имот с идентификатор №51500.84.51 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу” ”.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 538

На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, и като взе предвид решение т.8 от протокол №7/08.06.2016год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№53-07-91/18.04.2016г. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№3544 от 10.06.2015г. от РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-624-1/28.03.2016г. от „ВиК”ЕАД и изх.№95-Е-237/02.03.2016г. от „БТК”ЕАД и заявление вх.№Н2-УТ-3366-001 от 29.11.2016г. окомплектовано с декларация от „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР О Д О Б Р Я В А:

ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда, подобект: Кабели НН за поземлен имот с идентификатор №51500.84.51 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу” ”, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето е 79 м., започва от съществуващ БКТП „Елир“ в ПИ 51500.86.6, преминава през ПИ 51500.86.21 и достига до нов кабелен разпределителен шкаф на границата на ПИ 51500.84.52 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”. Определен е сервитут от 0,6 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е 95 кв.м. и попада изцяло в ПИ 51500.86.21 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 249/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Аврора” ” в поземлен имот с идентификатор 51500.86.16 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу”

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 539

На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, и като взе предвид решение т.8 от протокол №13/13.11.2014год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение заключение изх.№53-07-321/04.11.2014г. от МЗ РЗИ Бургас и писма: изх.№8912/13.12.2013г. от РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-2440-1/16.09.2014г. от „ВиК”ЕАД и изх.№95-Е-655/04.08.2014г. от „БТК”ЕАД, решение №КЗЗ-18 от 20.08.2015г. на комисията за земеделските земи към МЗХ КЗЗ и заявление вх.№Н2-УТ-6220-001/29.11.2016г. окомплектовано с декларация от „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР О Д О Б Р Я В А:

ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Аврора” ” в поземлен имот с идентификатор №51500.86.16 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу”, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето е 95м., започва от БКТП „Барел” в ПИ 51500.86.18, преминава през ПИ 51500.86.21 до ново ел.табло на фасадата на жилищна сграда „Аврора” в ПИ 51500.86.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.”Кокалу”. Определен е сервитут 0,6м. от едната страна и 1,5м. от другата страна спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута на кабела е 206кв.м., като 154кв.м. попадат в ПИ 51500.86.21 и 51кв.м. попадат в ПИ 51500.86.16 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу”.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 268/10.05.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к.“Слънчев бряг – Изток“, в частта му по отношение на УПИ VI, с идентификатор № 51500.505.102, УПИ VII, с идентификатор № 51500.505.103, УПИ VIII, с идентификатор № 51500.505.104, както и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.316 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.18 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг – Изток“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 540

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Изток” в частта му по отношение на УПИ VІ, с идентификатор №51500.505.102, УПИ VII, с идентификатор №51500.505.103, УПИ VIII, с идентификатор №51500.505.104, както и част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.316 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 18 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”.

Проектът касае придаване на 165 кв.м. от УПИ VI /ПИ 51500.505.102/ с площ 1502 кв.м. и 110 кв.м. от ПИ 51500.505.316 към УПИ VII /ПИ 51500.505.103/ с площ 239 кв.м. и 62 кв.м. от ПИ 51500.505.316 към УПИ VIII /ПИ 51500.505.104/ с площ 231 кв.м. След промяната площта на УПИ VI /ПИ 51500.505.102/ става 1337 кв.м., на УПИ VII /ПИ 51500.505.103/ става 514 кв.м., УПИ VIII /ПИ 51500.505.104/ става 239 кв.м. и площта на ПИ 51500.505.316 става 38859 кв.м. Всички устройствени показатели за имотите се запазват.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 241/25.04.2017 г. от арх. Валентин Димов – главен архитект на община Несебър относно : даване съгласие за допускане изменение на ПУП - ПЗ за УПИ І, ПИ с идентификатор 51500.503.286 в кв. 28а по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 541

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет дава съгласие, да бъде допуснато изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І-общ, кв. 28а, ПИ с идентификатор 51500.503.286 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, касаещо изменение на плана на застрояване на УПИ І, кв.28а, а именно промяна на номерацията на имота от УПИ І на УПИ І-286 в съответствие с идентификатора на имота по кадастрална карта. Запазва се начина на застрояване, а именно свързано основно застрояване. Предвижда се промяна на устройствената зона от „Жм” на „Жс”, промяна характера на застрояване – от застрояване с малка височина /Н<10.00м./ на застрояване със средна височина /Н<12.00м/ и промяна на устройствените показатели и установяване на К пл.=47%, коефициента на интензивност на застрояване Кинт=2.0, минимално озеленена площ - 40% и етажност до 4 етажа /Н<12м./

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 242/25.04.2017 г. от арх. Валентин Димов – главен архитект на община Несебър относно : даване съгласие за допускане изменение на ПУП - ПЗ и РУП в обхват УПИ ІV-общ., ПИ с идентификатор 51500.503.262 в кв. 26 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. “въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 542

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет дава съгласие, да бъде допуснато изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ ІV-общ., ПИ с идентификатор 51500.503.262 в кв. 26 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, касаещо изменение на плана на застрояване на ІV-общ., ПИ с идентификатор 51500.503.262 в кв. 26, а именно: промяна на характера на застрояване – от застрояване с малка височина /Н<10.00м./ на застрояване със средна височина /Н<12.00м/ и промяна на устройствените показатели и установяване на К пл.=70%; коефициента на интензивност на застрояване Кинт=2.0 и минимално озеленена площ - 30% .Запазват се предвижданията на плана за регулация; отреждането на имота „За жилищна строителство“; устройствената зона “Жс“ и начина на застрояване – свързано в два имота

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Доклад записка вх.№ 212/06.04.2017 г. от инж. Клара Василева Каравасилева – за кмет на Община Несебър относно: Даване на съгласие за процедиране на ПУП – ПРЗ за УПИ І - 545 в кв.42 по регулационния план на гр. Обзор, / ПИ с идентификатор 53045.501.291 по КК /

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 543

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.134,ал.2,т.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър дава съгласие за процедиране на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I - 545 в кв.42 по регулационния план на гр.Обзор, / ПИ с идентификатор 53045.501.291 по КК/, при което регулационните линии по източната и северната граници се прокарват по кадастралните граници, тъй – като там има реализирани на място масивни огради и площа на имота ще се изравни, съгласно притежаваната по нотариален акт. Заданието предвижда придаване на част от терен общинска собственост, представляваща ул. „Младежка”, на площ от 13,00 кв.м., находящ се в северозападната част на имота, отбелязан в приложения скица – проект. Предвижда се също повишаване на показателите за застрояване, както и ново застроително петно в имота. Съществуващите масивни жилищни сгради се запазват, като се установяват устройствена зона „Жс” и устройствени показатели, както следва: Пл.=25-70%, Кинт.=1-2, максимална височина на застрояване Н=10,00-12,00м. ( от 1 до 4 етажа ) и минимално озеленена площ мин.=30-50%. Тъй като се придава от терени общинска собственост ( ул. „Младежка”) се налага да се сключи предварителен договор за прехвърляне на общинска собственост по пазарани цени съгласно чл.15, ал.5 от ЗУТ.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Доклад записка вх.№ 213/06.04.2017 г. от инж. Клара Василева Каравасилева – за кмет на Община Несебър относно: даване на съгласие за процедиране на ПУП – ПРЗ за УПИ І-248 в кв.19 по плана на гр.Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 544

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ Общински съвет–Несебър дава съгласие за процедиране на проект за изменение на ПУП –

ПРЗ за УПИ І-248 от кв.19 по регулационния план на гр.Обзор, община Несебър, при което УПИ I-248 с идентификатор по КК 53045.502.188, кв. 19 по плана на гр.Обзор на два новообразувани УПИ: УПИ XXIV-188 с площ от 268 кв.м. и УПИ XXV-188 с площ от 262 кв.м.; Границите на новообразуваните УПИ да се приведат по съществуващи имотни граници съгласно одобренa със заповед №РД-18-59/14.09.2006г. кадастрална карта. Съгласно представеното задание на ПУП-ПРЗ от УПИ XXII-249 се придават 13,80 кв.м. към новообразуван УПИ XXIV-188; от УПИ II-247 се придават 2,90 кв.м. към новообразуван УПИ XXIV-188 и 3,04 кв.м. към новообразуван УПИ XXV-188; от ул. „Христо Ботев” се придава 12.62 кв.м. към новообразуван УПИ XXV-188; от бившия УПИ I-248 се придават 10,10 кв.м. към ул. „Трети март”. За новообразуваните УПИ XXIV – 188 от УПИ XXV – 188 се отрежда – устройствена зона „Жс“ и се установяват устройствени показатели, както следва „Кпл – 60%, Кинт – 1,2, минимално оземелянаве 40%, максимална височина на застрояване Н-12,00м; начин на застрояване – свързано. Изменението на ПУП – ПРЗ да се проведе при условията на чл.15, ал.5 от ЗУТ.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№145/01.03.2017 г. от инж. Клара Василева Каравасилева – директор на дирекция „УТ, ИП, КС“ относно: одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – изток“ , в частта му по отношение на УПИ I и УПИ II, представляващи поземлен имот с идентификатор № 51500.505.394 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.14 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – изток“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 545

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет

Одобрява

Проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Изток” в частта му по отношение на УПИ І и УПИ II, представляващи поземлен имот с идентификатор №51500.505.394 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 14 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”.

Проектът касае обединяване на УПИ I с площ 13531 кв.м. и УПИ II с площ 717 кв.м. в новообразуван УПИ I с площ 14244 кв.м. (разликата в площите от 4 кв.м. е в рамките на допустимата грешка по смисъла на чл.19 от ЗКИР и е в резултат от одобряване на КК) , като отреждането „За хотел, обслужващи функции, спорт, атракции, паркинги и озеленяване“ и всички устройствени показатели за новообразувания УПИ I се запазват.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 762/16.12.2016 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър относно : Одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг- изток“, в частта му отношение на УПИ I с идентификатор № 51500.505.150 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.330 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.31 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг – изток“.

Общинският съвет с 16 гл. „за”и 3 гл. “въздържали се” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 546

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, в частта му по отношение на УПИ І, с идентификатор №51500.505.150 и част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.330 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 31 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”.

С изменението 464 кв.м. идеални части от ПИ 51500.505.330 се придават към УПИ I /ПИ 51500.505.150/. След промяната площта на УПИ I /ПИ 51500.505.150/ става 24635 кв.м., а на ПИ 51500.505.330 – 793 кв.м. Всички устройствени показатели, отреждане и устройствена зона за УПИ I /ПИ 51500.505.150/ се запазват.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Предложение вх.№ 237/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър относно : Изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VI-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.508.89 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 547

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви дава съгласие за изработване на проект за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VI-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.508.89 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с което задание и скица предложение към него се предлага запазване на устройствената зона „Ок“, отреждането „За стадион, спортна зала, паркинг, ВИП сграда, тренировъчни и спортни игрища“ завишаване на устройствените показатели както следва: Плътност на застрояване от 5,5% на 30%, Кинт от 0,11 на 1,5, Нкорниз от 10м. на 15м. и занижаване на максимално озеленената площ от 60% на 50%, както и промяна на застроителните линии на имота.

 

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Предложение вх.№ 233/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър относно : Изразяване на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – план за застрояване по отношение на поземлени имоти с идентификатор № 61056.502.499, № 61056.502.503, № 61056.502.507, № 61056.502.584 по кадастралната карта на с.Равда и акваторията в Черно море за изграждане на лодкостоянка за рибарски лодки.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 548

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви дава съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – план за застрояване по отношение на поземлени имоти с идентификатори №61056.502.499, №61056.502.503, №61056.502.507, №61056.502.584 по кадастралната карта на с. Равда и акваторията в Черно море за изграждане на лодкостоянка за рибарски лодки, с което се предвижда да се ситуират лодкостоянки и да се укрепи брега в най-западната част на с. Равда /района на комплекс Емералд и почивна база на ОББ/ за нуждите на рибарската кооперация в с. Равда. В частта план за застрояване към заданието се предлага въвеждане на устройствена зона „Ок“ за ПИ 61056.502.499, ПИ 61056.502.503, ПИ 61056.502.507, ПИ 61056.502.584, установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.502.499 и ПИ 61056.502.503: Плътност на застрояване – 20%, Кинт – 0,2, Нкорниз – 3,5м. и минимално озеленена площ 50%. За ПИ 61056.502.507 се предлага установяване на устройствени показатели както следва: Плътност на застрояване – Плътност на застрояване – 20%, Кинт – 0,3, Нкорниз – 4,5м. и минимално озеленена площ 50%, за ПИ 61056.502.584 Плътност на застрояване – 20%, Кинт – 0,5, Нкорниз – 7,5м. и минимално озеленена площ 50%.

Предвижда се двуетажно реализиране на обекта, като при I-ви етап се предлага изграждане на брегоукрепване на запад, а от юг и изток – хелинги за 30 и 15 рибарски лодки, с малка работилница за ремонт, пункт за първична обработка на риба и малки нискоетажни обслужващи търговски обекти. Отнетата площ от акваторията Черно море за реализирането на този етап е 5188 кв.м.

Като втори етап за изграждане, след извършване на необходимите проучвания за прилежащата акватория, се предлага изграждане на съоръжения навътре в акваторията с цел увеличаване местата за лодкостоянки и ограничен брой места за яхти за развлекателни корабчета. При този етап отнетата площ от акваторията в Черно море е за съоръжения – 33 631 кв.м., а изградената водна площ е 62568, като тези площи ще бъдат прицезирани с изготвянето на инвестиционен проект.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Предложение вх.№ 234/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър относно : Изразяване на съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхват: проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация за оформяне на кръгово кръстовище при о.т. 118, кв.“Черно море“, гр. Несебър и технически инвестиционен проект за кръгово кръстовище.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 549

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви дава съгласие за изработване на проект проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация за оформяне на кръгово кръстовище при о.т. 118, кв. „Черно море“, гр. Несебър и технически инвестиционен проект за кръгово кръстовище в обхват ПИ 51500.503.409, ПИ 51500.503.454, 51500.510.70 и ПИ 51500.503.331 по КК на гр. Несебър.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 235/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър относно : Изменение на проект за ПУП – ПРЗ по отношение на поземлени имоти с идентификатори № 51500.510.62, № 51500.510.137, № 51500.510.149 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Акротирия“, съобразно постъпило възражение при обявяването му, във връзка с чл.128, ал.10 от ЗУТ. Имотите попадат в зона „А“ съгласно чл.10, ал.1 от ЗУЧК

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 550

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви дава съгласие за процедиране на коригиран проект ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори №51500.510.137 и №51500.510.149 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Акротирия“, в който проект е отразено възражението на Министерство на отбраната, като е променена конфигурацията на имотите. От ПИ 51500.510.137 и ПИ 51500.510.149 се урегулират УПИ I-149 с площ 901 кв.м., УПИ II-137 с площ 4018 кв.м. в кв.5 и улица с площ 654 кв.м. 54 кв.м. от ПИ 51500.510.149 находящи се пред поземлен имот с идентификатор №51500.510.62 по КК на гр. Несебър не попадат в обхвата на разработката. За новообразуваните УПИ I-149 и УПИ II-137 се запазват нормативно допустимите показатели по ЗУЧК за зона „А“, предложени с предходно разгледаната разработка, а именно: Плътност на застрояване 20%, Кинт - 0,5, Нкорниз – 7,5м., минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 243/25.04.2017 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър относно : Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за 27454.33.7, 27454.33.4, 27454.33.5, 27454.33.6, 27454.33.8, 27454.33.11, 27454.33.15, 27454.17.44, 27454.17.59 и част от имот 27454.17.33 по КК и КР на с.Емона, община Несебър по заявление вх.№ Н2-УТ-3581/21.04.2017 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 551

След като се запозна с докладната записка на Виктор Борисов Борисов, заместник – кмет на община Несебър и приложеното към нея заявление вх. № Н2-УТ-3581/21.04.2017г., ведно със задание и скица, както и пълномощно и нотариален акт №26, т.IV, дело №1290/1997 г. от 20.08.1997 г. на районен съдия при НРС, след като съобрази Заповед № РД-560 от 21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 69 от 28.08.2009 г., в сила от 28.08.2009 г. на основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски съвет № 802 от 4.12.2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.) и на основание правомощията си по чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър Реши :

Не разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имоти 27454.33.7, 27454.33.4, 27454.33.5, 27454.33.6, 27454.33.8, 27454.33.11, 27454.33.15, 27454.17.44, 27454.17.59 и част от имот 27454.17.33 по КК и КР на с.Емона, община Несебър, поискано със заявление вх. № Н2-УТ-3581/21.04.2017г.

Не одобрява приложеното към заявлението задание.

Решението да се съобщи на Заинтересованите лица по реда на АПК.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Бургас.

 

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 261/03.05.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър относно : Съгласуване на допълнителна схема за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – 2 броя павилиони за промишлени стоки по реда на Наредба № 2 на ОС на територията на с.Равда

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 552

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, Общински съвет Несебър приема и съгласува приложената допълнителна схема за 2 броя павилиони за промишлени стоки в УПИ ІХ, кв.47 по плана на с.Равда,неразделна част от настоящото решение както следва:

 • схема за 2 броя павилиони за промишлени стоки в УПИ ІХ, кв.47 по плана на с.Равда

 

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 271/10.05.2017 г. от Виктор Борисов – заместник - кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр.Несебър и к.к.Слънчев бряг.

Общинският съвет с 19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 553

Общински съвет гр.Несебър съгласува схема № 1 и схема №2 неразделна част за разполагане нови позиции за поставяне на РИЕ върху натерени общинска собственост на територията на гр.Несебър и к.к.Слънчев бряг .

 

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 272/11.05.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

Общинският съвет с 19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 554

На основние чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.8 от Наредба № 7 - „За реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия”, Общински съвет – Несебър

1. Определя Красимира Тодорова Тодорова ЕГН:.......................... – Директор дирекция „Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности” за представител на община Несебър в общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД, което ще се проведе на 08.06.2017г. от 11:00ч., в гр.Бургас, бул. „Стеефан Стамболов” № 73 и я упълномощава да гласува „ ЗА” по предложените в поканата проекти за решения по точките от обявения дневен ред както следва :

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистриран одитор.

3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2016 г.

4.Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от регистрирания одитор.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

6.Избор на регистриран одитор за 2017 г.

7.Промяна в състава на Съвета на директорите.

8.Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.

9.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

10. Приемане на разработена от Съвета на директорите допълнена и разширена програма, която съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството.

11. Приемане на решение за даване на мандат на Изпълнителния директор да сключи договор за заем от името на „УМБАЛ-Бургас”, в качеството му на кредитополучател при условията, които одобри редовното общо събрание на акционерите.

Упълномощаването има действие и за заседанието което ще се проведе при липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ на 23.06.2017г. от 11:00 часа.

На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид датата на насроченото Общо събрание и с оглед осигуряване възможност Общината да има свой представител на Общото събрание на „УМБАЛ-Бургас”АД, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

 

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

 

 

 

Протоколист - ст.експерт: Ж.Василев

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

За Туризма от А до Я 16-17.04.2019 - Сл. бряг, х-л Котва
19-20.04.2019 - Бургас, Експо център Флора
22-23.04.2019 - Созопол, Конгресен център ВМК