За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 13/10.01.2017 г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Докладна записка вх.№ 007/05.01.2017 г.от Сотир Янков Наумов – управител на „Общински плажове Несебър“ ЕООД – гр. Несебър, относно предоставяне на допълнителна парична вноска от община Несебър за дейността на „Общински плажове Несебър“ ЕООД.

 

 

По т.ПЪРВА  от дневния ред - Докладна записка вх.№ 007/05.01.2017 г.  от Сотир Янков Наумов – управител на „Общински плажове Несебър“ ЕООД – гр. Несебър, относно предоставяне на допълнителна парична вноска от община Несебър за дейността на „Общински плажове Несебър“ ЕООД.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за“ от гласували 14 общински съветници  прие следното

 

РЕШЕНИЕ  № 446

 

1. Общински съвет - Несебър, на основание чл.134, ал.1 от Търговския закон и чл.10, т.11 от Учредителния акт на дружеството, предоставя на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, обл. Бургас, ул. „Еделвайс” №10, ет.4, ст.45, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК -204059507, с управител Сотир Наумов, временно финансови средства, като допълнителна парична вноска в размер на 500 000 лева за обезпечаване участието на Дружеството в производство за отдаване под наем на морски плаж „Несебър – юг”, гр. Несебър и последващи дейности, със срок на връщане на средствата 12 месеца от датата на предоставяне. При забава Дружеството дължи връщане на средствата, ведно със законовата лихва.

2. Общински съвет Несебър, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР” ЕООД, с ЕИК -204059507, дава съгласие за участие на Дружеството в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Несебър – юг” за срок от 5 години, с начална тръжна цена 140 136.68 лева без ДДС, обявен със  Заповед №Т-РД-16-342 от 28.12.2016г., Министъра на туризма.

- „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР” ЕООД, с ЕИК -204059507, да внесе искания депозит за участие в търга в размер на 98 095.68 лева по банкова сметка на Министерството на туризма, посочена в  заповедта за откриване на търга.

- „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР” ЕООД, с ЕИК -204059507, да подаде заявление за участие в търга, ведно с всички изискуеми документи, съобразно тръжната документация.

3. За обезпечаване участието на „ОБЩИНСКИ ПЛАЖОВЕ НЕСЕБЪР” ЕООД, с ЕИК -204059507 в обявения търг за отдаване под наем на морски плаж „Несебър – юг”, на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет Несебър, допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от решението /

 

 

 

                                    

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

                    

 

 

 

                                             Технически секретар-Протоколист : Р. Бинчарова