За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 12 / 23.12.2016 г.

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Докладна записка вх.№ 716/08.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на програма за опазване на околната среда на община Несебър 2015-2020 г.
 2. Докладна запискавх.№ 753/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Несебър.
 3. Докладна записка вх.№ 701/01.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно издаване на Запис на заповед от община Несебър в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се деца – 2014-2020 г., обезпечаващ авансово плащане по договор № BG 05FMОР001-3.002-0168-С01 за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Несебър“.
 4. Докладна запискавх.№ 746/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2016 г. и разрешение за разпореждане с активи.
 5. Докладна записка вх.№ 742/13.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките към такса„Битови отпадъци“ в община Несебър за 2017 г.
 6. Докладна записка вх.№ 726/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползватели за стопанската 2016/2017 година.
 7. Докладна записка вх.№ 725/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот, представляващ поземлени имот с кадастрален идентификатор 39164.17.266 по кадастралната карта на с. Кошарица.
 8. Докладна записка вх.№ 730/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински имот с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по кадастралната карта на гр. Несебър.
 9. Докладна записка вх.№ 723/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.15.40 по кадастралната карта на с. Емона.
 10. Докладна записка вх.№ 724/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.
 11. Докладна записка вх.№ 722/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Кошарица, община Несебър.
 12. Докладна записка вх.№ 759/16.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарни цени за сключване на договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ и УПИ ХХХІІІ в кв.55 по плана на гр. Несебър-нова част.
 13. Докладна записка вх.№ 731/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски и стоматологични кабинети в гр. Несебър, с. Равда, с. Тънково и с. Кошарица.
 14. Докладна записка вх.№ 740/12.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот за предоставяне на пощенски услуги в с. Равда.
 15. Докладна записка вх.№ 727/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.87 по КК на гр. Несебър, представляващУПИ ХV-общ., кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.
 16. Докладна записка вх.№ 728/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.145.1 в УПИ VІІІ-общ., кв.14 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.
 17. Докладна записка вх.№ 729/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІ в кв.4 по плана на с. Тънково, имот с идентификатор по кадастралната карта № 73571.501.72 по плана на с. Тънково, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.
 18. Докладна записка вх.№ 733/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общински собственост на обект с кадастрален идентификатор № 51500.502.382.4.2 по кадастралната карта на гр. Несебър.
 19. Докладна запискавх.№ 710/07.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 61056.25.22,м. „Блато“, землището на с. Равда.
 20. Докладна записка вх.№ 720/08.12.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ в УПИ І, ПИ с идентификатор 51500.503.73 в кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.
 21. Докладна записка вх.№ 721/08.12.2016 г. от арх. Николай Орешков –архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ в обхват УПИ ІІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.306, кв.25 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.
 22. Докладна запискавх.№ 749/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110, ал.5 от ЗУТ-обект: „Уличен водопровод“ за ПИ 51500.69.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.
 23. Докладна запискавх.№ 748/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ­І -общ., УПИ ІІ-общ. и УПИ ХV-общ., кв.23 по плана на с. Баня и части от ПИ № 02703.501.378,  ПИ 02703.501.413 и ПИ 02703.501.574, всички в собственост на община Несебър, по кадастралната карта на с. Баня.
 24. Докладна запискавх.№ 718/08.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване“ в поземлени имот № 39164.21.188, м. „Мишкефа, землището на с. Кошарица, преминаващи през поземлен имот № 39164.21.8., поземлен имот № 39164.21.11 и поземлен имот № 39164.21.232 по кадастралната карта на м. „Мишкефа“, землището на с. Кошарица.
 25. Докладна запискавх.№ 719/08.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда за сезонно ползване в ПИ № 39164.13.341, м. „Кору дере“, землище с. Кошарица, преминаващи през ПИ № 39164.12.49, ПИ № 39164.12.29,ПИ № 39164.12.30, ПИ № 39164.13.127, ПИ № 39164.13.128 и ПИ № 39164.13.10 по КК на м. „Кору дере“, землище с. Кошарица.
 26. Докладна записка вх.№ 735/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на апартаментен хотел“ в УПИ ХІХ-3215/ ПИ 51500.32.24/ в кв.21 по плана зона „Инцараки“, местност „Юрта Балкана“, землище гр. Несебър.
 27. Докладна запискавх.№ 706/05.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І с идентификатор № 51500.505.136, както и части от поземлени имоти с идентификатори № 51500.505.322, 51500.505.325, 51500.505.326 и 51500.505.329 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.25 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.
 28. Докладна запискавх.№ 752/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии-обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор № 51500.84.27 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“.
 29. Докладна запискавх.№ 755/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.84.55 по КК на гр. Несебър, находящ се в м. „Кокалу“, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 ожт ЗУТ.
 30. Докладна запискавх.№ 756/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Трасе на Кабели 20 кV от нови ЖР стълбове в ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в ПИ 27454.23.19, м. „Кладери“, землище с. Емона, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 31. Докладна запискавх.№ 757/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за рeгулация на к.к. „Сл. Бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІ-177, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.352, УПИ ХІІІ-177 с идентификатор № 51500.506.348 по КК на гр. Несебър, в кв.6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 32. Докладна запискавх.№ 758/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изграждане на укрепително съоръжение в поземлен имот с идентификатор № 11538.502.314-общинска собственост, пред УПИ ІІ с идентификатор № 11538.502.153, по КК на гр. Свети Влас кв.22 по плана на гр. Свети Влас-юг.
 33. Докладна запискавх.№ 760/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ І, с идентификатор № 51500.505.78 и УПИ ІІ, с идентификатор № 51500.505.79 по КК на гр. Несебър, в кв.12 по ПУП на к.к.. „Слънчев бряг-изток“.
 34. Докладна запискавх.№ 761/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за спортно-рекреационен парк в обхват: поземлени имоти с идентификатори № 11538.5.27, 11538.5.43, 11538.5.46, 11538.5.49, 11538.5.51 и 11538.5.72 по КК на гр. Свети Влас, в м. „Юрта“, № 11538.501.504, УПИ V, идентичен с поземлени имоти с идентификатори № 11538.501.191, № 11538.501.192, 11538.501.193 и 11538.501.194 в кв.7 по плана на гр. Свети Влас и част от поземлен имот с идентификатор № 11538.501.11 по КК на гр. Свети Влас.
 35. Докладна запискавх.№ 751/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии-обект: „Външно ел. захранване на база на БКС-гр. Несебър“ в ПИ с идентификатор № 51500.73.31 по КК на гр. Несебър, м. „Несебърска мера“.
 36. Докладна запискавх.№ 764/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ V с идентификатор № 51500.505.1001 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.330 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.23 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“
 37. Докладна запискавх.№ 773/19.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър по проект „Красива България“.
 38. Докладна запискавх.№ 777/20.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допълнение за съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост, на територията на община Несебър.
 39. Докладна запискавх.№ 776/20.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно палзване и поставяне на РИЕ /рекламно-информационни/, на територията на община Несебър.
 40. Докладна запискавх.№ 774/20.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Проект за реконструкция на път от ОПС – Тънково–1 /връзка с плочогредов мост на р. „Хаджийска“/ до път ІІІ-9061 /Оризаре – Слънчев бряг/ - преработка на пъто кръстовище с път ІІІ-9061“ в землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
 41. Докладна запискавх.№ 766/19.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 62102.113.77 по КК на с. Раковсково, община Несебър, по реда на чл.124 ал.1.
 42. Докладна запискавх.№ 775/20.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за разполагане на преместваем обект в ПИ 51500.73.31 по плана на гр. Несебър, м. „Несебърска мера“.
 43. Докладна запискавх.№ 783/22.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти       BG14MFOP0001-4.001 ”Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ по Програма за морско дело и рибарство   2014 – 2020.

 

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 716/08.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на програма за опазване на околната среда на община Несебър 2015-2020 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от 20 гласували общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 403

На основание чл.21 т.12 от ЗМСМА, приема Програма за опазване на околната среда  на община Несебър за 2016-2020 г.,неразделна част от настоящото решение.

На основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ВТОРА от дневния ред -Докладна записка  вх.№ 753/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от 19 гласували общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 404

На основание чл.21 ал.2  от ЗМСМА, във връзка с  чл.196 ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, приема анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Несебър, неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 701/01.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно издаване на Запис на заповед от община Несебър в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се деца – 2014-2020 г., обезпечаващ авансово плащане по договор № BG 05FMОР001-3.002-0168-С01 за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Несебър“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 405

На основание чл.21, ал. 1, т.6, т.10 и т.24 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4-Техническо и финансово отчитане и плащания, т.4.3 от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0168-С01 от 23.11.2016 г. за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Несебър“, сключен между Община Несебър и Агенция за социално подпомагане, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1051, ул. ”Триадица” № 2, ЕИК121015056, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“,Общински съвет Несебър :

1.  Упълномощава  кмета на общината Николай Кирилов Димитров да подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на Агенция за социално подпомагане - Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ в размер на 3 162,50 лева (три хиляди сто шестдесет  и два лева и петдесет  стотинки) за обезпечаване на стойността на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0168-С01 за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Несебър”, сключен между Община  Несебър и Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“.

2. Възлага на кмета на Община Несебър да подготви необходимите документи за искане на авансово плащане по договор № BG05FMOP001-3.002-0168-С01от 23.11.2016г. и да ги представи пред Управляващия орган.

3. Дава съгласие за прехвърляне на заемообразни средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства от "Оперативна програмаза храни и/или основно материално подпомагане" по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, в размер до       15 812,50лв., със срок на погасяване - незабавно след получаване на авансови и окончателни плащания по договор № BG05FMOP001-3.002-0168-С01 за проект„Осигуряване на топъл обяд в община Несебър”.

На основание чл.60 от АПК Общински съвет гр. Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 746/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2016 г. и разрешение за разпореждане с активи.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 406

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, одобрява промяна в капиталовата програма на община Несебър, която включва обект „Улица със зона на паркиране и озеленяване на общински терен, част от ПИ с идентификатор 53045.225.84 по КК на гр. Обзор“, без да отпуска средства за изграждането му за 2016 г.

2.Дава съгласие наличните активи /взривена скална маса/ в кметство Обзор да бъдат използвани за полагане на основа за новостроящи се улици по издаденото Разрешение за строеж № 29/21.10.2013 г. и одобрена проектна документация.

На основание чл.60 от АПК общински съвет Несебър, допуска предварително изпълнение на решението.

         Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 742/13.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките към такса  „Битови отпадъци“ в община Несебър за 2017 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 407

1.На основание  чл.21 ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с  чл.66, ал.1 от ЗМДТ, във връзка с чл.20 от Наредба №11 на Общински съвет - Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, 

 

І. Общински съвет – Несебър одобрява план – сметки за дейност „Чистота” за 2017 г., както следва:

По прихода:                                                                                  10 008 000лв.

в това число:

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                7 221 870лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково                                                 

с.Паницово, с.Емона, с.Козница                                                     683 302лв.

от гр.Свети Влас                                                                             1 537 593лв.

от с.Равда                                                                                            454 490лв.

от с.Оризаре                                                                                           8 797лв.

от с.Гюльовца                                                                                         4 073лв.

от с.Тънково                                                                                            22 175лв.

от с.Кошарица                                                                                         75 700лв.

По разхода:                                                                                     10 008 000лв.

в това число:

 1. Разходи за сметосъбиране, сметоизване и поддържане на чистота

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                  7 221 870лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково                                                 

с.Паницово, с.Емона, с.Козница                                                     683 302лв.

от гр.Свети Влас                                                                             1 537 593лв.

от с.Равда                                                                                            454 490лв.

от с.Оризаре                                                                                           8 797лв.

от с.Гюльовца                                                                                         4 073лв.

от с.Тънково                                                                                            22 175лв.

от с.Кошарица                                                                                         75 700лв.

 

в т. ч.  Разходи за претоварване и обезвреждане на

отпадъци                                                                                             1 038 400лв.

и  Разходи за отчисления, съгласно ЗУО                                         1 500 000лв.

 II Одобрява  Приложение  от № 1 до Приложение№6 , неразделна част от настоящото решение както следва :

 1. План – сметка за дейност „Чистота” – сборна за 2017г.;
 2. План сметка по чл.66 от ЗМДТ за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване” за 2017г.;
 3. План – сметка по чл.66 от ЗМДТ за дейност „Поддържане чистотата на обществените места” за 2017г.;
 4. План – сметка по чл.66 от ЗМДТ за дейност „Претоварване и обезвреждане на отпадъци „ за 2017г.;
 5. План – сметка по чл.66 от ЗМДТ за определяне на такса според количеството на битовите отпадъци на 1 м3 за 2017 г.;
 6. План – сметка преходен остатък за 2017 г.;

    /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

След проведеното гласуване по т.5 от дневния ред, в залата влиза общинският съветник Венелин Ташев.    

 

 

По. ШЕСТА  от дневния ред - Докладна записка вх.№ 726/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползватели за стопанската 2016/2017 година.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 408

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т. 3 и чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Несебър дава съгласие имотите от общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда,  да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви за стопанската 2016/2017 година, при  цена, както следва:

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

1

Баня

31.00

2

Гюльовца

31.00

3

Емона

31.00

4

Козница

31.00

5

Кошарица

31.00

6

Несебър

31.00

7

Обзор

31.00

8

Оризаре

37.00

9

Паницово

31.00

10

Приселци

31.00

11

Равда

31.00

12

Раковсково

31.00

13

Свети Влас

31.00

14

Тънково

35.00

 

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи действия и сключване на договори за едногодишно ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2016/2017г. по т.1 от настоящото решение.

             3. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 г., като в раздел ІІІ точка Г подточка Г1: „Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда , наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни  и земеделски култури и пчелини“ се допълва с имотите посочени в Приложение №1.

           4. При заявяване за предоставяне на имоти по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, които не са включени в годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 г., раздел ІІІ точка Г подточка Г1 да бъде допълнена с тях.

     /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 725/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот, представляващ поземлени имот с кадастрален идентификатор 39164.17.266 по кадастралната карта на с. Кошарица.

Общинският съвет с 20 гл. “за” ,с 1 гл.”против” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 409

I.На основание на чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2016г., като Раздел ІІІ точка Г подточка Г1 :„Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.266 по кадастралната карта на с.Кошарица, с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, VІІІ категория, на площ от 3 230кв.м, АчОС №4530/11.04.2011г.         

 ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.266 по кадастралната карта на с.Кошарица, с начин

на трайно ползване „Изоставена орна земя“, VІІІ категория, на площ от 3 230кв.м, АчОС №4530/11.04.2011г.,  за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 106,59лв. без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 10.00лв.

3. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 10,66лв.

4. Специфични условия:

 - Имотът да се използва за отглеждане на животни.

- В търга могат да участват само лица, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

 ІІІ. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

      /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т. ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 730/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински имот с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 410

„І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със: Нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър, ул.“Митрополитска“ №12, гр.Несебър – стара част, актувана с АОС №463/30.04.1998г., представляващ – Каса на площ от 10.41 кв.м.“

ІІ. На основание на чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър, ул.“Митрополитска“ №12, гр.Несебър – стара част, актувана с АОС №463/30.04.1998г., представляващ – Каса на площ от 10.41 кв.м., съгласно приложена схема, при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС – в размер на 63.00 лв. /шестдесет и три лева/ с ДДС.
 2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
 3. Специфично условие: Помещението да се използва за склад на промишлени стоки, документи и др. канцеларски консумативи.
 4. Стъпка за наддаване – 5 /пет/ лева.
 5. Депозит за участие в търга – 10% от началната месечна тръжна цена.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга.

           / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТА  от дневния ред - Докладна записка вх.№ 723/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.15.40 по кадастралната карта на с. Емона.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 411

I.На основание на  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2016г., като в Раздел ІІІ точка Г подточка Г1 :„Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.15.40 по кадастралната карта на с.Емона, с начин на трайно ползване „Друг вид нива“, V категория, на площ от 2 783кв.м, АчОС №4289/25.11.2011г.

        ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.15.40 по кадастралната карта на с.Емона, с начин на трайно ползване „Друг вид нива“, V категория, на площ от 2 783кв.м, АчОС №4289/25.11.2011г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 91,84лв. без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 5.00лв.

3. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 9,18лв.

 4. Специфични условия:

 - Имотът да се използва за отглеждане на животни.

- В търга могат да участват само лица, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

 ІІІ. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

     /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 724/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър, община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

                                                                   РЕШЕНИЕ № 412

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2016г., като в Раздел ІІІ точка Г подточка Г1: „Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.21 по кадастралната карта на гр.Несебър,  на площ от 400кв.м, м.”Бостанлъка“, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, АОС №1680/11.08.2016г.

2. На основание чл.14 ал.8 и чл.39, ал.3  от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП,  да се учреди на Лазар Иванов Петрушев,   с постоянен адрес с.Равда, ул.“В.Левски“ №12, възмездно право на ползване за  разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.21 по кадастралната карта на гр.Несебър,  на площ от 400кв.м, м.”Бостанлъка“, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, АОС №1680/11.08.2003г. 

3.Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер 13.20лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото реше

 

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 722/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Кошарица, община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното                                           

            РЕШЕНИЕ № 413

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2016г., като Раздел ІІІ точка Г подточка Г1: „Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.584 по кадастралната карта на с.Кошарица,  на площ от 1287кв.м, м.”Плазовец“, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя”, АОС №4531/11.04.2011г. 

2. На основание чл.14 ал.8 и чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП,  да се учреди на Валентин Григоров Станчев, с постоянен адрес с.Кошарица, ул.“Ген. Владимир Заимов“ №26А, възмездно право на ползване за  разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.584 по кадастралната карта на с.Кошарица,  на площ от 1287кв.м, м.”Плазовец“, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя”, АОС №4531/11.04.2011г. 

3.Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер 42,47лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

     /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 759/16.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарни цени за сключване на договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ и УПИ ХХХІІІ в кв.55 по плана на гр. Несебър-нова част.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

                                                                      РЕШЕНИЕ № 414

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016г, като:

-раздел III, буква Б, подточка ІІ “ Продажба на имоти по чл.15 ал.3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост“, се допълва със следния недвижим имот, а именно: 203кв.м реално обособени съгласно изменението на ПУП, които от УПИ ХХХІ –общ в кв.55 по плана на гр.Несебър се придават към новообразувания УПИ ХХХІІІ-454,455 в кв.55;

- Раздел ІІІ, буква Д „Имоти , които общината има намерение да придобие…“се допълва със следния недвижим имот – 490 кв.м от бивш УПИ ХХХІІІ в кв.55, които съгласно изменение на ПУП се придават, съответно: 305кв.м към ПИ с кад.№51500.502.450  и 185кв.м към площта на новообразувания УПИ ХХХІV-450,455 в кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част;

 2. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър:

 - Да сключи  с „Триод Инвест“ ООД, ЕИК 203720261, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.“Ив.Александър“ №4, представлявано от Теодор Тодоров, в качеството му на собственик на УПИ ХХХІІІ в кв.55 по плана на гр.Несебър, окончателен договор по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ за придобиване на правото на собственост върху 490 кв.м. от бивш УПИ ХХХІІІ в кв. 55 които съгласно изменение на ПУП, одобрено със Заповед №360/14.12.2016г. се придават, както следва: 305кв.м към ПИ с кад.№51500.502.450  и 185кв.м, които се включват в площта на новообразувания УПИ ХХХІV-450,455 в кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, срещу цена от 57140лв. без ДДС  и продажба на собствените й 203 кв.м реално обособени съгласно изменението на ПУП, които от бивш УПИ ХХХІ –общ в кв.55 по плана на гр.Несебър се придават към новообразувания УПИ ХХХІІІ-454,455 в кв.55 срещу цена  50750лв. без ДДС.

3. Дава съгласие „ТРИОД ИНВЕСТ“ ООД да бъде освободен от заплащане на режийни разноски по сделката с оглед задълженията по чл.3 от Споразумение №353/19.08.2015г., а дължимия местен данък да е само върху стойността на имуществото, което придобива с договора по т.2 от настоящото решение. Страните по договора по т.2 от настоящото решение  не си дължат доплащане за изравняване стойностите на имотите предмет на договора.“

4. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС обявява за частна общинска собственост поради отпадане на предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС - 10 кв.м реално обособени от ПИ 51500.502.450 по КК на гр.Несебър, които съгласно изменението на ПУП одобрен със Заповед №360/14.12.2016г.  са включени в площта на новообразуван УПИ ХХХІV-450,455 в кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, урегулиран на площ от 195 кв.м  и отреден за „КОО“.

     /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решние/

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 731/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски и стоматологични кабинети в гр. Несебър, с. Равда, с. Тънково и с. Кошарица.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

                                                                         РЕШЕНИЕ № 415

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2016г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със:

1. Стоматологичен кабинет на площ от 15 кв.м, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор 51500.502.429.8 по КК на гр.Несебър, представляваща източно крило на СУ „Любен Каравелов“ – гр.Несебър, АпОС №638/05.10.1999г.

2. Помещения находящи се на първи етаж от сграда на кметство с.Равда с кадастрален идентификатор 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2 по КК на с.Равда, АпОС №5171/04.04.2012г. и Акт за поправка №5187/08.05.2012г., както следва:

- Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ №1 с полезна площ 15.80 кв.м, ведно с манипулационна и допълнителни помещения на площ от 31.20 кв.м;

 - Стоматологичен кабинет №4 на площ от 12.46 кв.м и обслужващи помещения на площ от 14.00 кв.м, които представляват идеални части от чакалня, стая за почивка и санитарен възел.

 3. Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ на площ от 12.16 кв.м и манипулационна на площ от 14.56 кв.м, находящ се на първи етаж в Административната сграда на кметство с.Тънково, с кадастрален идентификатор 73751.501.176.1 по КК на с.Тънково, построена в УПИ VІ, кв.15 по плана на с.Тънково, АпОС №4706/02.06.2011г.и Акт за поправка №6369/23.03.2016г.

4. Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ  №1 с полезна площ 13.65 кв.м, манипулационна и допълнителни помещения на площ от 26.82 кв.м, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор 39164.501.287.1 по КК на с.Кошарица, АпОС №4378/01.03.2011г. и Акт за поправка АпОС №5110/06.02.2012г.“

ІІ. На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологични и лекарски кабинети и  обслужващите помещения към тях за срок от 5 години , при следните условия:

 1. Стоматологичен кабинет на площ от 15 кв.м, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор 51500.502.429.8 по КК на гр.Несебър, представляваща източно крило на СУ „Любен Каравелов“ – гр.Несебър, АпОС №638/05.10.1999г. - с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 108.00 лв. /сто и осем лева/ с ДДС;
 2. Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ №1 с полезна площ 15.80 кв.м, ведно с манипулационна и допълнителни помещения на площ от 31.20 кв.м, находящ се на първи етаж от сградата на Кметство с.Равда, с кадастрален идентификатор 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2, АпОС №5171/04.04.2012г. и Акт за поправка №5187/08.05.2012г. - с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 113.52 лв. /сто и тринадесет лева и 0.52 ст./ с ДДС;
 3. Стоматологичен кабинет №4 на площ от 12.46 кв.м и обслужващи помещения на площ от 14.00 кв.м, които представляват идеални части от чакалня, стая за почивка и санитарен възел, находящ се на първи етаж от сградата на Кметство с.Равда, с кадастрален идентификатор 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2, АпОС №5171/04.04.2012г. и Акт за поправка №5187/08.05.2012г. - с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 83.16 лв. / осемдесет и три лева и 0.16ст./ с ДДС;
 4. Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ на площ от 12.16 кв.м и манипулационна на площ от 14.56 кв.м, находящ се на първи етаж в Административната сграда на кметство с.Тънково, с кадастрален идентификатор 73751.501.176.1 по КК на с.Тънково, построена в УПИ VІ, кв.15 по плана на с.Тънково, АпОС №4706/02.06.2011г. и Акт за поправка №6369/23.03.2016г. – с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 81.36 лв. /осемдесет и един лева и 0,36 ст./ с ДДС.
 5. Кабинет за индивидуална практиказа първична извънболнична помощ №1с полезна площ 13.65кв.м, и  манипулационна и допълнителни помещения на площ от 26.82кв.м, находящ се на  първи етаж от сграда с кадастр.№ 39164.501.287.1 по КК на с.Кошарица, отредена „За читалище, кино издравна служба”, построена в УПИ ХV, кв.16 по плана на с.Кошарица, АпОС №4378/01.03.2011г. и АОС за поправка №5110/06.02.2012г.  - с начална конкурсна месечна наемна цена – 98.00 лв. (деветдесет и осем лева)  с ДДС.

ІІІ. Специфични условия  на конкурса:

- Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.ІІ.;

- Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен “Магистър” по професионални направления “Медицина, да са лекари по обща медицина или с призната специалност, или лекари по дентална медицина;

- Кандидатите да сключат договор с РЗОК;

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

- Кабинетите да работят целогодишно.

       ІV. Критерии  за оценяване за лекарските кабинети:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

-  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

- При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 5 точки;

- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 10 точки;

- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 15 точки;

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

            К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

            Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

            При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.

V. Депозит за участие  - 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена за съответния кабинет.”          

          VІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.”

   /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА -  от дневния ред - Докладна записка вх.№ 740/12.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот за предоставяне на пощенски услуги в с. Равда.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

                                                                      РЕШЕНИЕ № 416

I.Общински съвет – Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със: Част от сграда с кад.№61056.501.76.2 по КК на с.Равда, АчОС №5970/16.03.2015г.,  представляващ две помещения, находящи се на първи етаж, съгласно приложената схема, а именно: помещение №1 на площ от 36.20 кв.м – за приемна и паричен салон за обслужване на гражданите и помещение №2 на площ от 17.40 кв.м – за получаване и обработване на пратки и др.“

ІІ. На основание чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.30 от ЗПУ да се предостави под наем без търг или конкурс за пощенски услуги на „Български пощи“ ЕАД, имот частна общинска собственост, представляващ: Част от сграда с кад. №61056.501.76.2 по КК на с.Равда, АчОС №5970/16.03.2015г., представляващ две помещения, находящи се на първи етаж, съгласно приложената схема, а именно: помещение №1 на площ от 36.20 кв.м – за приемна и паричен салон за обслужване на гражданите и помещение №2 на площ от 17.40 кв.м - за получаване и обработване на пратки и др. като фоайето и коридора между помещенията и санитарния възел на етажа остават за общо ползване, за срок от 10 /десет/ години с месечен наем в размер на 64.32 лв. /шестдесет и четири лева и тридесет и две стотинки/ с ДДС, определен съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Несебър да сключи договор за отдаване под наем на обекта при определените в т.ІІ условия.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 727/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.87 по КК на гр. Несебър, представляващ  УПИ ХV-общ., кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 417

 1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2016г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка І, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.87 по КК на гр.Несебър, на площ от 420,00 кв.м, представляващ УПИ ХV-общ. в кв.4 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”.

2. Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 21 700  лв.  лв. /двадесет и една хиляди и седемстотин лева/ без ДДС, за продажба на поземлен имот- частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.503.87 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХV-общ. в кв.4 по плана на ж.к ”Черно море”, гр.Несебър на площ от 420 кв.м, АОС№2631/28.05.2007г., на „ЛАЧЕРИТА”ЕООД, ЕИК 201532638, с адрес гр.Несебър, кв.”Аурелия”№32, ап.25,представлявано от  Альоша Василев Георгиев собственик на законно построената в имота сграда на груб строеж с кадастрален идентификатор №51500.503.87.1 по КК на гр.Несебър със ЗП-189 кв.м и РЗП-420 кв.м.“

    /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТАНЕДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 728/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.145.1 в УПИ VІІІ-общ., кв.14 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 418

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2016г. , като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.145 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ VІІІ, кв.14 по плана на ж.к.“Черно море“ на площ от 360 кв.м.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на общината право на строеж на Диана Панайотова Колева,  от гр.Поморие, ул.”Д-р Петър Берон”№9  в качеството и на собственик на жилища в жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.145.1, изградена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.145 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ VІІІ, кв.14 по плана на ж.к.“Черно море“ за пристрояване на тавански етаж на кота +8,55 със застроена площ – 30,68 кв.м, като по този начин Общата застроена площ на етажа  на кота +8,55 ще стане 90,60 кв.м, съгласно одобрения на 22.12.2015г. идеен проект.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на  9 491,90 лв./девет хиляди четиристотин деветдесет и един лева и деветдесет стотинки/ без ДДС.”

     /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 729/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІ в кв.4 по плана на с. Тънково, имот с идентификатор по кадастралната карта № 73571.501.72 по плана на с. Тънково, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. «за», с 1 гл. ”против“ от гласували 20  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 419

            На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА:

            1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 г, като раздел III, буква Б-Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба, подточка II се допълва със следният недвижим имот, а именно: 53/493 кв.м. идеални части от УПИ XXI в кв.4 по плана на с.Тънково, урегулиран от 493 кв.м., имот с идентификатор 73571.501.72 по кадастралната карта на с.Тънково

            2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър  да се продадат собствените на Община Несебър  53/493 кв.м. идеални части от УПИ XXI в кв.4 по плана на с.Тънково, урегулиран от 493 кв.м., имот с идентификатор 73571.501.72 по кадастралната карта на с.Тънково на Николин Георгиев Добрев,  съсобственик на имота, за сумата от 2 110 лв. /две хиляди сто и десет лева/ без ДДС.

    /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото реше

 

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 733/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общински собственост на обект с кадастрален идентификатор № 51500.502.382.4.2 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 420

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМОА, чл.6 ал.1 от ЗОС,Общински съвет - Несебър обявява за частна общинска собственост обект на площ от 303,57 кв.м. с кадастрален идентификатор 51500.502.382.4.2 по КК на гр. Несебър, находящ се на първи етаж от сграда, построена в УПИ І кв.97А по плана на гр. Несебър-нова част, с предназначение „За културна и обществена дейност“, тъй като са налице предпоставките по чл.3 ал.2 от ЗОС и имота няма характеристиките на публична общинска собственост.  

          /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка  вх.№ 710/07.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 61056.25.22,  м. „Блато“, землището на с. Равда

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 421

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.25.22 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване- неизползваема ливада, целия на площ от 2002 кв.м, находящ се в землището на с.Равда, местност „Блато“ за неземеделски нужди, зона „Ок“ с предназначение „За застрояване на клуб по интереси с магазин, кафе, хангар и паркинг за високопроходими автомобили /бъги/“ при устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.= 1,50, Н≤12,00м и минимално озеленяване 50% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованите лица и на кмета на Община Несебър  за сведение и изпълнение .

Решението съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т. ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 720/08.12.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ в УПИ І, ПИ с идентификатор 51500.503.73 в кв.4 по плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 422

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет  дава съгласие, да бъде допуснато изменение на  ПУП-ПЗ за УПИ І, ПИ с идентификатор 51500.503.73, кв.4 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, касаещо изменение на плана на застрояване на УПИ І-общ., кв.4, а именно: промяна на Кинт. от  Кинт. = 1.80 на Кинт. = 2.00. Останалите устройствени показатели остават без промяна, а именно: К пл. = 45%; максимална височина Н<10.00м. и минимално озеленена площ от 30%. Запазва се и устройствената зона "Жс".

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 721/08.12.2016 г. от арх. Николай Орешков –архитект на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПЗ в обхват УПИ ІІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.306, в кв.25 о плана на ж.к. „Черно море“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 423

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет-Несебър дава съгласие да бъде допуснато изменение на ПУП-ПЗ в обхват УПИ ІІІ, кв.25 ПИ с идентификатор 51500.503.306 в кв.25 по плана ж.к. „Черно море“, гр. Несебър, касаещо изменение на плана на застрояаване на УПИ ІІІ, кв.25, а именно: промяна на устройствената зона от „Жм на „Сц“, характера на застрояване – от застрояване с малка височина /Н<10.00 м./ на застрояване със средна височина /Н<12.00 м./ и завишаване на коефициента на интензивност на застрояване на 2.00. Запазва се отреждането  „За жилищно строителство“ и начина на застрояване – свободно и се установява К пл. = 60 %, минимално озеленена площ 40 %.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото реше

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка  вх.№ 749/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110, ал.5 от ЗУТ-обект: „Уличен водопровод“ за ПИ 51500.69.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 424

На основание  с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 от ЗУТ, решение №215 от протокол №6/28.04.2016г.т.40, ОбС-Несебър, решение т.4 от протокол №9  проведено на 20.07.2016год. от заседание на ОбЕСУТ –Несебър , писмо изх.№ПД-588(1)/04.04.2016г. от РИОСВ-гр.Бургас ,становище изх.№536/18.07.2016г. на Виваком, съгласувателно писмо изх.№ 18108874-1/22.08.2016г. на ЕВН-България-Кец Поморие, тристранен договор за присъединяване на водоснабдителни или канализационни системи №34/06.06.2016г. О Д О Б Р Я В А: ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: ПУП-ПП за обект „Уличен водопровод” за ПИ  51500.69.16 по кадастралната карта на гр.Несебър,  м.”Инджекьойско блато”, с трасе на уличния водопровод започващо от съществуващо отклонение към чугунен водопровод Ф600 за ПИ 51500.69.46. преминаващо  през ПИ 51500.66.33 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански полски  път собственост на Община Несебър с площ 11051.28кв.м. и завършва в ПИ 51500.69.16 по кадастрална карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато”, с проектна дължина  на трасето  110м.в земеделска територия в ПИ 51500.66.33,  с определен сервитут от 2м. от двете страни спрямо трасето на водопровода с обща площ  на сервитута  436 кв.м. изцяло в земеделска територия и попада в ПИ 51500.66.33 съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

           Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка  вх.№ 748/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ­І -общ., УПИ ІІ-общ. и УПИ ХV-общ., кв.23 по плана на с. Баня и части от ПИ № 02703.501.378,  ПИ 02703.501.413 и ПИ 02703.501.574, всички в собственост на община Несебър, по кадастралната карта на с. Баня.

Общинският съвет с 19 гл. «за»,с  1 гл. «против» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 21 общински съветници прие следното

                  РЕШЕНИЕ № 425

 1.На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА във връзка с чл.131 ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър, в качеството си на собственик на цитираните имоти  дава съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. в кв.23 с отреждане за „читалище” и УПИ ІІ-общ. в кв.23 с отреждане за „битови услуги” и части от ПИ 02703.501.378 , ПИ 02703.501.413 и ПИ 02703.501.574 по кадастрална карта на с.Баня, в новообразуван УПИ І-общ. с отреждане за „КОО”  и площ от 2158 кв.м., променя се местоположението на УПИ ХV-общ., като се запазва отреждането му за „БКТП” и площ от 49кв.м., обособява нов УПИ ІІІ – общ. в кв.13 с отреждане за „озеленяване и монумент” на площ от 493 кв.м., образуван от части от ПИ 02703.501.413 и ПИ 02703.501.574 ,  в частта ПЗ в УПИ І-общ. и УПИ ХV-общ. се предлага устройствена зона –

„смесена централна”  (Ц), с характер на застрояване с малка височина –Н= 10.00м. и Н=3.60м.за УПИ ХV-общ. и начин на застрояване –свободно основно застрояване кв.23 по плана на с.Баня, община Несебър.

2.При изготвянето на проекта  да  се  предвиди  съществуващата автобусна спирка

    / Списъкът с поименното гласуване е наразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 718/08.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване“ в поземлени имот № 39164.21.188, м. „Мишкефа, землището на с. Кошарица, преминаващи през поземлен имот № 39164.21.8., поземлен имот № 39164.21.11 и поземлен имот № 39164.21.232 по кадастралната карта на м. „Мишкефа“, землището на с. Кошарица.

Общинският съвет с 20 гл. «за», 1 гл. «против» от гласували 21 общински съветници прие следното

                  РЕШЕНИЕ № 426

На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър: О Д О Б Р Я В А ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда за сезонно ползване в ПИ 39164.21.188, местност „Мишкефа”, землище с. Кошарица, преминаващи през ПИ 39164.21.8 ; ПИ 39164.21.11 и  ПИ 39164.21.232, по кадастралната карта на местност „Мишкефа”, землище с. Кошарица.

Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП „Уруч енде2” в ПИ 39164.21.320, урбанизирана територия, преминава през  ПИ 39164.21.8, собственост на Община Несебър с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път;  ПИ 39164.21.11, собственост на Община Несебър с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – "пасище, мера" и ПИ 39164.21.232, собственост на Община Несебър с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път  и достига до ПИ 39164.21.188.

              Дължината на трасето  на кабела е 77.00м. Създава се сервитут с ширина 1.00м. от от двете страни спрямо оста на трасето на кабела, с обща площ от 154.00 кв.м., като 12 кв.м. попадат в ПИ 39164.21.8; 56 кв.м. попадат в ПИ 39164.21.11; 86 кв.м. попадат в ПИ 39164.21.232, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 719/08.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда за сезонно ползване в ПИ № 39164.13.341, м. „Кору дере“, землище с. Кошарица, преминаващи през ПИ № 39164.12.49, ПИ № 39164.12.29,  ПИ № 39164.12.30, ПИ № 39164.13.127, ПИ № 39164.13.128 и ПИ № 39164.13.10 по КК на м. „Кору дере“, землище с. Кошарица.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

                  РЕШЕНИЕ № 427

На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър: О Д О Б Р Я В А ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Външно ел.захранване на вилна сграда за сезонно ползване в ПИ 39164.13.341, местност „Кору дере”, землище с. Кошарица, преминаващи през ПИ 39164.12.49 , ПИ 39164.12.29, ПИ 39164.12.30, ПИ 39164.13. 127, ПИ 39164.13. 128 и   ПИ 39164.13. 10  по кадастралната карта на местност „Кору дере”, землище с. Кошарица.

Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП „Тера-3” в ПИ 39164.12.34, урбанизирана територия, частна собственост, преминава през  ПИ 39164.12.49, собственост на Община Несебър с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път;  ПИ 39164.12.29, собственост на Община Несебър с начин на трайно ползване – нелесопригодна площ;  ПИ 39164.12.30, собственост на Община Несебър с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – "дере; ПИ 39164.13.127, собственост на Община Несебър с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – "пасище";  ПИ 39164.13.128, собственост на Община Несебър с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 39164.13.10, собственост на Община Несебър с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път  и достига до ПИ 39164.13.350.

Дължината на трасето  на кабела е 516.00м. Създава се сервитут с ширина 0.60м. от от двете страни спрямо оста на трасето на кабела, с обща площ от 1076.00 кв.м., като 17 кв.м. попадат в ПИ 39164.12.34; 393 кв.м. попадат в ПИ 39164.12.49; 13 кв.м. попадат в ПИ 39164.12.29; 32 кв.м. попадат в ПИ 39164.12.30; 16 кв.м. попадат в ПИ 39164.13.127; 462 кв.м. попадат в ПИ 39164.13.128; 132 кв.м. попадат в ПИ 39164.13.10; 6 кв.м. попадат в ПИ 39164.13.349 и 5 кв.м. попадат в ПИ 39164.13.350, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 735/09.12.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на апартаментен хотел“ в УПИ ХІХ-3215/ ПИ 51500.32.24/ в кв.21 по плана зона „Инцараки“, местност „Юрта Балкана“, землище гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

         РЕШЕНИЕ № 428

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,  протоколно решение т. 6 от протокол № 7 от заседание на ОЕСУТ проведено на 08.06.2016г., писмо изх.№ 6475//31.08.2015г. от РИОСВ-Бургас, писмо изх. № 53-07-101/ 18.04.2016г. на РЗИ-Бургас.ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел. Захранване на Апартаментен хотел” в УПИ ХІХ-3215 /ПИ 51500.32.24/ в кв. 21 по плана на зона „Инцараки”, местност „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър.

     Трасето на кабелите започва от съществуващ БКТП „ЮРТА 5” в  ПИ 51500.32.5, преминава през ПИ 51500.32.23/селскостопански, горски ведомствен път/ до табло мерене на границата на УПИ ХІХ-3215/ПИ 51500.32.24/ в кв.21  по плана на зона „Инцараки”, местност „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър.

     Дължината на трасето на кабела ще бъде 50.30м изцяло в земеделска територия. Определя се сервитут от 0.6м от двете страни на оста на трасето на кабела с обща площ 60.60 кв.м.

     Решението да се обнародва в Държавен вестник.

  Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред -  Докладна записка  вх.№ 706/05.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І с идентификатор № 51500.505.136, както и части от поземлени имоти с идентификатори № 51500.505.322, 51500.505.325, 51500.505.326 и 51500.505.329 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.25 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 20 гл. «за», 1 гл. «против» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 429

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, в частта му по отношение на УПИ I, с идентификатор №51500.505.136, както и части от поземлени имоти с идентификатори №51500.505.322, №51500.505.325, №51500.505.326 и №51500.505.329 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 25 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”

Проектът касае придаване на 161 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 51500.505.322, 63 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 51500.505.325, 37 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 51500.505.326 и 798 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 51500.505.329 към УПИ І, с идентификатор 51500.505.136 по КК на гр. Несебър, в кв.25 по плана на к.к. „Слънчев бряг -  Изток“. Общо се придават 1059 кв.м., като след промяната площта на УПИ І /ПИ 51500.505.136/ става 12815кв.м. като се запазват, отреждането, устройствената зона и всички действащи устройствени показатели за УПИ І /ПИ 51500.505.136/.   

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред -   Докладна записка  вх.№ 752/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии-обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор № 51500.84.27 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 430

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, решение т.2 от протокол №11/07.09.2016год.  от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№53-07-314/04.11.2014г. от МЗ РЗИ Бургас и писма: изх.№7801/25.10.2013г. от РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-2436-1/16.09.2014г. от „ВиК”ЕАД и изх.№95-Е-653/04.08.2014г. от „БТК”ЕАД и заявление  вх.№Н2-УТ-6319-001/29.11.2016г. окомплектовано с декларация от „ЕВН България Електрораз- пределение”ЕАД .Общински съвет – Несебър

Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор 51500.84.27 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето е 61м., започва от съществуващ БКТП „Барел” в ПИ 51500.86.18, преминава през ПИ 51500.86.21 до нов разпределителен шкаф на границата на ПИ 51500.84.27 и продължава до ново електромерно табло в ПИ 51500.84.27 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу. Определен е сервитут по 0,60м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела, като площта на ограничение е 27,39кв.м. и засяга ПИ 51500.86.21 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред -   Докладна записка  вх.№ 755/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.84.55 по КК на гр. Несебър, находящ се в м. „Кокалу“, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 431

1. На основание чл.21 ал.1  т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.84.55, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – друг вид нива, целият на площ 4400 кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър ,местност “Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” за Жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване , при устройствени показатели: Кплътност=30 %, Кинтензивност=1.50, максимална височина Н=15.00 м. и Мин. озеленяване – 50%, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

       На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.            

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка  вх.№ 756/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Трасе на Кабели 20 кV от нови ЖР стълбове в ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в ПИ 27454.23.19, м. „Кладери“, землище с. Емона, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 432

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Кабели 20кV от нови ЖР стълбове в ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в ПИ 27454.23.19”, м.”Кладери”, землище с.Емона, с обща дължина на трасето  785,84м.- от които в земеделска територия -515,13м., 237.09м. в имот 27454.23.68-  за местен път и  33.62м. в ПИ 27454.23.19-  урбанизирана територия- частна собственост и сервитути за  ПИ 27454.23.86  -455.26кв.м., за ПИ 27454.23.58  -1137.83кв.м., за ПИ 27454.23.88  -76.22кв.м.,  за ПИ 27454.23.60 - 19.33кв.м., за ПИ 27454.23.23 - 41.04кв.м., за ПИ 27454.23.59  - 3.39кв.м., за ПИ 27454.23.68  -332.68кв.м.,  и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасета за линеен обект „Кабели 20кV от нови ЖР стълбове в ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в ПИ 27454.23.19”, м.”Кладери”, землище с.Емона на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: община Несебър

       Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

       На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

             Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.            

          /Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка  вх.№ 757/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за рeгулация на к.к. „Сл. Бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ VІІ-177, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.352, УПИ ХІІІ-177 с идентификатор № 51500.506.348 по КК на гр. Несебър, в кв.6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 433

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VII-177, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.352, УПИ ХIII-177 с идентификатор №51500.506.351 и част от имот с идентификатор №51500.506.348 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6001 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, представляващ улица в частта и от о.т. 581 до о.т. 597.

С изменението 230 кв.м. от ПИ 51500.506.348 се придават към УПИ VII-177 /ПИ 51500.506.352/ с площ 2113 кв.м. и 289 кв.м. от ПИ 51500.506.348 се придават към УПИ ХIII-177 /ПИ 51500.506.351/. В резултат от промяната в регулацията УПИ VII-177 /ПИ 51500.506.352/ се урегулира на площ 2343кв.м, а УПИ ХIII-177 /ПИ 51500.506.351/ на площ 817 кв.м. Премахва се предвидения, но нереализиран паркинг представляващ част от ПИ 51500.506.348 целия на площ 1439 кв.м, ситуиран в участъка между о.т. 581 до о.т. 597. Измества се уличната регулационна граница на юг, като този участък на улицата се провежда с ширина 6.00 м. Устройствеата зона и устройствените показатели за имотите в обхвата на разработката се запазват.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка  вх.№ 758/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изграждане на укрепително съоръжение в поземлен имот с идентификатор № 11538.502.314-общинска собственост, пред УПИ ІІ с идентификатор № 11538.502.153, по КК на гр. Свети Влас кв.22 по плана на гр. Свети Влас-юг.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 434

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, дава съгласие в поземлен имот с идентификатор №11538.502.314 – публична общинска собственост, представляващ част от улица пред УПИ II, с идентификатор №11538.502.153 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, в кв.22 по плана на гр. Свети Влас-Юг - частна собственост, да бъде реализирано необходимото брегоукрепително съоръжение съгласно препоръките „Геозащита“ ЕООД – гр. Варна, изцяло за сметка на заявителя, като същият се задължава да предаде съоръжението на община Несебър, като събственик на имота.

2.Преди  издаване на  разрешението за строеж  следва оградата  на   поземлен имот  с идентификатор  11538.502.153   да се премести по регулационната граница с цел осъществяване достъп  до  плажната ивица“

3.Упълномощава Кмета на община Несебър да сключи договор за изграждане на горецитиранот съоръжение.

     / Списъкът с поименното  гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка  вх.№ 760/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ І, с идентификатор № 51500.505.78 и УПИ ІІ, с идентификатор № 51500.505.79 по КК на гр. Несебър, в кв.12 по ПУП на к.к.. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 20 гл. «за», 1 гл. «въздържал се»  от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 435

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ, във връзка  с и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг - Изток” в частта му по отношение на УПИ І, с идентификатор №51500.505.78 и УПИ II, с идентификатор №51500.505.79 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 12 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”.

Проектът касае прокарване на улично регулационните граници на имота по кадастралните имотни граници с цел коригиране на разликите между кадастрална карта и плана за регулация, което включва прокарване на пешеходна алея с широчина 3,0 м. по югоизточната граница, попадаща в УПИ I и придаване на крайуличния паркинг от изток към УПИ I. УПИ I /ПИ 51500.505.78/ с площ 7950 кв.м. се обединява с УПИ II /ПИ 51500.505.79/ с площ 528 кв.м. в новообразуван УПИ I /ПИ 51500.505.79/ с площ 8479 кв.м., като отреждането се запазва „За хотел, обслужващи функции, спорт, трафопост и озеленяване“, както и устройствената зона „Ок“. За новообразувания УПИ I /ПИ 51500.505.78/ се предвижда запазване на двете седем етажни съществуващи хотелски тела, премахване на съществуващата едноетажна постройка между тях, като се запазва само кухнята на съществуващия ресторант и изграждане на ново тяло с магазини, фоайе с лоби бар и нова зала за хранене към съществуващата кухня на първия етаж и нови хотелски стаи и апартаменти на следващите три етажа. Предвижда се премахване на стария съществуващ трафопост като в юго западния ъгъл на имота ще се ситуира нов трафопост. Установяват се следните устройствени показатели за новообразувания УПИ I /ПИ 51500.505.79/: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м. /за новата застройка/ и 6/7 етажа (за съществуващите хотелски тела), минимално озеленена площ 50% и паркиране в южната част на имота.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка  вх.№ 761/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за спортно-рекреационен парк в обхват: поземлени имоти с идентификатори № 11538.5.27, 11538.5.43, 11538.5.46, 11538.5.49, 11538.5.51 и 11538.5.72 по КК на гр. Свети Влас, в м. „Юрта“, № 11538.501.504, УПИ V, идентичен с поземлени имоти с идентификатори № 11538.501.191, № 11538.501.192, 11538.501.193 и 11538.501.194 в кв.7 по плана на гр. Свети Влас и част от поземлен имот с идентификатор № 11538.501.11 по КК на гр. Свети Влас.

Oбщински съвет с  21 гласа «за» от гласували 21 общински съветници прие следното.

РЕШЕНИЕ № 436

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1,т.8 и  т.11 от ЗМСМА  и  чл. 21 ал.7 от ЗОС  и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет ОдобрявА проект за ПУП-ПРЗ  с който  поземлени имоти с идентификатори №11538.5.27, №11538.5.43, №11538.5.46, №11538.5.49, №11538.5.51, №11538.5.72 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Юрта“, №11538.501.504, УПИ V, идентичен с поземлени имоти с идентификатори №11538.501.191, №11538.501.192, №11538.501.193 и №11538.194, в кв.7 по плана на гр. Свети Влас и част поземлен имот с идентификатор №11538.501.11 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, се обединяват и  се  урегулират  в УПИ І в кв.65 с площ 35314 кв.м., с отреждане „За спортно – рекреационен парк” в  устройствена зона „Оср” /територия за спорт и развлечение/ при  следните устройствени показатели за  този имот : Кплътн – 5%, характер на застрояване нискоетажно /Нкорниз 8,5м.,/  Кинт 0,70, минимално озеленена площ от 60% и паркиране в спортни терени минимум 15%, съгласно чл.53 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка  вх.№ 751/14.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии-обект: „Външно ел. захранване на база на БКС-гр. Несебър“ в ПИ с идентификатор № 51500.73.31 по КК на гр. Несебър, м. „Несебърска мера“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 437

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, решение т.2 от протокол №11/07.09.2016год.  от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№53-07-182/12.07.2016г. от МЗ РЗИ Бургас и писма: изх. №7045/24.09.2015г. от РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-2159-1/11.08.2016г. от „ВиК”ЕАД и изх.№95-Е-714/01.07.2016г. от „БТК”ЕАД, Общински съвет О Д О Б Р Я В А: ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на база на БКС -гр.Несебър” в поземлен имот с идентификатор 51500.73.31 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Несебърска мера”, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето е 193м., започва от БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава през ПИ 51500.74.74 и ПИ 51500.73.22 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу” до табло мерене на границата на ПИ 51500.73.31 по КК на гр.Несебър, м.”Несебърска мера”. Определен е сервитут по 1,00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела, като общата площ на ограничение е 396кв.м. и засяга ПИ 51500.74.74 /148кв.м./ и ПИ 51500.73.22 /248кв.м./ по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка  вх.№ 764/16.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ V с идентификатор № 51500.505.1001 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.330 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.23 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 438

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, в частта му по отношение на УПИ V, с идентификатор №51500.505.1001 и част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.330 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 23 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”.

С изменението 103 кв.м. идеални части от ПИ 51500.505.330 се придават към УПИ V /ПИ 51500.505.1001/. След промяната площта на УПИ V /ПИ 51500.505.1001/ става 8208 кв.м., а на ПИ 51500.505.330 – 1154 кв.м. Всички устройствени показатели, отреждане и устройствена зона за УПИ V /ПИ 51500.505.1001/ се запазват.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА  от дневния ред Докладна записка  вх.№ 773/19.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър по проект „Красива България“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 439

На основание чл. 21  ал.1 т.8  и т.23 от ЗМСМА                       

 1. Общински съвет изразява положително становище относно кандидатстване на Община Несебър по Проект „Красива България” Кампания 2017 г. за финансиране на следният обект:•„Изграждане на трибуна „Запад” в съществуващ спортен комплекс”
 2. Общински съвет - Несебър дава съгласие за осигуряване на съфинансиране със собствени бюджетни средства в размер на 66.44% от стойността на горепосоченият обект / в размер на198 000лв.

 

 1. Общински съвет – Несебър приема, че няма да се променя предназначението на обекта минимум 5 години след изпълнението на проекта по ПКБи община Несебър ще има ангажимент за поддръжката му;

        / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА  от дневния ред Докладна записка  вх.№ 777/20.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допълнение за съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост, на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 440

1.На основание чл21 ал.2  от ЗМСМА във връзка с чл. 56 от ЗУТ   Общински съвет-Несебър съгласува приложените схеми за поставяне на  РИЕ  - 13 броя  по схемата за к.к. Слънчев бряг  на  к.к.”Слънчев бряг-запад” и  2 броя  по схемата на  гр.Несебър-нова част., неазделна част от настоящото решение.

На основание чл.60 от АПК Общински съвет-Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 776/20.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно ползване и поставяне на РИЕ /рекламно-информационни/, на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 17 гл. «за», с 4 гл. «въздържали се»  от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 441

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет - Несебър дава съгласие кмета на Община Несебър да издаде заповед за предоставяне за безвъзмездно ползване на РИЕ на територията на община Несебър за срок от 3/три/ години на „ОФК-Несебър“, както следва:

1.1 -3бр. РИЕ –Билборд 4м./3м., двустранен, собственост на Община Несебър, за позиции: І-39 и І-22, к.к Сл.бряг, І-7.1, Равда, съгласно издадени разрешения за поставяне.

1.2 -13 броя РИЕ -80/200см. по схемата за к.к.“Слънчев бряг-запад“  съгласувана  с   решение № 440

                    -2 броя РИЕ-60/200см. по схемата на гр.Несебър-нова част., съгласувана  с  решение № 440

            На основание чл.60 от АПК Общински съвет –Несебър допуска предварително изпълнение на решението . 

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/           

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 774/20.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Проект за реконструкция на път от ОПС – Тънково–1 /връзка с плочогредов мост на р. „Хаджийска“/ до път ІІІ-9061 /Оризаре – Слънчев бряг/ - преработка на пъто кръстовище с път ІІІ-9061“ в землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 442

            1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър като съобрази мотивите изложени в предложението на Заместник-кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  за обект „Проект за реконструкция на път от ОПС – Тънково-1 (връзка с плочогредов мост на р. Хаджийска) до път III-9061 (Оризаре – Сл. Бряг) – преработка на пъто кръстовище с път III-9061“ в землището на гр. Несебър, като от проектното решение за засегнати следните имоти: ПИ 51500.47.34 с площ 61085 кв.м., с начин на трайно предназначение „Територия, заета от води и водни площи“ с начин на трайно ползване „За водостопанско, хидромелеоративно съоръжение“, общинска собственост със засегната площ 45,07 кв.м., ПИ 51500.47.33 с площ 44390 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Изоставена нива“, общинска собственост със засегната площ 263,50 кв.м., ПИ 51500.63.34 с площ 45718 кв.м., с начин на трайно предназначение „Територия, заета от води и водни площи“, с начин на трайно ползване „Напоителен канал“, собственост на МЗГАР-ХМС – Несебър със засегната площ 1026,57 кв.м., ПИ 51500.58.32 с площ 11257 кв.м. и начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост със засегната площ 221,59 кв.м., ПИ 51500.47.36 с площ 600 кв.м. и начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За водостопанство, хидромелеоративно съоръжение“, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД със засегната площ 126,25 кв.м., ПИ 51500.47.37 с площ 2263,90 кв.м. и начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За полски път“, общинска собственост със засегната площ 175,91 кв.м., ПИ 51500.57.53 с площ 8636 кв.м. и начин на трайно предназначение „Територия на транспорта“, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост със засегната площ 8418,70 кв.м., ПИ 51500.48.17 с площ 15895 кв.м. и начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост със засегната площ 356,79 кв.м., ПИ 51500.57.52 с площ 8313 кв.м. и начин на трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост със засегната площ 4,52 кв.м. и ПИ 51500.57.13 с площ 5697 кв.м. и начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения“, собственост на Александър Димитров Кръстев със засегната площ 246,48 кв.м. Общата площ на територията с ограничения е 10885,38 кв.м.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП–ПП за елементи на техническата инфраструктура, неразделна част от настоящото решение.

3. На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ  Общински съвет дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект „Проект за реконструкция на път от ОПС – Тънково-1 (връзка с плочогредов мост на р. Хаджийска) до път III-9061 (Оризаре – Сл. бряг) – преработка на пъто кръстовище с път III-9061“.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред  - Докладна записка  вх.№ 766/19.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 62102.113.77 по КК на с. Раковсково, община Несебър, по реда на чл.124 ал.1.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 443

Общински съвет   на основание чл.124а, ал.1, изречение I и чл. 21 ал.1 т. 8 и т.11 ит. от  ЗМСМА ,

разрешава изработването на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 62102.113.77 по КК на с. Раковсково, община Несебър, с цел да се определи площадка за обект „базова станция 4249-изграждане на стълб за телекомуникационно обслужване и съоръжения на техническата инфраструктура към него, в землището на с. Раковково, в терени-горска територия, без промяна на предназначението в която е разположен обекта”. Общо засегната от инвестиционното намерение територия е с площ 0,500дка., представляваща имот с идентификатор 62102.113.77 (образуван от имот с идентификатор 62102.113.50)с предназначение друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ-ДЛ, за учредяване на право на строеж в поземления имот в хипотезата на 54, ал.1, т.2 от ЗГ-без промяна на предначението, съгласно представеното задание, с което се предвижда отреждане на имота „За съоръжение на техническата инфраструктура”, при следните устройствени показатели: Н=38м., Кпл.=40%, Кинт.=0,8 и минимално оселенена площ 50%.

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ  ОДОБРЯВА: Представеното по преписката задание за изработване на подробно описания по горе проект ПУП-ПЗ за имот 62102.113.77, в едно със скицата към него.

 Настоящото решение да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

 Решението, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 775/20.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за разполагане на преместваем обект в ПИ 51500.73.31 по плана на гр. Несебър, м. „Несебърска мера“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 444

              На основание чл 21 ал.2 от ЗМСМА, чл.56 ал.2 от ЗУТ във вр. с чл. 14, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър  и чл.5 ал.3 от Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на  община Несебър, Общински съвет - Несебър приема и съгласува приложената схема за поставяне на ”Модулна бензиностанция” на площ от 17.50 кв.м. в ПИ 51500.73.31 по плана на гр. Несебър, местност ”Несебърска мера”.

На основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решение. Схемата е неразделна част от  решението.

    

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 783/22.12.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP0001-4.001 ”Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ по Програма за морско дело и рибарство   2014 – 2020.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

                                                                        РЕШЕНИЕ № 445

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА общински съвет Несебър реши:   

 1. Община Несебър да прекрати участието си като член на „Местна инициативна рибарска група Поморие-Несебър“, седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Поморие, гр. Поморие, пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №1, БУЛСТАТ: 176015194, и възлага на представителя на Община Несебър в сдружението да заяви прекратяване на членството.
 2. Одобрява участието на Община Несебър в създаване на „Местно партньорство“ за подаване на Заявление за изразяване на интерес по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 за създаване на местна инициативна рибарска група, обхващаща цялата територия на община Несебър.
 3. Въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 20.12.2016 г. приема като партньори за подписване на Споразумение за партньорство и подаване на Заявлението следните организации:

За стопанския сектор – „ГАРАНТ-ТУРИСТ - С.И В.“ ЕООД, БУЛСТАТ 102172658, седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Несебър, гр. Несебър, ул. „Отец Паисий“ № 25, представлявано от Венелин Стоянов Ташев -  Управител.

За нестопанския сектор – СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ МЕСЕМБРИЯ“, БУЛСТАТ: 147242036, седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Несебър, гр. Несебър, ул. „Отец Паисий“ № 66, представлявано от Десислава Георгиева Николчева, Председател на УС.

 1. Водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ, да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 да бъде:

Община Несебър, гр. Несебър 8230, ул.”Еделвайс 10 , ЕИК по Булстат: BG 000057122

представлявана от: Николай Кирилов Димитров – Кмет на община Несебър

 1. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на Споразумение за партньорство: Николай Кирилов Димитров – Кмет на община Несебър.

      6.На основание чл. 60 от АПК, да допусне предварително изпълнение на Решението,        предвид краткият срок за кандидатстване.

/ Списъкът с поименнот гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:Р.  КУЛЕВ         

                                                                                                                                   

 

                                 Технически секретар-Протоколист:Ж.Василев