За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ от  ПРОТОКОЛ № 14

17.12.2020 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 685/26.11.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на правен и финансов анализ на „ПФК – Несебър“ АД и избор на нова временна комисия в изпълнение на точка 3 от Решение №1138 /протокол №40 от 05.09.2019 г.
 2. Докладна записка вх.№ 714/07.12.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за „Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър“.
 3. Докладна записка вх.№ 719/09.12.2020 г. от Румен Кулев - председател на общински съвет – Несебър, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г.
 4. Докладна записка вх.№ 715/08.12.2020 г. от Румен Кулев - председател на общински съвет – Несебър, относно приемане на решение за провеждане на местен референдум за обособяване на община с център гр. Обзор, състоящата се от населените места гр.Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница.
 5. Докладна записка вх.№ 658/16.11.2020 г. от Иван Стайков Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър“ за финансиране на Детско – юношеска школа.
 6. Докладна записка вх.№ 694/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1919/11.11.2019 г., относно кандидатстване за безвъзмездно финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.
 7. Докладна записка вх.№ 703/01.12.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № МДР-ИП-01-186/12.10.2020 г. за реализацията на проект ИСУН № BG14MFOP001-4.037-0001 „Организация и провеждане на рибен фестивал „Есенни пасажи 2020“ с цел популяризиране на рибарски район Несебър“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  
 8. Докладна записка вх.№ 720/09.12.2020 г. от Виктор Борисов – изпълняващ длъжността кмет на община Несебър, относно освобождаване от заплащане на такса автогарово обслужване.
 9. Докладна записка вх.№ 659/16.11.2020 г. от Иван Стайков Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките и определяне на годишния размер на такса „Битови отпадъци“ в община Несебър за 2021 г.
 10. Докладна записка вх.№ 724/10.12.2020 г. от Румен Кулев - председател на общински съвет – Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на лица с тежко здравословно състояние.
 11. Докладна записка вх. № 672/23.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на сграда с кадастрален идентификатор 51500.512.8.1, изградена върху УПИ VIII – общ, кв.5 по плана на вилна зона „Зора“, гр. Несебър.
 12. Докладна записка вх. № 683/26.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на имотите-полски пътища, попадащи в масиви за ползване съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2020/2021 г.
 13. Докладна записка вх. № 680/25.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-361 /ПИ 51500.507.107/; УПИ V – 370 /ПИ 51500.507.104/; УПИ VI – 370/ ПИ 51500.507.105/, УПИ  VII – 370 / ПИ 51500.507.106/, в квартал 3802 по плана на к.к „Слънчев бряг – запад“ и ПИ 51500.507.109 по КККР на гр. Несебър.
 14. Докладна записка вх. № 681/25.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ X в кв.8 по плана на гр. Обзор, ПИ с идентификатор № 53045.503.227 и УПИ XIV в кв.8 по плана на гр. Обзор, ПИ с идентификатор № 53045.503.277, чрез изкупуване на идеални части собственост на община Несебър.
 15. Докладна записка вх. № 695/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-23 и УПИ ІV-23 в кв.11 по плана на с. Баня, ПИ с идентификатори № № 02703.501.519; 02703.501.520;  02703.501.521;  02703.501.523 по КК на с. Баня.
 16. Докладна записка вх. № 696/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.141.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ІV-общ. в кв.14 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.
 17. Докладна записка вх. № 701/30.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на мерки за подкрепа на бизнеса и гражданите за справяне с икономическите последици в следствие на пандемичната обстановка в резултат на COVID-19.
 18. Докладна записка вх.№ 609/09.10.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“, в частта му по отношение на УПИ X – 284, ПИ с идентификатор № 51500.506.558 по КК на гр. Несебър, в кв.4301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад“.
 19. Докладна записка вх.№ 610/09.10.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробно устройствен план – план регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг- запад“ в частта му по отношение на УПИ III – 526, идентичен с ПИ с идентификатор № 51500.507.416 по КК на гр.Несебър в кв.1801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад.
 20. Докладна записка вх.№ 661/17.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външен водопровод от границата на регулацията на гр. Обзор до напорен водоем „Обзор“  V=4500 м3“ в поземлен имот с идентификатор № 53045.521.3 по кадастралната карта на гр. Обзор, землище на гр. Обзор.
 21. Предложение вх.№ 662/17.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП–Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Изграждане на 3 бр. кабели 20 кV от Пст „Обзор“ в ПИ 53045.531.943 до ст.№305/5 ЕП Обзор в ПИ 53045.501.345, ТП Център 2 в ПИ 53045.501.346 и ТП Детска градина в ПИ 53045.502.428“ по кадастралната карта на гр. Обзор, землище на гр. Обзор.
 22. Докладна записка вх.№ 668/23.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VII в кв.9 по плана на с. Равда, с идентификатор 61056.502.190 по КК на с. Равда.
 23. Предложение вх.№ 669/23.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.30.2, м. „Юрта-Балкана“, землище гр. Несебър.
 24. Докладна записка вх.№ 670/23.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ V – 83, кв.4 по плана на с. Баня с идентификатори по кадастрална карта 02703.501.534 и 02703.501.535 на с. Баня и имот с идентификатор 02703.501.384 за улица.
 25. Докладна записка вх.№ 674/24.11.2020 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общински гори за 2021 г.
 26. Докладна записка вх.№ 687/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна скица с позиции № 1/2020 г. за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за с. Оризаре.
 27. Докладна записка вх.№ 688/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване за селскостопанска сграда, подобект: Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
 28. Докладна записка вх.№ 689/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда, подобект: Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
 29. Предложение вх.№ 690/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на склад за селскостопанска продукция, подобект: „Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.56.57 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 30. Докладна записка вх.№ 691/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 51500.34.41 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Чаирите“, община Несебър, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.
 31. Предложение вх.№ 697/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно предложение за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на с. Гюльовца в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор № 18469.501.360 по кадастралната карта на с. Гюльовца и обособяване на нов УПИ І-360 в нов квартал 31А.
 32. Докладна вх.№ 707/02.12.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на Община Несебър, относно съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-374 в кв.61 по плана на гр. Несебър, с идентификатор № 51500.502.160 по КК на гр. Несебър

33.Докладна вх.№ 723/10.12.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър, относно предварително съгласие по чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка до поземлен имот с идентификатор № 00271.2.210 по кадастралната карта на с. Александрово, община Поморие.

34.Докладна записка вх.№ 731/15.12.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, относно предложение за приемане на инвестициите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас за 2020 г.

35.Докладна записка вх.№ 734/15.12.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно даване съгласие на „Медицински център Д-р Димитър Пеев“ ЕООД за кандидатстване на кредит за преодоляване на икономическите  последствия от пандемията COVID-19.

36.Докладна записка вх.№ 733/15.12.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: Външен водопровод от помпена станция „Приселци“ до регулационна граница на гр. Обзор.“ в землище на с. Приселци и землище на гр. Обзор.”, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

37.Докладна записка вх.№ 735/16.12.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър за финансиране по проект „Красива България“ – Кампания 2021 на Министерството на труда и социалната политика с проект за благоустрояване на дворното пространство на детска градина „Яна Лъскова“ – гр. Несебър.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 685/26.11.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на правен и финансов анализ на „ПФК – Несебър“ АД и избор на нова временна комисия в изпълнение на точка 3 от Решение № 1138/протокол № 40 от 05.09.2019 г.

Общинският съвет с 9 гл. „за“, 3 гл. „против“ и 8 гл. „въздържали се“ от гласували 20 общински съветници бе прието следното решение

РЕШЕНИЕ № 278   

            Поради недостигане на необходимото мнозиство  съгласно изискването на чл.27 ал.4 от ЗМСМА, не  се приема  решението,   предложено  с   Докладна записка вх.№ 685/26.11.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на правен и финансов анализ на „ПФК – Несебър“ АД  и избор на нова временна комисия в изпълнение на точка 3 от Решение № 1138/протокол № 40 от 05.09.2019 г.

 

По т.ВТОРА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 714/07.12.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за „Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър“.

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 5 гл. «въздържали се от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 279

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър, неразделна част от настоящото решение в която са отразени  приетите изменения.

Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Несебър

 

По т.ТРЕТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 719/09.12.2020 г. от Румен Кулев - председател на общински съвет – Несебър, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 280

            На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.28а от ЗМСМА, Приема  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019 – 2023 г., както следва:

§1. Създава се нова глава  ТРИНАДЕСЕТА, както следва:

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

Условия и ред за свикване и провеждане на заседание на Общинския съвет и постоянните му комисии от разстояние /онлайн/ или неприсъствено

            Чл.91 /1/ При обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината, или част от нея и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние /чрез онлайн връзка/  или неприсъствено.

           /2/ Председателят на Общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии и на сесия от разстояние при спазване на изискванията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видео конферентна връзка чрез технически средства, които позволяват използване на защитена комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, която връзка отговаря на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантира участието, идентифицирането и възможност за участие в гласуването на всеки общински съветник.

           /3/ За заседанията по ал. 2 се изготвя видеозапис върху електронен носител. За всяко проведено заседание от разстояние се съставя писмен протокол, към който се прилага видеозаписа. Председателят на общинския съвет свиква заседанията, обявява начина на провеждането им и гласуването в съответствие с техническата характеристика на програмния продукт, който се използва за провеждането на заседанията от разстояние.

            Чл.92 /1/При липсата на техническа възможност за провеждане на заседания от разстояние /онлайн/, заседанията на  Общинския съвет и на неговите комисии могат да се провеждат неприсъствено.

           /2/ За насроченото неприсъствено заседание на Общинския съвет, общинските съветници се уведомяват по реда на чл.28 ал.4, като в поканата се отбелязва начина на провеждането на заседанието /присъствено/, от разстояние /онлайн/, или /неприсъствено/. При обявено неприсъствено заседание и срока за предоставяне на формулярите за гласуване.

           Чл.93 /1/ При обявено неприсъствено заседание, общинските съветници получават на посочен от тях електронен адрес материалите на заседанието, проект  за дневен ред и формуляр за неприсъствено гласуване, съгласно приложения образец 1.

                        /2/ Материалите за неприсъственото заседание, ведно с формулярите за гласуване могат да бъдат получени от общинските съветници и на хартиен носител  при заявено от тях желание .

                        /3/ Гласуването при неприсъствено заседание се осъществява лично от всеки общински съветник, чрез саморъчно  отбелязване във формуляра за гласуване, начина на гласуване по представения проект за решение на съответната точка от дневният ред /„за“, „против“, „въздържал“/ и полагане на подпис, удостоверяващ начина на гласуване.

                        /4/ Формуляра от неприсъствено гласуване се представя от всеки общински съветник  в звеното по чл.29а от ЗМСМА  и/или се изпраща по електронен път до края на деня, в който е обявено провеждането на неприсъственото заседание.

                        /5/ За целите на ЗМСМА и Правилника се счита, че общинският съветник е присъствал на заседанието, ако е представил попълнен формуляр, по реда и в срока посочен  в  ал.4, с отразено гласуване по въпросите, включени в дневния ред,

                        /6/ Въз основа на формулярите за неприсъствено гласуване, се отчита резултата от гласуването, приемането, респ. неприемането на предложения проект за решение, който се  отразява в протокола на заседанието по всяка точка от дневния ред.

                         /7/ Когато закона изисква решението да бъде прието поименно, въз основа на формулярите за неприсъствено гласуване се съставя поименен списък на гласувалите общински съветници, съгласно приложения образец 2, в който председателят на Общинския съвет удостоверява поименно вотът на неприсъственото гласуване.

                         /8/ Решенията, приети на неприсъственото заседание се обявяват на интернет страницата на Общинския съвет.

            Чл.94  /1/ Решение за  неприсъствено заседание на постоянните комисии се взема от председателя на Общинския съвет, съгласувано с председателите на постоянните комисии.

                         /2/ За насрочените неприсъствени заседания на постоянните комисии, общинските съветници се уведомяват по реда на чл.23 ал.1 от правилника.

            Чл.95 /1/ При обявено неприсъствено заседание на постоянните комисии, общинските съветници получават на посочен от тях електронен адрес материалите за заседанието и формуляр за становища, съгласно приложения образец 3. Матералите могат да бъдат предоставени и на хартиен  носител, при заявено от тях желание. 

                        /2/ Формуляра за становищата на постоянните  комисии се представя от всеки общински съветник, член на съответната постоянна комисия, в звеното по чл.29а от ЗМСМА и/или се изпраща по електронен път до края на деня, в който е обявено провеждането на неприсъственото заседание на комисията.

                       /3/ Всички постъпили формуляри по ал.2 се изпращат на председателя на съответната комисия, който в срок до три дни преди провеждането на насроченото неприсъствено заседание на Общинския съвет съставя протокол, в който описва взетите решения на комисията, дадените становища и предложения и го представя в звеното по чл.29а от ЗМСМА  и/или го изпраща по електронен път.

                    /4/ За целите на ЗМСМА   и   Правилника се счита, че всеки общински съветник е взел участие в заседанието на комисията, ако е представил формуляр по реда на ал.2, със становище по точките в дневния ред, в указания от председателя на комисията срок.

§2. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 5, както следва:

            Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Несебър и взаимодействието му с общинската администрация  мандат 2019 – 2023 г., приет с решение №280/17.12.20202г., влиза в сила от деня на приемането му.  

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 715/08.12.2020 г. от Румен Кулев - председател на общински съвет – Несебър, относно приемане на решение за провеждане на местен референдум за обособяване на община с център гр. Обзор, състоящата се от населените места гр.Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница

Общинският съвет с 6 гл. „за”, 4 гл. «против» и 10 гл. «въздържали се»  от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 281

Поради непостигане на необходимото мнозинство по чл.27 ал.4  от ЗМСМА, не приема  решение  по  докладна записка вх.№ 715/08.12.2020 г. от Румен Кулев - председател на общински съвет – Несебър, относно определяне  на  датата  за провеждане на местен референдум за обособяване на община с център гр. Обзор, състоящата се от населените места гр.Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница и приложената план сметка  и  образци на книжа от №1 до №31 .   

           

По т. ПЕТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 658/16.11.2020 г. от Иван Стайков Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър“ за финансиране на Детско – юношеска школа.

Общинският съвет   с 9 гл. „за“, 4 гл. „против“ и 6 гл. „въздържали се“ от гласували 19 общински съветници,  прие прието следното  

РЕШЕНИЕ № 282

Поради непостигане на необходимят броя гласове по смисъла на чл.27 ал.4 от ЗМСМА, не  приема   решение   по  докладната записка Докладна записка вх.№ 658/16.11.2020 г. от Иван Стайков Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър“ за финансиране на Детско – юношеска школа.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ШЕСТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 694/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, съгласно заповед № 1919/11.11.2019 г., относно кандидатстване за безвъзмездно финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 283

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 1. Общински съвет - Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства за финансиране от ПУДООС на проект „Изграждане на водопроводна мрежа на с. Оризаре, Община Несебър – І етап“.
 2. Общински съвет - Несебър дава съгласие при одобрение на проекта Община Несебър да финансира заемообразно дейностите до възстановяване на средствата от ПУДООС и да осигури необходимото съфинансиране на проекта със собствени средства.
 3. Предвид кратките срокове за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. СЕДМА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 703/01.12.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, относно изпълнение на Административен договор № МДР-ИП-01-186/12.10.2020 г. за реализацията на проект ИСУН № BG14MFOP001-4.037-0001 „Организация и провеждане на рибен фестивал „Есенни пасажи 2020“ с цел популяризиране на рибарски район Несебър“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 284

            На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общинския съвет-Несебър упълномощава  кмета  на  Община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна  агенция в размер до  86 514,12 лв. (осемдесет и шест хиляди петстотин и четиринадесет лева и 12 стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-186/12.10.2020 г., финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. за проект ИСУН № BG14MFOP001-4.037-0001 „Организация и провеждане на рибен фестивал „Есенни пасажи 2020“ с цел популяризиране на рибарски район Несебър“, сключен между Община Несебър, Министерство на земеделието, храните и горите – УО на ПМДР и МИРГ Несебър - Месемврия, със срок на предявяване до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/дейностите, определен в Договор № МДР-ИП-01-186/12.10.2020 г.

 1. Общинският съвет упълномощава кмета на Община Несебър да подпише  Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер до 17 302,82 лв. (седемнадесет хиляди триста и два лева и 82 стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявените за финансиране разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-186/12.10.2020 г., финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. за проект ИСУН №  BG14MFOP001-4.037-0001 „Организация и провеждане на рибен фестивал „Есенни пасажи 2020“ с цел популяризиране на рибарски район Несебър“, сключен между Община Несебър, Министерство на земеделието, храните и горите – УО на ПМДР и МИРГ Несебър - Месемврия, със срок на предявяване до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/дейностите, определен в Договор № МДР-ИП-01-186/12.10.2020 г.
 2. Предвид кратките срокове за извършване на разплащания, заложени в договорите на изпълнителите по проекта, на основание чл. 60 от АПК,  допуска предварително изпълнение на Решението.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 720/09.12.2020 г. от Виктор Борисов – изпълняващ длъжността кмет на община Несебър, относно освобождаване от заплащане на такса автогарово обслужване.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 285

           На основание чл. 21, ал. 1, т.7 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър освобождава от заплащане на такса за автогарово обслужване, включващо преминаване, престой и заверка на пътен лист при всяко тръгване на автобусите,  „ДИ ЕС БУС” ЕООД, ЕИК 201699295, за периода от 14.06.2020 г. до 31.04.2021 г., включително, за всички курсове, извършени по всички автобусни линии,  по които дружеството е превозвач.

     / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 659/16.11.2020 г. от Иван Стайков Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките и определяне на годишния размер на такса „Битови отпадъци“ в община Несебър за 2021 г.

Общинският съвет с 15 гл. „за”, 2 гл. «против» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 286

На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър  не   одобрява представените с докладната записка план-сметки за дейност „Чистота“ за 2021 г.

            Не  приема представения нов размер за такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и юридически лица  и  размера  на годишна такса за 1 куб. м. отпадък. отпадъци“ в община Несебър за 2021 г.

          / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

           

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 724/10.12.2020 г. от Румен Кулев - председател на общински съвет – Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на лица с тежко здравословно състояние.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 287

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на следните лица:

ЕГН: 5811270541 Стою Георгиев Костадинов – 400 лв.

ЕГН: 7707280642 Здравко Николов Колев – 300 лв.

ЕГН: 5710010612 Желка Стойкова Вълчева  - 200 лв.

ЕГН: 9111060491 Надежда Емануилова Пехливанова – 200 лв.

ЕГН: 4604230720 Диню Митев Динев – 300 лв.

ЕГН: 6004095350 Цветанка Димитрова Йорданова 200 лв.

ЕГН: 5303110470 Васка Димова Славова – 200 лв.

ЕГН: 6612180920 Кирил Николаев Николов – 200 лв.

            Средствата в общ размер на 2 000 лв., да бъдат осигурени от бюджета на община Несебър.

На основание чл.60 от АПК, предвид необходимостта от еднократна финансова помощ на лицата, чието здравословно състояние е тежко и средствата са им необходими за незабавно лечение, допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ЕДИНАДЕСЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 672/23.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на сграда с кадастрален идентификатор 51500.512.8.1, изградена върху УПИ VIII – общ, кв.5 по плана на вилна зона „Зора“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 8 гл. „за” и 10 гл. «въздържали се» от гласували 18 общински съветници, прие следното   

РЕШЕНИЕ № 288

           Поради непостигане на необходимото мнозинство , по чл.27 ал.4 от ЗМСМА, не приема  решение  по Докладна записка вх. № 672/23.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на сграда с кадастрален идентификатор 51500.512.8.1, изградена върху УПИ VIII – общ, кв.5 по плана на вилна зона „Зора“, гр. Несебър.

         / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 683/26.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на имотите-полски пътища, попадащи в масиви за ползване съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2020/2021 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 289

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и писмо с наш вх.№Н5-ОС-774/27.10.2020г. на Директорът на Областна дирекция “Земеделие“ Бургас, Общински съвет – Несебър дава съгласие имотите-полски пътища, които попадат в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения включени в Заповедите на директора на  ОДЗ-Бургас да бъдат предоставени под наем на съответния ползвател на масива за стопанската 2020/2021 година, с площ и  индивидуализация, посочени в приложение № 1, неразделна част от настоящото решение, и при годишна наемна цена, както следва:

по ред

Землище

Средна вноска лв./дка

1

Баня

35.00

2

Гюльовца

38.00

3

Емона

35.00

4

Козница

35.00

5

Кошарица

35.00

6

Несебър

35.00

7

Обзор

35.00

8

Оризаре

35.00

9

Паницово

35.00

10

Приселци

35.00

11

Равда

35.00

12

Раковсково

35.00

13

Свети Влас

35.00

14

Тънково

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички последващи действия и сключване на договори за наем на имотите-полски пътища при условията по т.1 от настоящото решение. 

          3. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2020 г., като в раздел ІІІ точка Г подточка Г3: „Имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, които могат да бъдат предоставени под наем на съответния ползвател“ се допълва с имотите посочени в Приложение №1.

         4. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Несебър, в частност на ползватели на масиви земеделски имоти и с цел спазване на законовите срокове, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.“

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

Приложение №1

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 680/25.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-361 /ПИ 51500.507.107/; УПИ V – 370 /ПИ 51500.507.104/; УПИ VI – 370/ ПИ 51500.507.105/, УПИ  VII – 370 / ПИ 51500.507.106/, в квартал 3802 по плана на к.к „Слънчев бряг – запад“ и ПИ 51500.507.109 по КККР на гр. Несебър.

Общински съвет с 12 гл. „за“, 5 гл. „против“ и 3 гл. „въздържали се“ от гласувал 20 общински съветници  прие следното

                               РЕШЕНИЕ № 290

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА

1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2020 г, като раздел III, буква В, т. II – Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ се допълва със следния недвижим имот, а именно: 204 кв.м. реално обособени части от ПИ 51500.507.109 по КККР на гр. Несебър, които ведно с УПИ II-361 /ПИ с идентификатор № .51500.507.107/; УПИ V-370 / ПИ с идентификатор № 51500.507.104/; УПИ VI-370 /ПИ с идентификатор № 51500.507.105/, УПИ VII-370 /ПИ с идентификатор № 51500.507.106/, в квартал 3802 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад образуват нов УПИ II-697 в кв.3802 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, който се урегулира на площ от 2934 кв.м. и съгласно Скица – проект №15-1077577/26.11.2019г. на СГКК-Бургас е с проектен идентификатор 51500.507.697.

2. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи  с „Елт Ком“ ЕООД, ЕИК 102175501, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, ул. „Търговска“ №11 и управител Елиян Михайлов Тодоров, предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху 204 кв.м. реално обособени части от ПИ 51500.507.109 по КККР на гр. Несебър, представляващи улично пространство, публична общинска собственост, които ведно с УПИ II-361 /ПИ с идентификатор № 51500.507.107/; УПИ V-370 / ПИ с идентификатор №  51500.507.104/; УПИ VI-370 /ПИ с идентификатор №  51500.507.105/, УПИ VII-370 /ПИ с идентификатор № 51500.507.106/, в квартал 3802 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад образуват нов УПИ II-697 в кв.3802 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, който се урегулира на площ от 2934 кв.м. съгласно представения проект за изменение на ПУП-ПРЗ, и който съгласно Скица – проект №15-1077577/26.11.2019 г. на СГКК-Бургас е с проектен идентификатор 51500.507.697.

3. Определя пазарна цена на 204 кв.м. реално обособени части от ПИ 51500.507.109 по КККР на гр. Несебър, въз основа на приложената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, в размер на 39 774 лв. /тридесет и девет хиляди седемстотин седемдесет и четири  лева/ без ДДС.

4. Окончателният договор за прехвърляне на собственост да се сключи след влизане в сила на Решение на Общински съвет за одобрение на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-361 /ПИ с идентификатор № 51500.507.107/; УПИ V-370 / ПИ с идентификатор № 51500.507.104/; УПИ VI-370 /ПИ с идентификатор №  51500.507.105/, УПИ VII-370 /ПИ с идентификатор № 51500.507.106/, в квартал 3802 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад и ПИ с идентификатор № 51500.507.109 по КККР на гр. Несебър, след влизане в сила на Решение на ОС-Несебър за обявяване от публична в частна собственост на 204 кв.м. реално обособени части от ПИ 51500.507.109 по КККР на гр. Несебър и съставяне на АчОС на 204 кв.м. реално обособени части от ПИ 51500.507.109 по КККР на гр. Несебър.

5.Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.3 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цената на имота е по-висока от определената в т.3, окончателния договор да се сключи по по-високата измежду двете.

6. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.

     / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 681/25.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ X в кв.8 по плана на гр. Обзор, ПИ с идентификатор № 53045.503.227 и УПИ XIV в кв.8 по плана на гр. Обзор, ПИ с идентификатор № 53045.503.277, чрез изкупуване на идеални части собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за”, 1 гл. «против» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 291

     На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА,

1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2020 г., като раздел III, буква В, т. II – Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост се допълва със следните недвижими имоти, а именно: 1508/6866 кв.м. ид.ч. от УПИ X-1167,1175 в кв.8 по плана на гр. Обзор, ПИ с идентификатор № 53045.503.227 по КККР на гр. Обзор и 176/973 кв.м. ид.ч. от УПИ XIV в кв.8 по плана на гр. Обзор, ПИ с идентификатор 53045.503.277 по КККР на гр.Обзор.

2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър  да се продадат собствените на Община Несебър  1508/6866 кв.м. ид.ч. от УПИ X-1167,1175 в кв.8 по плана на гр. Обзор, ПИ с идентификатор № 53045.503.227 по КККР на гр.Обзор, АчОС №2520/30.10.2006г., АчОС №5913/18.02.2015г. за сумата от 291 038 лв. /двеста деветдесет и една хиляди и тридесет и осем лева/ без ДДС и 176/973 кв.м. ид.ч. от УПИ XIV в кв.8 по плана на гр. Обзор, ПИ с идентификатор № 53045.503.277 по КККР на гр.Обзор,  АчОС №2524/30.10.2006 г., АчОС №5912/18.02.2015г. за сумата от 31 053 лв. /тридесет и една хиляди и петдесет и три лева/ без ДДС на „Марина Сандс“ ООД, ЕИК 202447913, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, ул. „Търговска“ № 11, представлявано от Красимир Аврамов, в качеството му на съсобственик на имотите.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 695/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-23 и УПИ ІV-23 в кв.11 по плана на с. Баня, ПИ с идентификатори № № 02703.501.519; 02703.501.520;  02703.501.521;  02703.501.523 по КК на с. Баня.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 292

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА

Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2020 г, като:

Раздел III, буква В, т. II – Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ се допълва със следните недвижими имоти, а именно:

- 5 кв.м. реално обособени части от улица с ид. 02703.501.413, по КК на с.Баня, които съгласно ПУП-ПРЗ се придават към новообразуван УПИ III-519 в кв.11 по плана на с.Баня.

-19 кв.м. реално обособени части от улици с идентификатор № 02703.501.380 и идентификатор № 02703.501.413, по КК на с. Баня, които съгласно ПУП-ПРЗ се придават към новообразуван УПИ IX-521 в кв.11 по плана на с. Баня.

- 3 кв.м. реално обособени части от улица с идентификатор № 02703.501.380 по КК на с.Баня, които съгласно ПУП-ПРЗ се придават към новообразуван УПИ X-523 в кв.11 по плана на с.Баня.

Раздел IV, буква А „Имоти, които община Несебър има намерение да придобие ….“ се допълва с:

-1 кв.м. реално обособени части от бивш УПИ III-23 в кв.11 по плана на с. Баня, които съгласно ПУП-ПРЗ се придават към улица с идентификатор № 02703.501.413 по КК на с. Баня 

-32 кв.м. реално обособени части от бивш УПИ IV-23 в кв.11 по плана на с. Баня, които съгласно ПУП-ПРЗ се придават към улица с идентификатор № 02703.501.413 по КК на с.Баня 

2. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл.39, ал.1 и следващи от НРПУРОИ, Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ със собствениците на имотите предмет на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ III-23 и УПИ IV-23 в квартал 11 по плана на с. Баня, с който:

2.1. Община Несебър да прехвърли на Дойка Георгиева Щерева, ЕГН540605ХХХХ, Димитринка Георгиева Зайкова, ЕГН 720811ХХХХ и  Марийка Георгиева Щерева, ЕГН 751104ХХХХ, при квоти съответстващи на квотите им на съсобственост, правото на собственост върху 5 кв.м. реално обособени части от улица с идентификатор № 02703.501.413, по КК на с. Баня, които съгласно проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се придават към новообразуван УПИ III-519 в кв.11 по плана на с. Баня, както и правото на собственост върху 3 кв.м. реално обособени части от улица с идентификатор № 02703.501.380 по КК на с. Баня, които съгласно проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се придават към новообразуван УПИ X-523 в кв.11 по плана на с. Баня на собствениците, а те от своя страна да прехвърлят на Община Несебър собствеността върху 1 кв.м. реално обособена част от бивш УПИ III-23 в кв.11 по плана на с. Баня и 24/32 кв.м реално обособени части от бивш УПИ ІV-23, които съгласно проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се придават към улица с идентификатор № 02703.501.413 по КК на с. Баня.

2.2 Община Несебър да прехвърли на Маргарита Димитрова Чолакова, ЕГН 561107ХХХХ правото на собственост върху 19 кв.м. реално обособени части от улици с идентификатор № 02703.501.380 и идентификатор № 02703.501.413, по КК на с. Баня, които съгласно проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се придават към новообразуван УПИ IX-521 в кв.11 по плана на с. Баня, а тя от своя страна да прехвърли собствените си  8/32 кв.м реално обособени части от бивш УПИ ІV-23, които се придават  към улица с идентификатор № 02703.501.413 по КК на с. Баня.

3. Определя пазарните цени на имотите предмет на договора по чл.15, ал.3 от ЗУТ, както следва:

- 5 кв.м. реално обособени части от улица с идентификатор № 02703.501.413  - пазарна цена в размер на 255,85 лв. /двеста петдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки/ без ДДС.

- 1 кв.м. реално обособени части от бивш УПИ III-23 в кв.11 по плана на с. Баня  - пазарна цена в размер на 51,17 лв. /петдесет и един лева и седемнадесет стотинки/ без ДДС.

- 32 кв.м. реално обособени части от бивш УПИ IV-23 в кв.11 по плана на с.Баня – пазарна цена  в размер на 1330,42 лв. /хиляда триста и тридесет лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС.

- 19 кв.м. реално обособени части от улици с ид. 02703.501.380 и идентификатор № 02703.501.413- пазарна цена в размер на 972,23 лв. /деветстотин седемдесет и два лева и двадесет и три стотинки/ без ДДС.

- 3 кв.м. реално обособени части от улица с ид. 02703.501.380 - пазарна цена в размер на 153,51 лв. /сто петдесет и три лева и петдесет и една стотинки/ без ДДС, въз основа на приложената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

4. Окончателният договор за прехвърляне на собственост да се сключи след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ III-23 и УПИ IV-23 в квартал 11 по плана на с. Баня, след влизане в сила на Решение на Общински съвет за промяна от публична в частна общинска собственост на 5 кв.м. реално обособени части от улица с идентификатор № 02703.501.413, по КК на с. Баня, които съгласно проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се придават към новообразуван УПИ III-519 в кв.11 по плана на с. Баня, 3 кв.м. реално обособени части от улица с идентификатор № 02703.501.380 по КК на с.Баня, които се придават към новообразуван УПИ X-523 в кв.11 по плана на с. Баня, 19 кв.м. реално обособени части от улици с идентификатор № 02703.501.380 и идентификатор № 02703.501.413, по КК на с. Баня, които се придават към новообразуван УПИ IX-521 в кв.11 по плана на с. Баня и съставяне на актове за частна общинска собственост.

5. Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка  послужила за определяне на цените по т.3 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цените на имотите са по-високи от определените в т.3, окончателния договор да се сключи по по-високите измежду тях досежно продаваните от Общината имоти.

6. Утвърждава предложеният проект за предварителен договор.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 696/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.141.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ІV-общ. в кв.14 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 293

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12  от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2020г., като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.141 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІV-общ., кв.14 по плана на ж.к. “Черно море“, гр. Несебър, АОС № 5657/13.03.2012 г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на Общински съвет - Несебър, да бъде учредено от кмета на Общината право на строеж на Светозар Кънев Кънев, ЕГН 7506020900, с адрес: гр. Несебър, ул. “Хан Крум“ № 35 и Стамо Калчев Стоянов ЕГН 6304240547, с адрес: гр. Несебър, ул. “Еделвайс“ № 1, за надстрояване на собствената им жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.141.1 по КК на гр. Несебър,  изградена в УПИ ІV-общ, кв.14 по плана на ж.к. «Черно море», гр. Несебър (АОС №5657/13.03.2012 г.), въз основа на което и съгласно идеен проект, съгласуван на 07.10.2020 г., ще се изгради надстройка с трети етаж на кота +5,56 с обща застроена площ 115,13 кв.м. и четвърти етаж на кота + 8,34 с обща застроена площ 108,32 кв.м., като площта на сградата ще се увеличи с 223,45 кв.м и Общата бруто РЗП ще се промени на 460,15 кв.м.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер 40 040 лв./четиридесет хиляди и четиридесет лева/ без ДДС.”

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 701/30.11.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно приемане на мерки за подкрепа на бизнеса и гражданите за справяне с икономическите последици в следствие на пандемичната обстановка в резултат на COVID-19.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 294

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20а от ЗЗД и чл.14, ал.8 от ЗОС, във връзка с разпространението на вируса COVID-19 и обявената извънредна епидемична обстановка в страната и с оглед облекчаване на физическите и юридическите лица, контрагенти на Община Несебър, засегнати от създалата се икономическа криза, Общински съвет – Несебър  приема следните мерки:

                 1.Да се освободят от заплащане на наемната цена за месец декември 2020 г. наемателите на общински помещения за нежилищни нужди, които функционират целогодишно, но в изпълнение на Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването  са преустановили дейността си в тях, а именно:

                 - Едноетажна сграда - „Кафене“ с идентификатор 51500.502.879.1 по КК на гр. Несебър, АчОС № 6563/12.03.2019 г.;

                 - „Кафе" - на партерен етаж от общинска сграда Многофункционална обществена сграда “Културен център" с идентификатор 51500.502.149.11 по КК на гр. Несебър, АчОС № 6549/26.09.2018 г.;

                 - ”Кафе - Сладкарница” с идентификатор 53822.502.505.1.4 по КК на с. Оризаре, АОС № 6500/23.10.2017 г.;

                  - „Кафе“, находящо се на първи етаж от общинска сграда „Автогара“ с идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр. Обзор, АчОС № 2993/07.05.2009 г.;

                 - Обект № 3, – ЗОХ,  находящо се в Базар „Пристанище” - стара част, в имот с идентификатор № 51500.501.451 по КК на гр. Несебър - стара част, АОС № 6634/02.06.2020 г.;

                 - Зала за фитнес, с идентификатор 51500.502.429.7.1 по КК на гр. Несебър, ул. “Любен Каравелов“ №1, АОС № 6416/06.07.2016 г.;

                 - Тренировъчна зала за бойни спортове, с идентификатор 51500.502.429.7.2 по КК на гр. Несебър, ул. “Любен Каравелов“ №1, АОС 6417/06.07.2016 г.;

                 - Тренировъчна зала по спортна стрелба, находяща се в подземен етаж от сграда с идентификатор № 51500.502.429.6 по КК на гр.Несебър, ул.“Любен Каравелов“ № 3,АОС № 622/04.10.1999 г.;

                 - Зала №2 за спортни танци, находяща се  на втори етаж от сграда с идентификатор № 51500.501.408.1 по КК на гр.Несебър – стара част, в бившия Търговски център „Сочи”, АОС № 944/02.02.2001 г.;

                 2. Да се освободят от заплащане на наемната цена наемателите на общински помещения за нежилищни нужди, които функционират целогодишно, но поради необходимостта от прилагане на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-675/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването или други административни актове са преустановили дейността си в тях. Освобождаването от заплащане на наемната цена е за периода, през който обектите не функционират, но за не повече от 4/четири/ месеца, считано от 01.01.2021 г. Наемателите, желаещи да се възползват от тази мярка, следва да подадат лично или чрез упълномощено от тях лице, заявление-декларация по образец в общинската администрация в срок до 15.01.202 1г. с посочване на периода, през който няма да функционират – Приложение № 1 към настоящото решение.

3. Да се намали с 50% размера на наемната цена за периода от 01.01.2021 г. до 30.04.2021 г. за предоставените под наем жилищни помещения - общинска собственост, както и за предоставените нежилищни сгради и помещения в тях - общинска собственост, чиито наематели не са се възползвали от мярката по т.2.

По мярката по т.3 нямат право да се възползват наемателите на общински нежилищни имоти, които заплащат годишна наемна цена и за които наемната цена за периода до 30.04.2021 г. вече е намалена с 50% в изпълнение на решения № 174 от Протокол № 7/23.06.2020 г. и  № 214 от Протокол № 8/12.08.2020 г.  на Общински съвет - Несебър.

                 4. Да не се начисляват лихви за просрочие за дължимите наемни цени за всички наематели, ползватели или арендатори на общински жилищни и нежилищни  имоти, считано от 01.01.2021 г. до 30.04.2021 г., както и да не се предприемат действия по прекратяването на договорите, поради неплащане на наемната цена в договорените срокове до 31.07.2021 г., като в това число не влизат неплатените в срок задължения към 13.03.2020 г., за които  продължават да се начисляват лихви.

                5. С оглед защита на обществените интереси на основание чл.60, ал.1 от АПК  допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 609/09.10.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“, в частта му по отношение на УПИ X – 284, ПИ с идентификатор № 51500.506.558 по КК на гр. Несебър, в кв.4301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници,  прие следното

РЕШЕНИЕ № 295

На основание чл.129, ал.1, IІ изр. от ЗУТ,  във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет –  Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ Х-284, поземлен имот с идентификатор № 51500.506.558 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който се променя отреждането на имота от „За курортно строителство“ в „За жилищно строителство“, въвежда се устройствена зона „Жс“ и се установяват следните устройствени показатели за УПИ Х-284 /ПИ 51500.506.558/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 610/09.10.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробно устройствен план – план регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг- запад“ в частта му по отношение на УПИ III – 526, идентичен с ПИ с идентификатор № 51500.507.416 по КК на гр.Несебър в кв.1801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 296

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет –  Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ III-526, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.416 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект УПИ III-526 /ПИ 51500.507.416/ с площ 3566 кв.м. се разделя на новообразувани УПИ III-698 с площ 1783 кв.м. и УПИ ХI-699 с площ 1783 кв.м., с режим на свързано застрояване между двата новообразувани имота, отреждане на имотите „За жилищно строителство и трафопост“, въвеждане на устройствена зона „Жс“ и установяване на следните устройствени показатели за новообразуваните УПИ III-698 и УПИ ХI-699: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 661/17.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външен водопровод от границата на регулацията на гр. Обзор до напорен водоем „Обзор“  V=4500 м3“ в поземлен имот с идентификатор № 53045.521.3 по кадастралната карта на гр. Обзор, землище на гр. Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 297

На основание правомощията си по чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър О Д О Б Р Я В А ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект Външен водопровод от границата на регулацията на гр. Обзор до напорен водоем „Обзор“ V=4500м3” в поземлен имот с идентификатор № 53045.521.3 по кадастралната карта на гр. Обзор, землище на гр. Обзор. приложения проект предвижда изграждане на водопровод с проектна дължина 728 м. Трасето попада в следните имоти: ПИ 53045.139.6 с площ 4014 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.139.21 с площ 144307 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна държавна собственост, ПИ 53045.140.1 с площ 86105 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, общинска собственост, ПИ 53045.140.544 с площ 6123 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.521.4 с площ 942 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, общинска собственост, ПИ 53045.521.188 с площ 1336 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.521.517 с площ 4797 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, частна собственост, ПИ 53045.522.413 с площ 1505 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Изоставени територии за трайни насаждения“, частна собственост, ПИ 53045.522.426 с площ 776 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Изоставени територии за трайни насаждения“, частна собственост, ПИ 53045.522.427 с площ 1071 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Индивидуално застрояване“, частна собственост, ПИ 53045.522.430 с площ 1872 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 53045.522.431 с площ 1042 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 53045.531.2 с площ 73 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.531.3 с площ 982 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.531.8 с площ 423 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, общинска собственост, ПИ 53045.531.28 с площ 5483 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.531.30 с площ 1056 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Добив на полезни изкопаеми“ и начин на трайно ползване „Територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения“, частна държавна собственост, ПИ 53045.531.439 с площ 244 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, общинска собственост, ПИ 53045.531.507 с площ 5726 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, общинска собственост, ПИ 53045.531.530 с площ 1566 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост и ПИ 53045.531.843 с площ 973 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост в земеделска и урбанизирана територия.

Възниква сервитут с широчина по 3м. от двете страни по оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 3652 кв.м., в земеделска и урбанизирана територия в следните имоти: 39 кв.м. в ПИ 53045.139.6, 270 кв.м. в ПИ 53045.139.21, 35 кв.м. в ПИ 53045.140.1, 44 кв.м. в ПИ 53045.140.544, 178 кв.м. в ПИ 53045.521.4, 254 кв.м. в ПИ 53045.521.188, 310 кв.м. в ПИ 53045.521.517, 6 кв.м. в ПИ 53045.522.413, 40 кв.м. в ПИ 53045.522.426, 51 кв.м. в ПИ 53045.522.427, 133 кв.м. в ПИ 53045.522.430, 91 кв.м. в ПИ 53045.522.431, 23 кв.м. в ПИ 53045.531.2, 93 кв.м. в ПИ 53045.531.3, 93 кв.м. в ПИ 53045.531.3, 10 кв.м. в ПИ 53045.531.8, 321 кв.м. в ПИ 53045.531.28, 159 кв.м. в ПИ 53045.531.30, 74 кв.м. в ПИ 53045.531.439, 509 кв.м. в ПИ 53045.531.507, 896 кв.м. в ПИ 53045.531.530 , 116 кв.м.  и в ПИ 53045.531.843 ,  843кв в земеделска и урбанизирана територия.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Предложение вх.№ 662/17.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП–Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Изграждане на 3 бр. кабели 20 кV от Пст „Обзор“ в ПИ 53045.531.943 до ст.№305/5 ЕП Обзор в ПИ 53045.501.345, ТП Център 2 в ПИ 53045.501.346 и ТП Детска градина в ПИ 53045.502.428“ по кадастралната карта на гр. Обзор, землище на гр. Обзор.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 298

1.На основание чл.124а, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.1 и т. 8 и т.11 от ЗМСМА,  Общински съвет – Несебър, като съобрази мотивите, изложени в предложението на заместник кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  за обект „Изграждане на 3 бр.кабели 20kV от Пст „Обзор” в ПИ 53045.531.943 до ст.№305/5 ЕП Обзор в ПИ 53045.501.345, ТП Център 2 в ПИ 53045.501.346 и ТП Детска градина в ПИ 53045.502.428” по кадастралната карта на гр. Обзор, землище на гр. Обзор. В частта му по отношение на ПИ 53045.531.6 с площ от 2473 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно ползване „Пасище”, публична  общинска собственост и  в ПИ 53045.531.507 с площ 5725 кв.м., с начин на предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя” , публична общинска собственост. Тази част от трасето попадащо в земеделска територия е предмет на заданието за изработване на ПУП-ПП за обекта .  Дължината на трасето на кабелите в земеделска територия ще бъде 80.03м. като 55.45 попадат в ПИ 53045.531.6 и 24.58м. в ПИ 53045.531.507 по кадастрална карта на гр. Обзор , община Несебър.  Определя се сервитутна граница 0.8м. от двете страни спрямо оста на трасето  на кабела.Площите с ограничение са 128.05кв. в земеделска територия, като 88.72 кв.м попадат в ПИ 53045.531.6  и 39.33 кв.м. попадат в ПИ 53045.531.507 по КК на гр. Обзор.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура, неразделна част от настоящото решение.

3. На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общинският съвет дава съгласие за определяне на трасе за обект „Изграждане на 3 бр.кабели 20kV от Пст „Обзор” в ПИ 53045.531.943 до ст.№305/5 ЕП Обзор в ПИ 53045.501.345, ТП Център 2 в ПИ 53045.501.346 и ТП Детска градина в ПИ 53045.502.428” по кадастралната карта на гр. Обзор, землище на гр. Обзор. В ПИ 53045.531.6 с площ от 2473 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно ползване „Пасище”, публична  общинска собственост и  в ПИ 53045.531.507 с площ 5725 кв.м., с начин на предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя” , публична общинска собственост – като тази част от трасето попадащо в земеделска територия е предмет на заданието за изработване на ПУП-ПП за обекта. Дължината на трасето на кабелите  в земеделска територия ще бъде 80.03м. като 55.45 попадат в ПИ 53045.531.6 и 24.58м. в ПИ 53045.531.507 по кадастрална карта на гр. Обзор , община Несебър.  Определя се сервитутна граница 0.8м. от двете страни спрямо оста на трасето  на кабела.Площите с ограничение са 128.05кв. в земеделска територия, като 88.72 кв.м попадат в ПИ 53045.531.6  и 39.33 кв.м. попадат в ПИ 53045.531.507 по КК на гр. Обзор. 

              / Спискът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

       

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 668/23.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VII в кв.9 по плана на с. Равда, с идентификатор 61056.502.190 по КК на с. Равда.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 299

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет-Несебър, в качеството си на собственик на ПИ 61056.502.529 и ПИ 61056.502.538 по КККР на с. Равда, като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, дава съгласие да бъде процедиран проект за изменение на ПУП-ПРЗ, касаещ промяна на регулационните линии на УПИ VІІ, кв.9 в съответствие с имотните граници по одобрена кадастрална карта, както и изменение на уличната регулационна линия на имота спрямо улици с идентификатори 61056.502.529 и ПИ 61056.502.538, в хипотезата на чл.15 от ЗУТ.

В частта План за застрояване, проектът предвижда промяна отреждането на имота от „Жм“ на „Жс“, промяна на отреждането от „За жилищно строителство“ на „За жилищно строителство и заведение за хранене и развлечение“, повишаване на максималната височина на застрояване от 10 на 10,5м. и се установяват градоустройствени показатели, както следва: Плътност на застрояване≤70%, Кинтензивност≤1,80, минимално озеленена площ≤мин.30%, максимална височина на застрояване Нкорниз≤10,5м.

         /Списъкъ с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 669/23.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.30.2, м. „Юрта-Балкана“, землище гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници, прие следното

РЕШЕНИЕ № 300

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.30.2 с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, целия на площ от 1049 кв.м, находящ се в землището на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“ за неземеделски нужди, зона „Жм“- „За жилищно строителство”, и установяване на устройствени показатели: Кпл.-30%, Кинт.-1,20, максимална височина на застрояване hкорниз - 10,00 м и  минимално озеленяване -  50% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

            На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от  ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

            Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община   Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 670/23.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ V – 83, кв.4 по плана на с. Баня с идентификатори по кадастрална карта 02703.501.534 и 02703.501.535 на с. Баня и имот с идентификатор 02703.501.384 за улица.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници, прие следното

РЕШЕНИЕ № 301

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.131 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър, в качеството си на собственик на ПИ 02703.501.384 по КК и КР на с. Баня, дава съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за УПИ V-83 с идентификатор 02703.501.534 в кв.4 с което се предлага делба на УПИ V в кв.4 на два новообразувани УПИ: УПИ V с площ 400 кв.м. и УПИ ХVІ на площ от 453 кв.м., като се придават 10 кв.м. от УПИ V към улица, представляваща имот с идентификатор по КК 02703.501.384. 

             /Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 674/24.11.2020 г. от Николай Кирилов Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общински гори за 2021 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 302

На основание чл.21ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.112 ал.1 от ЗГ и чл. 61 във връзка с чл. 58 от Наредба № 5 на Общински съвет - Несебър

І. Общински съвет - Несебър дава съгласие да бъде одобрен от кмета на общината, годишен план за ползване на дървесина в горски територии общинска собственост за ЛФ 2021 г., съгласно приложение № 1.

ІІ. На основание чл.112 ал.1 от Закона за горите определя ползването на дървесина от горски територии да се осъществява  чрез добив и продажба на добита дървесина за около  10 500 м3 и чрез продажба на стояща дървесина на корен за около 2 355 м3 иглолистна дървесина.

ІІІ. На основание чл.115 ал.1 от ЗГ 1/3 от добива на дървесина да се предостави на търговци със седалище и адрес на управление на територията на Община Несебър и отговарящи на останалите изисквания на чл.115 ал.2 от ЗГ

ІV. На основание чл.71 ал.5 от Наредбата за УРВИДГТДОСПДНГП, определя цена за продажба на дървесина от склад, както следва:

                   1. Дърва за горене:

                   1.1. Добити през 2021 г. в размер на 40 лв. без ДДС за 1 пр.м3 или 48 лева с ДДС;

                 1.2. На домакинство- до 8 пр.м3   дърва за горене          

                 1.3. На местни търговци – за лична употреба без право на продажба до 20/двадесет/ пр.м3 дърва за горене.

            V.  На основание чл.21 ал.1. т.23 от ЗМСМА, дава съгласие:

                 1. Лицата над 75 год. възраст с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Несебър да закупуват дървесина от склад до 31 юли 2021 г. при цена 25 лева за пр.м. без ДДС или  30лв. с ДДС -до 8 прм3;

            2. За служителите на РСПБ Несебър, взели участие при гасенето на горски пожари, по одобрен списък, по 8 пр.м3 по одобрената продажна цена.

             VI. Да се запазят действащите цени за административните услуги, събиране на мъждрянови кори и гъби, както и цената на коледните елхи.

             VII. Приема изготвената план-сметка на ОП “УОГСГС“ за 2021 година, съгласно Приложение №2 .

          /Списъкт с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 687/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна скица с позиции № 1/2020 г. за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за с. Оризаре.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници, прие следното

РЕШЕНИЕ № 303

            На основание с чл.17 ал.1 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информацонни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, Общински съвет – Несебър приема и съгласува допълнителна скица  № 1/2020 г. с позиция 1 с предназначение за офис /Канцелария/ в УПИ VІІІ, в кв.36, представляващ имот ПИ № 53822.501.339, с. Оризаре.

            Скицата с позиции са неразделна част от решението. 

Скица с позиции №1/2020 г.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 688/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване за селскостопанска сграда, подобект: Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 304

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решения т.9 от протокол №5/10.06.2020год. и т.5 от протокол №8/16.09.2020год. от заседания на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№РД-259-135/12.09.2019г. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№ПД-713(1)/05.04.2018г. от РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-3050-1/30.10.2019г. от „ВиК”ЕАД-гр.Бургас, становище рег. инд. 95-Е-1300/19.11.2019г. от „БТК”ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда, подобект: Кабели 0,4кV“ в поземлен имот с идентификатор 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”. Трасето на кабела започва от БКТП в ПИ 51500.76.34 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 1643кв.м., вид територия „Урбанизирана“ и НТП –„Незастроен имот за жилищни нужди“, частна собственост, преминава през имота по съществуваща кабелна мрежа /тази част от трасето не е предмет на настоящия ПУП-ПП/, пресича  ПИ 51500.76.41 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 3150кв.м., вид територия „Земеделска“ и НТП –„За селскостопански, горски ведомствен път“, общинска собственост – като тази част от трасето е предмет на настоящия ПУП-ПП, продължава през ПИ 51500.75.203 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 2565кв.м., вид територия „Територия на транспорта“ и НТП –„За местен път“, общинска собственост и достига до ново ТЕПО на съществуваща ограда на ПИ 51500.75.163 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“ /за тази част от трасето е изработен проект за ПУП план –схема/. Дължината на трасето в земеделска територия е 6,01м. и попада в ПИ 51500.76.41 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“. Определен е сервитут по 0,60 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 7,20 кв.м. изцяло в ПИ 51500.76.41 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред Административен съд Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 689/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно решение за одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда, подобект: Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 305

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.8 от ЗУТ, като взе предвид решения т.10 от протокол №5/10.06.2020год. и т.4 от протокол №8/16.09.2020год. от заседания на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№РД-259-9/07.02.2020г. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№ПД-713(1)/05.04.2018г. от РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-1032-1/13.05.2020 г. от „ВиК”ЕАД -гр. Бургас, становище рег. инд. 95-Е406/20.03.2020г. от „БТК”ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА: Изменение на ПУП – план схеми за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда, подобект: Кабели 0,4кV“ в поземлен имот с идентификатор 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”. Трасето на кабела започва от БКТП в ПИ 51500.76.34 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 1643кв.м., вид територия „Урбанизирана“ и НТП –„Незастроен имот за жилищни нужди“, частна собственост, преминава през имота по съществуваща кабелна мрежа /тази част от трасето не е предмет на настоящия ПУП план-схема/, пресича  ПИ 51500.76.41 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 3150 кв.м., вид територия „Земеделска“ и НТП –„За селскостопански, горски ведомствен път“, общинска собственост /за тази част от трасето е изработен проект за ПУП-ПП/, продължава през ПИ 51500.75.203 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 2565кв.м., вид територия „Територия на транспорта“ и НТП –„За местен път“, общинска собственост и достига до ново ТЕПО на съществуваща ограда на ПИ 51500.75.163 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“ – като тази част от трасето на кабела е предмет на настоящия проект ПУП план –схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ. Дължина на трасето е 39.90м. в ПИ 51500.75.203 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 2565кв.м., вид територия „Територия на транспорта“ и НТП –„За местен път“, общинска собственост. Определен е сервитут по 0.60м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 49,70кв.м. в ПИ 51500.75.203 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред Административен съд - Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 690/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на склад за селскостопанска продукция, подобект: „Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.56.57 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 306

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава на „Електроразпределение Юг” ЕАД изработването на ПУП-ПП за  обект: „Външно ел. захранване на склад за селскостопанска продукция, подобект: Кабели 0,4кV“ в поземлен имот с идентификатор 51500.56.57 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. “Инджекьойско блато“ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ. Трасето на кабелите започва от ТЕПО 1Т и КРШ в ПИ 51500.56.44 с площ 7572 кв.м., с вид територия „Земеделска“ и НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост и завършва в ново ТЕПО на фасадата на сграда в ПИ 51500.56.57 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.„Инджекьойско блато“. Дължината на трасето на кабела е 37,60 м. в земеделска територия и попада в изцяло в ПИ 51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“. Площите с ограничение са 48,32 кв.м. в земеделска територия и попадат в ПИ 51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“. Определен е сервитут по 0,60 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.
 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.
 3. Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на склад за селскостопанска продукция, подобект: Кабели 0,4кV“ в поземлен имот с идентификатор 51500.56.57 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. “Инджекьойско блато“.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

           / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 691/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 51500.34.41 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Чаирите“, община Несебър, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 307

            Общински съвет – Несебър, като взе предвид изложените в докладната записка мотиви и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, разрешава на Тодор Георгиев Ангелов, изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.34.41 по КК, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива, целият на площ от 1665 кв.м., находящ се в землището на гр. Несебър, м. “Чаирите” за неземеделски нужди, а именно: отреждане за имота „За жилищно строителство“, въвеждане на  устройствена зона „Ок” и установяване на следните устройствени показатели: П застрояване ≤ 30%, К интензивност ≤ 1,20, височина на застрояване Н ≤ 15,00м. и  П озеленяване ≥ 50% и паркиране в имота и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

              На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

  Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

  На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

  Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

 

По т.ТРИДЕСЕТА И ПЪРВА от дневния ред Предложение вх.№ 697/27.11.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно предложение за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на с. Гюльовца в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор № 18469.501.360 по кадастралната карта на с. Гюльовца и обособяване на нов УПИ І-360 в нов квартал 31А.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 308

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви, дава съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на с. Гюльовца, в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор №18469.501.360 по кадастралната карта на с. Гюльовца и обособяване на нов УПИ I-360 и на нов квартал 31а, с улични регулационни линии в продължение на предвидените по действащия регулационен план. Същият е урегулиран от 308 кв.м., каквато е площта и на ПИ с идентификатор 18469.501.360, но при промяна на имотните граници. За  новообразувания УПИ I-360 в кв.31а се предвижда установяване на устройствена зона „Жм“ с отреждане „За жилищно строителство“. Предвижда се свободно основно застрояване и устройствени показатели: Плътност на застрояване – 50%, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10 м. и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

           /Списък с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТА И ВТОРА от дневния ред Докладна вх.№ 707/02.12.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на Община Несебър, относно съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-374 в кв.61 по плана на гр. Несебър, с идентификатор № 51500.502.160 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 309

 Общински съвет - Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, на основание правомощията си по  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за процедиране изменение на ПУП-ПРЗ в частта по отношение на УПИ Х-374 в кв.61 по плана на града, с идентификатор 51500.502.160 по кадастралната карта. С изменението на ПУП-ПРЗ се предвижда отреждане на имота  „За жилищно строителство, хотел и ресторант“, устройствената зона „Ц (смесена централна зона)“  и градоустройствени показатели: Кплътност=80%, Кинтензивност =2,75, Позеленяване – мин.20%, максимална височина на застрояване Нкорниз=10-15м. С проекта се предвижда промяна  на регулационните линии на УПИ Х-374 по имотни граници  по одобрена кадастрална карта на ПИ 51500.502.160, като площта на УПИ от 664кв.м. /съгласно цифров модел и проекта за изменение на ПУП–ПРЗ/ става 670кв.м. Променя се номера на урегулираният имот от УПИ Х-374 на УПИ Х-160, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта.

/Списък с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТА И ТРЕТА от дневния ред Докладна вх.№ 723/10.12.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на община Несебър, относно предварително съгласие по чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка до поземлен имот с идентификатор № 00271.2.210 по кадастралната карта на с. Александрово, община Поморие.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници, прие следното

РЕШЕНИЕ № 310

На основание чл21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 29, ал. 1, последно изречение от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка до поземлен имот с идентификатор №00271.2.210 по кадастралната карта на с. Александрово, община Поморие, като трасето преминава през поземлен имот с идентификатор №73571.28.12 по кадастралната карта на с. Тънково, местност „Габрака“, община Несебър и през поземлен имот с идентификатор №00271.2.211 по кадастралната карта на с. Александрово, община Поморие.

Предвижда се създаване на сервитут от двете страни на съоръжението със широчина по 1 м. прямо оста на пътя и съответните площи с ограничение съобразно заданието, които са изцяло в земеделска територия в описания по-горе имот в землището на с. Тънково, община Несебър.

Определя срок на предварителното съгласие 5 години.

На основание чл. 30, ал.3 от ПОЗОЗЗ Общински съвет – гр. Несебър дава предварително съгласие за определяне на трасе на линеен обект и процедиране на парцеларен план за реализация на обект „Пътна връзка“ до поземлен имот с идентификатор №00271.2.210 по кадастралната карта на с. Александрово, община Поморие, преминаваща през поземлен имот с идентификатор №73571.28.12 по кадастралната карта на с. Тънково, местност „Габрака“, община Несебър и през поземлен имот с идентификатор №00271.2.211 по кадастралната карта на с. Александрово, община Поморие.

            Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на Кмета на общината за сведение и изпълнение.

            На основание чл.60 от АПК, поради значимостта на проекта допуска предварително изпълнение на решението.

          / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/    

 

По т.ТРИДЕСЕТА И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 731/15.12.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, относно предложение за приемане на инвестициите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас за 2020 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 311

            На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие описаните в приложение №1 извършени инвестиции в активи публична общинска собственост за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.  от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас, в размер на 1 339 509,32 лв. да се приемат и да се допълнят в баланса на община Несебър, като се завиши стойността на активите със съответните суми.

           /  Приложение № 1 и списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

Приложение №1

 

По т.ТРИДЕСЕТА И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 734/15.12.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно даване съгласие на „Медицински център Д-р Димитър Пеев“ ЕООД за кандидатстване на кредит за преодоляване на икономическите  последствия от пандемията COVID-19.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 312

            Общински съвет - Несебър изменя решение № 106 от протокол № 6/24.04.2020 г. в частта му на точка 3, която придобива следната  редакция:    

             На основание чл. 24 ал.1 т.6 от Наредба № 7 на Общински съвет - Несебър, Общински съвет-Несебър дава съгласие, и упълномощава д-р Петко Илиев, управител на „Медицински център Д-р Димитър Пеев - Несебър“ ЕООД да води преговори със съответната институция /банка/ и сключи договор за кредит в размер до 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/ без  поемане на допълнителни обезпечения и  ипотеки.

На основание чл. 60 от АПК предвид необходимостта от кредитиране, допуска предварително изпълнение на решението.

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ТРИДЕСЕТА И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 733/15.12.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външен водопровод от помпена станция „Приселци“ до регулационна граница на гр. Обзор.в землище на с. Приселци и землище на гр. Обзор.”, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници,  прие следното

РЕШЕНИЕ № 313

На основание правомощията си по чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА да вземе решение за одобряване на ПУП – ПП, а именно: О Д О Б Р Я В А ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект„Външен водопровод от помпена станция „Приселци“ до регулационна граница на гр. Обзор.в землище на с. Приселци и землище на гр. Обзор.” За реконструкция на външен водопровод с проектна дължина на трасето 3838 м. Трасето попада в следните имоти: ПИ 58431.21.1 с площ 188 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска територия“ и начин на трайно ползване „Дървопроизводителни, горски площи“, частна собственост, ПИ 58431.21.2 с площ 1813 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 58431.23.42 с площ 8244 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 58431.37.9 с площ 3000 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 58431.37.16 с площ 564 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „полски път“, частна общинска собственост, ПИ 58431.39.21 с площ 1017 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 58431.40.26 с площ 1418 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост,  ПИ 58431.44.31 с площ 600 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 58431.120.2 с площ 135192 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Дървопроизводителни горски площи“, частна държавна собственост в землището на с. Приселци и в ПИ 53045.105.104 с площ 6421 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост,  ПИ 53045.105.400 с площ 32471 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна държавна собственост, ПИ 53045.108.8 с площ 6555 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.9 с площ 28798 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.10 с площ 14376 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.11 с площ 10074 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.110 с площ 3799 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.108.401 с площ 14326 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна държавна собственост, ПИ 53045.116.111 с площ 14843 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.124.2 с площ 3840 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.11 с площ 9023 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.12 с площ 2886 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.13 с площ 6908 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.14 с площ 6414 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.15 с площ 7201 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.16 с площ 4801 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.18 с площ 4077 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.19 с площ 4076 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.23 с площ 22620 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.200 с площ 5748 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.128.1 с площ 7145 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.200.1 с площ 1619 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.200.118 с площ 6026 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.200.314 с площ 90961 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 53045.200.321 с площ 40839 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Добив на полезни изкопаеми“ и начин на трайно ползване „Водни течения“, частна държавна собственост, ПИ 53045.200.412 с площ 6154 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване„Територии на водостопаски, хидромелиоративни съоръжения“, частна държавна собственост, ПИ 53045.200.680 с площ 37763 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 53045.210.1 с площ 15599 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.210.107 с площ 863 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.560.15 с площ 2217461 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Широколистни дървесни видове“, частна общинска собственост, ПИ 53045.560.23 с площ 7489 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.560.25 с площ 2502 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище мера“, общинска собственост, ПИ 53045.560.26 с площ 6927 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.560.27 с площ 808 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост и ПИ 53045.560.621 с площ 20310 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост в землището на гр. Обзор в земеделска и горска територия.

Създава се сервитут по 3м. от двете страни по оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са с площ общо 3714 кв.м. в землището на с. Приселци и 18335 кв.м. в землището на гр. Обзор, в земеделска и горска територия в следните имоти: 5 кв.м. в ПИ 58341.21.1, 4 кв.м. в ПИ 58341.21.2, 1753 кв.м. в ПИ 58341.23.42, 238 кв.м. в ПИ 58341.37.9, 25 кв.м. в ПИ 58341.37.16, 698 кв.м. в ПИ 58341.39.21, 927 кв.м. в ПИ 58341.40.26, 5 кв.м. в ПИ 58341.44.31 и 59 кв.м. в ПИ 58341.120.2 в землището на с. Приселци и 3453 кв.м. в ПИ 53045.105.104, 3218 кв.м. в ПИ 53045.105.400, 4 кв.м. в ПИ 53045.108.8, 68 кв.м. в ПИ 53045.108.9, 87 кв.м. в ПИ 53045.108.10, 38 кв.м. в ПИ 53045.108.11, 1243 кв.м. в ПИ 53045.108.110, 184 кв.м. в ПИ 53045.108.401, 1610 кв.м. в ПИ 53045.116.111, 164 кв.м. в ПИ 53045.124.2, 257 кв.м. в ПИ 53045.124.11, 112 кв.м. в ПИ 53045.124.12, 255 кв.м. в ПИ 53045.124.13, 236 кв.м. в ПИ 53045.124.14, 274 кв.м. в ПИ 53045.124.15, 180 кв.м. в ПИ 53045.124.16, 150 кв.м. в ПИ 53045.124.18, 153 кв.м. в ПИ 53045.124.19, 17 кв.м. в ПИ 53045.124.23, 285 кв.м. в ПИ 53045.124.200, 135 кв.м. в ПИ 53045.138.1, 180 кв.м. в ПИ 53045.200.1, 3400 кв.м. в ПИ 53045.200.118, 58 кв.м. в ПИ 53045.200.314, 46 кв.м. в ПИ 53045.200.321, 93 кв.м. в ПИ 53045.200.412, 1026 кв.м. в ПИ 53045.200.680, 82 кв.м. в ПИ 53045.210.1, 19 кв.м. в ПИ 53045.210.107, 69 кв.м. в ПИ 53045.560.15, 866 кв.м. в ПИ 53045.560.23, 25 кв.м. в ПИ 53045.560.25, 280 кв.м. в ПИ 53045.560.26, 24 кв.м. в ПИ 53045.560.27 и 14 кв.м. в ПИ 53045.560.621 в землището на гр. Обзор.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТА И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 735/16.12.2020 г. от Виктор Борисов – за кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър за финансиране по проект „Красива България“ – Кампания 2021 на Министерството на труда и социалната политика с проект за благоустрояване на дворното пространство на детска градина „Яна Лъскова“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници, прие следното

РЕШЕНИЕ № 314

На основание чл. 21, ал.1, т. 6, т.8, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 60 от АПК:           

Общински съвет – Несебър дава положително становище за кандидатстването на Община Несебър за финансиране по Проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика с проект за благоустрояване на дворното пространство на детска градина „Яна Лъскова“ – гр. Несебър и одобрява размер на съфинансирането на Община Несебър със собствени бюджетни средства в размер на 50% (петдесет процента) от общия бюджет на проектното предложение.

Общински съвет – Несебър приема решение да не променя предназначението и собствеността на новоизградения обект минимум пет години след реализирането му по Проект „Красива България”, както и да осигурява необходимите средства по бюджета за неговата поддръжка.

С оглед краткия срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на Решението.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото  решение/     

        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР:  Р. КУЛЕВ

                                                                                                                        

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия