За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ

ПРОТОКОЛ № 15/15.03.2017 г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 165/07.03.2017 г от Румен Кулев – Председател на общински съвет, относно изменение правилника за организация и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат – 2015 – 2019г.
 2. Докладна записка вх.№ 089/02.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Музей „Старинен Несебър“.
 3. Докладна записка вх.№ 096/09.02.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни община Несебър за 2016г.
 4. Докладна записка вх.№ 103/14.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в изписване на поредната номерация на членовете в Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на община Несебър, приета с решение № 134 от протокол № 5 от 16.03.2016г. на Общински съвет Несебър.
 5. Докладна записка вх.№ 104/14.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на Кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.
 6. Докладна записка вх.№ 138/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно създаване на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура“ гр. Несебър.
 7. Докладна записка вх.№ 139/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в структурата на общ. администрация и звена към община Несебър и промяна в Приложение № 1 от Правилника за организацията и дейността на ОП „БКСО“ гр. Несебър.
 8. Докладна записка вх.№ 141/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда.
 9. Докладна записка вх.№ 148/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Изпълнение на решенията на Общински съвет – гр.Несебър, приети през второто шестмесечие на 2016г.
 10. Докладна записка вх.№ 088/02.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно преобразуване на Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий” – град Обзор в обединено училище по чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗПУО .
 11. Докладна записка вх.№ 136/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през 2017г.
 12. Докладна записка вх.№ 144/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2018г.
 13. Докладна записка вх.№ 125/27.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на наредба за създаване и водене на Регистър на общинските детски градини за подкрепа за личностното развитие на територията на община Несебър
 14. Докладна записка вх.№ 119/22.02.2017 г. от Дочка Маринова – Секретар на общината и Председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет,за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.
 15. Докладна записка вх.№ 140/01.03.2017 г. от Дочка Петрова Маринова – Секретар на община Несебър, относно вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за 2016г. на Кмета на общината и кметовете на населени места.
 16. Докладна записка вх.№ 143/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на размера на трудовото възнаграждение на Кмета на кметство Баня.
 17. Предложение с вх.№ 149/01.03.2017 от Румен Кулев – Председател на общински съвет, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.
 18. Докладна записка с вх.№ 167/07.03.2017 от Румен Кулев – Председател на общински съвет, относно утвърждаване на списък с размера на субсидиите, които община Несебър предоставя на спортните клубове.
 19. Докладна записка с вх.№ 163/02.03.2017 от Сотир Янков Наумов – Управител на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР“ ЕООД – гр.Несебър относно одобряване на годишен финансов отчет за дейността на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР“ ЕООД за 2016г.
 20. Докладна записка вх.№ 114/20.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с.Кошарица, община Несебър.
 21. Докладна записка вх.№ 115/20.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на начина на трайно ползване на земеделски имоти – общинска собственост в землището на с.Равда.
 22. Докладна записка вх.№ 121/22.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.502.47 по КК на гр.Обзор, представляващ УПИ VIII – общ. в кв.7 по плана на гр.Обзор.
 23. Докладна записка вх.№ 128/27.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площите на новообразувани УПИ VII – 177 и УПИ XIII – 177 в кв.6001 по плана на к.к. (Слънчев бряг – запад)
 24. Докладна записка вх.№ 150/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за надстрояване на жилищна сграда ЗП№1 с кадастрален идентификатор 51500.503.162.1 по КК на гр.Несебър, изградена в УПИ I в кв.16 по плана ж.к.“Черно море“, гр.Несебър
 25. Докладна записка вх.№ 151/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Искане за безвъзмездно предоставяне на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост на Министерство на отбраната по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост и чл.319 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 26. Докладна записка вх.№ 152/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имоти по кадастралната карта на с.Паницово за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури
 27. Докладна записка вх.№ 153/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр.Несебър, община Несебър
 28. Докладна записка вх.№ 154/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Определяне на пасища от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване и утвърждаване на правила за ползване
 29. Докладна записка вх.№ 155/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се в гр.Несебър - стара част, ул.“Тервел“ №5
 30. Докладна записка вх.№ 156/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски и стоматологични кабинети в „Здравна къща“ - гр.Несебър
 31. Докладна записка вх.№ 158/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП Сдружение „Вардарско слънце“
 32. Докладна записка вх.№ 159/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Магазини, находящи се в бивш Търговски център „Сочи“ в гр.Несебър – стара част.
 33. Докладна записка вх.№ 160/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот на Народно читалище „Яна Лъскова – 1905“ гр. Несебър
 34. Докладна записка вх.№ 161/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр.Несебър и в гр.Обзор
 35. Докладна записка вх.№ 097/09.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за обект: “ Кабел 20 kV“ от ПИ 11538.11.4 до ПИ 11538.11.5, от ПИ 11538.11.5 до ПИ 11538.13.11 и от ПИ 11538.13.11 до ПИ 11538.13.15 в местността „Ага чешме“ и местност „Варницата“ в землище гр. Св.Влас, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ
 36. Предложение вх.№ 118/22.02.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект „Кабели средно напрежение за захранване на ТП “Равда“ ПИ 61056.78.8 от ТП “Поща“ в ПИ 61056.501.76 по К.К. на с.Равда, община Несебър
 37. Докладна записка вх.№ 093/08.02.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП – Парцеларен план за обект: „Кабелно захранване на вилно селище от еднофамилни жилищни сгради и басейн – първи етап“, находящ се в имот с идентификатор по кадастралната карта 39164.26.159, м.“Сокбунар“, землище с.Кошарица“, преминаващо през ПИ 39164.26.16. и ПИ 39164.26.22 по кадастралната карта на м.“Сокбунар“, землище с.Кошарица“.
 38. Предложение вх.№ 094/08.02.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП – ПП за обект на техническата инфраструктура „Второ захранване с електроенергия на ТП „Сулуджана 4“в ПИ с идентификатор 39164.15.27 от ТП „Сулуджана 8“ в ПИ с идентификатор 39164.15.144, м.“Сулуджана“, Землище с.Кошарица“, преминаващо през ПИ 39164.15.6, ПИ 39164.15.28, ПИ 39164.15.34 и ПИ 39164.15.479 по кадастралната карта на м. „Сулуджана“, землище с.Кошарица по реда на чл.124а от ЗУТ.
 39. Докладна записка вх.№ 123/23.02.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за ПУП –ПРЗ в частта му по отношение на поземлени имоти с идентификатори № 51500.505.288 и № 51500.502.309 по кадастралната карта на гр.Несебър, кв.78 В по плана на гр.Несебър.
 40. Докладна записка вх.№ 146/01.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно Одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ III-165, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.361 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.
 41. Докладна записка вх.№ 147/01.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно Одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VI-324, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.41 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.
 42. Докладна записка вх.№ 170/07.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно изразяване на съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за промяна на улична регулация на гр.Св.Влас – Юг, ул.“Юг“ от о.т. 74 до о.т. 75 и технически инвестиционен проект за изграждане на пътно платно, тротоари и прилежащи паркинги на обслужващата ул.“Юг“.
 43. Докладна записка вх.№ 168/07.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба № 2 на ОС на територията на гр.Обзор, с.Равда и с.Тънково
 44. Докладна записка вх.№ 169/07.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба № 2 на ОС на територията на гр.Несебър, к.к.“Слънчев бряг – Запад“ и ж.к. „Черно море“
 45. Докладна записка вх.№ 171/08.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнително ползване на опожарена иглолистна дървесина за 2017г.
 46. Докладна записка вх.№ 172/08.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр.Несебър, гр.Обзор, гр.Св.Влас, к.к.“Слънчев бряг – Запад“, пътя между к.к.“Слънчев бряг“ и гр.Св.Влас и с.Равда.
 47. Докладна записка вх.№ 173/09.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно общо събрание на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД, гр.Бургас.
 48. Докладна записка вх.№ 175/13.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.
 49. Докладна записка вх.№ 176/13.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“ при община Несебър относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба №2 на ОС на територията на гр.Несебър, к.к „Слънчев бряг-запад“; гр.Свети Влас и с.Емона
 50. Предложение вх.№ 179/14.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“ при община Несебър относно одобряване на задание за изработването на „ПУП-ПР за поземлени имоти в м. „Кокалу“, землище гр.Несебър и м. „Хендек Търла“, землище с.Равда, засегнати от Трасе на пътна връзка път I-9/Е87/ до улица „Несебър“, община Несебър“
 51. Докладна записка вх.№ 180/14.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили, собственост на Община Несебър.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 165/07.03.2017 г от Румен Кулев – Председател на общински съвет, относно изменение правилника за организация и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат – 2015 – 2019г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 461

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат – 2015 – 2019г. както следва ,

§ 1 Чл.57 ал.6 се изменя и придобива следната редакция :

Проектите за нови Наредби и други нормативни актове и измененията им, се приемат от общински съвет на едно четене в рамките на едно заседание.

 

§ 2 Чл.57 ал.7 , ал.8 и ал.9 и ал. 10 се отменят .

 

§ 3 Създава се нов § 5 в допълнителните и заключителни разпоредби .

Измененията приети с решение № 461/15.03.2017г. влизат в сила от деня на приемането им. Нормативните актове приети на първо четене, до приемането на изменението на правилника, се приемат по досегашният ред .

 

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 089/02.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Музей „Старинен Несебър“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 462

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.17ал.2 т.4, Обшински съвет , Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Музей „Старинен Несебър“, съгласувано с Министър на културата като се създава нова ал. 5 в чл. 10 от правилника със следния текст:

Чл.10, ал.5 „Като структурно звено в рамките на музея функционира филиал в град Обзор.“

 

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 096/09.02.2017 г. от Виктор Борисов –зам. кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни община Несебър за 2016г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 463

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и чл. 21/1/, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър приема отчета за дейността на МКБППМН община Несебър за 2016г., неразделна част от настоящото решение .

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 103/14.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в изписване на поредната номерация на членовете в Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на община Несебър, приета с решение № 134 от протокол № 5 от 16.03.2016г. на Общински съвет Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 464

 

На основание предвидената хипотеза в разпоредбата на чл.62, ал.2 от АПК и чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Несебър, приета с Решение №134 от Протокол №5 от 16.03.2016г. на Общински съвет-Несебър изразяваща се в правилно изписване /преномериране/ на цифрите на членовете след чл.7

След поправката на фактическата грешка в Наредбата и преномериране на поредните членове, същите след чл.7, следва да се четат съответно: чл.8, чл.9 ...... и т.н., до края на текста на норматовния акт.

 

 

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 104/14.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на Кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 465

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър:

І.Упълномощава Николай Кирилов Димитров- кмет на община Несебър, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК-Бургас, да гласува в общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас решения, както следва:

1.На основоние чл.198 в, ал.4, т.10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас съгласува годишния отчет за дейността на асоциацията за 2016 год .;

2.На основание чл.9, ал.2 и чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас приема отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2016 год.

3. Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас приема годишния финансов отчет /ГФО/ за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2016 год., съгласно чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството.;

4.На основание чл.198 в, ал.4, т.9 от Закона за водите и чл.21, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас, приема бюджета на асоциацията за 2017 год./размер на вноската на държавата – 15000 лв. и размер на общинските вноски съобразно процентното съотношение на гласовете им в общото събрание, или общо 42 857.14 лв., съгласно приложената справка/.

5.На основание чл.5, т.5.5/а/ от Договора за стопанисване, подържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК- Бургас и „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас, сключен на 25.02.2016 г., общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас, съгласува Плана за опазване на околната среда на ВиК оператора, включително Програма за опазване на околната среда, Планове за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води на пречиствателните станции, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас и Програма за управление на отпадъците/включително утайките/.

ІІ.Определя Виктор Борисов Борисов- заместник кмет на община Несебър за представител на община Несебър в Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Бургас, при невъзможност на кмета на община Несебър да участва лично в общото събрание на Асоциацията по Вик- Бургас за приемане на посочените решения.

ІІІ. Предвид обстоятелството, че общото сърание на Асоциацията по ВиК е насрочено за 16.03.2017 год. и необходимостта от задължително присъствие на представитнел на община Несебър, Общински съвет Несебър, на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част отнастоящото решение/

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 138/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно създаване на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура“ гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” с 1 „въздържал се“ от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 466

На основание чл. 21 ал.1 т.6, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52 от Закона за общинската собственост и чл. 12 от Наредба № 7 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и СНЦ и общински предприятия, Общински съвет-Несебър:

І.. СЪЗДАВА Общинско предприятие, с наименование ОП „Пристанищна инфраструктура” гр. Несебър, считано от 01.05.2017 година.

1. ПРИЕМА Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура” гр. Несебър, представляващ Приложение № 1 към докладната записка, в едно с Приложения за организационно- управленска структура и численост на ОП и предоставеното му общинско имущество за управление и стопанисване.

2. ОПРЕДЕЛЯ следния предмет на дейност на Общинското предприятие: - управление, изграждане, разширение, поддържане, ремонт и реконструкция в/на общински имоти, отредени за пристанища и на други имоти, обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура свързани с експлоатацията им, както и предоставяне на свързаните с тях услуги;

- управление и експлоатация на пристанищната инфраструктура;

- управление и експлоатация на пристанищата по чл.107 и 108 от ЗМПВВППРБ, както и предоставяне на услуги свързани с дейността им;

- предоставяне на пристанищни услуги по чл. 116 и извършване на съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ;

- пристанищна дейност и свързаното с нея търговско обслужване, техническо обслужване, спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност и всяка друга, свързана с пристанищата дейност, незабранена от закона.

3. На основание чл. 55 от Закона за общинската собственост, възлага на кмета на Община Несебър да назначи Директор на Общинското предприятие „Пристанищна инфраструктура” гр. Несебър и да сключи договор с него по реда на Кодекса на труда и Наредба № 7 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и СНЦ и общински предприятия.

4. Възлага на кмета на Община Несебър да утвърди щатно разписание на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура" от 01.05.2017г.

ІІ.Трудовите правоотношения на назначените към 01.01.2017г лица в Дирекция „Транспорт” към Общинска администрация Несебър, отговарящи за дейността на Рибарско пристанище „Северна буна- Несебър” и на Яхтено пристанище „Северно пристанище Несебър”, да бъдат уредени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, съобразно утвърдената структура на ОП „Пристанищна инфраструктура”.

ІІІ. Да бъдат прехвърлени средства в размер на 50 000лв. от бюджета на Общинска администрация от § 9700- Резерв за непредвидени разходи в бюджета на ОП „Пристанищна инфраструктура” гр. Несебър, дейност 837- Дейности по водния транспорт, както следва:

 • § 101 – 20 000лв.
 • § 205 – 600лв.
 • § 551 – 2 600лв.
 • § 560 – 1 000лв.
 • § 580 – 500лв.
 • § 1015 – 5 000лв.
 • § 1016 – 15 000лв.
 • § 1020 – 5 300лв.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част отнастоящото решение/

 

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 139/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в структурата на общ. администрация и звена към община Несебър и промяна в Приложение № 1 от Правилника за организацията и дейността на ОП „БКСО“ гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 467

 

І. На основание чл. 52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, изменя:

1. чл.13 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОП „БКСО“ – Несебър, като числото 704 се заменя с 690 щ.бр.;

2. Одобрява промени в Приложение № 1 от Правилника за организацията и дейността на ОП „БКСО“ – Несебър, а именно: намаля се общата численост на персонала от 704 на 690 щатни бройки, както следва:

- От сектор „Автобаза и снабдяване“ - с 1 щатна бройка монтьор и 2 щатни бройки ел.техници;

- От сектор „Чистота“ - с 5 щатни бройки шофьори и 4 щатни бройки общ работник;

- От сектор „Благоустрояване“ – с 2 щатни бройки работник поддръжка.

ІІ. Увеличава числеността на:

 

1. Общинска администрация Несебър – за Кметство Обзор с пет щатни бройки – шофьори;

2. За дейност „Улично осветление“ – Кметство Обзор с три щатни бройки – ел. техници;

3. Общинска администрация Несебър – за Кметство Равда с две щатни бройки ;

4. За дейност „Други дейности по строителството“ – Кметство Равда с четири щатни бройки – общи работници;

ІІІ. Одобрява промени в бюджетите на ВРБ, както следва:

 

1. Намаля бюджета на ОП „БКСО“в дейност 623 „Чистота“ със сумата в размер на 259 500 лв. от следните параграфи :

 • От §101 – 87 800лв.
 • От §205 – 2 800лв.
 • От §551 – 10 200лв.
 • От §560 – 4 500лв.
 • От §580 – 2 700лв.
 • От §1015 – 48 000лв.
 • От §1016 – 39 000лв.
 • От §1020 – 37 000лв.
 • От §1030 – 20 000лв.
 • От §1051 - 4 000лв.
 • От §1062 – 1 400лв.
 • От §1901 – 700лв.
 • От §1981 – 1 400лв.

 

2. Увеличава бюджета на Кметство Обзор, както следва:

 

- В дейност 122- Общинска администрация- дофинансиране,с ъс сумата в размер на 36 600лв., разпределена по следните параграфи:

 • §101 – 30 000лв.
 • §205 – 900лв.
 • §551 – 3 500лв.
 • §560 – 1 400лв.
 • §580 – 800лв.

 

- В дейност 122- Общинска администрация- местна дейност, със сумата в размер на 70 000лв. разпределена по следните параграфи:

 • §1015 – 15 000лв.
 • §1016 – 24 000лв.
 • §1020 – 25 000лв.
 • §1051 – 3 000лв.
 • §1062 – 1 200лв.
 • §1901 – 600лв.
 • §1981 – 1 200лв.

 

- В дейност 604- Осветление на улици и площади- местна дейност, със сумата в размер на 36 900лв. разпределена по следните параграфи:

 • §101 – 20 700лв.
 • §205 – 600лв.
 • §551 – 2 500лв.
 • §560 – 1 000лв.
 • §580 – 600лв
 • §1015 – 3 000лв.
 • §1016 – 5 000лв.
 • §1020 – 2 000лв.
 • §1051 – 1 000лв.
 • §1062 – 200лв.
 • §1901 – 100лв.
 • §1981 – 200лв.

 

 

3. Увеличава бюджета на Кметство Равда, както следва:

 

- В дейност 122- Общинска администрация- дофинансиране ,със сумата в размер на 16 900лв., разпределена по следните параграфи:

 

 • §101 – 13500лв.
 • §205 – 500лв.
 • §551 – 1 600лв.
 • §560 – 800лв.
 • §580 – 500лв.

 

- В дейност 122- Общинска администрация- местна дейност, със сумата в размер на 10 000лв. разпределена по следните параграфи:

 

 • §1016 – 10 000лв.

 

- В дейност 859- Други дейности по строителството- местна дейност, със сумата в размер на 89 100лв. разпределена по следните параграфи:

 • §101 – 23 600лв.
 • §205 – 800лв.
 • §551 – 2 600лв.
 • §560 – 1 300лв.
 • §580 – 800лв.
 • §1015 – 30 000лв.
 • §1020 – 10 000лв.
 • §1030 – 20 000лв.

ІV. Намаля числеността на персонала в общинска администрация в дирекция „Транспорт“ с 3 щатни бройки;

V. Трудовите правоотношения със служителите от ОП „БКСО“ – Несебър да се уредят по силата на чл.123 от КТ /Запазване на трудовите правоотношения при промяна на работодателя/.

VІ. Всички промени влизат в сила, считано от 01.05.2017 год.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 141/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 468

На основание чл. 21, т. 12 ЗМСМА Общински съвет-Несебър, ПРИЕМА годишен отчет за изпълнението на общинската програма за опазване на околната среда, годишен отчет за изпълнението на мерките, заложени в програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на утвърдените норми за вредни вещества и отчет за изпълнението на на плана за действие към програма за управление на отпадъците за 2016 година, съгласно приложение № 1 неразделна част от решението .

 

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 148/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – гр.Несебър, приети през второто шестмесечие на 2016г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 469

 

На основание 21, ал.1 т.24 от ЗМСМА , Общински съвет , приема направеният по реда на чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА отчет на Кмета на Община Несебър, относно изпълнение решението на Общински съвет-Несебър, приети през второто шестмесечие на 2016г.

 

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 088/02.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно преобразуване на Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий” – град Обзор в обединено училище по чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗПУО .

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 470

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА във връзка с § 8 от ПЗР на Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 312, ал. 6 от ЗПУО, Общински съвет-Несебър приема основно училище „Св.Св. Кирил и Методий” – град Обзор да бъде преобразувано в обединено училище по чл. 38, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 136/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през 2017г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 471

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 7 от Наредба №16 Общински съвет-Несебър приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от Община Несебър през 2017г. , неразделна част от настоящото решение .

 

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 144/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2018г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 472

 

На основание чл. 21 ал.1 т.12 от ЗМСМА във връзка с чл. 19 /2/ /3/ от Закона за социално подпомагане, чл. 36/б/ от правилника за приложението му и Общински съвет Несебър приема годишен план за развитие на социалните услуги в Община Несебър за 2018г. , неразделна част от настоящото решение.

Приложение: годишен план за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2018г.

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 125/27.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за създаване и водене на Регистър на общинските детски градини за подкрепа за личностното развитие на територията на община Несебър

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 473

На чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 346, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Несебър приема Наредба за създаване и водене на Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Несебър, съгласно приложеният проект неразделна част от настоящото решение.

Приложение :

Проект на Наредба за създаване и водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Несебър

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 119/22.02.2017 г. от Дочка Маринова – Секретар на общината и Председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет,за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Общинският съвет с 17 гл. „за” с 2 „въздържали се“ от гласували 19 общински съветници прие следното

І. Увеличава предложените в докладната записка суми на следните лица :

1. Василка Тодорова Димитрова от 200лв. на 300лв.

2. Димитра Борисова Станчева от 200лв. на 300лв.

3. София Стоянова Чернева от 200лв. на 500лв.

4. Иванка Петрова Енчева – Николова от 200лв. на 1000лв.

5. Цветанка Димитрова Йорданова от 400лв. на 600 лв.

6. Руси Иванов Василев от 100лв. на 600лв.

7. Николай Младенов Горенов от 500лв. на 700 лв.

8. Васил Христов Николов от 500лв. на 800лв.

9. Нели Ангелова Зехтенджиева от 800лв на 1000лв.

10. Станка Жекова Алекова от 600лв. на 1000 лв.

11. Тодор Иванов Гитов от 300лв. на 1000лв.

12. Христина Славчева Гиздова от 400лв. на 1000лв.

13. Виолета Иванова Офилова от 2000лв. на 3000 лв.

14. Нейка Атанасова Пеева от 2000лв. на 3000 лв.

15. Катя Костова Василева от 2000лв. на 3000 лв.

16. Христомир Петров Георгиев от 500лв. на 1000лв.

ІІ. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и след като обсъди постъпилите допълнителни искания на лица нуждаещи се от средства за лечение, комисията предлага да бъдат отпуснати целево допълнително, парични средства за лечение на следните лица:

1. Иван Атанасов Романов : от гр. Несебър – 1500лв

2. Ваня Тодорова Лефтерова : от с. Гюльовца - 300лв.

3. Стамен Йорданов Лефтеров : от с. Гюльовца - 300лв.

4. Нина Тодорова Колева : от с. Гюльовца - 300лв.

5. Руска Куцарова Колева : от с. Гюльовца - 300лв.

6. Паунка Кирова Стоянова : от с. Гюльовца - 300лв.

7. Марина Димова Станева : от с. Гюльовца - 300лв.

8. Димитра Цонева Борисова : от с. Гюльовца - 300лв.

9. Десислав Неделчев Недялков : от гр. Св. Влас - 500 лв.

10. Ваня Калчева Недялкова : от Св. Влас - 500 лв.

11. Жана Николова Кръстева : от с. Оризаре - 500лв.

12. Маринка Георгиева Пешева : от гр. Свети Влас 1000лв.

13. Димитринка Живкова Стефанова : от Сл. Бряг – 300 лв.

14. Димитринка Петрова Илиева : от с. Оризаре - 600лв.

15. Рада Великова Хрусафова : от гр. Обзор - 1000лв.

16. Богдан Манолов Бъчваров : от гр. Несебър - 300лв.

17. Андрей Андреев Гьодженов : от с. Гюльовца - 1000лв.

18. Красимир Георгиев Зайков : от с. Баня - 1000лв.

19. Хрушия Куртева Попова : от с. Равда - 400лв.

 

ІІІ. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и след като се запозна с постъпилата молба на Стайко Господинов Манев, бивш дългогодишен директор на РПУ Несебър, комисията предлага на Общински съвет да му бъдат отпуснати парични средства за лечение в размер на 3000 лв.

 

ІV. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и като разгледа постъпилото чрез НСПОС искане от Международен организационен комитет за отбелязване на 105 –та годишнина от откриването на гроба на Хан Кубрат, комисията предлага да бъде дадено съгласие и бъдат дарени парични средства в размер на 2000 лв. по банкова сметка на Сдружение Отечествен съюз Партида „ Хан Кубрат” IBANBG60UBBS80021098341818

 

 

РЕШЕНИЕ № 474

 

І. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 6 и чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и предложенията на постоянната комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми, Общински съвет Несебър реши :

І. Отпуска еднократна финансова помощ на:

Имена

Нас.място

Предложение за

 

 

сума, лв.:

Ангелина Иванова Петрова

Гюльовца

100

Анета Емануилова Пехливанова

Несебър

600

Анка Кондева Костадинова

Несебър

100

Антоанета Стоянова Димитрова

Оризаре

800

Асен Ангелов Делиадамов

Гюльовца

1500

Асен Анков Илиев

Оризаре

1500

Атанас Димитров Пашов

Несебър

800

Атанас Иванов Петрушев

Равда

1000

Аче Хасанова Ахмедова

Гюльовца

200

Белослава Тодорова Вутова

Несебър

1000

Валентин Анков Илиев

Оризаре

300

Ванина Атанасова Маркова

Несебър

1000

Ваня Ангелова Ставрева

Несебър

400

Ваня Иванова Иванова

Несебър

600

Васил Христов Николов

Обзор

800

Василка Димитрова Кьосева

Тънково

200

Василка Нейкова Русева

Несебър

1000

Василка Тодорова Димитрова

Оризаре

300

Вачо Николов Ставрев

Несебър

300

Велика Христова Никитова

Оризаре

100

Велина Николова Кондакчиева

Несебър

600

Величка Славова Енчева

Тънково

400

Венета Иванова Ангелова

Равда

200

Веселин Панайотов Кадиев

Кошарица

500

Веселина Димитрова Тодорова

Несебър

200

Веско Атанасов Митев

Оризаре

300

Виолета Иванова Офилова

Несебър

3000

Виолин Иванов Василев

Равда

1000

Галина Ангелова Пройкина-Пенушева

Равда

500

Георги Георгиев Узунов

Свети Влас

500

Георги Димитров Арнаудов

Несебър

400

Георги Димитров Марков

Баня

500

Георги Желязков Георгиев

Несебър

1000

Гергана Ангелова Кунева

Кошарица

400

Гинка Горанова Тодорова

Несебър

500

Гинка Димитрова Тодорова

Обзор

1500

Гинка Петкова Керемедчиева

Приселци

200

Гинка Христова Бончева

Несебър

300

Гинка Щерева Щерева

Оризаре

500

Детелина Атанасова Стоянова

Обзор

600

Диана Димитрова Минкова

Свети Влас

500

Димитра Борисова Станчева

Кошарица

300

Димитрина Щерева Пешева

Свети Влас

1500

Димитринка Димитрова Яръмова

Равда

500

Димитринка Николова Ставрева

Несебър

400

Димитър Ангелов Атанасов

Гюльовца

300

Димитър Иванов Червенков

Несебър

1500

Димитър Радев Николов

Равда

500

Димитър Щерев Атанасов

Тънково

800

Димо Недялков Караджов

Несебър

1500

Добрин Янакиев Костов

Несебър

200

Добрина Иванова Костадинова

Тънково

500

Донка Панайотова Еменджиева

Несебър

100

Донка Тенева Желязкова

Несебър

300

Драгой Николов Чифильонов

Несебър

500

Евгения Първанова Пашова

Несебър

500

Екатерина Атанасова Бабева

Свети Влас

300

Елена Владимирова Ангелова

Несебър

600

Елена Новакова Колодеева

Равда

700

Елена Петрова Шимова

Несебър

300

Елена Христова Митева

Несебър

1500

Еленка Петрова Аристидова

Несебър

300

Елеонора Георгиева Драганова

Несебър

1000

Жела Николова Великова

Паницово

300

Желка Стойкова Вълчева

Оризаре

400

Женя Стоянова Станева

Несебър

100

Живка Петкова Попова

Несебър

500

Живко Иванов Добрев

Несебър

200

Златка Славова Миронова

Несебър

300

Иван Димитров Станчев

Кошарица

400

Иван Христов Узунов

Свети Влас

800

Иванка Атанасова Станчева

Кошарица

100

Иванка Кирова Кирова

Несебър

3000/реш.ОбС

Иванка Петровда Енчева-Николова

Несебър

1000

Иванка Цветанова Димитрова

Несебър

100

Илиан Андреев Пехливанов

Несебър

300

Илинка Илиева Стоилова

Несебър

200

Илия Атанасов Ганчев

Гюльовца

300

Илия Николов Коршутов

Баня

500

Илия Николов Чифильонов

Несебър

100

Илия Стоянов Кориев

Оризаре

100

Илиян Кирилов Делиатанасов

Равда

1500

Йова Желязкова Жекова

Несебър

200

Йовка Иванова Домусчиева

Оризаре

500

Йордан Кръстев Роев

Равда

500

Йордан Паскалев Йорданов

Несебър

500

Йорданка Куцарова Георгиева

Оризаре

800

Ирина Игоревна Славова

Гюльовца

800

Искра Вергилова Георгиева

Обзор

800

Калчо Матев Пейков

Оризаре

1000

Катя Костова Василева

Несебър

3000

Катя Райкова Димитрова

Тънково

100

Кина Янкова Георгиева

Несебър

200

Кирилка Иванова Борисова

Несебър

800

Кица Щерева Пейкова

Равда

200

Красимира Николаева Хаджиева

Оризаре

1500

Кръста Андреева Пейкова

Оризаре

100

Кръстю Недев Кръстев

Оризаре

100

Кунчо Иванов Кунев

Несебър

600

Лидия Луканова Пейкова

Равда

100

Любка Иванова Илиева

Кошарица

1000

Люцкан Тодоров Люцканов

Несебър

600

Маргарита Морис Ганева

Несебър

1000

Маргарита Цонева Димитрова

Несебър

800

Марийка Атанасова Делиатанасова

Равда

100

Марийка Колева Менчева

Свети Влас

200

Мария Георгиева Стойчева

Тънково

800

Мария Донкова Йорданова

Оризаре

150

Мария Любенова Ватева

Несебър

400

Мария Михайлова Черкезова

Несебър

1500

Марияна Атанасова Костадинова

Оризаре

500

Мартин Андонов Бакров

Гюльовца

400

Миглена Руменова Славчева

Несебър

400

Милада Дафинова Борисова

Несебър

200

Миладин Веселинов Стаматов

Оризаре

200

Милка Николова Кориева

Оризаре

200

Милчо Ангелов Белчев

Несебър

800

Милчо Манолов Генов

Обзор

800

Минка Георгиева Иванова

Свети Влас

100

Митка Неделчева Кръстева

Оризаре

200

Митко Янев Янев

Равда

600

Младен Игнатов Климентов

Несебър

500

Надя Даниелова Минчева

Несебър

400

Надя Кръстева Христова

Оризаре

400

Наска Ангелова Драмчева

Несебър

500

Неделчо Стоянов Неделчев

Свети Влас

200

Недю Събев Георгиев

Оризаре

800

Недялка Пеева Костадинова

Несебър

300

Нейка Атанасова Пеева

Несебър

3000

Нели Ангелова Зехтенджиева

Несебър

1000

Никола Янев Лечев

Несебър

400

Николай Василев Станков

Несебър

400

Николай Младенов Горенов

Равда

700

Николина Янкова Димитрова

Несебър

100

Николинка Вълкова Лечева

Оризаре

200

Нона Мирчева Керчева

Несебър

200

Пенка Великова Кориева

Оризаре

300

Пенка Иванова Домусчиева

Оризаре

500

Пенка Янкова Гьодженова

Гюльовца

400

Петранка Йорданова Илиева

Равда

600

Петранка Янева Георгиева

Равда

100

Петър Станев Лечев

Оризаре

200

Петя Петрова Боева

Оризаре

500

Рада Николова Берберова

Несебър

500

Радка Славова Василева

Несебър

1500

Радостина Василева Трошанова

Несебър

600

Радостина Янкова Рапова

Несебър

1000

Райна Иванова Друмева

Несебър

400

Ралица Евгениева Генова

Несебър

800

Румяна Атанасова Желева

Кошарица

200

Румяна Пенчева Стаматова

Несебър

800

Румяна Чанева Иванова

Несебър

500

Руси Иванов Василев

Несебър

600

Садие Юсеин Мустаф

Гюльовца

100

Светла Благоева Кусева

Равда

200

Сийка Вълчева Недялкова

Равда

500

София Георгиева Борисова

Несебър

1000

София Стоянова Чернева

Несебър

500

Сребъртина Неделчева Николова

Равда

200

Станимир Атанасов Стефанов

Несебър

500

Станка Ангелова Кьосева

Несебър

200

Станка Жекова Алекова

Несебър

1000

Станка Йорданова Димитрова

Несебър

500

Станко Динев Петров

Несебър

300

Стефан Стоянов Димитров

Несебър

400

Стефан Янчев Алексиев

Несебър

200

Стойко Каменов Стоянов

Несебър

1500

Стоян Боянов Стоянов

Свети Влас

100

Стоян Чернев Пенчев

Оризаре

500

Стоянка Николова Георгиева

Оризаре

200

Стоянка Стоянова Стоянова

Гюльовца

500

Събка Либчева Пелопидова

Несебър

200

Теодора Любомирова Желева

Несебър

2000

Теодор Андонов Айгъров

Свети Влас

200

Тодор Валентинов Пехливанов

Несебър

400

Тодор Георгиев Горенов

Равда

1500

Тодор Димитров Пурнарев

Несебър

400

Тодор Иванов Гитов

Несебър

1000

Тодор Йорданов Димов

Несебър

2000

Тодор Йорданов Димов

Несебър

2000

Томас Димитров Дерменджиев

Обзор

1500

Тонка Димова Михалева

Несебър

100

Тонка Костова Ганчева

Несебър

200

Тошко Георгиев Калпаков

Несебър

800

Христина Димитрова Анчева

Кошарица

1200

Христина Славчева Гиздова

Несебър

1000

Христо Киров Дуков

Равда

200

Христо Николов Червенков

Баня

600

Христо Стоянов Пандаров

Тънково

800

Христо Траев Узунов

Равда

1500

Христомир Петров Георгиев

Несебър

1000

Цветанка Димитрова Йорданова

Несебър

600

Черню Стоянов Пенчев

Оризаре

600

Явор Стоянов Матров

Обзор

1000

Яни Лечев Петров

Баня

800

Янка Димитрова Георгиева

Оризаре

800

 

ІІ. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА по предложение на комисията по комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми разгледала постъпили допълнителни искания на лица нуждаещи се от средства за лечение, дава съгласие, да бъдат отпуснати целево, парични средства за лечение на следните лица:

1. Иван Атанасов Романов : от гр. Несебър – 1500лв

2. Ваня Тодорова Лефтерова : от с. Гюльовца - 300лв.

3. Стамен Йорданов Лефтеров : от с. Гюльовца - 300лв.

4. Нина Тодорова Колева : от с. Гюльовца - 300лв.

5. Руска Куцарова Колева : от с. Гюльовца - 300лв.

6. Паунка Кирова Стоянова : от с. Гюльовца - 300лв.

7. Марина Димова Станева : от с. Гюльовца - 300лв.

8. Димитра Цонева Борисова : от с. Гюльовца - 300лв.

9. Десислав Неделчев Недялков : от гр. Св. Влас - 500 лв.

10. Ваня Калчева Недялкова : от Св. Влас - 500 лв.

11. Жана Николова Кръстева : от с. Оризаре - 500лв.

12. Маринка Георгиева Пешева : от гр. Свети Влас 1000лв.

13. Димитринка Живкова Стефанова : от Сл. Бряг – 300 лв.

14. Димитринка Петрова Илиева : от с. Оризаре - 600лв.

15. Рада Великова Хрусафова : от гр. Обзор - 1000лв.

16. Богдан Манолов Бъчваров : от гр. Несебър - 300лв.

17. Андрей Андреев Гьодженов : от с. Гюльовца - 1000лв.

18. Красимир Георгиев Зайков : от с. Баня - 1000лв.

19. Хрушия Куртева Попова : от с. Равда - 400лв.

 

ІІІ. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА по предложение на постоянната комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми дава съгласие да бъдат отпусвати парични средства за лечение в размер на 3000 лв. на Стайко Господинов Манев .

ІV. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА по предложение на постоянната комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми дава съгласие да бъдат дарени парични средства в размер на 2000 лв. по банкова сметка на Сдружение Отечествен съюз Партида „ Хан Кубрат” IBANBG60UBBS80021098341818 BIC:UBBSBGSF – ОББ АД

/Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 140/01.03.2017 г. от Дочка Петрова Маринова – Секретар на община Несебър, относно вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за 2016г. на Кмета на общината и кметовете на населени места.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 475

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 от Вътрешните правила за заплатите на Община Несебър,Общински съвет-Несебър одобрява на Кмета на Община Несебър и на Кметовете на населени места в Общината за постигнати резултати за 2016 год., суми в размер на 260 лева, както следва:

Кмет на община Несебър

260

Кмет на кметство гр.Обзор

260

Кмет на кметство гр.Св.Влас

260

Кмет на кметство с.Равда

260

Кмет на кметство с.Оризаре

260

Кмет на кметство с.Гильовци

260

Кмет на кметство с.Кошарица

260

Кмет на кметство с.Тънково

260

Кмет на кметство с.Баня

260

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 143/01.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на размера на трудовото възнаграждение на Кмета на кметство Баня.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 476

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.2 т..4 от ПМС 67/14.04.2010 год., в съответствие с определените минимални и максимални основни работни заплати,Общински съвет-Несебър утвърждава размера на основната работна заплата на Кмета на Кметство Баня, считано от 01.04.2017 год., както следва:

Кмет на Кметство Баня – 1100 лева.

 

 

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Предложение с вх.№ 149/01.03.2017 от Румен Кулев – Председател на общински съвет, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 477

 

І. На основание чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет Несебър отпуска средства за нуждите на Сдруженията с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър, както следва:

 

1. „Дружество на инвалидите Обзор” – гр.Обзор – 4 000 лв.

2. „ БЧК – гр. Несебър – 6 000 лв.

3. „Тракийско дружество Несебър” – гр. Несебър – 3 000 лв.

4. „МКББ Тодор Александров” – гр. Несебър – 3 000лв.

5. ”Вардарско слънце” – гр. Несебър – 3 000лв.

6. Клуб художествена гимнастика „Черноморец” – гр.Бургас, за провеждане на юбилеен турнир за приз „Жулиета Шишманова” – 3 000 лв.

7. „Общинска организация на съюза на инвалидите” - Несебър – 7 000 лв.

8. Българо – Гръцко Дружество „Месамбрия” гр. Несебър – 3 000 лв.

9. Демократичен съюз на жените – Несебър с председател Добринка Рашкова – 2 000 лв.

10. Гражданско сдружение на Жените от Община Несебър с председател Н. Василева– 2 000 лв.

11. Общински театър - Несебър – 20 000 лв.

12. Дружество на несебърските художници, гр. Несебър – 7 000 лв.

13. Ловно-рибарско дружество „Несебър” – 10 000 лв.

14. Ловно-рибарско сдружение „Балкан - 2012” – 10 000 лв.

16.Сдружение «Дамски клуб» с председател Камелия Костадинова - гр. Несебър – 4 000 лв

17.»Сдружение на занаятчиите и творците в община Несебър» - гр. Несебър – 2 000 лв.

18.»Движение на жените от община Несебър» с председател Димка Милушева - 2 000 лв.

19. Регионално сдружение на занаятчиите – Несебър с председател Стоян Златинов – 2 000 лв.

20. Национална Асоциация «Българско Черноморие» - 1 000 лв.

21. Дамски клуб – «Монро» гр. Обзор – 4 000 лв.

22. Общинска организация Движение Русофили – Несебър – 4 000 лв.

23. Общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ - 1 000 лв.

24. НПО «Авигеа Шаама» - 4 000 лв.

25. За църковните настоятелства на храмовете на територията на община Несебър – 70 000 лв, от които За ЦН при храм „Св. Николай Чудотворец” в гр. Несебър, кв, „Черно море”, за довършителни работи – 40 000 лв.

­II Резервен фонд в размер на 23 000 лв.,/двадесет и три хиляди лева / с които средства могат да бъдат финансирани сдружения с нестопанска цел развиващи дейност на територията на Общината, извън посочените в точка І от 1-25 , след изрично решение на Общинският съвет.

Предвид необходимостта от участие в предстоящи спортни състезания , на основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението в частта му в която се отпускат средства на клуб по художествена гимнастика „Черноморец „

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 167/07.03.2017 от Румен Кулев – Председател на общински съвет, относно утвърждаване на списък с размера на субсидиите, които община Несебър предоставя на спортните клубове.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 478

На основание чл. 21 ал. т.6 и т.23 от ЗМСМА във връзка с 14 и чл.15 ал.4 от Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Несебър и като взе предвид направеното предложения от комисията по реда чл.15 ал.5 на същата Наредба, Общински съвет-Несебър Реши :

І. Утвърждава общ размер на субсидията за ОФК „ Несебър” съобразно чл. 14 от Наредбата в размер на 460  000 / четиристотин и шестдесет хиляди/ лева.от които 110 000 /сто и десет хиляди/ лева за Детско юношеската школа към ОФК „ Несебър»

ІІ. Утвърждава средства в общ размер на 340 000лв./ триста и четирдесет хиляди лева/ съобразно получените точки на спортните клубове съгласно чл. 15 ал.3 от Наредба № 20 за условията реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Несебър, които се разпределя както следва:

1. Ф.К „Устрем” с. Тънково – 12 точки / чл.15, ал.1 т.2 - 10т. и т.4 - 2т./ - 6 000лв.

2. 3.Ф.К „ Кошарица „ - 16 точки / чл.15, ал.1 т.2 - 10т. и т.4 – 6т. / - 8 000лв.

3. Ф.К „Свети Влас” - 12 точки / чл.15, ал.1 т.2 - 10т. и т.4 – 2т. / - 6 000лв.

4. Ф.К „ Черноморски спортист” гр. Обзор - 40 точки / чл.15, ал.1 т.2 - 10т., т.3 - 20т. и т.4 - 10т. / - 20 000лв.

5. Ф.К „ Черномерец” – 12 точки / чл.15, ал.1 т.2 - 10т. и т.4 – 2т. / - 6 000лв.

6. Ф.К „ Обзор” - 12 точки / чл.15, ал.1 т.2 - 10т. и т.4 - 2т. / - 6 000лв.

7. Ф.К „ Равда” - 16 точки / чл.15, ал.1 т.2 - 10т., и т.4 – 6т./ - 8 000лв.

8. Спортен Клуб „ Бушидо” – 80 точки / чл.15, ал.1т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т. и т.4 – 20т./ - 40 000лв.

9. „ Уиндсърф клуб Обзор” – 7 точки / чл.15, ал.1 т.2 - 7т. / - 3 500лв.

10. С.К по водни спортове „Месембрия” – 30 точки / чл.15, ал.1,т.2 – 10т., т.4 – 20т./ -15 000лв.

11. ОМК „ Несебър 2000” – 100 точки / чл.15, ал.1, т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т., и т.4 - 40т. / - 50 000лв.

12. Фехтовален клуб Несебър – 20 точки / чл.15, ал.1, т.2 - 10т. и т.3 - 10т. / - 10 000лв.

13. „Несебър Мото” – 20 точки / чл.15,ал.1, т.2 – 10т. и т.4 – 10 т./ - 10 000лв.

14. Колоездачен клуб Несебър – 60 точки / чл.15,ал.1 т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т./ - 30 000лв.

15. „Яхт и сърф клуб Несебър 2009” – 40 точки / чл.15,ал.1, т.1 - 10т., т.2 – 10т., т.3 - 20т. / - 20 000лв.

16. Клуб по спортни танци „Несебър” – 30 точки / чл.15,ал.1,т.1 – 10т., т.2 – 10т. и т.3 – 10т./ - 15 000лв.

17. Мото клуб „Обзор” – 6т. – /чл.15,ал.1, т.2 - 6т./ - 3 000лв.

18. Клуб по подводен риболов – 30т. – /чл.15,ал.1, т.1 - 10т., т.2 – 10т. и т.3 – 10т./ - 15 000лв.

19. „ Несебър Яхт Клуб” – 15 точки / чл.15,ал.1, т.1 – 5т. и т.2 - 10т./ - 7 500лв.

20. СК Баскетбол – 52т. / чл.15,ал.1т.2 – 6т.,- т.3 – 40т. и т.4 – 6т./ - 19 000лв.

21. СК по художествена гимнастика – 12т./чл.15,ал.1, т.2 – 6т. и т.3 – 6т./ - 6 000лв.

22. СК Киокушинкайкай - 14 т. / чл.15,ал.1 т.2 - 10т. и т.4 – 14т. / - 7 000лв.

23. Сентоки „Обзор” – 10 точки /чл.15, ал.1 т.2 – 10т./ - 5 000лв.

24. Велоклуб „Борн ту байк“ – 14 т. / чл.15, ал.1 т.2 – 10т. и т.4 – 4т./ - 7 000 лв.

25. Клуб по бойни спортове - 10 т. /чл.15, ал.1 т.2 – 5т. и т. 4 – 5 т./ - 5 000лв.

26. ФК „Атлетик“ - 10 точки /чл.15, ал.1 т.3 – 10т./ - 5 000лв.

На основание чл. 60 от АПК, предвид необходимостта за започване на подготовка на спортните клубове за участие в предстоящи състезания, допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 163/02.03.2017 от Сотир Янков Наумов – Управител на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР“ ЕООД – гр.Несебър относно одобряване на годишен финансов отчет за дейността на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР“ ЕООД за 2016г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 479

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА във в ръзка с чл.55, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОС Несебър и чл.137, ал.1 т.3 във връзка с чл.147 ал.2 от Търговския закон и чл.10 т.6 от Учредителния акт на дружеството Общински съвет-Несебър прие:

 

1.Приема Годищния отчет и баланса за 2016г. на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Несебър, област Бургас, ул.“Еделвайс“ №10, ет.4 ст.45, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК – 204059507

2.Одобрява за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията Годишния отчет и баланса за 2016г. на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР“ ЕООД.

3.Дружеството няма да разпределя печалба за 2016г.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 114/20.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с.Кошарица, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 480

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2017г., като в Раздел ІІІ точка Г подточка Г1: „Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.25.114 по КК и КР на с.Кошарица, м.”Чаира”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, на площ 3228кв.м., актуван с АОС №4855/31.08.2011г.

2. На основание чл.14 ал.8 и чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП, да се учреди на Калин Диков Стоянов с, с постоянен адрес с.Равда, ул.“Бриз“ №4, възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.25.114 по КК и КР на с.Кошарица, м.”Чаира”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, на площ 3228кв.м., актуван с АОС №4855/31.08.2011г.

3.Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер 107,40лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 115/20.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна на начина на трайно ползване на земеделски имоти – общинска собственост в землището на с.Равда.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 481

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, „Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“ на „ Нива“ на следните общински имоти:

1.Поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.16.102 по КК и КР на с.Равда, с НТП – Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение на площ от 2908кв.м.

2.Поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.15.103 по КК и КР на с.Равда, с НТП – Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение на площ от 2094кв.м, АчОС №5905/06.02.2015г.“

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 121/22.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.502.47 по КК на гр.Обзор, представляващ УПИ VIII – общ. в кв.7 по плана на гр.Обзор.

Общинският съвет с 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 482

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2017г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка І, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.502.47 по КК на гр.Обзор, на площ от от 487 кв.м /четиристотин осемдесет и седем кв.м/, представляващ VІІІ-общ. в кв.7 по плана на гр.Обзор, отреден за „Жилищно строителство”.

2. Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 37 390 лв. /тридесет и седем хиляди триста и деветдесет лева/ без ДДС, за продажба на поземлен имот- частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №53045.502.47 по КК на гр.Обзор, представляващ VІІІ-общ. в кв.7 по плана на гр.Обзор на площ от на площ от от 487 кв.м /четиристотин осемдесет и седем кв.м, с АОС №5322/26.11.2012г., на „ПД АРТ ХОУМ”ООД, ЕИК 201874524, представлявано от Атанас Иванов Попов с и Сергей Славчев Иванов , като собственик на законно изградена в имота сграда, с кадастрален идентификатор 53045.502.47.1 по КК на гр.Обзор със ЗП-111,65 кв.м и РЗП-349,95 кв.м.“

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТАот дневния ред - Докладна записка вх.№ 128/27.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улично пространство, включена в площите на новообразувани УПИ VII – 177 и УПИ XIII – 177 в кв.6001 по плана на к.к. (Слънчев бряг – запад)

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 483

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС следния общински поземлен имот, а именно: 519 кв.м реално обособени от имот с кад. №51500.506.348 по КК на гр.Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“, представляващ улично пространство , които съгласно изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-запад“ одобрено с Решение №433 от Протокол №12/23.12.2016 г. на Общински съвет – Несебър са предадени към новообразувани имоти отредени за курортно реакреационно строителство, както следва: 230 кв.м. реално обособени части, към новообразуван УПИ VIІ-177 в кв.6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ с кад.идентификатор 51500.506.352 и 289 кв.м. реално обособени части към новообразуван УПИ ХІIІ-177 в кв.6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ с кад.идентификатор 51500.506.351“

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 150/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за надстрояване на жилищна сграда ЗП№1 с кадастрален идентификатор 51500.503.162.1 по КК на гр.Несебър, изградена в УПИ I в кв.16 по плана ж.к.“Черно море“, гр.Несебър

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 484

 

1.На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет Несебър актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2017г., като Раздел ІІІ, т.В.”ІІІ.Имоти, върху които ще бъде учредено право строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда”, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.162 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХІІ-общ., кв.28 по плана на гр.Несебър, АОС №3931/18.03.2010г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на строеж на Юмер Хасан Ибрам, , с адрес: с.Заимчево, общ.Руен, обл.Бургас, за надстрояване на собствената му жилищна сграда ЗП№1 с кадастрален идентификатор 51500.503.162.1, изградена в ПИ 51500.503.162 по кадастралната карта на гр.Несебър, представляващ УПИ І, кв.16 по плана на ж.к.”Черно море”, въз основа на което и съгласно одобрен на 25.01.2017г. идеен проект за „Надстройка по време на строителство на еднофамилна жилищна сграда”, да се изгради надстройка на втори жилищен етаж на кота +5,60 трети жилищен етаж на кота +8,40 на обща площ от 119,83 кв.м., като по този начин сградата ще стане с разгъната застроена площ – 238,03 кв.м.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер 18 982,10 лв. /осемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и два лева и десет стотинки/ без ДДС.”

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 151/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно искане за безвъзмездно предоставяне на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост на Министерство на отбраната по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост и чл.319 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 485

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и във връзка с процедурите по чл.54 и чл.58, ал.4 от Закона за държавната собственост, Общински съвет – Несебър реши :

1. Дава съгласие Община Несебър да започне процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на следния недвижим имот: държавна собственост, представляващ УПИ І кв.24 по регулационния плана на гр.Обзор /ПИ 53045.502.294 по КК на гр.Обзор/ в полза на Община Несебър за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, а именно изграждане на „Археологически музей”.

2. Възлага на Кмета на Община Несебър да представи искане за безвъзмездно придобиване на собственост на посочения в т.1 от решението недвижим имот по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост чрез Областния управител до Министерски съвет на Република България.

3. Алтернативно от горното при евентуална невъзможност за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Несебър на описания в т.1 имот, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се започне процедура по учредяване на безвъзмездно право на строеж върху гореописания имот, за изграждане на надстройка на съществуващи едноетажни сгради с идентификатори 53045.502.294.4 и 53045.502.294.5 и обособяването на двуетажна сграда „Археологически музей”, като възлага на Кмета на Община Несебър да представи искане за безвъзмездно учредяване на правото на строеж.“

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 152/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имоти по кадастралната карта на с.Паницово за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 486

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини” се допълва с имоти, както следва :

1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.120.1 по КК на с.Паницово, м.”Ханска шатра”, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия ІІІ, на площ от 31 297кв.м.

2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.84.6 по КК на с.Паницово, м.”Глогините”, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 21 142кв.м.

3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.70.3 по КК на с.Паницово, м.”Усоето”, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия VІ, на площ от 16 771кв.м.

ІІ. На основание чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури на имоти, както следва:

1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.120.1 по КК на с.Паницово, м.”Ханска шатра”, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия ІІІ, на площ от 31 297кв.м.

2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.84.6 по КК на с.Паницово, м.”Глогините”, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 21 142кв.м.

3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.70.3 по КК на с.Паницово, м.”Усоето”, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия VІ, на площ от 16 771кв.м.

Търга да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна годишна арендна цена - определена съгласно Заповед №РД-46-268/17.03.2016г. на министъра на МЗХ, както следва:

 • за първите 3 /три/ години – гратисен период;
 • за останалия период на плододаване по 36лв. за 1дка т.е:
 • за ПИ 55350.120.1 на площ от 31,297дка – 1126,69лв. за 1 година.
 • за ПИ 55350.84.6 на площ от 21,142дка – 761,11лв. за 1 година.
 • за ПИ 55350.70.3 на площ от 16,771дка – 603,76лв. за 1 година.

2. Срок за отдаване – 12 /дванадесет/години.

3. Специфично условие :

Имотите да се използват за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури.

4. Депозит за участие в търга -10% от началната тръжна годишна арендна цена, а именно:

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.120.1 по КК и КР на с.Паницово – 112,67лв.

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.84.6 по КК и КР на с.Паницово – 76,11лв.

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.70.3 по КК и КР на с.Паницово – 60,38лв.

5. Стъпка за наддаване:

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.120.1 по КК и КР на с.Паницово – 20,00лв.

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.84.6 по КК и КР на с.Паницово – 10,00лв.

За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.70.3 по КК и КР на с.Паницово – 10,00лв.

ІІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по търга за аренда.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 153/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр.Несебър, община Несебър

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 487

 

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2017г., като в Раздел ІІІ точка Г подточка Г1: „Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.20.8 по КК и КР на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, на площ 1665кв.м., актуван с АОС №1468/15.10.2002г.

2. На основание чл.14 ал.8 и чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП, да се учреди на Цветана Христова Илчева с, с постоянен адрес гр.Несебър, ул.“Дюни“ №22, възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.20.8 по КК и КР на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, на площ 1665кв.м., актуван с АОС №1468/15.10.2002г.

3.Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер на 75,00лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 154/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пасища от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване и утвърждаване на правила за ползване

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 488

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Несебър:

1. Определя размера и местоположението на пасищата от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2017/2018 г. - Приложение 1.

2. Дава съгласие пасищата от Приложение 1 да бъдат предоставени за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ, а свободните пасища от ОПФ, по приложение 1, които са останали неотдадени след приключване по процедурите по чл. 37и от ЗСПЗЗ се обявяват за общо ползване.

3. Договорите за наем се сключват за срок от 5 /пет/ стопански години.

4. Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища - Приложение №2.

5. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС определя годишна наемна цена и начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем за индивидуално ползване на пасища и мери от ОПФ на Община Несебър – в размер на 7лв./дка без ДДС;

6. Стъпка за наддаване при провеждане на търг в хипотезите на чл.37и ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ в размер на 0.30лв. за 1/един/ декар.

7. Определя имотите по Приложение 3 за общо ползване за стопанската 2017/2018 година.

8. Пасищата от ОПФ на Община Несебър обявени за общо ползване в Приложение 3 да се ползват за паша от общоселските стада безвъзмездно.

9. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Несебър, в частност на земеделските стопани и животновъди и с цел спазване на законовите срокове допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Приложения неразделна част от настоящото решение:

1. Списък на пасищата от ОПФ за индивидуално ползване -Приложение 1;

2. Правила за ползване на общинските мери и пасища -Приложение 2;

3. Списък на пасищата от ОПФ за общо ползване-Приложение 3.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 155/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се в гр.Несебър - стара част, ул.“Тервел“ №5

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 489

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС Общински съвет-Несебър одобрява да се сключи договор за наем за срок от 5 /пет/ години с ЕТ „АИМП - ИППМП - Д-Р МАРГАРИТА ТАШЕВА", със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул. „Хан Крум" №12, ЕИК 102603770, представляван от Маргарита Неделчева Ташева, относно имот частна общинска собственост, представлавящ: Лекарски кабинет с полезна площ 38.05 кв.м., от които 18.20 кв.м. кабинет, а 19.85 кв.м. помощни помещения, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор №51500.501.295.2 по КК на гр.Несебър - стара част, ул.„Тервел"№5, АчОС№854/22.08.2000г., считано от 01.04.2017г., срещу месечна наемна цена в размер на 143.00 /сто четиридесет и три/ лева с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.“

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 156/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски и стоматологични кабинети в „Здравна къща“ - гр.Несебър

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 490

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър , да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на лекарски, стоматологични кабинети, медикодиагостична и медико – техническа – зъботехническа лаборатория, находящи се в общинска Сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП, построена в УПИ XXXI кв.55 по плана на гр.Несебър - нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, АпОС №1876/02.03.2004г., Общински съвет-Несебър при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, както следва:

 – КАБИНЕТ № 4 –  за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;

КАБИНЕТ № 5 – за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17кв.м, ведно с чакалня на площ от 17кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 132.60лв. /сто тридесет и два лева и шестдесет стотинки/ с ДДС;

КАБИНЕТ №6 – за Ендокринологичен кабинет , находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;

КАБИНЕТ № 7 – за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 13,64 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 98.20лв. /деветдесет и осем лева и двадесет стотинки/ с ДДС;

КАБИНЕТ № 9 – за Неврологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;

КАБИНЕТ № 10  – за Терапевтичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м. в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;

КАБИНЕТ №12– за Кабинет кожни болести, находящ се  на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/с ДДС;

КАБИНЕТ № 13  – за Хирургичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м  ведно с манипулационна на площ от 21,59кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 135.35лв./ сто тридесет и пет лева и тридесет и пет стотинки/с ДДС;

КАБИНЕТ № 14  – за Акушерогинекологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 13.53 кв.м ведно с манипулационна на площ от 21,59кв.м  в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 110.37лв./ сто и десет лева и тридесет и седем стотинки/с ДДС ;

КАБИНЕТ №16  – за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 18,36 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 132.19лв./ сто тридесет и два лева и деветнадесет стотинки/с ДДС;

 – КАБИНЕТ №  21  – за Терапевтичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата,  на площ от 12,48 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 89.86лв./ осемдесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки/с ДДС ;

 – КАБИНЕТ №2– за Медикодиагностична лаборатория, находяща се на първо ниво от сградата, на площ от 43.18кв.м и обслужващо помещение на площ от 13,39кв.м  в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 318.93лв./ триста и осемнадесет  лева и деветдесет и три стотинки/с ДДС;

Медико-техническа лаборатория – зъботехническа  /кота 7.20/, на площ от 26.74 кв.м /кабинети А и Б/ и обслужващи помещения/В/ на площ от 7.56кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП”  в  УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, АпОС №3671/25.01.2010г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 197.00лв./ сто деветдесет и седем лева /с ДДС.

Специфични условия:

- Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.І.;

- Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност, или лекари по дентална медицина;

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

- Кабинетите да работят целогодишно и  да осигуряват дежурства през почивните дни.

3. Критериите за оценяване са:

К1 - Предложена месечна наемна цена:

Предложена месечна наемна цена - 15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1 точка;

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;

При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;

При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 3точки;

При 4 дневна работна седмица - 4точки;

При 3 дневна работна седмица - 3точки;

К3 - Активност на профила

- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;

До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;

До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;

Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К4 - Договор с РЗОК - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв – 0 точки.

К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + КЗ + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

3. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответния кабинет.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

 

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 158/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦОП Сдружение „Вардарско слънце“

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 491

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ на Общински съвет - Несебър да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години на СНЦ „Вардарско слънце”, вписано в регистъра за ЮЛНСДОП към Министерството на правосъдието под № 20100802040 /съгл.Удостоверение №040/02.08.2010г./, регистрирано по ф.д. №42 по описа на БОС за 2010г., със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ЖСК „Изгрев“ кв.89, УПИ ІV, офис №7, Булстат 175867828, представлявано от  Емилия Петровна Каминская - председател на Управителния съвет – имот частна общинска собственост, представляващ: Офис №7 на площ от 55.16 кв.м ведно със санитарен възел към него на площ от 3 кв.м, находящ се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър в ЖСК „Изгрев", АОС №1883/02.03.2004г., срещу месечна наемна цена в размер на 114.50 лв. /сто и четиринадесет лева и петдесет стотинки/ с ДДС, определена съгласно приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 на ОбС – Несебър за РПУРОИ.”

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 159/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Магазини, находящи се в бивш Търговски център „Сочи“ в гр.Несебър – стара част.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 492

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на Самостоятелни помещения – Магазини, находящи се на партерен етаж от сграда - бивш Търговски център „Сочи“, в гр.Несебър – стара част, с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр.Несебър, АчОС 944/02.02.2001г., при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, както следва:

Магазин №1 на площ от 12.76 кв.м, с начална месечна наемна цена в размер на 306.50 лв. с ДДС;

Магазин №2 на площ от 13.90 кв.м - 333.60 лв. /триста тридесет и три лева и шестдесет стотинки/ с ДДС;

Магазин №3 на площ от 9.40 кв.м - 225.60 лв. /двеста двадесет и пет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС;

Магазин №4 на площ от 10.52 кв.м - 252.50лв. /двеста петдесет и два лева и петдесет стотинки/ с ДДС;

Магазин №5 на площ от 13.12 кв.м - 315.00 лв. /триста и петнадесет лева /с ДДС;

Магазин №6 на площ от 12.40 кв.м - 300.00 лв. /триста лева/ с ДДС;

Магазин №7 на площ от 10.80 кв.м - 260.00лв. /двеста и шестдесет лева / с ДДС;

Магазин №8 на площ от 10.84 кв.м - 261.00лв. /двеста шестдесет и един лева / с ДДС;

Магазин №9 на площ от 10.80 кв.м - 260.00лв. /двеста и шестдесет лева/ с ДДС ;

Магазин №10 на площ от 10.75 кв.м - 258.00лв. /двеста петдесет и осем лева/ с ДДС;

Магазин №11 на площ от 12.36 кв.м., ведно със склад С11 на площ от 7.20 кв.м. - 301.00лв. /триста и един лева/ с ДДС;

Магазин №12 на площ от 18.00 кв.м., ведно със склад С12 на площ от 9.60 кв.м. - 438.00 лв. /четиристотин тридесет и осем лева/ с ДДС;

Специфично условие:

- Отдаваните помещения да се използват единствено за магазини за продажба на промишлени стоки;

3. Критериите за оценяване са:

К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на отдавания имот, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

4. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена за съответния магазин.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 160/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот на Народно читалище „Яна Лъскова – 1905“ гр. Несебър

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 493

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС и чл.54, ал.5, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър и §4 от ПЗР на Закона за народните читалища, Общински съвт-Несебър дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на Народно читалище ”Яна Лъскова - 1905” гр.Несебър, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”Месамбрия” №20, представлявано от Миглена Щерионова - председател на Читалищното настоятелство, БУЛСТАТ 000044737, върху следния общински имот: Библиотека – на площ от 303,57кв.м, находяща се на партерния етаж на сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.382.4 в УПИ І, кв.97А по плана на гр.Несебър – нова част, с идентификатор 51500.502.382.4.2 по КК на гр.Несебър, АчОС №6449/17.01.2017г.

2. Правото на ползване се погасява с прекратяване на читалището.“

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 161/02.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр.Несебър и в гр.Обзор

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 494

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, както следва:

1. За срок от 3 /три/ месеца считано от 01.06.2017г. до 31.08.2017., за извършване на атракционна дейност на:

- 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №1, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на - 8400.00 лв. с ДДС.

- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №2, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на - 720.00 лв. с ДДС.

- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №3, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на - 720.00 лв. с ДДС.

- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №4, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на - 720.00 лв. с ДДС.

- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №5, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.

- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №6, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на - 720.00 лв. с ДДС.

2. За срок от 2 /два/ месеца считано от 01.07.2017г. до 31.08.2017г., за извършване на атракционна дейност на 2000 кв.м. /две хиляди квадратни метра/, представляващи част от имот – публична общинска собственост УПИ ІІІ-общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор, АОС №1480/28.11.2002г., съгласно приложената схема, при начална месечна наемна цена в размер на - 7320.00 лв. с ДДС.

3. Специфични условия -

- Наеманите имоти да се използват единствено за атракционна дейност.

- Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;

4. Критериите за оценяване са:

К1- Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х10

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10

К2 - Оферта относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

К4 - Активност на профила - Кандидата да притежава опит в предлагането на атракционни услуги. Доказва се с прилагане на договори за извършване на дейността.

- До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К1.

5. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответното петно.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 097/09.02.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за обект: “ Кабел 20 kV“ от ПИ 11538.11.4 до ПИ 11538.11.5, от ПИ 11538.11.5 до ПИ 11538.13.11 и от ПИ 11538.13.11 до ПИ 11538.13.15 в местността „Ага чешме“ и местност „Варницата“ в землище гр. Св.Влас.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 495

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, протоколно решение т. 5 от протокол № 7 от заседание на ОЕСУТ проведено на 08.06.2016г., писмо изх.№ 7046//24.09.2015г. от РИОСВ-Бургас, писмо изх. № 53-07-89/ 18.04.2016г. на РЗИ-Бургас, Общински съвет-Несебър ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за обект: „Кабел 20кV” от ПИ 11538..11.4 до ПИ 11538.11.5, от ПИ 11538.11.5 до ПИ 11538.13.11 и от ПИ 11538.13.11 до ПИ 11538.13.15 в местност„Ага чешме” и местност „Варницата” в землище гр.Свети Влас.

Трасето на кабела започва от БКТП в ПИ 11538.11.4 - частна собственост, пресича ПИ 11538.11.18, с площ 2308 кв.м. и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и продължава в ПИ 11538.9.154, с площ 19889 кв.м. и с начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост и в ПИ 11538.13.155, с площ 57214 кв.м. и с начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост.

От ПИ 11538.9.154 се прекарва отклонение за захранване на БКТП в ПИ 11538.11.5 – частна собственост, като отклонението пресича ПИ 11538.11.18. От ПИ 11538.13.155 се прекарва отклонение за ПИ 11538.11.13 – частна собственост, като отклонението пресича ПИ 11538.13.162, с площ 5819 кв.м. и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост. От ПИ 11538.13.155 се прекарва отклонение към ПИ 11538.13.15 – частна собственост, като отклонението пресича ПИ 11538.12.164, с площ 5819 кв.м. и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост. Дължината на трасето е общо 708,44 м. в земеделска и транспортна теритотия, като 7,17 м. са в ПИ 11538.11.18, 292,43 м. са в ПИ 11538.9.154, 398,86 м. са в ПИ 11538.13.155, 5,01 м. в ПИ 11538.13.162 и 4,97 в ПИ 11538.12.164.

Определя се сервитут по 1 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Общата площ на сервитута е 1373,15 кв.м., като 13,62 кв.м. попадат в ПИ 11538.11.18, 543,75 кв.м. попадат в ПИ 11538.9.154, 795,83 кв.м. попадат в ПИ 11538.13.155, 10 кв.м. попадат в ПИ 11538.13.162 и 9,95 кв.м. попадат в ПИ 11538.12.164.


 

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас.

 

 

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Предложение вх.№ 118/22.02.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект „Кабели средно напрежение за захранване на ТП “Равда“ ПИ 61056.78.8 от ТП “Поща“ в ПИ 61056.501.76 по К.К. на с.Равда, община Несебър

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 496

 

1.На основание чл.21, ал.1, 8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработване на ПУП-ПП за обект: „Кабели средно напрежение за захранване на ТП“Равда“ в ПИ 61056.78.8 от ТП“Поща“ в ПИ 61056.501.76 по КК на с.Равда, община Несебър, трасето на кабела е с обща дължина 75м и минава през земеделска територия с идентификатор 61056.77.101-собственост на община Несебър и достига до ТП „Равда“ в имот с идентификатор 61056.78.8-земеделска територия –общинска публична собственост.

Сервитута се определя съгласно Наредба №16/2004 год. за сервитутите на енергийните обекти-0,6м от страната на сградите и 1,5м от другата.

Заданието е прието с протоколно решение т.23 от протокол №13 от 03.11.2016 год. на ОЕСУТ-Несебър. Представено е и писмо изх.№ПД-2578 /2/ от 04.11.2016 год. на РИОСВ-Бургас.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3.Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ПОЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Кабели средно напрежение за захранване на ТП“Равда“ в ПИ 61056.78.8 от ТП“Поща“ в ПИ 61056.501.76 по КК на с.Равда, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр на Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 093/08.02.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП – Парцеларен план за обект: „Кабелно захранване на вилно селище от еднофамилни жилищни сгради и басейн – първи етап“, находящ се в имот с идентификатор по кадастралната карта 39164.26.159, м.“Сокбунар“, землище с.Кошарица“, преминаващо през ПИ 39164.26.16. и ПИ 39164.26.22 по кадастралната карта на м.“Сокбунар“, землище с.Кошарица“.

Общинският съвет с 19 гл. „за”, с 1 „против“ от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 497

 

На основание по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър О Д О Б Р Я В А:

ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Кабелно захранване на вилно селище от еднофамилни жилищни сгради и басейн – първи етап”, находящ се в имот с идентификатор по кадастрална карта 39164.26.159, м. „Сокбунар”, землище с. Кошарица”, преминаващо през ПИ 39164.26.16 и ПИ 39164.26.22 по кадастралната карта на м. „Сокбунар”, землище с. Кошарица”.Трасето на кабела започва от БКТП „Морава” в ПИ 39164.26.18, преминава през ПИ 39164.26.16 /публична общинска собственост/ и начин на трайно ползване – за полски път и през ПИ 39164.26.22 /публична общинска собственост/ и начин на трайно ползване – за полски път и достига до табло мерене на границата на ПИ 39164.26.159 по плана на м. „Сокбунар”, землище с. Кошарица”. Дължината на трасето на кабела е 106.00м. които са изцяло в земеделска територия , като 66.00 м. са в ПИ 39164.26.16 и 40.00 м. са в ПИ 39164.26.22. Създава се сервитут с ширина 1.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела с обща площ от 215.00 кв.м., изцяло в земеделска територия, като 133,00 кв.м. попадат в ПИ 39164.26.16 и 82,00 кв.м. попадат в ПИ 39164.26.22 по кадастралната карта на м. „Сокбунар”, землище с. Кошарица”, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Предложение вх.№ 094/08.02.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП – ПП за обект на техническата инфраструктура „Второ захранване с електроенергия на ТП „Сулуджана 4“в ПИ с идентификатор 39164.15.27 от ТП „Сулуджана 8“ в ПИ с идентификатор 39164.15.144, м.“Сулуджана“, Землище с.Кошарица“, преминаващо през ПИ 39164.15.6, ПИ 39164.15.28, ПИ 39164.15.34 и ПИ 39164.15.479 по кадастралната карта на м. „Сулуджана“, землище с.Кошарица по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 498

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Второ захранване с електроенергия на ТП „Сулуджана 4” в ПИ с идентификатор 39164.15.27 от ТП „Сулуджана 8” в ПИ с идентификатор 39164.15.144”, м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица”, преминаващо през ПИ 39164.15.6 - общинска частна собственост с трайно предназначение на територията -земеделска територия , през ПИ 39164.15.34 - общинска частна собственост с трайно предназначение на територията -земеделска територия , през ПИ 39164.15.28 - общинска частна собственост с трайно предназначение на територията -земеделска територия и през ПИ 39164.15.479 с трайно предназначение на територията -земеделска територия, по кадастралната карта на м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица, като трасето започва от ТП „Сулуджана 8” в ПИ с идентификатор 39164.15.144 и достига до ТП „Сулуджана 4” в ПИ с идентификатор 39164.15.27., м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица. Проектната дължината на трасето е 415.00 л.м.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет- Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект „Второ захранване с електроенергия на ТП „Сулуджана 4” в ПИ с идентификатор 39164.15.27 от ТП „Сулуджана 8” в ПИ с идентификатор 39164.15.144”, м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица”, преминаващо през ПИ 39164.15.6 - общинска частна собственост с трайно предназначение на територията -земеделска територия , през ПИ 39164.15.34 - общинска частна собственост с трайно предназначение на територията -земеделска територия , през ПИ 39164.15.28 - общинска частна собственост с трайно предназначение на територията -земеделска територия и през ПИ 39164.15.479 с трайно предназначение на територията -земеделска територия, по кадастралната карта на м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица, като трасето започва от ТП „Сулуджана 8” в ПИ с идентификатор 39164.15.144 и достига до ТП „Сулуджана 4” в ПИ с идентификатор 39164.15.27., м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица. Проектната дължината на трасето е 415.00 л.м.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община несебър за сведение и изпълнение.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 123/23.02.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за ПУП –ПРЗ в частта му по отношение на поземлени имоти с идентификатори № 51500.505.288 и № 51500.502.309 по кадастралната карта на гр.Несебър, кв.78 В по плана на гр.Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 499

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви, дава съгласие да бъде процедиран проект за ПУП-ПРЗ в частта му по отношение на поземлени имоти с идентификатори №51500.505.288 и №51500.502.309 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 78В по плана на гр. Несебър, съгласно представеното задание, с което се предлага предлага урегулиране от ПИ 51500.505.288 с площ 3092 кв.м. и ПИ 51500.502.309 с площ 3269 кв.м. на УПИ II-505.288 с площ 3146 кв.м. и с отреждане „За курортно строителство, обществено обслужване и озеленяване“, УПИ III-502.309 с площ 2212 кв.м. и с отреждане „За пешеходна зона и озеленяване“, като за целта от ПИ 51500.505.288 се придава площ към новообразувания УПИ III-502.309 за прокарване на пешеходна алея с широчина 8 м. за достъп до плажа, а от ПИ 51500.502.309 се придава площ към новообразувания УПИ II-505.288, като площта на новообразувания УПИ II-505.288 ще бъде с 54 кв.м. по-голяма спрямо площта на ПИ 51500.505.288. Останалите 1003 кв.м. от ПИ 51500.502.309 попадат в уличната регулация и се прокарва улица тупик за достъп до УПИ II-505.288. За новообразувания УПИ II-505.288 се предлага въвеждане на устройствена зона „Жс“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 60%, Кинт – 2,00, Нкорниз – 15 м. /5 етажа/, минимално озеленена площ 30% и паркиране в имота.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 146/01.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ III-165, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.361 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 500

 

На основание с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет-Несебър ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ III-165, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.361 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае промяна номера на имота от УПИ III-165 на УПИ III-361 съгласно номера му кадастрална карта, запазване на отреждането „За хотел“ и устройствената зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за УПИ III-361: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,50, Нкорниз – 15м. /5 етажа/, минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 147/01.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VI-324, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.41 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 501

 

На основание с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ VI-324, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.41 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае промяна на ограничителната линия на застрояване съобразно височината на застрояване от северната странична регулация при Нкорниз – 15м. на 5 м., при Нкорниз – 7м. на 3 м., промяна на ограничителната линия на застрояване от южната улична регулационна линия при Нкорниз – 15м. на 5 м., при Нкорниз – 7м. на 1 м. и промяна на ограничителната линия на застрояване, съобразно височината на застрояване от западната улична регулационна линия при Нкорниз – 15м. на 5 м. и при Нкорниз – 7м. на 2 м. Градоустройствените показатели, характера и начина на застрояване и устройствената зона не се променят.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 170/07.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно изразяване на съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за промяна на улична регулация на гр.Св.Влас – Юг, ул.“Юг“ от о.т. 74 до о.т. 75 и технически инвестиционен проект за изграждане на пътно платно, тротоари и прилежащи паркинги на обслужващата ул.“Юг“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 502

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,Общински съвет-Несебър дава съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхват проект за изменение на ПУП-ПР на гр. Свети Влас – Юг в участъка между о.т. 74 и о.т. 75 по ул. „Юг“ и технически инвестиционен проект за улица се предвижда изменение на уличната регулация на ул. „Юг“ от о.т. 74 до о.т. 75, осигуряване на по-голям брой места за паркиране, изграждане на пътно платно и прилежащи паркинги.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 168/07.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба № 2 на ОС на територията на гр.Обзор, с.Равда и с.Тънково

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 503

 

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на гр.Обзор, с.Равда и с.Тънково община Несебър, Общински съвет - Несебър приема и съгласува приложените схеми както следва:

 • По докладна записка на кмета на гр.Обзор с вх.№Н2-УТ-2020/28.02.2017г.-37 броя схеми
 • По докладна записка на кмета на с.Равда с вх.№Н2-УТ-1977/28.02.2017г.-17 броя схеми
 • По докладна записка на кмета на с.Тънково с вх.№Н2-УТ-1790/24.02.2017г.- 5броя схеми

 

Схемите за неразделна част от решението .

 

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 169/07.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба № 2 на ОС на територията на гр.Несебър, к.к.“Слънчев бряг – Запад“ и ж.к. „Черно море“.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 504

 

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, Общински съвет-Несебър приема и съгласува приложените схеми както следва:

 • част I от схема №1 ( без схеми №2 и №3 ) от схема №4 до схема №30 /общо 28 броя/ и част II от схема №1 до схема №30 /общо 30 броя/ за територията на гр.Несебър –нова част ;
 • част III от схема №1 до схема №12 /общо 12 броя/ и част IV от схема №1 до схема №31 /общо 31 броя/ за територията на гр.Несебър-стара част
 • схема №1 до схема №21 /общо 21 броя/ за територията на к.к. „Слънчев бряг-запад”, Схемите са неразделна част от настоящето решение.
 • схема № 1 до схема № 3/общо 3 броя / на територията на град Несебър ж.к. Черно море

     Схемите  са неразделна  част от настоящето  решение.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 171/08.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнително ползване на опожарена иглолистна дървесина за 2017г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 505

 

І.На основание чл. 112 ал.1 от ЗГ и чл. 61 във връзка с чл. 58 от Наредба №5,Общински съвет Несебър, дава съгласие да бъде одобрен от кмета на общината ,допълнителен годишен план за ползване на иглолистна дървесина в горски територии общинска собственост за ЛФ 2017 г,съгласно приложение № 1 неразделна част от решението.

ІІ.На основание чл.112 ал.2 от Закона за горите определя ползването да се осъществи чрез продажба на стояща иглолистна дървесина на корен около 1 570 м3 иглолистна дървесина.

ІІІ. На основание чл. 115 ал.1 от ЗГ 1/3 от добива на дървесина да се предостави на търговци със седалище и адрес на управление на територията на Община Несебър и отговарящи на останалите изисквания на чл.115 ал.2 от ЗГ .

 

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 172/08.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр.Несебър, гр.Обзор, гр.Св.Влас, к.к.“Слънчев бряг – Запад“, пътя между к.к.“Слънчев бряг“ и гр.Св.Влас и с.Равда.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 506

 

На основание чл.55 ал.2 от Наредба № 10 във връзка с чл. 57 от ЗУТ , Общински съвет- Несебър съгласува приложените схеми неразделна част от решението за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр.Несебър, гр.Обзор, гр.Свети Влас, к.к.”Слънчев бряг-запад”,пътя между к.к.”Слънчев бряг” и гр.Свети Влас и с.Равда .

Приложение схема №1, Схема №2, Схема №3, Схема №4, Схема №5, Схема №6, Схема №7 (общо 7 броя схеми)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 173/09.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно общо събрание на„БУРГАСИНВЕСТ“ ООД, гр.Бургас.

Общинският съвет с 18 гласа «за» от 18 гласували прише следното

 

РЕШЕНИЕ № 507

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, предл. последно от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Несебър определя за представител на Община Несебър за участие в Общото събрание на „Бургасинвест” ООД на 29.03.2017г. в гр.Бургас, г-жа Милена Стефанова Василева – гл.юрисконсулт при Община Несебър, като й предоставя правото да гласува по всички точки от Дневния ред, както прецени за правилно, съобразно представените на Общото събрание документи.

На основание чл. 60 от АПК предвид датата на насрочване на Общото събрание с оглед осигуряване възможност на Община Несебър , да има свой представител на общото събрание на БУРГАСИНВЕСТ“ ООД, допуска предварително изпълнение на решението .

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 175/13.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 508

 

На основние чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.8 от Наредба № 7 - „За реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия”, Общински съвет – Несебър реши:

1. Определя Красимира Тодорова Тодорова ЕГН:.......................... – Директор дирекция „Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности” за представител на община Несебър в общото сбрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 04.04.2017 г. от 11:00ч., в гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73 и я упълномощава да гласува „ ЗА” по предложения в поканата проект за решение по точките от обявения дневен ред както следва :

1.Приемане на разработена от Съвета на директорите програма, която да съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството – проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите програма, която да съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване устойчивото развитие на дружеството.

Упълномощаването има действие и за заседанието което ще се проведе при липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ на 19.04.2017г. от 11:00 часа. на същото място и при същия дневен ред.

 

На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид датата на насроченото Общо събрание и с оглед осигуряване възможност Общината да има свой представител на Общото събрание на „МБАЛ – Бургас” АД, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 176/13.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“ при община Несебър относно съгласуване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба №2 на ОС на територията на гр.Несебър, к.к „Слънчев бряг-запад“; гр.Свети Влас и с.Емона

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 509

 

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на гр.Несебър, к.к.”Слънчев бряг-запад”; гр.Свети Влас и с.Емона, община Несебър, Общински съвет- Несебър приема и съгласува приложените схеми неразделна част от настоящото решение както следва:

 • По докладна записка на кмета на гр.Свети Влас с вх.№Н2-УТ-2198/07.03.2017г.-10 броя схеми –схеми с №9 и №10 отпадат имотите са частна собственост
 • Схема за навес, сенник(тента) пред УПИ ІІ кв.52 кв.»Русалка» в ПИ 11538.503.87 по кк. на гр.Свети Влас, разгледана и приета с т.10 от протокол №1/06.03.2017г. на комисията за поставяеми обекти
 • По докладна записка на кмета на с.Баня с вх.№Н2-УТ-2231/8.03.2017г.-1 брой схема
 • Схема №1 за разполагане на 4 броя павилиона в УПИ ІІ-общ. кв.7901 по плана на к.к.Слънчев бряг-запад.

 

По т.ПЕТДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 179/14.03.2017 г. от инж. Клара Каравасилева – Директор на Дирекция „УТ, ИП, ИКС“ при община Несебър относно одобряване на задание за изработването на „ПУП-ПР за поземлени имоти в м. „Кокалу“, землище гр.Несебър и м. „Хендек Търла“, землище с.Равда, засегнати от Трасе на пътна връзка път I-9/Е87/ до улица „Несебър“, община Несебър“

Общинският съвет с 18 гл. «за», с 1 „против“от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 510

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПР за поземлени имоти в м.”Кокалу”, землище гр.Несебър и м.”Хендек тарла”, землище с.Равда, засегнати от трасе на пътна връзка път І-9/Е87/ до улица ”Несебър”, община Несебър” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

 

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание за изработване на ПУП-ПР което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

 

3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „ПУП-ПР за поземлени имоти в м.”Кокалу”, землище гр.Несебър и м.”Хендек тарла”, землище с.Равда, засегнати от трасе на пътна пръзка път І-9/Е87/ до улица”Несебър”, „община Несебър.

 

Настоящето решение да се разгласи по предвидения в чл.124б, ал.2 от ЗУТ ред.

Решението не подлежи на обжалване

 

Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение.

По т.ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВАот дневния ред – Докладна записка вх.№ 180/14.03.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили, собственост на Община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 511

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.67 , ал.1 , т.1, във вр. с ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет дава съгласие , да се проведе процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили, собственост на Община Несебър по реда на чл.69-чл.77 и Раздел ІІ от Наредба №5 на Общински съвет –Несебър.

Упълномощава Кметът на Община Несебър да определи условията по законосъобразното провеждане на търга.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

 

 

ст.експерт:Ж.Василев