За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ

ПРОТОКОЛ № 14/26.01.2017 г.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Докладна записка вх.№ 028//13.01.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на явна фактическа грешка в решение № 126 т.2 от протокол № 5/16.03.2016 г. на Общински съвет – Несебър.
 2. Докладна записка вх.№ 039/16.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на пътниците през 2017 г. на територията на община Несебър.
 3. Докладна записка вх.№ 040/16.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър за сезон 2017 г.
 4. Докладна записка вх.№ 035/13.01.2017 г. от Румен Кулев – председател на Общински съет – Несебър, относно създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Несебър по реда на чл.170- ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/.
 5. Докладна записка вх.№ 016/10.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2017 г.
 6. Докладна записка вх.№ 014/10.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно плащане на част от административни /режийни/ разходи за приготвяне на храна и закупуване на кофички за еднократна употреба, по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Несебър“ по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, договор № BG05FMOP001-3.002-0168-С01 със собствени средства на община Несебър.
 7. Докладна записка вх.№ 732/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот на СНЦ “Клуб по спортни танци – Несебър“ – гр. Несебър.
 8. Докладна записка вх.№ 027/12.01.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2017 г.
 9. Докладна записка  вх.№ 734/09.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 11538.13.33, м. „Козлука“, землището на гр. Свети Влас.
 10. Докладна записка  вх.№ 019/10.01.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, с идентификатор № 11538.501.328 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, в кв.24 по ПУП на гр. Свети Влас.
 11. Докладна записка  вх.№ 031/13.01.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Велоалея, южно от третокласен път ІІІ-9061 /К.К. „Слънчев бряг-с. Тънково/, землище Несебър, община Несебър в ПИ 51500.64.34, ПИ 52500.65.21 и частично в ПИ 51500.57.52, ПИ 51500.64.35, ПИ 51500.64.36, ПИ 51500.65.221 ПИ 51500.65.23 и ПИ 51500.69.47“.
 12. Докладна записка  вх.№ 032/13.01.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии съгласно чл.110, ал.5 от ЗУТ – обект: ПУП-ПП за „Разширение на път - с. Кошарица-КК „Слънчев бряг“, землища  Кошарица и гр. Несебър, община Несебър.
 13. Докладна записка вх.№ 043/19.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване съгласие за процедиране на ПУП-ПРЗ-ПРЗ за УПИ І и УПИ V в кв.1 и пешеходна алея от о.т.47 – о.т.51 по плана на к.к. „Обзоп-север“, землището на гр. Обзор, община Несебър.
 14. Докладна записка вх.№ 044/19.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на склад за строителни материали и офиси“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.73.11. по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

 

В залата влиза общинският съветник Георги Георгиев.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 028//13.01.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на явна фактическа грешка в решение № 126 т.2 от протокол № 5/16.03.2016 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 447

На основание чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър приема поправка на явна фактическа грешка, допусната в решение № 126, т.2 от протокол № 5/16.03.2016 г. на Общински съвет – Несебър, а именно: в чл.170ж, ал.1 от Наредба № 11, предложението „заплаща цена в размер на 0,20 ст. за 1 /един/  брой предмет“ става и следва да се чете: „заплаща цена в размер на 0,20 лв. за 1 /един/ брой предмет“.

 • писъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 039/16.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на пътниците през 2017 г. на територията на община Несебър.

Общинският съвет с гл. 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 448

 1. На основание 21 ал.2 от ЗМСМА , чл.24а, ал.10 от ЗАвП и чл. 24, ал. З от Наредба № 34/06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници определя срока на валидност на разрешението, издавано на превозвачи на база списък към Удостоверението за регистрация за календарната 2017 г. за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за 2017 г., издадено от кмета на общината до 31.12.2017 г.
 2. Определя срок за подаване на заявления за издаване на разрешения за таксиметров
  превоз от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г.
 3. На основание чл.24а, ал.10 от ЗАвП и чл.24, ал.4 от Наредба № 34/06.09.1999 г.
  за таксиметров превоз на пътници, разпределението на автомобилите между превозвачите да
  се извърши, както следва:

- на един превозвач да се издава разрешение за таксиметрова дейност на територията на Община Несебър за календарната 2017 година за максимум 3 /три/ броя автомобила, включени в списъка към Удосотверението за регистрация;

     4.На основание чл.24а, ал.10 от ЗАвП и чл.24, ал. 4 от Наредба № 34/06.09.1999 г.
за таксиметров превоз на пътници общия брой таксиметрови автомобили, извършващи
дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за
календарната 2017 г. да бъде 690 /шестстотин и деветдесет/ броя;

     5.На основание чл. 24а, ал.10 от ЗАвП и чл.24, ал.4 от Наредба № 34/06.09.1999 г.
за таксиметров превоз на пътници всички разрешения за извършване на таксиметров превоз
на територията на Община Несебър да бъдат издавани само при представяне на
изискуемите документи, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и
Наредба № 34.

     6.На основание чл.24а, ал.2 и ал.3 от ЗАвП и чл.24, ал.2 от Наредба № 34/06.09.1999 г.
за таксиметров превоз на пътници, кметът на община Несебър издава разрешение за
извършване на таксиметров превоз и холограма;

     7.На основание чл. 24, ал.5във вр. с чл.21,ал.1,т.8 от Наредба № 34/06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се въведат холограми по образец за календарната 2017 г. За всеки отделен автомобил, залепящи се в дясно на предното стъкло.
     8.На основание чл.21, ал.1, т.16 от Наредба № 34/06.09.1999 г. за таксиметров
превоз на пътници да се въведат трайно залепени водоустойчиви, светлоотразителени
стикери, защитени с холограма по образец, за календарната 2017 година за всеки отделен автомобил, алепящи се на предния десен калник, на задната страна на автомобила и вдясно на предното стъкло.

     9.На основание чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози,
актуализира определените минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег валидни за 2017 година на територията на Община Несебър, а именно: минимална дневна тарифа в размер на 1.00/ един/ лев и минимална нощна тарифа в размер на 1.00 /един/лев, максимална дневна тарифа в размер на 3.00 лв. и максимална нощна тарифа в размер на 3.50 лв.

     10. На основание чл.21 ал.1, т.7, буква „д" от Наредба № 34/06.09.1999 г. за
таксиметров превоз на пътници, определя цена за повикване на адрес, която не може
да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с не повече от 50 %;

    11. На основание чл.21 ал.1 ,т.7, буква ”е” от Наредба № 34/06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, определя първоначална такса, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа в населеното място с повече от 50%;

    12. На основание чл.47, ал.1 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г.за таксиметров превоз на пътници определя следните местостоянки за лицензирани таксиметрови автомобили с издадено разрешително от Община Несебър:

 

                 гр.Несебър

 • гр. Несебър - стара част - район след АС "Пристанище" -15 броя;
 • гр. Несебър - стара част - в района на площад "Месамбрия"- 8 броя;
 • гр. Несебър - стара част - Северна алея - 22 броя;
 • гр.Несебър - нова част - до "Пощата" - 6 броя;
 • гр.Несебър - срещу х-л "Феста панорама"- 8 броя;
 • гр. Несебър - нова част - паркинг Здравна къща - 2 броя;
 • гр. Несебър - пред паркинг р-т "Вятърна мелница" - 5 броя;
 • гр.Несебър - нова част - район почивна станция "Лада" - 5 броя;
 • гр.Несебър - нова част - район почивна ст. "Булгартабак" - 5 броя;
 • гр.Несебър - нова част - в района поч. база "Академика" - 6 броя;
 • гр.Несебър - нова част - район на спирка "Горупсо" - 4 броя;
 • гр.Несебър - нова част - хотел " ИФА" - 10 броя;
 • гр.Несебър - нова част - района на Норвежко селище - 5 броя;
 • гр.Несебър - нова част - района на аквапарк "Несебър" - 10 броя;
 • Паркинг пред градски стадион - 5 броя

 

                  к.к. Слънчев бряг

 • В района срещу спирка "Фрегата" - 5 броя;
 • Вили ЮГ- 6 броя;
 • Паркинг пред клуб "Мултиплейс"-12 броя;
 • В района на магазин " Перла" - 10 броя;
 • Паркинг пред магазин "Младост" - 10 броя;
 • Паркинг срещу автогарата "Несебър"-10 броя;
 • Паркинг пред пощата "Слънчев бряг" - 4 броя;
 • пред хотел "Кристал" - 8 броя;
 • Алеята между ресторант "Палма" и хотел "Бисер" - 25 броя;
 • Аквапарк „Слънчев бряг,, - 12 броя;
 • район поликлиника”Слънчев бряг”-12броя;
 • комплекс „Браво”-5 броя;
 • комплекс "Елит I" - 3 броя; комплекс "Елит II" - 3 броя;
 • комплекс "Елит III" - 3 броя;
 • в района на комплекс "Съни дей" - 3 броя;
 • в района на хотел "Ивана палас" - 6 броя;
 • в района на хотел "Вела" - 5 броя;
 • в района на хотел "Северина" - 3 броя;
 • паркинг пред вилна зона "Зора" - 8 броя;
 • В района на Морски санаториум - 6 броя;
 • В района на АС „Инцараки,, - 6 броя;
 • паркинг пред хотел "Сън райе" - 3 броя;
 • В района на комплекс „Форд Нокс,, - 10 броя;
 • До централен вход к.к. „Елените,, - 6 броя

 

                  град  Свети Влас:

 • централен площад - 6 броя ;
 • до хотел "Скай - хотел" - 6 броя

 

                  село Равда

 • централен площад - 8 броя;
 • В района на комплекс „Емералд,, - 5 броя;

 

                           град  Обзор

 • автогара - 5 броя;
 • ресторант "Ореха" - 8 броя;
 • ресторант "Комета" - 7 броя;
 • хотел " Хелиос бийч " - 3 броя;

       за външни таксиметрови автомобили следните местостоянки:

 

 • гр.Несебър- пред паркинг над ресторант „Вятърна мелница”;
 • Слънчев бряг - района срещу автогара " Несебър";
 • гр.Обзор - района на Автогарата;

 

         13.На основание чл.28-чл.30 от Наредба №34/06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, кмета на Община Несебър осъществява контрол по издаването и законосъобразното ползване на резрешителното за извършване на таксиметров превоз на пътници.

писъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 040/16.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър за сезон 2017 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ  № 449

На основание чл.21, ал.2  от ЗМСМА във връзка с правомощията на Общинския съвет по чл.47, ал.4 и чл.48, ал.2 и 3 от Наредба №1, приема

І. Схема за организация и безопасност на движението на територията на Община Несебър за летен сезон 2017 г.

1. От 01 април  въвежда ограничителен режим за движение на МПС в гр. Несебър – стара част, като се допускат автомобили само с пропуск.

2. Определя следните контролно-пропускателни пунктове:  КПП 1 ул.”Крайбрежна” до паркинг „Север-голям” и КПП 2 до „Портата”, които да бъдат оборудвани с автоматични бариери, задвижването на които да се извършва с програмирани магнитни карти.

3. Въвежда график за зареждане на търговските обекти - от 7,30 до 12,30 часа.

ІІ. Въвежда еднопосочно движение на МПС в гр. Несебър-стара част, като влизането става през КПП 1 – ул. „Крайбрежна”, ул. „Хемус”, ул.”Митрополитска”, ул. „Месамбрия”, а излизането да става през КПП 2 „Портата”.

ІІІ. В гр. Свети Влас – затваря се за движение на МПС ул.”Цар Симеон” в отсечката – Площада пред кметството до кръстовището на квартал „Русалка” от 14.00 ч. до 24.00 ч. от 15.05.2017 г. до 15.09. 2017 г.

ІV. Определя следните паркинги, които да се ползват от жителите и гостите на Общината:

1.      град Несебър – стара част

        Паркинг „Север – голям”

        Паркинг „Север – малък”

        Паркинг „Морска гара”

        Крайбрежна алея – юг

2.     град Несебър – нова част

        Паркинг „Любен Каравелов”

        Паркинг„Вятърна мелница”– и за автобуси, наказателен паркинг

        Паркинг „Пощата”

        Паркинг „Яхтено пристанище”

3.                к.к. Слънчев бряг

Паркинг до ресторант „Млечен бар”

4.                гр. Обзор

Паркинг „Стадиона”

Паркинг до „Детска градина”

Паркинг „Градски парк”

Паркинг на ул. „Черноморска”

Паркинг на ул. „Трети март”

Паркинг „Ореха” и като наказателен

Паркинг кв. „Север”

5.                гр. Свети Влас

Паркинг на ул. „Цар Симеон” до детската градина наказателен

Паркинг „Централен плаж”

V. Дава съгласие, по улиците с еднопосочно движение, междублоковите пространства и централните части на градовете Несебър, Обзор, Свети Влас, с. Равда, и к.к. Слънчев бряг- запад, да се определят зони за платено паркиране, като същите се обозначат и сигнализират съгласно изискванията на ЗДП.

VІ. Определя зони за кратковременно паркиране:

 -   за гр. Несебър – ул. „Любен Каравелов”, в отсечката между ул. „Еделвайс” и ул. „Отец Паисий”.

 -   за гр. Обзор – паркинг пред Кметство – гр. Обзор и района на

„Градски парк”

 -   за гр. Свети Влас – паркинг пред Кметство гр. Свети Влас 

            В паркингите и зоните за платено паркиране да се определят и обозначат съгласно изискванията на ЗДП места за хора с ограничени възможности.

Задължава длъжностните лица от Общинска администрация и от съответните кметства, да поставят обозначителни табели, за времето през което се събират такси за кратковременно паркиране.

    VІІ. Определя местата за спиране и паркиране на автобуси, извършващи туристически обществен превоз в страната и чужбина както следва:

 • гр. Несебър – стара част – за спиране и за паркиране – паркинг „Север – голям”
 • Несебър – нова част – за спиране и паркиране - паркинги „Вятърна мелница”.
 • Автобусите, извършващи обществен превоз на пътници по линии от областната и републиканската транспортни схеми, задължително ползват Общинската автогара в к.к. Слънчев бряг.
 • Автобусите извършващи атракционни превози и превози до аквапарковете, се движат по схеми определени от Общинска администрация.

VІІІ. Определя терена срещу склад „Биляна”, за местостоянка на лицензирани товарни таксита и лицензирани товарни автомобили.

ІХ. Определя използването на велорикши и атракционни влакчета да става само в зоните за отдих и развлечения, като маршрута и броя на влакчетата се определя със заповед на Кмета на Общината.

 Х. Определя контрола по организацията и безопасността на движението в градовете Несебър, Обзор, Свети Влас, с. Равда и к.к. Слънчев бряг-запад, да се извършва включително и с технически средства. Репатрирането на неправилно паркираните МПС да се извършва от Община Несебър, със специализирани автомобили общинска собственост, на общински паркинги, като тяхната дейност  се осъществява със заповед на Кмета на Общината.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 035/13.01.2017 г. от Румен Кулев – председател на Общински съет – Несебър, относно създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Несебър по реда на чл.170 ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ  № 450

    На основание чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър създава наблюдателна комисия към Общинския съвет, както следва:

 

Председател:    РУМЕН КУЛЕВ -  председател на Общински съвет-Несебър

Секретар:  -    Велина Георгиева Георгиева  представител на общинската администрация

Членове:

1.  Тонка Кирилова Пешева – общински съветник

2.   Дочка Николова Коджабашева – председател на  СНЦ « АВИГЕЯ ШААМА»

3.   представител на  Затвора -  Бургас

4.   представител на пробационна служба – Бургас,  „звено Несебър”.

5.   представител на „Социално подпомагане”  отдел – Несебър.

 

Препис от решението да се изпрати на  началника на затвора - гр. Бургас, на Пробационна служба - звено Несебър  и  „Социално подпомагане“  отдел  – Несебър  за определяне на  представител в комисията .

                                              

 

По т.ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 016/10.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2017 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕЩЕНИЕ № 451

На основание чл.52 ал.1  и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси , във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., Постановление №374/22.12.2016г. за изпълнение на ЗДБРБ и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър, Общински съвет – Несебър  

 

1.Приема бюджета на Община Несебър за 2017 г., както следва в лева:

 

1.1 .По приходите  в размер на    66 500 000лв., съгласно /Приложение № 1 /

В т.ч.

 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на  8 512 634лв . в т.ч.:

            1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на  8 100 005лв.

1.1.1.2.Преходен остатък от 2016г. в размер на 456 117лв., от които 43 488лв – чужди средства по Програма Човешки ресурси и 412 629лв, разпределени както следва:

 •   37 281лв – за Функция „Отбрана и сигурност”                                   
 • 321 610лв – за Функция „Образование”             
 •   34 165лв - за Функция „Здравеопазване”                                             
 •   19 573лв – за Функция „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи”

    

 1.1.2.Приходи от местни дейности  в размер на 57 987 366лв.

в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 28 500 000лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  20 434 967лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности  в размер на  774 700лв. в

т.ч.

1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 256 200лв.

1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 60 700лв.

1.1.2.3.3.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 457 800лв.

 1.1.2.4.Погашения на главници по ОбЦК и общински  заеми в размер на / - /4 342 564лв.

1.1.2.5.Отчисления по Закона за управление на отпадъците в размер на  /-/163 232лв. 

1.1.2.6. Преходен остатък от 2016г. в размер на 12 783 495лв., разпределен както следва:            

 •  137 614 лв. –   разчетени в дейност  „Чистота” -  функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
 •  098 810лв. – разчетени във функция „Почивно дело, култура и физкултура”
 •  547 071лв. – разчетени във функция „Образование”

 

1.2. По разходите     в размер на     -     66 500 000 лв.

 

Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи - съгласно  Приложение №2

 

2.Общински съвет - Несебър одобрява :

2.1.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №3.

2.2.Поименен списък на капиталовите разходи за 2017. в размер на 16 094 851лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №4а,б,в  в т.ч. разпределя целевата капиталова субсидия от Държавния бюджет в размер на 457 800лв, както следва:

 • За обект „”Инженеринг на пътна връзка с велоалея от моста на р.Хаджийска” до Слънчев бряг – 457 800лв.

2.3.План сметка на планираните приходи и разходи от туристически данък за 2017г /Приложение №5/.

2.4.На основание чл.21 т.2 от ЗМСМА определя числеността на персонала и разходите за заплати в бюджетните организации през 2017г., както следва:

2.4.1.Определя численост на персонала в делегираните от държавата дейности и за дофинансираните с местни приходи дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, средства за работни заплати съгласно Приложение №6.

2.4.2. Определя численост на персонала и средствата за работни заплати в местни дейности, съгласно Приложение №7.

 

3.Определя следните лимити за дофинансиране на училищата на територията на общината , без капиталовите разходи и разходите за текущи ремонти:

                         - За училища с брой деца до 200 –  до 40%  от стандарта на  ученик;

                        - За училища с брой деца от 201  до 500 –  до 30%  от стандарта на  ученик;

                        - За училища с брой деца над 500 –  до 10%  от стандарта на  ученик,

 като   80%  от разходите за дофинансиране училищата целево използват за покриване на разходи за вода , горива, ел. енергия , храна и учебни помагала. За училища , отопляващи  други общински сгради, при доказан  недостиг на бюджетни средства за вода, горива и ел.енергия  през  бюджетната година  , при финансова възможност се дофинансират с допълнителни средства.

4.Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете в размер на 685лв. , като стандарта не включва  разходите за отопление,текущи ремонти и капиталови разходи.

   5.Общински съвет – Несебър приема разчета  на следните целеви разходи в лева :

5.1.За членски внос и участие в нетърговски организации  - 25  000лв.

5.2.Помощи за погребение -   20 000лв.

  5.3.Помощи за социално слаби граждани  и по програма „Ин витро”по решение на Общински съвет  -  до 300 000лв.

  5.4.Еднократна финансова помощ за новородени   -  до 645 000лв.

  5.5.За превози – до    150 000лв.

в т.ч.

5.5.1. Да се заплаща от бюджета на Общината 50% от стойността на пенсионерските месечни карти за вътрешноградски транспорт.

5.5.2.  Да се закупуват за междуселищни и общински превози от Общината, тримесечно по 64 пенсионерски карти до края на 2017г., които да се ползват безплатно само от пенсионери от съответното селище, както следва: за гр.Обзор – 8бр., гр.Свети Влас, с.Равда  , с.Оризаре, с.Тънково, с.Кошарица и с.Гюльовца – по 8 карти за всяко селище; с.Приселци , с.Паницово, с.Раковсково и с.Баня – по 2 карти за всяко селище.Картите да се съхраняват от кмета на населеното място.

5.5.3.Да се закупят от общинската администрация карти за вътрешноградски транспорт на пътуващите ученици от училищата в

Община Несебър за учебно време, по ред определен от кмета на общината.

5.5.4.Дава  съгласие  да  бъдат  заплащани стойността  на абонаметни карти,  за междуградски транспорт  в  района  на Община Несебър на пътуващи ученици на социално слаби семейства  за  учебно време по ред  определен от  директорът на съответното училище.

            Директорът изготвя списък на пътуващите  ученици ,който се   утвърждава  от кмета на Общината.  Общият  брой  на  правоимащите ученици не може да надвишава  25 % от списъчният състав на съответното училище утвърден с Образец №1., като при необходимост по предложение на съответният директор  с   решение на Общинският съвет може да бъде  променян  процента на правоимащите ученици.

5.5.5. Общински съвет – Несебър дава съгласие за изплащане на пътни разноски на ученици с умствена изостаналост, които посещават специализирани училища в гр.Бургас и техните придружители, срещу представяне на разходооправдателени  документи  / билети или фактура за закупена карта.

5.6. За награден фонд  - по решение на Общински съвет- до 20 000лв.

5.7.За стипендии на даровити деца – до 15 000лв.

6.Приема следните лимити за  целеви разходи:

            6.1.Социално-битови  разходи в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.

            6.2.Представителни разходи в размер на 52 000 лв., съгласно чл.90, ал. 1 и ал.2 от ЗДБРБ за 2017г.,

             В т. ч.  

Кмет на Община                                           - 45 000лв.

Председател на Общински съвет             -   7 000 лв.

             7.На основание чл.39, ал.1, т.2 и ал.2 от ПМС №374/22.12.2016г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Р.България за 2017г. ОС-Несебър утвърждава приложените към докладната записка списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в  размер на 85% от  стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление.

7.1.Разходите  се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти).

7.2.При отсъствие от работа на служители и работници до три работни дни в рамките на календарния месец, се ползва пълният размер на компенсацията.

7.3.При отсъствие от работа на служители и работници над три работни дни в рамките на календарния месец, размерът на компенсацията  се изчислява пропорционално на отработените дни.

7.4.Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат заплащани  транспортни разноски от  местоживеенето  до местоработата и обратно на  лица, назначени през 2017., след приемане на настоящото решение, на  свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.

7.5.Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 100 % от стойността на абонаментната карта за пътуване по маршрута от местоживеене до месторабота в друго населено място и обратно. Конкретният размер на транспортните  разходите, които се възстановяват се определя със заповед на директора на съответното учебно заведение. 

7.6.Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.7.1. , т.7.5. на служители и работници , които в течение на календарната година сменят местоживеенето си , след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота. Съгласно приложените списъци

         8.Приема разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 1 452 400лв., в т.ч.:        

         8.1.За спортни клубове – 800 000 лв.  

         8.2.За читалища – 360 000лв.

         8.3.За СНЦ „ Черно море” гр.Несебър - /пенсионерски клубове/ – 92 400лв . 

8.4.Други – в размер на -200 000лв. по решение на Общинския съвет. 

9. Отпуска  средства за Районно служба   „Пожарна безопасност и  защита на населението ” гр.Несебър -  6 000лв.  за закупуване гориво,  3 500лв. за поддръжка и аварийни ремонти, 10 500лв за закупуване на строителни материали за основен ремонт на фасадата на сградата на РСПБЗН-Несебър. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 30  000лв. от  дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност,  за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от  ОД на МВР - „Пожарна безопасност и  защита на населението ”  за периода 01.07.2017г. – 31.08.2017г.

10. Отпуска  средства за ОД на МВР гр.Бургас - РУ – гр.Несебър -  за закупуване на  гориво 60 000лв. и за материали – 22 000лв. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 35  500лв. от  дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност,  за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 8 служители от  ОД на МВР    за периода 01.06.2017г. – 10.09.2017г. за гр.Несебър и с.Равда и 4 служители от ОД на МВР за периода 01.07-2017г.-31.08.2017г. за гр.Обзор.

11.За пътуващия персонал – звено „Спешна медицинска помощ”, ветеринарен лекар гр.Несебър - 60% от стойността на билетите / карта /, съгласно заверен график на дежурствата.

12.За финансово подпомагане на жители на общината с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури – 55 000лв.

Средствата да се отпускат срещу представен документ за проведена процедура.

 

13.За финансово подпомагане на хронично болни, извън дотираните от републиканския бюджет, срещу документ за извършен преглед и документ за ползван превоз за отиване и връщане – до 5 000 лв. /хемодиализа контролни прегледи в гр.Бургас/.

14.За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр.Бяла – 5 000лв.

15.За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр.Несебър – 5 000лв.

16.За финансово подпомагане на ОЛКК при МБАЛ „Поморие” ЕООД – 7 000лв.

17.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

            17.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с

изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

            17.2.В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

            17.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени разходи .

18.Оправомощава кмета на общината да актуализира общинския бюджет с размера на  постъпилите  и разходвани средства от дарения и спонсорство, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

19.Общински съвет –Несебър  определя списък на- второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити , съгласно Приложение №8.

20.Възлага на кмета да:

            20.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

            20.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

20.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

20.5. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

20.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

21.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства за ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти,

финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

            21.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма , но не по-късно от края на 2017г.

            21.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

            21.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

            21.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общински съвет.

22.Определя максимален размер на новия общинския дълг за 2017г. в размер на 10 000 000лв.

23.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани за 2017г. в размер на не повече от 15 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

24.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017г. в размер на не повече от 50 на сто от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

25.Упълномощава кмета:

            25.1.Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

            25.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

            25.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

           26.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №9.

         27.Приема доклад за проекто – бюджета на Община Несебър за 2017г. съгласно Приложение №10.

            / Списъкът с поименното гласуване и приложенията са неразделна част от настоящото решение

 

По т.ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 014/10.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно плащане на част от административни /режийни/ разходи за приготвяне на храна и закупуване на кофички за еднократна употреба, по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Несебър“ по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, договор № BG05FMOP001-3.002-0168-С01 със собствени средства на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «против» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 452

На основание чл 21 ал.1 т. 6 и  т.23  ЗМСМА, дава съгласие част от административните разходите за вода, ел. енергия, хигиенни материали, закупуване на кофички за еднократна употреба по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Несебър”, в размер на 2100 лв./две хиляди и сто лева/ за целия период на проекта да бъдат платени със собствени средства на община Несебър.

На основание чл.60 от АПК, Общински съвет - Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение.

                    / Списъкът с поименото гласуване и приложенията са неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 732/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот на СНЦ “Клуб по спортни танци – Несебър“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 453

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се сключи анекс към договор №5/24.01.2013 г. за учредяване на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност ”Клуб по спортни танци - Несебър”, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул.”Л. Каравелов” №15, ЕИК 175722619, представлявано от Кристина Линова – Председател на Управителния съвет, безвъзмездно право на ползване на общински имот представляващ: Зала №2 обхващаща помещения 6,7 и 8 /защрихованите на схемата/, с обща площ от 201.15 кв.м, находяща се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.408.1 построена  в УПИ І, кв.45 по плана на гр. Несебър – стара част, представляваща бивш Търговски център „Сочи”, АОС №944/02.02.2001г., за извършване на тренировъчната дейност на клуба, по силата на който срока на договора да бъде удължен с 3 /три/години, считано от 14.01.2017 г.

/ Списъкът с поименното гласуване и приложенията са неразделна част от настоящото решение

 

По т.ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 027/12.01.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2017 г.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 454

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет –Несебър приема Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2017 г.

Програмата е неразделна част от настоящото решение.

/ Списъкът с поименното гласуване и приложенията са неразделна част от настоящото решение

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 734/09.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 11538.13.33, м. „Козлука“, землището на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 455

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 11538.13.33 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване- неизползваема нива/угар, орница/, целия на площ от 3333 кв.м, находящ се в землището на гр. Свети Влас, местност „Козлука“ за неземеделски нужди, зона „Ок“-„За курортно строителство”, и установяване на устройствени показатели: Кпл.-30%, Кинт.=1,50, максимална височина на застрояване hкорниз = 15,00м и  минимално озеленяване  50% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 019/10.01.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, с идентификатор № 11538.501.328 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, в кв.24 по ПУП на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 456

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, с идентификатор №11538.501.328 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, в кв. 24 по ПУП на гр. Свети Влас.

Съгласно приложеното задание и скица-предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, към него, следва да се предвиди следното: Провеждане на регулационните линии на УПИ I по съществуващите имотни граници на ПИ 11538.501.328 като след промяната площта на имота ще бъде 537 кв.м., запазване на отреждането „За жилищно строителство“, запазване на начина на застрояване – свързано застрояване в два имота, промяна на устройствената зона от „Жм“ на „Жс“ и установяване на следните устройствени показатели за УПИ I /ПИ 11538.501.328/: Плътност на застрояване – 70%, Кинт – 2,0, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена  площ 30%.

/ Списъкът с поименното гласуване и приложенията са неразделна част от настоящото решение

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 031/13.01.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Велоалея, южно от третокласен път ІІІ-9061 /К.К. „Слънчев бряг-с. Тънково/, землище Несебър, община Несебър в ПИ 51500.64.34, ПИ 52500.65.21 и частично в ПИ 51500.57.52, ПИ 51500.64.35, ПИ 51500.64.36, ПИ 51500.65.22, ПИ 51500.65.23 и ПИ 51500.69.47“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 457

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработване на ПУП-ПП за обект: „Велоалея, южно от третокласен път ІІІ-9061 /к.к. Слънчев бряг- с. Тънково/, землище гр. Несебър,  община Несебър в ПИ 51500.64.34, ПИ 51500.65.21 и частично в ПИ 51500.57.52, ПИ 51500.64.35, ПИ 51500.64.36, ПИ 51500.65.22, ПИ 51500.65.23 и ПИ 51500.69.47“ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОСС.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3. Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ПОЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Велоалея, южно от третокласен път ІІІ-9061 /к.к. Слънчев бряг- с.Тънково/, землище гр.Несебър,  община Несебър в ПИ 51500.64.34, ПИ 51500.65.21 и частично в ПИ 51500.57.52, ПИ 51500.64.35, ПИ 51500.64.36, ПИ 51500.65.22, ПИ 51500.65.23 и ПИ 51500.69.47“.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр на Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

                 / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 032/13.01.2017 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии съгласно чл.110, ал.5 от ЗУТ – обект: ПУП-ПП за „Разширение на път - с. Кошарица-КК „Слънчев бряг“, землища  Кошарица и гр. Несебър, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 458

На основание  чл.129, ал,1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.22, ал.1 и във вр.с чл.19 от ЗОЗЗ, Решение №К-33І41/20.12.2016 г. на Комисията за земеделски земи към МЗХ, Решение № 1271 от протокол №33/26.08.2015 г. на общински съвет - Несебър, Становище с изх.№2054/02.12.2016г. на МЗХ „Югоизточно държавно преприятие” ДП-ДЛС-Несебър.1Обявление в държавен вестник  бр. 71/13.09.2016 г.,Акт за непостъпили възражения по обявление в  държавен вестник от 01.11.2016 г.,Положително решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по ЗООС Решение № БС-33-ПрОС/04.06.2015г.на РИОСВ гр.Бургас;Писмо от МОСВ  №1618/11.11.2016г.относно влизане в сила на  Решение  № БС-33-ПрОС/04.06.2015г.,.Съгласувателно писмо изх.№16810863-1/23.03.2016г.на ЕВН-България Електроразпределение”ЕАД-КЕЦ-Поморие,Съгласувателно писмо с изх.№08-00-1162/31.05.2016 год. на „Виваком”,Съгласувателни писм с изх.№ТД-820-1/04.04.2016г. и изх.№ТД-820-  2/05.04.2016г.на „ВиК” ЕАД гр.Бургас,Съгласувателно писмо с изх.№336/12.08.2016г. на „Напоителни системи” ЕАД клон Бургас, Здравно заключение с изх.№53-07-227/27.09.2016г. на РЗИ-Бургас, Удостоверения за поливност № 328/08.08.2016г за ПИ в землището на гр.Несебър  и №329/08.08.2016.за ПИ в землището на с.Кошарица на„Напоителни системи” ЕАД-клон Бургас и Акт за категоризация  на земеделска земя - 2 бр.,

 О Д О Б Р Я В А: ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: Разширение на път с.Кошарица, к.к.Слънчев бряг” землищата с.Кошарица и гр.Несебър, община Несебър.”, засягащ имоти: в землището на гр.Несебър:  ПИ 51500.36.9, вид територия-горска, с НТП селскостопански горски ведомствен път, Държавна частна собственост-ДАГ-Държавно ловно стопанство ,  ПИ 51500.203.17, вид територия-горска с НТП дере, Държавна частна собственост-ДАГ-Държавно ловно стопанство, ПИ 51500.203.18  вид територия-горска, с НТП селскостопански горски ведомствен път, Държавна частна собственост-ДАГ-Държавно ловно стопанство,  ПИ 51500.203.19 вид територия-горска, с НТП селскостопански горски ведомствен път, Държавна частна собственост-ДАГ-Държавно ловно стопанство;  ПИ 51500.10.27-земеделска територия,  с НТП  селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър; 51500.21.39 земеделска територия,    с НТП  за селскостопански горски ведомствен път  в собственост на община Несебър; 51500.22.107 земеделска територия,    с НТП  за селскостопански горски ведомствен път  в собственост на община Несебър; 51500.22.109 земеделска територия,    с НТП  за селскостопански горски ведомствен път  в собственост на община Несебър, 51500.22.176 земеделска територия,    с НТП  за селскостопански горски ведомствен път  в собственост на община Несебър,   ПИ 51500.34.40 земеделска територия,    с НТП  за селскостопански горски ведомствен път  в собственост на община Несебър; ПИ 51500.35.15 земеделска територия,    с НТП  за селскостопански горски ведомствен път  в собственост на община Несебър ; ПИ 51500.172.33  земеделска територия, с НТП изоставена ливада, в собственост на община Несебър,  ПИ 51500.172.34 земеделска територия, с НТП друг вид земеделска земя в собственост на община Несебър, ПИ 51500.37.12 територия на транспорта, с НТП за местен път  в собственост на община Несебър и   ПИ 51500.172.21 територия на транспорта, с НТП за местен път  в собственост на община Несебър,землището на с.Кошарица :

 ПИ 39164.13.57 с НТП селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър; ПИ 39164.15.6 с НТП селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър; ПИ 39164.15.15  с НТП селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър , ПИ 39164.15.28  с НТП  „дере” в собственост на община Несебър;  ПИ 39164.15.50 с НТП  селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър; ПИ 39164.15.56 с НТП „дере” в собственост на община Несебър, ПИ 39164.15.58 с НТП селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър; ПИ 39164.16.1 с НТП селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър; ПИ 39164.16.4 с НТП „друг вид ливада” в собственост на община Несебър, ПИ 39164.16.7 с НТП селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър, ПИ 39164.16.28  с НТП  „дере” в собственост на община Несебър;  ПИ 39164.16.93 с НТП селскостопански горски ведомствен път в собственост на община Несебър, ПИ 39164.15.88 с НТП „за местен път „в собственост на община Несебър, ПИ 39164.16.3- урбанизирана територия с НТП „за животновъден комплекс” в собственост на „Хермес Груп”ООД. съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 043/19.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване съгласие за процедиране на ПУП-ПРЗ-ПРЗ за УПИ І и УПИ V в кв.1 и пешеходна алея от о.т.47 – о.т.51 по плана на к.к. „Обзор-север“, землището на гр. Обзор, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 459

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1  от ЗУТ,  Общински съвет – Несебър дава съгласие за процедиране  на проект за  изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І  и УПИ V в кв.1 и пешеходна алея от о.т. 47 – о.т. 51 по плана на к.к. „Обзор – Север”, землището на гр. Обзор, община Несебър.

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 044/19.01.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на склад за строителни материали и офиси“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.73.11. по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 460

На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид изложеното в докладната записка, съдържащите се по преписката документи в т.ч. наличието на решение т.8 от протокол №2/23.02.2016год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№53-07-317/20.10.2015 г. от МЗ РЗИ - Бургас и писма: изх.№1695/20.03.2015г. от РИОСВ-гр.Бургас и изх.№95-Е-1215/13.11.2015 г. от „БТК”ЕАД. Общински съвет – Несебър О Д О Б Р Я В А:

 ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на склад за строителни материали и офиси” в поземлен имот с идентификатор 51500.73.11 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу”, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето на кабела е общо 131 м., започва от нов БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава през ПИ 51500.74.74, ПИ 51500.73.20 и ПИ 51500.73.28 и завършва до ново ТЕПО на границата с ПИ 51500.73.11 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу”. Определен е сервитут по 1м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е общо 262кв.м., като 148 кв.м. попадат в ПИ 51500.74.74, 38 кв.м. попадат в ПИ 51500.73.22, 6кв.м. попадат в ПИ 51500.73.20 и 70кв.м. попадат в ПИ 51500.73.28 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу”.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:  Р.  КУЛЕВ

                                                                                                                                                           

 

                                            Технически секретар-Протоколист : Р. Бинчарова