За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 13/04.12.2020 г.

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Докладна записка вх.№ 677/25.11.2020 г. от Виктор Борисов  - изпълняващ функциите на кмет на Община Несебър, относно кандидатстване за целева програма „Обществени трапезарии“ към Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ).

 

По т.ПЪРВА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 677/25.11.2020 г. от Виктор Борисов  - изпълняващ функциите на кмет на Община Несебър, относно кандидатстване за целева програма „Обществени трапезарии“ към Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ).

Общинският съвет с 16 гл. „за“ от гласували 16 общински съветници  прие следното

 

РЕШЕНИЕ  № 277

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с § 1, т. 20 от допълнителни разпоредби на Закона за публичните финанси и чл.60 от Административно процесуален кодекс за предварително изпълнение, Общински съвет - Несебър

  1. Дава съгласието си община Несебър, представлявана от кмета на общината Николай Димитров да разкрие социалната услуга „Обществена трапезария като местна дейност, считано от 04.01.2021 г. до 31.12.2021 г. за 35 потребителя.
  2. Възлага на кмета на община Несебър да предприеме необходимите дейности за кандидатстване, организиране и осъществяване на социалната услуга „Обществена трапезария“
  3. Предвид социалната значимост за кандидатстване по целева програма „Обществени трапезарии“ към Фонд „Социална закрила“ и предоставяне услугата „Обществена трапезария“ при община Несебър и с цел спазване срока за кандидатстването, на основание чл.60 ал.1, предложение пето от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия