За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ  ПРОТОКОЛ

15/04.02.2021 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 006/06.02021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на „УМБАЛ – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.
 2.  Докладна записка вх.№ 021/101.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода – от месец юни до месец декември 2020 г. включително.
 3. Докладна записка вх.№ 030/15.01.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно приемане на програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и котки на територията на община Несебър 2021-2025 г.
 4. Докладна записка вх.№ 035/18.01.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители на Общинския съвет за членове на комисията по чл.8 от Наредба № 2 за реда и условията з извършване на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.
 5. Докладна записка вх.№ 036/18.01.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общински съветници в комисията по чл.64 ал.3 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър.
 6. Докладна записка вх.№ 048/19.01.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно промяна в състава на наблюдателната  комисия към Общински съвет - Несебър по реда на Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража, определена с Решение № 450 от Протокол №14/201.2017 г. на Общински съвет-Несебър.
 7. Докладна записка вх.№ 062/22.01.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движение на територията на община Несебър – летен сезон 2021 г.
 8. Докладна записка вх.№ 019/12.01.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от община Несебър за 2020 г.
 9. Докладна записка вх.№ 015/11.01.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” като държавно делегирана дейност.
 10. Докладна записка вх.№ 051/19.01.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2021 г.
 11. Докладна записка вх. № 040/18.01.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Несебър за 2021 г.
 12. Докладна записка вх. № 044/18.01.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне под наем на лекарски кабинет в общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.
 13. Докладна записка вх. № 039/18.01.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили, собственост на община Несебър.
 14. Докладна записка вх. № 041/18.01.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска частна собственост.
 15. Докладна записка вх.№ 034/18.01.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2021 г.
 16. Докладна записка вх.№ 022/12.01.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция за обезпечение, гарантиращо 110% от размера на авансово плащане по проект процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г, за което е подписан Административен договор № МДР-ИП-01-79/07.2018 г. и Споразумение за управление на стратегия за ВОМР № МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г..
 17. Докладна записка вх.№ 052/19.01.2021 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър“ за финансиране на Детско-юношеска школа.
 18. Докладна записка вх.№ 043/01.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план регулация и застрояване на к.к. «Слънчев бряг-запад», в частта му по отношение на УПИ ІІІ-228, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.447 по кадастралната  карта на гр. Несебър, в кв.4901 по ПУП на к.к. «Слънчев бряг-запад».
 19. Докладна записка вх.№ 056/21.01.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на ПУП-ПР за УПИ V – 82 с идентификатор по кадастралната карта 39164.501.522 кв.4 по плана на с.Кошарица.
 20. Предложение вх.№ 057/21.01.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори по кадастралната карта 53822.19.531 и 53822.19.253 в местност „Айкъна“, землище на с.Оризаре.
 21. Докладна записка вх.№ 107/03.02.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на Декларация на Общински съвет – Несебър по повод информационната кампания, която се провежда във връзка с насрочения местен референдум на 28.02.2021 г.

        

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 006/06.01.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 315

На основание  чл.21, ал.1, т.9  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.8 от Наредба № 7 „За реда за упражняване правата на собственост на  общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия”, Общински съвет – Несебър определя  Красимира Тодорова Тодорова  ЕГН:..........................   – Директор дирекция „Здравеопазване, образование и социални дейности”  за представител на община Несебър в общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД, което ще се проведе на 09.02.2021 г. от 11:00 ч., в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73  и  я упълномощава да гласува  „ЗА”  по  предложените в поканата   проекти  за решения  по точките от обявения дневен ред, както следва :

1. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

Упълномощаването има действие и за заседанието, което ще се проведе при липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 ТЗ на 26.02.2021 г. от 11:00 часа.

На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид датата на насроченото Общо събрание и с оглед осигуряване възможност Общината да има свой представител на Общото събрание на „УМБАЛ-Бургас”АД, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

               /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 021/12.01.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода – от месец юни до месец декември 2020 г. включително.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 316

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър приема направения по реда на чл.27, ал.6 от ЗМСМА отчет  за дейността на Общински съвет-Несебър и неговите комисии  за периода  от м. юни 2020 г.  до м. декември 2020 г.    

 

По т. ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 030/15.01.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно приемане на програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и котки на територията на община Несебър 2021-2025 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 317

На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър приема Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и котки на територията на община Несебър – 2021-2025 г., неразделна част от настоящото решение.

Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и котки на територията на община Несебър – 2021-2025 г.

 

По т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 035/18.01.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на представители на Общинския съвет за членове на комисията по чл.8 от Наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 318

              На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър определя следните общински съветници, които да бъдат включени в заповедта на кмета на общината, с която се определя състава на комисията по чл.8 от Наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър, а именно:

1. Кирил Донев Киров

2. Красимир Петров Мавров

3. Петър Хрусафов Тодоров

4. Пейчо Колев Колев

5. Михаил Иванов Минчев

 

По т. ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 036/18.01.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на общински съветници в комисията по чл.64 ал.3 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 319

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.64, ал.3 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, определя общинските съветници Сотир Янков Наумов и Христо Киров Йовчев за членове на Рекламния съвет.

 

По т. ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 048/19.01.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно промяна в състава на наблюдателната  комисия към Общински съвет - Несебър по реда на Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража, определена с Решение № 450 от Протокол №14/26.01.2017 г. на Общински съвет-Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 320

             На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 170 ал.2  от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража, изменя  решение № 450 от  Протокол № 14/26.01.2017 г. на Общински съвет – Несебър, както следва: За секретар на наблюдателната комисия на мястото на Велина Георгиева, определя Филип-Емануил Христов Тодоров – младши експерт в Дирекция „Здравеопазване, образование и социални дейности“ при Община Несебър.

           

По т. СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 062/22.01.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движение на територията на община Несебър – летен сезон 2021 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 321

             На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с правомощията на Общинския съвет по чл. 47, ал.4 и чл.48, ал.2 и 3 от Наредба №1  за осигуряване  на обществения ред спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване общинската собственост и околната среда,  за безопасността на  на движение на територията на община Несебър   приема ,

І. Схема за организация и безопасност на движението на територията на Община Несебър за летен сезон 2021г.

1. От 15 април  въвежда ограничителен режим за движение на МПС в гр. Несебър – стара част, като се допускат автомобили само с пропуск.

2. Определя следните контролно-пропускателни пунктове:  КПП 1 ул.”Крайбрежна” до паркинг „Север-голям” и КПП 2 до „Портата”, които да бъдат оборудвани с автоматични бариери, задвижването на които да се извършва с програмирани магнитни карти.

3. Въвежда график за зареждане на търговските обекти от 7,30 до 12,30 часа.

4. Осигурява  се достъп и възможност на туристите и гостите на града желаещи да се настанят в средствата за подслон на територията на гр. Несебър-стара част, като същите се обръщат към служителите на „КПП паркинг-север - голям ”, които ще предоставят оборотна магнитна карта, след представяне на резервация или друг документ, удостоверяващ местото за настаняване в града.  Настаняването трябва да се извърши в рамките на един час, след което автомобилите се извеждат от територията на града.  

ІІ. Организацията на движението по улиците „Месамбрия”, „Митрополитска” и „Мена” е еднопосочно, като същите са сигнализирани с пътни знаци. Забранява се паркирането на автомобили по уличната мрежа на територията на гр. Несебър-стара част, освен на определените за това паркинги.

ІІІ. Достъпа за зареждане на търговските обекти разположени в отсечката от ул.“Струма“ до ул.“Любрен Каравелов“, гр.Несебър – нова часат – ул.“Отец Паисий“, наименувана „пешеходна алея“, съгласно Приложение №1 – схема, към чл.1, ал.2 от Наредбата за реда и условията за паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър,  да се извършва във времето от 7.30 до 11.30 ч., без право на паркиране.

ІV. В гр. Свети Влас – затваря се за движение на МПС ул.”Цар Симеон” в отсечката – Площада пред кметството до кръстовището на квартал „Русалка” от 14.00 ч. до 24.00 ч. от 15.05.2021г. до 15.09. 2021г.

V. Определя следните паркинги, които да се ползват от жителите и гостите на Общината:

1.      град Несебър – стара част

        Паркинг „Север – голям”

        Паркинг „Север – малък”

        Паркинг „Морска гара”

        Крайбрежна алея – юг

2.     град Несебър – нова част

        Паркинг „Любен Каравелов”

        Паркинг„Вятърна мелница”– за леки МПС, автобуси и

         репатрирани МПС – целогодишно.

        Паркинг „Пощата”

        Паркинг „Яхтено пристанище”

        Паркинги в ж.к. „Черно море”

 1. к.к. Слънчев бряг

Паркинг до ресторант „Млечен бар”

 1. гр. Обзор

Паркинг „Стадиона”

Паркинг до „Детска градина”

Паркинг „Градски парк”

Паркинг на ул. „Черноморска”

Паркинг на ул. „Трети март”

Паркинг „Ореха” и като наказателен

Паркинг кв. „Север”

 1. гр. Свети Влас

Паркинг на ул. „Цар Симеон” до детската градина наказателен

Паркинг „Централен плаж”

VІ. Дава съгласие, по улиците с еднопосочно движение, междублоковите пространства и централните части на градовете  Обзор, Свети Влас, с. Равда, к.к. Слънчев бряг - запад и ж.к. „Черно море” да се определят зони за платено паркиране. Същите се обозначат и сигнализират съгласна изискванията на ЗДвП.

VІІ. Определя зони за кратковременно паркиране:

 - за гр. Обзор – паркинг пред Кметство – гр. Обзор.

за гр. Свети Влас – паркинг пред кметство Свети Влас

            В паркингите и зоните за платено паркиране да се определят и обозначат съгласно изискванията на ЗДвП места за хора с ограничени възможности.

            Задължава длъжностните лица от Общинска администрация и от съответните кметства, да поставят обозначителни табели, за времето през което се събират такси за кратковременно паркиране.

            VІІІ. Определя местата за спиране и паркиране на автобуси, извършващи туристически обществен превоз в страната и чужбина както следва:

 • гр. Несебър – стара част – за спиране и за паркиране – паркинг „Север – голям”
 • гр. Несебър – нова част – за спиране и паркиране паркинги „Вятърна мелница”.
 • Автобусите, извършващи обществен превоз на пътници по линии от областната и републиканската транспортни схеми, задължително ползват Общинската автогара в к.к. Слънчев бряг.
 • Превозните средства, извършващи атракционни превози,  превози до аквапарковете и джип сафари се движат по схеми определени от Общинска администрация.

 ІХ. Определя терена срещу склад „Биляна”, за местостоянка на лицензирани товарни таксита и лицензирани товарни автомобили.

 Х. Определя използването на велорикши и атракционни влакчета да става само в зоните за отдих и развлечения, като маршрута и броя на влакчетата се определя със заповед на Кмета на Общината.

     ХІ. Определя контрола по организацията и безопасността на движението, както и  паркирането в градовете Несебър, Обзор, Свети Влас с. Равда и к.к. Слънчев бряг-запад, да се извършва включително и с технически средства съгласно  ЗДвП. Репатрирането на неправилно паркираните МПС да се извършва от община Несебър, със специализирани автомобили общинска собственост, на общински паркинги, като тяхната дейност се осъществява със заповед на кмета на общината.

       /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 019/12.01.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от община Несебър за 2020 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 322

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.7 ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни е непълнолетни, приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за 2020 г.

 

 По т. ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 015/11.01.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” като държавно делегирана дейност.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 323

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 и чл. 93 от ЗСУ, Общински съвет – Несебър дава съгласие, считано от 001. 2021 г. да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност.
 2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на МС за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 46 потребители за 2021 г.
 3. Услугата да се администрира от Управление „Социални грижи и услуги“, което до момента администрира Механизма за лична помощ.
 4. Възлага на кмета на Община Несебър да утвърди правилата, процедурите и образците на документи във връзка с предоставянето на услугата „Асистентска подкрепа“ и да осъществява контрол и мониторинг на дейността.
 5. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, считано 01.01.2021 г. увеличава числеността на Управление „Социални грижи и услуги“ с две щатни бройки, от които 1 щатна бройка на длъжност „социален работник“ и 1 щатна бройка на длъжност „счетоводител“ Възлага на кмета на община Несебър да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

    По т. ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 051/19.01.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2021 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 324

На основание чл.26а  от  Закона за народните читалища и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър

Утвърждава културни календари на читалищата в Община Несебър за 2021 г. – НЧ „Яна Лъскова 1905“ – гр. Несебър, НЧ „Зора – 1928“ – с. Оризаре, НЧ „Пробуда – 1938“ – гр. Св.Влас, НЧ „Саморазвитие – 1950“ – с. Тънково, НЧ „Гоце Делчев – 1943“ – с. Равда, НЧ „Изгрев 1927“ – гр. Обзор, НЧ „Светлина 1928“ – с. Гюльовца, НЧ „Светлина 1928“ – с. Кошарица, НЧ „Пробуда 2016“ – с. Баня.

              

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 040/18.01.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Несебър за 2021 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 325

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от ЗОС, Общински съвет – Нeсебър приема програма за управление и разпореждане с имоти - собственост на община Несебър през 2021 г., неразделна част настоящото решение от  със следните изменения и допълнения , а именно :

Допълва програмата, като в раздел А2 „Имоти, които общината има намерение да придобие, или подлежат на отчуждаване за реализиране на обекти от общинско значение“ добавя  точка 18 –  поземлен имот с идентификатор 51500.506.493, находящ се в к.к „Слънчев бряг – Запад“.

          Заличава  от  програмата  описаният в т.1 на  раздел  В4  „Продажба на имоти чрез провеждане на търг и конкурс, имот а именно: УПИ I-общ.в кв.24 по плана на гр .Свети Влас с кадастрален № 11538.4.104 по КК  на гр. Свети Влас, целият на площ от 394 кв.м.   

       /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 044/18.01.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне под наем на лекарски кабинет в общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър с идентификатор № 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 326

          І. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на: „Многофункционален кабинет №10 /помещение №14 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м., както и манипулационна /помещение №32 по арх.проект/ на площ от 12.48 кв.м., което се ползва съвместно от наемателите на още три специализирани кабинети, находящи се  на второ ниво в „Здравна къща – Несебър“ с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АпОС №1876/02.03.2004г. при следните условия:

          1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 124.27 лв. /сто двадесет и четири лева и двадесет и седем стотинки/ с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър.

17 кв.м х 7.20 лв. + 12.48/4 кв.м х 0.60лв. = 122.40лв. +1.87лв.= 124.27лв. с ДДС

         2. Специфични условия на конкурса:

           - Кабинета да се използва по предназначение като многофункционален кабинет - невролог, физиотерапевт и вътрешни болести;

           - Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен „магистър“ по професионални направления „Медицина“, да са лекари по обща медицина и с призната специалност;

          - Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

         - Кабинетът да работи целогодишно;

        3. Критерии за оценяване са:

К1 – Договор с РЗОК – Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК – Бургас - 15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Предложена месечна наемна цена:

            Най – голям брой точки – 25 получава кандидата предложил най – висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К4 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

            К5 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

            Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5

При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К3.

4. Депозит за участие  - 10% от  началната конкурсна месечна наемна цена.          

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

           ІІІ. С цел осигуряване и задоволяване на здравните потребности на населението от Община Несебър, на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

           

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 039/18.01.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 327

1.На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във вързка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30, ал.2 и чл.69 , ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили, общинска частна собственост, чиято начална тръжна цена е определена съгласно чл.80, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС-Несебър, както следва:

№ позиция

Марка

Модел

Рег. №

Година на първа рег.

брой

Начална тръжна цена в лева с ДДС

Депозит за участие в търга в лева с ДДС

Стъпка за наддаване в лева с ДДС

1.

ДЕУ

Есперо

А3343АН

14.07.1998

1

748

74,80

20

2.

Пежо

406

А0488АР

01.04.2002

1

1 373

137,30

50

3.

Опел

Вектра

А0116АТ

05.06.1990

1

662

66,20

20

4.

Мерцедес

С320

А6002КР

24.06.2009

1

19 790

1 979

500

5.

Фолксваген

Пасат

А6399КН

08.03.1999

1

944

94,4

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждане на търга.

 Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 041/18.01.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска частна собственост.

Общинският съвет с 5 гл. „за” и 14 гл. «въздържали се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 328

Поради непостигане на необходимото мнозинство по чл.27 ал.4  от ЗМСМА, не приема  решение  по  докладна записка вх.№ 041/18.01.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска частна собственост.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 034/18.01.2021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2021 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 329

На основание чл.52 ал.1  и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г., Постановление № 408/23.12.2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър

1.Приема бюджета на Община Несебър за 2021 г., както следва в лева:

1.1 .По приходите  в размер на    65 200 000лв., съгласно /Приложение № 1 /

В т.ч.

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 16 242 274 лв. в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на  15 612 545 лв.

1.1.1.2.Преходен остатък от 2020 г. в размер на 755 012 лв., от които /-/125 283 лв. – чужди средства по Програми в дейности по образованието, 629 729, лв, разпределени, както следва:

            93 273лв – за Функция „Отбрана и сигурност”  

494 122лв – за Функция „Образование”              

42 334лв – за Функция „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи”

1.1.2.Приходи от местни дейности  в размер на 48 957 726 лв.

в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 23 060 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  20 249 389 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности  в размер на  781 300лв.

в т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия - трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 102 900 лв.

1.1.2.3.2.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 678 400лв.

1.1.2.4.Погашения на главници по  общински  заеми  в размер на / - /2 563 173 лв.

1.1.2.5.Трансфери между бюджетни сметки в размер на  /-/ 2 500 000 лв. 

1.1.2.6.Друго финансиране в размер на  6 000 000 лв. /дългосрочен заем/.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2020 г. в размер на 4 250 840 лв., в т.ч. /-/320 630 лв.  чужди средства по европейски програми, разпределени  във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”.

1.2. По разходите     в размер на     -     65 200 000 лв.

Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи - съгласно  Приложение №2 и №2а

2.Общински съвет - Несебър одобрява:

2.1.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №3.

2.2.Поименен списък на капиталовите разходи за 2021г. в размер на 12 656 500лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4а, Приложение 4б,   Приложение 4в - в т.ч. - за закупуване на поземлен имот с идентификатор 51500.506.49, находящ се в к.к. «Слънчев бряг – запад».

Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи  в размер на 678 400лв, както следва:За обект „Инженеринг на спортна зала на стадион” - 678 400лв.

2.3.На основание чл.21 т.2 от ЗМСМА утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати в бюджетните организации през 2021г., както следва:

2.4.1.Утвърждава  численост на персонала в делегираните от държавата дейности и за дофинансираните с местни приходи дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, средства за работни заплати съгласно Приложение №5.

2.4.2. Утвърждава численост на персонала и средствата за работни заплати в местни дейности, съгласно Приложение №6.

3.Определя лимит в размер на 600 000лв за дофинансиране на училищата на територията на общината, като същите бъдат предоставени на съответното училище след доказан недостиг за издръжка на учебното заведение със средствата по ЕРС за 2021г. с мотивирано искане до кмета на общината.

4.Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете в размер на 750лв. , като стандарта не включва  разходите за отопление,текущи ремонти и капиталови разходи.

5.Общински съвет – Несебър приема разчета  на следните целеви разходи в лева:

5.1.За членски внос и участие в нетърговски организации  - 45 000лв.

5.2.Помощи за социално слаби граждани  по решение на Общински съвет  -   до  180 000лв.

5.3.Еднократна финансова помощ за новородени и по програма „Ин витро -  до  620 000лв.

5.4.За превози – до   120 000 лв.

в т.ч.

5.4.1. Да се заплаща от бюджета на Общината 50% от стойността на абонаментни месечни карти за вътрешноградски транспорт,  на пенсионирани  граждани, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс.

5.4.2.Да се закупуват за междуселищни и общински превози от Общината, тримесечно по 64 пенсионерски карти до края на 2020 г., които да се ползват безплатно само от пенсионери от съответното селище, както следва: за гр. Обзор – 8 бр., гр. Свети Влас, с. Равда, с. Оризаре, с. Тънково, с. Кошарица и с. Гюльовца – по 8 бр. карти за всяко селище; с. Приселци , с. Паницово, с. Раковсково и с. Баня – по 2 бр. карти за всяко селище. Картите да се съхраняват от кмета на населеното място.

5.4.3. Да се закупят от общинската администрация карти за вътрешноградски транспорт на пътуващите ученици от училищата в Община Несебър за учебно време, по ред определен от кмета на общината.

5.4.4. Дава  съгласие  да  бъдат  заплащани стойността  на абонаментни карти,  за междуградски транспорт в района на Община Несебър на пътуващи ученици на социално слаби семейства за учебно време по ред, определен от директорa на съответното училище, съгласуван с Директор дирекция “Здравеопазване, образование и социални дейности“.

Утвърденият от директора списък на пътуващите  ученици се представя на съответният превозвач.       

Общият  брой  на  правоимащите ученици не може да надвишава  10% от списъчният състав на съответното училище утвърден с Образец №1., като при необходимост по предложение на съответният директор  с   решение на Общинският съвет може да бъде  променян  процента на правоимащите ученици.

5.4.5. Общински съвет – Несебър дава съгласие за изплащане на пътни разноски на ученици с умствена изостаналост, които посещават специализирани училища в гр.Бургас и техните придружители, срещу представяне на разходооправдателени  документи  / билети или фактура за закупена карта/.

5.4.6.Да се заплаща от бюджета на Общината стойността на вътрешноградския транспорт от гр. Несебър до Гробищен парк гр. Несебър за нуждите на населението в съботните дни през годината.

5.5. За награден фонд -„Спортист на годината„ и „Ден на славянската писменост” - по решение на Общински съвет - до 20 000 лв.

5.6. За стипендии  – до 60 000 лв.

5.7. Средства за фонд „Култура” в размер на 50 000 лв.

6. Приема следните лимити за  целеви разходи:

6.1. Социално-битови  разходи в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.

6.2. Представителни разходи в размер на 60 000 лв.,

             В т. ч.  

Кмет на Община                                           - 40 000лв.

Председател на Общински съвет                - 20 000 лв.

7. На основание чл.37, ал.1, т.2 от ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Общински съвет-Несебър утвърждава приложените към докладната записка списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в  размер на 85% от  стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление.

7.1. Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти).

7.2. При отсъствие от работа на служители и работници до три работни дни в рамките на календарния месец се ползва пълния размер на компенсацията.

7.3. При отсъствие от работа на служители и работници над три работни дни в рамките на календарния месец, размерът на компенсацията се изчислява пропорционално на отработените дни.   

7.4. Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат заплащани  транспортни разноски от  местоживеенето  до местоработата и обратно на лица, назначени през 2021 г., след приемане на настоящото решение, на  свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.

7.5. Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 100 % от стойността на абонаментната карта за пътуване по маршрута от местоживеене до месторабота в друго населено място и обратно. Конкретният размер на транспортните  разходи, които се възстановяват се определя със заповед на директора на съответното учебно заведение. 

7.6. Част от транспортните разходи на лицата от непедагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 85 % от стойността на абонаментната карта за пътуване по маршрута от местоживеене до месторабота в друго населено място и обратно. Конкретният размер на транспортните  разходи, които се възстановяват се определя със заповед на директора на съответното учебно заведение, съобразно бюджета на учебното заведение.

7.7. Да се изплащат транспортни разходи в размерите по т.7.1. , т.7.6. на служители и работници , които в течение на календарната година сменят местоживеенето си , след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.

7.8. Да се изплащат транспортни разходи на експерт „Военен отчет“ на територията на община Несебър към военно окръжие - 100% от стойността на билета/карта/ съгласно приложени  Списъци.

8. Приема разчет за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 1 283 000 лв., в т.ч.:   

8.1.За спортни клубове – 700 000 лв.  

8.2.За читалища – 360 000 лв.

8.3.За СНЦ „ Черно море” - гр. Несебър - /пенсионерски клубове/ – 93 000 лв.        8.4.За други сдружения с нестопанска цел, регистрирани на територията на Община Несебър и извършващи дейности в полза на местната общност, до 80 000 лв., разпределени съгласно решение на Общинския съвет. 

8.5.По чл.21, ал.3 от Закона за вероизповеданията - 50 000 лв., разпределени съгласно решение на Общинския съвет. 

9. Отпуска средства за Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Несебър -  5 000 лв. за закупуване гориво, 10 000 лв. за материали, поддръжка, аварийни ремонти, в т.ч. за провеждане на районно състезание на МПО „Млад огнеборец” и за закупуване на строителни материали за основен ремонт на фасадата на сградата на РСПБЗН-Несебър. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 30  000 лв. от дейност 239 – Други дейности по вътрешната сигурност, за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от ОД на МВР - „Пожарна безопасност и  защита на населението ”  за периода 01.07.2021 г. – 31.08.2021 г.

10. Отпуска  средства за ОД на МВР - гр. Бургас - РУ – гр. Несебър - за закупуване на гориво 45 000 лв. и за материали – 30 000 лв. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 230  000 лв. от дейност 239 – Други дейности по вътрешната сигурност за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на до 68 служители от ОД на МВР за периода 01.06.2021 г. – 20.09.2021 г.

11. За пътуващия персонал – звено „Спешна медицинска помощ”, гр.Несебър  - 80% от стойността на билета /карта/, съгласно заверен график на дежурствата.

12.За финансово подпомагане на жители на общината с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури – 60 000 лв.

Средствата да се отпускат срещу представен документ за проведена процедура.

13.За финансово подпомагане на хронично болни, извън дотираните от републиканския бюджет, срещу документ за извършен преглед и документ за ползван превоз за отиване и връщане – до 5 000 лв. /хемодиализа контролни прегледи в гр. Бургас/.

14.За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр. Бяла – 10 000 лв.в т.ч. 5 000 целеви разходи за поемане на транспортни разходи от местоживеене до месторабота на персонала, работещ  във филиала.

15.За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр. Несебър – 5 000 лв.

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

16.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени разходи .

17.Оправомощава кмета на общината да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

18. Общински съвет –Несебър  определя разпоредителите с бюджет  от по-ниска степен по бюджета на Община Несебър, съгласно Приложение №7.

19. Възлага на кмета:

 19.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

19.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

19.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

19.4. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

19.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

20. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства за ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

20.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

 20.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

 20.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

 20.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет.

21. Определя максимален размер на нов общински дълг в размер на 6 000 000 лв.

22. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани за 2021 г. в размер на не повече от 15 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

23.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. в размер на не повече от 50 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

24. Упълномощава кмета:

 24.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

24.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

24.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

26. На основание чл.52 ал.2 от ЗМСМА и чл.45 ал.1 т.2 от ЗПФ утвърждава показатели по населени места за 2021 г. съгласно Приложение № 8.

25. Доклад за проекто–бюджет на Община Несебър за 2021 г. съгласно Приложение  №9.

26. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №10.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 022/12.01.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция за обезпечение, гарантиращо 110% от размера на авансово плащане по проект `процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г, за което е подписан Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. и Споразумение за управление на стратегия за ВОМР № МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г..

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 330

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

 1. Общински съвет - Несебър упълномощава  кмета на Община Несебър да  подпише  Запис на заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на ДФ “Земеделие“ - Разплащателна агенция, със седалище София, ул. “Цар Борис III“, №136, БУЛСТАТ 121100421 в размер на 179 946.97 /сто седемдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева, за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по одобрен годишен бюджет за 2021 година по Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. със срок на предявяване до 30.06.2022 г..
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, предвид факта, че МИРГ „Несебър – Месемврия“ се нуждае спешно от финансиране за обезпечаване на своята дейност и предвид сроковете, в които същото може да бъде заявено пред управляващия орган, допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 052/19.01.2021 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър“ за финансиране на Детско-юношеска школа.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 331

     На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.133 от Закон за физическото възпитание и спорта, чл.3 т.2 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в Община Несебър и при спазване на разпоредбите на чл.20 от Закона за държавните помощи, Общински съвет - Несебър отпуска целеви средства за неикономическа дейност в размер на 26 000 лв. на ОФК „Несебър” за покриване на разходи по издръжка на Детско-юношеска школа.

 Средствата да се осигурят от бюджета на общината за 2021 г. от Дейност  714 Спортни бази, §4500.

На основание чл. 60 от АПК, предвид необходимостта от средства на спортния клуб за издръжка и покриване на просрочени задължения през 2021 г., допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 043/18.01.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план регулация и застрояване на к.к. «Слънчев бряг-запад», в частта му по отношение на УПИ ІІІ-228, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.447 по кадастралната  карта на гр. Несебър, в кв.4901 по ПУП на к.к. «Слънчев бряг-запад».

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 332

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ III-228, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.447 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4901 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя номера на имота от УПИ III-228 на УПИ III-447, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, променя се отреждането от „За офиси и търговия“ в „За жилищно строителство и КОО“ и се нанася нова застроителна линия за застрояването над 10 м., а именно 1/3 H., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

   Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 056/21.01.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за УПИ V – 82 с идентификатор по кадастралната карта 39164.501.522 кв.4 по плана на с.Кошарица.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 333

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.131 ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Несебър дава съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за  УПИ V-82 в кв.4, като регулационните граници се провеждат по имотните граници на ПИ 39164.501.522 по влязла в сила КК на с. Кошарица.

          / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТА от дневния ред -Предложение вх.№ 057/21.01.2021 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори по кадастралната карта 53822.19.531 и 53822.19.253 в местност „Айкъна“, землище на с.Оризаре.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 334

1. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет - Несебър дава съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 53822.19.531 и 53822.19.253 в местността „Айкъна“, землището на с. Оризаре.

            2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

            Решението да се разгласи по реда на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

            На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

            Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

 

По т. ДВАДЕСЕТА  и  ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 107/03.02.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на Декларация на Общински съвет – Несебър по повод информационната кампания, която се провежда във връзка с насрочения местен референдум на 28.02.2021 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници, прие следното

РЕШЕНИЕ № 335

            Общински съвет – Несебър,  на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, приема Декларация, с която заявява своята категорична позиция по повод насрочения на 28.02.2021 г. местен референдум  за обособяването на нова община с център гр. Обзор, състояща се от населените места – гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козницакакто следва:

ДЕКЛАРАЦИЯ

"Съединението прави силата" е девиз на Република България, който е изписан на сградата на Народното събрание. Това е само част от тази велика мисъл, а цялата гласи: «Съединението прави силата, а силата ражда независимостта».

"Съединението прави силата" е и завета на  хан Кубрат, който го показва със снопа стрели на синовете си. Ако те са единни, никой не може да ги победи. Но ще бъдат слаби, ако се разделят и всеки сам може да бъде прекършен.

Водейки се от силата на този девиз, днес  ние общинските съветници  на община Несебър, избрани по волята  на  избирателите на Община Несебър мандат 2019 г. – 2023 г.,подкрепили настоящата декларация изразяваме  своята категорична воля,  че само заедно и обединени можем да успеем в днешното сложно време, което ни дава силата още по-силно и непоколебимо да заявим: „Община Несебър е неделима” и „Заедно можем повече”. В тази връзка заявяваме своята категорична позиция по повод насрочения за 28.02.2021 г. референдум, а именно:

НЕ подкрепяме предложението за обособяване на нова община с център гр. Обзор, състояща се от населените места – гр. Обзор, с.Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница“

Обръщаме се към всички които имат право да гласуват  в насрочения референдум с думите:

Уверени сме, че разумът ще надделее пред емоциите, защото силата на българите е изпитана в много битки. Силата да създават и променят. Думите имат онази мощ, която ни води, за да не загубим пътя, но пътят е общ и ние заедно трябва да го извървим  за  да  съхраним границите на община Несебър и  за следващите поколения, защото:

СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА, А СИЛАТА РАЖДА НЕЗАВИСИМОСТТА”.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

                                                                                                                         

                 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340