За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

12/21.10.2020 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 572/30.09.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2020 г.
 2. Докладна записка вх.№ 580/06.10.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър.
 3. Докладна записка вх.№ 589/06.10.2020 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.
 4. Докладна записка вх.№ 587/06.10.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.
 5. Докладна записка вх.№ 590/07.10.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2020/2021 г.
 6. Докладна записка вх.№ 582/010.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно финансово подпомагане на СНЦ Тракийско културно просветно дружество „Капитан Петко Воевода“ – гр. Свети Влас.
 7. Докладна записка вх.№ 581/06.10.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно предложение за финансово подпомагане на спортни клубове от община Несебър.
 8. Докладна записка вх. № 606/010.2020 г. от Дочка Маринова – секретар на общината и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.
 9. Докладна записка вх.№ 614/12.10.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при храм „Св. Параскева“ с.Равда.
 10. Докладна записка вх.№ 617/13.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2020 г.
 11. Докладна записка вх. № 532/09.09.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот с кадастрален идентификатор № 27454.501.148 по КК на с. Емона, община Несебър, представляващ УПИ І-общ., кв.26 по плана на с. Емона.
 12. Докладна записка вх. № 586/06.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарната цена за продажба по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС на ½ идеална част  западна от поземлен имот с кадастрален идентификатор № 11538.502.356 по КК на гр. Свети Влас, представляващ УПИ ІІІ в  кв.39 по плана на гр. Свети Влас.
 13. Докладна записка вх. № 591/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите, за стопанската 2020/2021 г.
 14. Докладна записка вх. № 592/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Раковсково, община Несебър.
 15. Докладна записка вх. № 594/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Кошарица, община Несебър.
 16. Докладна записка вх. № 597/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост на поземлени имоти с идентификатори №№ 53045.177.22 и 53045.234.565 по КККР на гр. Обзор.
 17. Докладна записка вх. № 598/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се в Административна сграда – кметство – с. Гюльовца с кадастрален идентификатор № 18469.501.223.2.
 18. Докладна записка вх. № 599/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се в сграда Пощенска станция - гр. Обзор с идентификатор № 53045.501.186.2 по КК на гр. Обзор.
 19. Докладна записка вх. № 600/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.1.41 по КК на гр. Несебър на ЮЛНЦОП Сдружение „Демократичен съюз на жените от община Несебър“.
 20. Докладна записка вх. № 601/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІ в кв.4 по плана на гр. Обзор с идентификатор по к.к. № 53045.502.133.
 21. Докладна записка вх. № 602/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на „Фризьорски салон“, находящ се в общинска сграда с идентификатор № 53822.502.505.1 по КК на с. Оризаре.
 22. Докладна записка вх. № 603/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Лекарски кабинет, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор № 51500.501.295.2 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Тервел“ № 5.
 23. Докладна записка вх. № 613/12.10.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно предоставяне за управление на директорите на детските градини на територията на община Несебър съответния сграден фонд общинска собственост.
 24. Докладна записка вх. № 618/13.10.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно изменение на Решение №208 от Протокол №8/12.08.2020 на Общински съвет – Несебър.
 25. Предложение вх.№ 571/30.09.2020 г. от Виктор Борисов- заместник - кмет на община Несебър, относно: разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 02703.16.124 по КК на с. Баня, местност “Сувала”,  за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ на основание  чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
 26. Докладна записка вх.№ 534/10.09.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до кота +5.85м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: Кабелна мрежа 0.4кV в ПИ с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123, землище  гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.
 27. Предложение вх.№ 537/10.09.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на Община Несебър, относно: Одобряване на задание за проектиране и разрешаване  изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура: „Канализационен тласкател за отвеждане на отпадните води от ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.24 и ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.25, землище  гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана”, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 28. Докладна записка вх.№ 535/10.09.2020 г. от Виктор Борисов – заместник- кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП-парцеларен план за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до кота +5.85м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: Кабелна мрежа 0.4кV в ПИ с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123, землище  гр.Свети Влас, м-т „Юрта“. 
 29. Докладна записка вх.№ 536/09.09.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на Община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП – План схеми за обект на техническата инфраструктура „Канализационен тласкател за отвеждане на отпадните води от ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.24 и ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.25, землище  гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана”, по реда на чл.134, ал.2, т.6 и т.8, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ.        
 30. Предложение  вх.№ 569/30.09.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура  „КНС ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV„Телевизия“ за  ПИ 39164.13.56  по кадастралната карта, м.“Сулджана“, землището с. Кошарица  в частта по отношение на имот с идентификатор 39164.13.86  по реда на чл.124а от ЗУТ.
 31. Предложение вх.№ 570/30.09.2020 г. от Виктор Борисов – заместник- кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на задание за проектиране и разрешаване  изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „КНС ПС „Хелиос“-ТП „Младеж“ за  ПИ 39164.13.275  по кадастралната карта, землище с. Кошарица  по реда на чл.124а от ЗУТ, в частта му по отношение на имот с идентификатор 39164.13.86.
 32. Предложение вх.№ 556/25.09.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 73571.27.139, м. „Боруна“, землище с. Тънково.
 33. Предложение вх.№ 554/25.09.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 73571.7.22, м. „Курбана“, землище с. Тънково.
 34. Предложение вх.№ 555/25.09.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 61056.77.18, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда.
 35. Докладна записка вх.№ 578/06.10.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на Община Несебър, относно решение за одобряване  на ПУП - парцеларен план за линеен обект: „Уличен водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП ф160 по ул.“Несебър“ за ПИ 61056.56.49, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 61056.56.101 по кадастралната карта на с. Равда , м. „Хендек тарла“, община Несебър, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии,   основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.
 36. Докладна записка вх.№ 579/06.10.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение изискванията на Наредба № 6 от 07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление.
 37. Докладна записка вх.№ 604/08.10.2020 г. от Виктор Борисов Борисов - зам.кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, подобект: „Кабели 0.4кV“  в УПИ І-3107/ПИ 51500.31.7/ в кв.11 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, гр. Несебър на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.
 38. Докладна записка вх.№ 605/08.10.2020 г. от Виктор Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ  за  УПИ ХІ с идентификатор по КК № 115501.305, УПИ ХІІ с идентификатор по КК 11538.501.304 и УПИ ХІІІ с идентификатор по КК 11538.501.301  в  кв. 24  по плана на гр.Свети Влас.
 39. Предложение вх.№ 607/09.10.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане изработване изменение на ПУП – План схема за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел.захранване на жилищна сграда на магазин с хранителен стоки“ поземлен имот с идентификатор 51500.76.34 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу“ по реда на чл.134, ал.2, т.6 и т.8, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
 40. Докладна вх.№ 608/09.10.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за изработване изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I- общ. в кв.99 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.552 по кк на гр.Несебър.
 41. Докладна записка вх.№ 577/05.10.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община  Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на пътниците през 2021 г. на територията на Община Несебър и с цел спазване на изискванията, заложени в Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 572/30.09.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2020 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 236

На основание чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, приема направения по реда на чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА отчет на кмета на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2020 г., неразделна част от настоящото решение.
Отчет

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 580/06.10.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 237

1.На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.62 ал.10 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Несебър приема Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър, съгласно приложения проект, неразделна част от настоящото решение.

                    / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 589/06.10.2020 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 238

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,  приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър,както следва:

§ 1. В §2 на Раздел „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“  в изброяването на така посочените членове се прави допълнение, като след чл.127, се добавя „и  чл.140 “ .

§ 2. В Раздел „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ се създава нов §5 със следния текст „Таксите за ползване на детски ясли и детски градини, предвидени в чл.50, ал.2, т.1.1, т.2.1 и ал.4 на същия член от наредбата не се заплащат при неприсъствие в детското заведение при обявено в страната извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка, считано от 01.09.2020г.

§3. В Раздел „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ на Наредбата се коригира допусната техническа грешка, като §9 се заличава и се чете §7.

§4. В Раздел „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ се създава нов §8: „ НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение № 238/21.10.2020 г. влиза в сила от деня на публикуването и  във в-к „Слънчев бряг“.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

    По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 587/06.10.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 239

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,  приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър със следното изменение, а именно:

 §1. Текстът на чл.1 се изменя, както следва: „С тази Наредба се определят условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби с постоянен адрес или настоящ адрес в Община Несебър”;

 §2. Текстът на чл.16, ал.2 се изменя и придобива следната редакция: „Кандидатът трябва да е с постоянен адрес или настоящ адрес в Община Несебър и да има класиране до шесто място на европейско или световно първенство в сферата, за която кандидатства, за последната една година, считано от датата на подаване на кандидатурата.“;

§3. Текстът на чл.17, ал.1 се изменя, както следва: „ Стипендията за отличен успех е годишна стипендия и се присъжда на ученик, с  адресна регистрация в община Несебър, който завършва средно образование с общ успех от дипломата минимум Отличен (5,50)

§4. Чл.18, ал.2  се изменя  така: „Кандидатът трябва да е с постоянен или настоящ адрес в община Несебър.

§5. В Приложение №1 към Наредба 16, в раздел ІV “Определяне вида и размера на стипендията“ се правят следните корекции в точковата система:

Т х К

Вид на стипендията

Размер на стипендията

От 1 до 59 /29/точки

І-ва степен

200 лв.

От 60 до 119/59/ точки

ІІ-ра степен

400 лв.

От 120 точки нагоре

ІІІ-та степен

800 лв.

§6. Създава §3 в Раздел „Преходни и заключителни разпоредби“ със следния текст:“ Заявленията за отпускане на стипендия подадени през сесия-септември 2020г. се разглеждат по реда на настоящата наредба.“

§7.Измененията и допълненията на Н  А  Р  Е  Д  Б  А  № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР, приети с решение № 239/21.10.2020 г.  влизат в сила от деня на публикуването им във в-к „Слънчев бряг”.

 

По т.ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 590/07.10.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2020/2021 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 240

 1. На основание чл. 60, ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, утвърждава броя на групите и учениците в ЦПЛР - Общински детски комплекс – Несебър за учебната 2020/2021година, както следва:

             29 групи, в т.ч.

            постоянни – 29 групи х 13-19 деца

            - общо 402 деца        

 1. На основание чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,  утвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2019/2020 година следните  паралелки, за които се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при условията на чл. 68, ал. 3 - 6 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование - извън определените по единни разходни стандарти, чрез бюджета на община Несебър:

 1. ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:   

                                           ІІІ клас     -    15 ученика

                                           ІV клас     -    15 ученика

                                            VІ клас    -     16 ученика

                                            Х клас     -      6 ученика

 1. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - с. Равда : 

           Іа клас        -     15 ученика

           Іб   клас      –    15 ученика                                                   

          VІІ клас     -      16 ученика

   3. ОУ „Васил Левски” - с. Тънково : 

                                 І клас      -    6 ученика

                                 ІІ клас     -    14 ученика

                                 ІІІ клас    -    15 ученика

                                 ІV клас     -   17 ученика                                                  

                                 V клас     -    15 ученика

                                 VI клас      -  10 ученика

                                 VІI клас     –  11 ученика

   4. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” -  с. Гюльовца :

                                  І клас       -    9 ученика

                                  ІІ клас     –    9 ученика

                                  ІІІ клас    -     9 ученика

                                  ІV клас     –  8 ученика

                                  VI клас     -   8 ученика

                                  VІI клас   –    11 ученика

             5. ОУ „Св. Иван Рилски” - с. Кошарица:

                         І и ІІ клас - слята      -    9 ученика

                                ІІІ клас     –    10 ученика

                                ІV клас    -     8 ученика

                               V и VІ клас - слята    –   15 ученика 

                               VІІ клас    –  7 ученика

           6. ОУ „Г.С. Раковски” – с. Оризаре

                                ІІ клас     –    14 ученика

                                VІІ клас    -    15 ученика

7. СУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър

                                Ід клас      -    15 ученика

                                Vд клас     -   15 ученика

 

По т.ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 582/06.10.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно финансово подпомагане на СНЦ Тракийско културно просветно дружество „Капитан Петко Воевода“ – гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18 гл. „за”, 1 гл. «против» и 1 гл. «въздържал се» от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 241

            На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър отпуска средства за нуждите на СНЦ Тракийско културно-просветно дружество „Капитан Петко Воевода“ – гр. Свети Влас в размер на 2000 лв.

              

По т.СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 581/06.10.2020 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно предложение за финансово подпомагане на спортни клубове от община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 242

На основание чл.21 ал.1  т.23 от ЗМСМА  и  като взе  предвид  направените предложения от комисията по чл.15 НАРЕДБА на Общински съвет - Несебър  за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър, Общински съвет – Несебър:  

Отпуска средства в общ размер на 14 000 лв., разпределени между спортните клубове, както следва:

1. Сдружение ФК „Устрем“ с. Тънково”– 12 точки - 4 200 лв.

2. Сдружение „Футболен клуб Черноморец Несебър” - 12 точки - 4 200 лв.

3.  Сдружение „Футболен клуб Кошарица“ - 16 точки  - 5 600 лв.

Средствата да бъдат взети от утвърдения резерв за финансово подпомагане на спортните клубове. 

           На основание чл. 60 от АПК, предвид необходимостта на спортните клубове за участие в предстоящи състезания, допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ОСМА от дневния ред Докладна записка вх. № 606/08.10.2020 г. от Дочка Маринова – секретар на общината и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 243

               На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 6 и чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общинския съвет – Несебър отпуска финансова помощ на                                                                                                                   

                                                                                                                                     

EГН

Трите имета

Населено
място

Предложение за сума – лв.

Алекси Михалев Алексиев

Обзор

300

Анета Емануилова Пехливанова

Несебър

200

Анка Павлова Чакалова

Несебър

200

Антоанета Стоянова Димитрова

Оризаре

200

Атанас Георгиев Атанасов

Св. Влас

200

Атанас Димитров Кондакчиев

Тънково

300

Атанас Марков Стаматов

Оризаре

400

Бонка Костадинова Мелева

Равда

300

Ваня Александрова Аврамова

Несебър

300

Ваня Ангелова Ставрева

Несебър

400

Васил Андреев Стоянов

Оризаре

200

Василка Димитрова Кьосева

Тънково

200

Величка Енчева Златинова

Несебър

200

Величка Стоянова Панчукова

Тънково

400

Венета Иванова Ангелова

Равда

400

Вероника Руменова Даутова

Несебър

400

Веселина Димитрова Тодорова

Несебър

200

Виолета Огнянова Кьосева

Несебър

200

Галин Кирилов Живков

Несебър

200

Галина Ангелова Пройкина-Пенушева

Равда

200

Галина Добрева Неделчева

Несебър

400

Георги Василев Мутлов

Равда

200

Георги Горанов Желев

Кошарица

300

Георги Добрев Колев

Гюльовца

300

Георги Стефанов Балинов

Св. Влас

400

Георги Тодоров Георгиев

Обзор

300

Георги Христов Огледалов

Св. Влас

300

Гинка Димитрова Тодорова

Обзор

600

Гюнел Ибрахимов Хюсеинов

Св. Влас

400

Даил Мехмед Ходжа

Тънково

200

Даниела Тодорова Рангелова

Несебър

200

Деспина Костадинова Манасиева

Обзор

200

Димитра Борисова Станчева

Кошарица

400

Димитрина Щерева Пешева

Св. Влас

400

Димитър Георгиев Илиев

Равда

200

Димитър Желев Димитров

Тънково

200

Димитър Милев Вълчанов

Несебър

200

Димитър Радев Николов

Несебър

200

Димитър Христов Димитров

Несебър

200

Елена Владимирова Ангелова

Несебър

200

Еленка Димитрова Жечева

Кошарица

200

Еленка Панайотова Тенева

Равда

400

                                                                                                                                           

Жанет Ангелова Алексиева

Несебър

400

Желка Динева Стойкова

Равда

200

Жечка Николова Купенова

Обзор

300

Живко Русев Кьосев

Св. Влас

400

Зафир Чернев Иванов

Оризаре

200

Златка Христова Радилова

Тънково

200

Златко Киров Попов

Несебър

200

Иван Димитров Станчев

Кошарица

200

Иван Панайотов Иванов

Равда

200

Иванка Янакиева Петкова

Обзор

200

Йордан Петров Бойчев

Тънково

400

Иринка Василева Алиева

Приселци

300

Калина Митева Цонева

Гюльовца

1000

Калинка Иванова Русева

Св. Влас

300

Калчо Матев Пейков

Оризаре

200

Керанка Милева Маринчева

Обзор

200

Кольо Калчев Коев

Гюльовца

200

Конди Митев Динев

Равда

300

Корнелия Ангелова Сотирова

Несебър

400

Костадин Петров Иванов

Несебър

200

Крали Иванов Кралев

Несебър

200

Красимир Иванов Станев

Несебър

100

Красимир Тенев Кръстев

Равда

200

Кръстьо Николов Кръстев

Тънково

300

Люляна Петкова Цонкова

Равда

200

 

Магдалена Константинова Палагачева

Несебър

200

Малинка Василева Райкова

Обзор

300

Мара Тодорова Узунова

Обзор

300

Марийка Връбчева Николова

Кошарица

300

Марийка Колева Менчева

Св. Влас

300

Марийка Михайлова Пехливанова

Тънково

300

Мария Куманова Радева-Лефтерова

Гюльовца

200

Мария Любенова Ватева

Несебър

200

Мария Николова Христакиева

Баня

200

Марияна Божкова Зайчева

Несебър

300

Марияна Панайотова Стоянова

Несебър

200

Мехмед Мехмед Мехмед

Гюльовца

200

Миглена Руменова Славчева

Несебър

300

Милен Христов Христов

Несебър

200

Милена Стоянова Ангелова

Оризаре

200

Милка Тодорова Янева

Оризаре

200

Митко Янев Янев

Равда

300

Митра Атанасова Чаталбашева

Оризаре

200

Михаил Василев Щерев

Приселци

300

Мустафа Мехмед Делиолу

Несебър

200

Надежда Павлова Неделчева

Несебър

400

Нела Ташкова Михалева

Тънково

200

Новак Страхилов Стоянов

Гюльовца

200

Павлина Славова Петканова

Равда

400

Пенка Жекова Драгиева

Несебър

200

Петка Калудова Чанева

Гюльовца

200

Петка Кръстева Райкова

Обзор

300

Петранка Великова Димитрова

Гюльовца

200

Петранка Йорданова Илиева

Равда

200

Пламен Георгиев Попов

Несебър

400

Радка Костадинова Андреева

Несебър

400

Радослав Милков Димов

Оризаре

200

Раяна Петрова Желязкова

Несебър

400

Росица Янкова Каприева

Кошарица

200

Руска Куцарова Колева

Гюльовца

200

Руска Янева Михнева

Оризаре

200

Сабрие Мехмедова Османова

Несебър

300

Садие Юсеин Мустафа

Гюльовца

200

Саша Иванова Панайотова

Несебър

200

Саша Милчева Трифонова

Несебър

400

Сашка Нанкова Ибришимова

Оризаре

300

Славка Генчева Овчарова

Несебър

200

София Стоянова Чернева

Несебър

200

Стамо Щерионов Георгиев

Оризаре

200

Станка Стойкова Трошанова

Оризаре

200

Стефан Антонов Христов

Несебър

300

Стилян Сашев Русев

Несебър

300

Стоян Минков Бухалски

Равда

200

Стоянка Иванова Дукова

Равда

400

Стоянка Николова Георгиева

Оризаре

200

Събка Димова Костадинова

Несебър

200

Тодор Георгиев Горенов

Равда

300

Тодор Иванов Трошанов

Оризаре

200

Тодор Илиев Роев

Обзор

200

Тодор Христов Абаджиев

Обзор

200

Тонка Димова Михалева

Несебър

200

Фиданка Райчева Маринова

Оризаре

300

Христо Атанасов Пешев

Св. Влас

300

Христо Георгиев Арабаджиев

Баня

300

Христо Стоянов Пандаров

Тънково

400

Христомир Петров Георгиев

Несебър

300

Христофор Красимиров Аспарухов

Равда

300

Хюмет Мехмед Саръхасан

Обзор

300

Черню Стоянов Пенчев

Оризаре

200

Яни Лечев Петров

Баня

200

Янчо Няголов Янков

Равда

200

Янчо Радев Радев

Несебър

300

   
     

Желязка Георгиева Узунова  - 200 лв.

Тодор Демирев Стоянов  - 200 лв.

Радостина Йорданова Иванова  - 200 лв.

Дарина Стоянова Раднева – 500 лв.

Георги Колев Георгиев – 200 лв.

                                                                                                              ВСИЧКО:  37 300 лв.    

 

                                                                                                                                

По т.ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 614/12.10.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при храм „Св. Параскева“ с.Равда.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 244

            На основание чл.21 ал.1 т.6 във връзка с чл.27 ал.4  и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите от ЗДБРБ за 2020 г., Общински съвет – Несебър дава съгласие да се отпуснат целеви средства в размер на 1 500 лв. на Църковно настоятелство към храм „Света Параскева“ – с. Равда за закупуване на електромер за камбаната на църквата, като средствата се осигурят от бюджета на общинска администрация, дейност 762, § 4500.

              /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 617/13.10.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2020 г.

 Общинският съвет със 17 гл. „за” и 3 гл. «въздържали се» от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 245

На основание  чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси , във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г.,

1.  Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

Дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

1

322§52

Проектиране и изграждане на две класни стаи към ОУ гр.Свети Влас

37 000

137 000

-100 000

2

714§52

Изграждане на футболно игрище в спортно рекреационен парк в ПИ 11538.2.27, 11538.5.51 и ПИ11538.501.191

 930 000

 524 000

    406 000

3

832§52

Изграждане на северен околовръстен път с.Равда

20 000

155 000

-135 000

4

604§52

Проектиране улично осветление на ул."Македония" и ул."Св.Св.Кирил и Методий"

0

10 000

-10 000

5

311§53

Проект за благоустрояване на дворно пространство ДГ „Яна Лъскова“

0

15 000

-15 000

6

714§52

Изграждане на фитнес на открито в Несебър - стар град

34 000

50 000

-16 000

7

122§53

Проект за саниране и обследване на сграда на Общинска администрация  гр.Несебър

           0

30 000

-30 000

8

122§53

ПУП-ПУР с.Паницово – ел.и ВИК схеми

0

20 000

-20 000

9

619/§53

Технически проект за рекреация и атракция в УПИ I  и УПИ II, кв.78 гр.Несебър

0

36 000

-36 000

10

619/§53

Идеен проект , технически спецификации и КСС по уедрени показатели за Скейтпарк- съоръжение в гр.Несебър

0

15 000

-15 000

11

622/§52

Паркоустройство и благоустрояване на градски парк в кв.37 по плана на гр.Обзор

250 000

274 000

-24 000

12

122/§53

Проект „Клуб на рибаря“

0

5 000

      -5 000

2. Да се прехвърлят средства в бюджета на Управление „Социални грижи и услуги“, както следва: – от §1020- външни услуги в §52-03 - за закупуване на професионални ел. котлони.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 532/09.09.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот с кадастрален идентификатор № 27454.501.148 по КК на с. Емона, община Несебър, представляващ УПИ І-общ., кв.26 по плана на с. Емона.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 246

„ І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2020 г., като Раздел ІІІ, т. В „Имоти общинска собственост, които ще бъдат обект на продажба”, подточка ІІІ, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.501.148 по КК на с. Емона, общ. Несебър, на площ от 634 кв.м /шестотин тридесет и четири кв.м/, представляващ УПИ І-общ., кв.26 по плана на с. Емона, отреден за „жилищно строителство”.

ІІ. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС  да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - общинска частна собственост с кадастрален идентификатор 27454.501.148 по КК на с. Емона, общ.Несебър, на площ от 634 кв.м /шестотин тридесет и четири кв.м/, представляващ УПИ І-общ., кв.26 по плана на с.Емона, отреден за „жилищно строителство”, АчОС№2979/19.03.2009г., отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: : Кпл. до 40%, Кинт.-1,2, Н корн. до 10,00 м, озел.-60%, с начална тръжна цена в размер на 28 854 лв. (двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и четири лева) без ДДС, при следните условия:

- Стъпка за наддаване – 1000 лв.;

- Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

ІІІ.Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.“

       /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред  Докладна записка вх. № 586/06.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарната цена за продажба по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС на ½ идеална част - западна от поземлен имот с кадастрален идентификатор № 11538.502.356 по КК на гр. Свети Влас, представляващ УПИ ІІІ в  кв.39 по плана на гр. Свети Влас-юг.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 247

            1.На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2020г., като Раздел ІІІ, т. В „Имоти в Община

Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка І, се допълва с:  ½ идеална част – западна от поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.356 по КК на гр. Св.Влас, целия на площ от 599 кв.м , представляващ УПИ ІІІ в кв.39 по плана на гр.Св.Влас-юг,  АОС№6648/25.09.2020г.

2.На основание чл.41, ал.2 от ЗОС определя пазарна цена в размер на 19943лв. / деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет и три лева/ без ДДС на  ½ идеална част – западна от имот общинска собственост  с кадастрален идентификатор 11538.502.356 по КК на гр. Св.Влас, целия на площ от 599 кв.м , представляващ УПИ ІІІ в кв.39 по плана на гр.Св.Влас-юг, отреден за „жилищно строителство» и устройствени показатели – Кпл.30%, Кинт-1,00, етажност-Н до 10 м, с кадастрален идентификатор 11538.502.356 по КК на гр. Св.Влас  АОС№6648/25.09.2020г. за продажбата й на Петър Косев Косев, от гр.Св.Влас, ул.“Ела“№10 в качеството му на собственик на построената в тази част от имота сграда  с кадастрален идентификатор 11538.502.356.1 по КК на гр.Св.Влас.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 591/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите, за стопанската 2020/2021 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 248

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА чл.24а. ал.6 т. 3 и чл. 37в. ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Несебър дава съгласие имотите от общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда,  да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви за стопанската 2020/2021 година, при  цена, както следва:

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

1

Баня

35.00

2

Гюльовца

38.00

3

Емона

35.00

4

Козница

35.00

5

Кошарица

35.00

6

Несебър

35.00

7

Обзор

35.00

8

Оризаре

35.00

9

Паницово

35.00

10

Приселци

35.00

11

Равда

35.00

12

Раковсково

35.00

13

Свети Влас

35.00

14

Тънково

35.00

             

 2. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички последващи действия и сключване на договори за наем за едногодишно ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 г. по т.1 от настоящото решение.         

 3. При заявяване за предоставяне на имоти по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, които не са включени в годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2020 г., раздел ІІІ точка Д подточка Д1 да бъде допълнена с тях.

 4. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Несебър, в частност на ползватели на масиви земеделски имоти и с цел спазване на законовите срокове допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

                   /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 592/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Раковсково, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 249

1.  На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА,  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2020г., като в Раздел ІІІ точка Д подточка Д1 :„Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 62102.11.16 по КК и КР на с. Раковсково, находящ се в м.”Бозалъка”, трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Изоставена орна земя, VІ категория, целия на площ 1 777кв.м., АОС №4685/25.05.2011г.

2. На основание чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП,  да се учреди на Мариян Тотев Тотев, с постоянен адрес гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 1, вх.2, ет.4, ап.12, възмездно право на ползване за  разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 62102.11.16 по КК и КР на с.Раковсково, находящ се в м.”Бозалъка”, трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Изоставена орна земя, VІ категория, целия на площ 1 777 кв.м., АОС №4685/25.05.2011г.

3. Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер на 57,00лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 594/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Кошарица, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 250

          1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.37п от ЗСПЗЗ,  да се учреди на Михна Маркова Станева, с постоянен адрес с. Кошарица, ул. “23-ти септември“ № 22А, възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински  имот представляващ 300 кв.м. идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.27.164 по КК и КР на с.Кошарица, находящ се в м.”Бялата чешма”, с начин на трайно ползване – Друг вид ливада, ІV категория, целия на площ 5 000кв.м., АОС №4045/26.05.2010г., индивидуализирани като Дял ІІ в приложения проект за реално ползване.

         2. Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер на 11,55 лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 597/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост на поземлени имоти с идентификатори №№ 53045.177.22 и 53045.234.565 по КККР на гр. Обзор.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 251

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗОС и придобиване на предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за публична общинска собственост следните имоти: ПИ 53045.177.22 по КК на гр. Обзор, м. „Балабана“, с площ от 23999 кв.м, Предназначение на територията „Нарушена“  и  ПИ 53045.234.565 по КК на гр. Обзор, м. „Балабана“ с площ от 6854 кв.м. Предназначение на територията „Нарушена“, и двата с НТП „За рекултивация на депо за битови отпадъци“, съгласно ПУП- ПЗ, одобрен със Заповед № 1872/31.10.2019 г. на кмета на община Несебър.

      /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 598/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се в Административна сграда – кметство – с. Гюльовца с кадастрален идентификатор № 18469.501.223.2.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 252

            І. На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7, изр.1 от ЗОС и чл.15 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот публична – общинска собственост, представляващ: Аптека на площ от 30 кв.м. и обслужващи помещения на площ от 10.95 кв.м., находяща се на първия етаж - северно крило в „Административна сграда – Кметство Гюльовца” с идентификатор 18469.501.223.2 по КК на с.Гюльовца, АпОС №2370/17.04.2006г., при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – 130.00 лв. с ДДС, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС.

            2. Специфични условия:

              - Имотът да се ползва за дрогерия или за аптека;

              -Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

              - Отдавания имот да работи целогодишно;

              - Кандидатите да са със специалност „Магистър фармацевт“;

3. Критерии за оценяване :

          К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х10,

Където КЦуч.  в числителя е наемната цена предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10.

          К2 - Оферта относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователни и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

            Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

           К3 - Работно време - Целогодишна работа:

             - При 12  часов работен ден – 20точки

При 8 часов работен ден – 15 точки;

             - При 6 часов работен ден –10 точки;

             - При 4 часов работен ден – 5точки;

           При по - малко часове от посочените по - горе кандидата получава 0т.

           К4 - Активност на профила – Кандидата да притежава опит в продажбата на лекарствени средства:

           - До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

           - До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

           - До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

           - Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

            При равен брой точки превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К1.

           Ако кандидата използва имота като аптека и поеме задължение за сключване на договор със Здравната каса – гр.Бургас,  крайния резултат К се умножава с коефициент 2.

          4. Депозит за участие  в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.                                                                     

        ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 599/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се в сграда Пощенска станция - гр. Обзор с идентификатор № 53045.501.186.2 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 253

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър дава съгласие община Несебър да вземе участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Помещение с площ от 27 кв.м, находящо се в сграда Пощенска станция Обзор с идентификатор 53045.501.186.2 по КК на гр. Обзор, ул. “Славянска“ № 67, с начална тръжна месечна наемна цена - 300.00 (триста) лева без ДДС като упълномощава кмета или друго упълномощено от него лице да представлява община Несебър като подава заявление за участие в търга, подготвя и подписва документи, свързани с търга, да прави наддавателни предложения, да подпише договор за наем, както и други действия свързани с участието в търга.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 600/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.1.41 по КК на гр. Несебър на ЮЛНЦОП Сдружение „Демократичен съюз на жените от община Несебър“.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 254

І. На основание чл.21 ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3 ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2020 г., като раздел ІІІ, буква А.1„Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със:Самостоятелен обект на площ от 47.41 кв.м. с идентификатор 51500.502.1.41 по КК на гр.Несебър, находящ се на сутерен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.1 по КК на гр. Несебър – нова част, АчОС №6572/16.08.2019г.

            ІІ. На основание чл.14 ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ  на Общински съвет - Несебър да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години на ЮЛНЦ „Демократичен съюз на жените от Община Несебър“, вписано в регистъра за ЮЛНЦДОП към министерството на правосъдието под № 20150209010 /съгл. Удостоверение с № 010/09.02.2015 г./, регистрирано по ф.д. №52 по описа на БОС за 2010 г., със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. ”Еделвайс № 6, ап.34, представлявано от Добрина Рашкова – Председател на управителния съвет, Булстат 175881450, нежилищен имот частна – общинска собственост, представляващ: Самостоятелен обект на площ от 47.41 кв.м. с идентификатор 51500.502.1.41 по КК на гр. Несебър, находящ се на сутерен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.1 по КК на гр. Несебър – нова част, АчОС № 6572/16.08.2019 г., срещу месечна наемна цена в размер на 102.40 лв. /сто и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5  за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх. № 601/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІ в кв.4 по плана на гр. Обзор с идентификатор по к.к. № 53045.502.133.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 255

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2020 г., като раздел III, буква В, т. II – Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ се допълва със следните недвижими имоти, а именно: 27 кв.м. реално обособени части от УПИ III-240 в кв.4 /ПИ 53045.502.136/ и 5 кв.м. реално обособени части от улица „Рибарска“ /ПИ 53045.502.488/, които съгласно проекта на ПУП-ПР се придават към новообразуван УПИ XII в кв.4 по плана на гр. Обзор, който се урегулира от 588 кв.м. и които са включени в площта на ПИ с идентификатор 53045.502.133 по КК на гр. Обзор.

2. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи  с Руси Георгиев Русев, Ирина Атанасова Русева, Тодор Ангелов Саристов и Петранка Неделчева Саристова, предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост на: 27 кв.м. реално обособени части от УПИ III-240 в кв.4 /ПИ 53045.502.136/ и 5 кв.м. реално обособени части от улица „Рибарска“/ПИ 53045.502.488/, които съгласно проекта на ПУП-ПР се придават към новообразуван УПИ XII в кв.4 по плана на гр. Обзор, който се урегулира от 588 кв.м. и които са включени в площта на ПИ с идентификатор 53045.502.133 по КК на гр. Обзор, при квоти съответстващи на квотите им на съсобственост в имота.

3. Утвърждава приложените пазарни оценки изготвени съгласно чл.22, ал.З от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, както следва:

4 000 лева /четири хиляди лева/ без ДДС за 27 кв.м реално обособени части от УПИ III-240 в кв.4 / ПИ 53045.502.136 по КК на гр.Обзор/,

- 733 лева /седемстотин тридесет и три лева/ без ДДС за 5 кв.м. реално обособени части от улица „Рибарска“/ПИ 53045.502.488/, които съгласно проекта на ПУП-ПР се

придават към новообразуван УПИ XII в кв.4 по плана на гр. Обзор, който се урегулира от 588 кв.м. и които са включени в площта на ПИ с идентификатор 53045.502.133 по КК на гр. Обзор.

4. Окончателният договор за прехвърляне на собственост да се сключи след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение на  ПУП-ПР за УПИ XII в кв.4 по плана на гр. Обзор с идентификатор по к.к. 53045.502.133, след влизане в сила на Решение на Общински съвет за промяна от публична в частна общинска собственост на 5 кв.м. реално обособени части от  новообразуван УПИ XII в кв.4 по плана на гр. Обзор, които са включени в площта на ПИ с идентификатор 53045.502.133 по КК на гр. Обзор и които съгласно проекта на ПУП-ПР се придават от улица „Рибарска“, ПИ 53045.502.488 и съставяне на АчОС.

5. Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарните оценки, послужили за определяне на цените по т.3 от настоящото решение е изтекъл, същите да се актуализират и ако цените на имотите са по-високи от определените в т.3, окончателния договор да се сключи по по-високата измежду тях.

6. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.          

         /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх. № 602/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на „Фризьорски салон“, находящ се в общинска сграда с идентификатор № 53822.502.505.1 по КК на с. Оризаре.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 256

І. На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелно обособен обект представляващ: „Фризьорски салон“ с обща площ 24.20 кв.м., от които 15.40 кв.м. основно помещение и 8.8 кв.м. помощни помещения, находящ се на партерен етаж от Общинска сграда „Читалище“ с идентификатор 53822.502.505.1 по КК на с.Оризаре, при следните условия

1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 107.00 лв. с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър.

2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години.

            3. Депозит за участие - 10 % от началната месечна наемна цена.

            4. Специфични условия на конкурса:

         - Отдаваното помещение да се използва единствено за предоставяне на битови услуги - Фризьорски салон.

         - Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

     5. Критерии за оценяване 

            К1 - Конкурсна цена -  (КЦуч/КЦмах)х20,

             Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

            К2 - Оферта относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

                                                          (БИуч/БИмах)х20,

            Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

            К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

            Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

           Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

          ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

               /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх. № 603/07.10.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Лекарски кабинет, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор № 51500.501.295.2 по КК на гр. Несебър – стара част, ул. „Тервел“ № 5.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 257

I.На основание чл.21 ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3 ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет Несебър, актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2020 г., като раздел ІІІ, буква А.1„Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с: „Лекарски кабинет“ с полезна площ 38.05 кв.м., от които 18.20 кв.м. кабинет, а 19.85 кв.м. помощни помещения, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор №51500.501.295.2 по КК на гр.Несебър - стара част, ул.„Тервел"№5, АчОС№854/22.08.2000г.

     ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот частна - общинска собственост, представляващ: Лекарски кабинет с полезна площ 38.05 кв.м., от които 18.20 кв.м. кабинет, а 19.85 кв.м. помощни помещения, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор №51500.501.295.2 по КК на гр.Несебър - стара част, ул.„Тервел"№5, АчОС №854/22.08.2000г., при следните условия:

 1. Начална конкурсна месечна наемна цена - 143.00 лв. /сто четиридесет и три лева/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 на ОбС - Несебър.

 2. Специфични условия:

- Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър“ по професионално направление медицина, да са лекари по обща медицина или с призната специалност.

 -  Кабинета да работи целогодишно;

 -  Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

 3. Депозит за участие в конкурса:  10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

 4Критериите за оценяване са:

К1 - Договор с РЗОК - гр. Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - гр.Бургас за съответната година.

Ако в офертата кандидата не е представил такъв се задължава в едномесечен срок от подписване на договора за наем да сключи договор с РЗОК - Бургас - 15точки.

К2 - Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица 10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица 5 точки;
 • При 4 дневна работна седмица 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица 3точки;

К3 - Активност на профила

-  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;

Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;

          К4 - Предложена месечна наемна цена:

             Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

          К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

          К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.

         Комплексна оценка:

         К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6

         При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.

        ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

           /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред  Докладна записка вх. № 613/12.10.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно предоставяне за управление на директорите на детските градини на територията на община Несебър съответния сграден фонд общинска собственост.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 258

І. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество като Раздел ІІІ, Буква Б  „Имоти в урбанизирана територия, върху които община Несебър има  намерение да учреди  право на ползване и управление“ се допълва със следните имоти:

-Детска градина „Яна Лъскова“, състояща се от сгради с кад.№№51500.502.264.1,  51500.502.264.2,  51500.502.264.3  по КК на гр.Несебър и прилежащия двор, построени в УПИ І-общ, кв.63 по плана на гр.Несебър – нова част, АОС№4131/29.09.2010г.;

-Филиал „Чайка“ към Детска градина „Яна Лъскова“, състояща се от сграда с кад.№51500.501.497.1  по КК на гр.Несебър и прилежащия двор, построена в УПИ VІ-общ, кв.34 по плана на гр.Несебър – стара част, АОС№6414/06.07.2016г.;

-Детска градина „Калина Малина“, състояща се от сграда с кад.№51500.502.401.1 по КК на гр.Несебър и прилежащия двор, построени в УПИ І-общ, кв.94 по плана на гр.Несебър – нова част, АОС№619/04.10.1999г.;

- Детска градина „Моряче“, състояща се от сграда с кад.№51500.503.102.1 по КК на гр.Несебър и прилежащия двор, построени в УПИ І-общ, кв.9а по плана на жк“Черно море“ гр.Несебър , АОС№5606/11.02.2014г.;

-Детска градина „Слънце“ –Слънчев бряг, състояща се от сгради с кад.№№51500.506.316.1, 51500.506.316.2, 51500.506.316.3по КК на гр.Несебър и прилежащия двор, построени в УПИ VІІІ, кв.5601 по плана на кк Слънчев бряг - запад, АОС№1866/30.01.2004г.;

            -Детска градина „Обзорче“ състояща се от сгради с кад.№№53045.502.429.1, 53045.502.429.2, 53045.502.429.3, 53045.502.429.4, 53045.502.429.5, 53045.502.429.6, 53045.502.429.7 по КК на гр.Обзор и прилежащия двор, построени в УПИ Х, кв.49 по плана на гр.Обзор, АОС№1928/31.03.2004г.;

-Детска градина „Делфинче“ състояща се от сгради с кад.№№11538.501.194.1и 11538.501.194.2  по КК на гр.Свети Влас и прилежащия двор, построена в УПИ V-75 в кв.7 по плана на гр.Свети Влас, АОС№640/05.10.1999г.;

- Детска градина „Мечо пух“, състояща се от сграда с кад.№61056.502.18.1 по КК на с.Равда и прилежащия двор, построени в УПИ ХІІ, кв.5 по плана на с.Равда, АОС№790/04.08.2000г.;

- Детска градина „Радост“ състояща се от сграда с кад.№53822.501.4 по КК на с.Оризаре и прилежащия двор, построена в УПИ VІ в кв.36 по плана на с.Оризаре, АОС№6568/04.06.2019г.;

            - Детска градина „Пролет“ състояща се от сгради с кад.№73571.501.267.2, 73571.501.267.3, 73571.501.267.4  по КК на с.Тънково и прилежащия двор, построени в УПИ ХІІ в кв.13 по плана на с.Тънково, АОС№6504/09.11.2017г.;

-Детска градина „Усмивка“ състояща се от сгради с кад.№ 18469.501.160.2 и 18469.501.160.1  по КК на с.Гюльовца и прилежащия двор, построени в УПИ ІІІ в кв.16 по плана на с.Гюльовца, АОС№926/01.02.2001г.;

-Детска градина „Детски свят“ състояща се от сграда с  кад.№39164.501.277.1 по КК на с.Кошарица  и прилежащия двор, построена в УПИ ХVІІІ, кв.15 по плана на с.Кошарица , АОС №4301/02.02.2011г.;

ІІ.1. На основание чл.289, ал.2 и ал.4 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл.12, ал.1 от ЗОС Общински съвет – Несебър предоставя безвъзмездно за управление на директорите на детските градини на територията на Община Несебър, ползвания от тях сграден фонд и прилежащия към детските заведения двор - публична общинската собственост, както следва:

-Детска градина „Яна Лъскова“, състояща се от сгради с кад.№№51500.502.264.1,  51500.502.264.2,  51500.502.264.3  по КК на гр.Несебър и прилежащия двор, построени в УПИ І-общ, кв.63 по плана на гр.Несебър – нова част, АОС№4131/29.09.2010г.;

-Филиал „Чайка“ към Детска градина „Яна Лъскова“, състояща се от сграда с кад.№51500.501.497.1  по КК на гр.Несебър и прилежащия двор, построена в УПИ VІ-общ, кв.34 по плана на гр.Несебър – стара част, АОС№6414/06.07.2016г.;

-Детска градина „Калина Малина“, състояща се от сграда с кад.№51500.502.401.1 по КК на гр.Несебър и прилежащия двор, построени в УПИ І-общ, кв.94 по плана на гр.Несебър – нова част, АОС№619/04.10.1999г.;

- Детска градина „Моряче“, състояща се от сграда с кад.№51500.503.102.1 по КК на гр.Несебър и прилежащия двор, построени в УПИ І-общ, кв.9а по плана на жк“Черно море“ гр.Несебър , АОС№5606/11.02.2014г.;

-Детска градина „Слънце“ –Слънчев бряг, състояща се от сгради с кад.№№51500.506.316.1, 51500.506.316.2, 51500.506.316.3по КК на гр.Несебър и прилежащия двор, построени в УПИ VІІІ, кв.5601 по плана на кк Слънчев бряг - запад, АОС№1866/30.01.2004г.;

-Детска градина „Обзорче“ състояща се от сгради с кад.№№53045.502.429.1, 53045.502.429.2, 53045.502.429.3, 53045.502.429.4, 53045.502.429.5, 53045.502.429.6, 53045.502.429.7 по КК на гр.Обзор и прилежащия двор, построени в УПИ Х, кв.49 по плана на гр.Обзор, АОС№1928/31.03.2004г.;

-Детска градина „Делфинче“ състояща се от сгради с кад.№№11538.501.194.1 и 11538.501.194.2  по КК на гр.Свети Влас и прилежащия двор, построена в УПИ V-75 в кв.7 по плана на гр.Свети Влас, АОС№640/05.10.1999г.;

- Детска градина „Мечо пух“, състояща се от сграда с кад.№61056.502.18.1 по КК на с.Равда и прилежащия двор, построени в УПИ ХІІ, кв.5 по плана на с.Равда, АОС№790/04.08.2000г.;

- Детска градина „Радост“ състояща се от сграда с кад.№53822.501.4 по КК на с.Оризаре и прилежащия двор, построена в УПИ VІ в кв.36 по плана на с.Оризаре, АОС№6568/04.06.2019г.;

- Детска градина „Пролет“ състояща се от сгради с кад.№73571.501.267.2, 73571.501.267.3, 73571.501.267.4  по КК на с.Тънково и прилежащия двор, построени в УПИ ХІІ в кв.13 по плана на с.Тънково, АОС№6504/09.11.2017г.;

Детска градина „Усмивка“ състояща се от сгради с кад.№ 18469.501.160.2 и 18469.501.160.1  по КК на с.Гюльовца и прилежащия двор, построени в УПИ ІІІ в кв.16 по плана на с.Гюльовца, АОС№926/01.02.2001г.;

-Детска градина „Детски свят“ състояща се от сграда с  кад.№39164.501.277.1 по КК на с.Кошарица  и прилежащия двор, построена в УПИ ХVІІІ, кв.15 по плана на с.Кошарица , АОС №4301/02.02.2011г.;

ІІ.2. Общински съвет –Несебър дава съгласие директорите на детските градини да реализират собствени приходи, които да изразходват единствено за нуждите на детските градини чрез предоставяне на трети лица на части от общинските имоти посочени в графа 4 на Приложение №1 , което е неразделна част от настоящото решение за временно възмездно ползване, по реда на Наредба №5 за РПУРОИ на ОС-Несебър и/или почасово по определен от директора график срещу заплащане на таксите определени в чл.129, ал.2 или ал.3 от Наредба №11 за ОАМТЦУТОН на ОбС-Несебър в зависимост от целите, за които се предоставят.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх. № 618/13.10.2020 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно изменение на Решение №208 от Протокол №8/12.08.2020 на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 259

          На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, изменя свое Решение № 208 от Протокол № 8/12.08.2020 г. в частта му по  т. ІІ  /точка две римско/, като същата придобива следното съдържание:     

   На основание чл.12 ал.3 от ЗОС и чл.16 ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър да се предостави на Висшия Съдебен съвет чрез Окръжна прокуратура - гр. Бургас за нуждите на Териториално отделение – Несебър към Районна прокуратура – Бургас безвъзмездно право на управление за срок от 5 /пет/ години върху имот – частна общинска собственост, представляващ помещение  - склад №2 на площ от 29.65 кв.м., находящ се на сутеренен етаж /кота - 2.80 кв.м/ от сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър, АчОС № 6570/25.06.2019 г., за архив, съгласно Приложение №1.“

 На основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 571/30.09.2020 г. от Виктор Борисов- заместник - кмет на община Несебър, относно: разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 02703.16.124 по КК на с. Баня, местност “Сувала”,  за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ на основание  чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 260

1.Общински съвет – Несебър, като взе предвид изложените в предложението и на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с правомощията си по чл.21 ал.1, т.11 от ЗМСМА, разрешава да бъде изработен  ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 02703.16.124 с трайно предназначение на територията: земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, целия на площ 7016 кв.м., находящ се в землището на с. Баня, м.“Сувала“ за неземеделски нужди, а именно отреждане на имота за неземеделски нужди  с въвеждане на устройствена зона “Жм“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване ≤ 30%, Кинт.≤ 1.0, Н корниз  ≤ 10.00 м. и минимално озеленена площ ≥ 40% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗООЗ.  

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

             Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

             На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

             Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.            

                                                                  

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 534/10.09.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до кота +5.85м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: Кабелна мрежа 0.4кV в ПИ с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123, землище  гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 261

На основание чл. 129 ал.1 от ЗУТ и чл.21 ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134 ал.2, т.8 от ЗУТ Общински съвет - Несебър: О Д О Б Р Я В А изменение на ПУП - план схеми за линеен обект: „Външно ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до кота +5.85м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: Кабелна мрежа 0.4кV в ПИ с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123, землище  гр.Свети Влас, м-т „Юрта“.

          Трасето на кабела започва от бъдещ БКТП - нов в ПИ 11538.2.19, преминава през ПИ 11538.2.19 - частна собственост с трайно предназначение на територията- урбанизирана  и начин на трайно ползване – за друг курортно-рекреационен обект,  пресича ПИ 11538.2.165, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП – Парцеларен план, продължава през ПИ 11538.2.164, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път, предмет на настоящия ПУП – План схема до нови КРШ и табло мерене, разположени на границата на ПИ 11538.2.123

Проектната дължина на трасето на кабела, попадащ в урбанизирана територия е 25.78 м. и сервитут с ширина 1.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Общата площ на сервитута е 51.86 кв.м, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорвано в 30 - дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд - Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Предложение вх.№ 537/10.09.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на Община Несебър, относно: Одобряване на задание за проектиране и разрешаване  изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура: „Канализационен тласкател за отвеждане на отпадните води от ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.24 и ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.25, землище  гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 262

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общинска съвет - Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект:

„Канализационен тласкател за отвеждане на отпадните води от ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.24 и ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.25, землище  гр.Несебър, местност „Юрта-Балкана”,  преминаващи през имоти общинска собственост и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ. Трасето на канализационния тласкател  започва от бъдеща КПС в ПИ 51500.31.24, преминава през ПИ 51500.31.23 - публична общинска собственост с трайно предназначение на територията- урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, като този част от трасето е предмет на друг проект – ПУП - План схема, продължава в  ПИ 11538.1.177, публична държавна собственост с трайно предназначение на територията: нарушена територия и начин на трайно ползване – сипей, продължава през ПИ 11538.3.132, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път до нова РШ в ПИ 11538.3.132.

Общата дължината на трасето на канализационния тласкател, попадащ в земеделска територия е 50.26м и сервитут с ширина 1.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на канализационния тласкател, като площта на сервитута е 103.02кв.м. 

 1. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.
 2. Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект: „Канализационен тласкател за отвеждане на отпадните води от ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.24 и ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.25, землище  гр.Несебър, местност „Юрта-Балкана”,, преминаващи през имоти общинска собственост и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на Кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

        / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/            

      

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 535/10.09.2020 г. от Виктор Борисов – заместник- кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване ПУП-парцеларен план за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до кота +5.85м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: Кабелна мрежа 0.4кV в ПИ с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123, землище  гр.Свети Влас, м-т „Юрта“. 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 263

На основание чл. 129 ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър: О Д О Б Р Я В А ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Външно ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до кота +5.85м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: Кабелна мрежа 0.4кV в ПИ с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123, землище  гр.Свети Влас, м-т „Юрта“. 

Трасето на кабела започва от бъдещ БКТП - нов в ПИ 11538.2.19, преминава през ПИ 11538.2.19 - частна собственост с трайно предназначение на територията- урбанизирана  и начин на трайно ползване – за друг курортно-рекреационен обект,  пресича ПИ 11538.2.165, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, продължава през ПИ 11538.2.164, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП - План схема до нови КРШ и табло мерене, разположени на границата на ПИ 11538.2.123.

Дължината на трасето на кабела, попадащ в земеделска територия е 3.03м. в  ПИ 11538.2.165 и сервитут с ширина 1.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е 5.41кв.м в ПИ 11538.2.165, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 536/10.09.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник - кмет на Община Несебър, относно даване съгласие за допускане, изработване и изменение на ПУП – План схеми за обект на техническата инфраструктура „Канализационен тласкател за отвеждане на отпадните води от ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.24 и ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.25, землище  гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана”, по реда на чл.134, ал.2, т.6 и т.8, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 264

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във вр. с чл.131 от ЗУТ дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Канализационен тласкател за отвеждане на отпадните води от ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.24 и ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.31.25, землище  гр.Несебър, местност „Юрта-Балкана”, преминаващ през ПИ 51500.31.23 - публична общинска собственост с трайно предназначение на територията- урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица.

Трасето на канализационния тласкател започва от бъдеща КПС в ПИ 51500.31.24, преминава през ПИ 51500.31.23 - публична общинска собственост с трайно предназначение на територията- урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, като тази част от трасето е предмет на настоящия ПУП – План схема, продължава в  ПИ 11538.1.177, публична държавна собственост с трайно предназначение на територията: нарушена територия и начин на трайно ползване – сипей, продължава през ПИ 11538.3.132, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път до нова РШ в ПИ 11538.3.132, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП – Парцеларен план.

Проектната дължина на трасето на кабела, попадащ в урбанизирана територия е 11.24м и сервитут с ширина 1.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на канализационния тласкател. Общата площ на сервитута е 22.49 кв.м.

              / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред Предложение  вх.№ 569/30.09.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура  „КНС ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV„Телевизия“ за  ПИ 39164.13.56  по кадастралната карта, м.“Сулджана“, землището с. Кошарица  в частта по отношение на имот с идентификатор 39164.13.86  по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 265

  1.На основание чл.21, ал.1,  .т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общинска съвет - Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект:  КСН  ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV „Телевизия“ на ПИ с идентификатор 39164.13.56”, землище с. Кошарица”,  преминаващо през ПИ 39164.15.506 публична общинска  собственост с трайно предназначение на територията –местен път-за тази част е изготвена устройствена план схема,  през ПИ 39164.13.86 - публична общинска собственост с трайно предназначение на територията –селско стопански,горски ведомствен път , по

кадастралната карта на , м.“Сулджана“, землището с. Кошарица  в частта по отношение на имот с идентификатор 39164.13.86, като трасето започва от  имот с идентификатор 39164.13.61  и достига до  имот с идентификатор 39164.13.56., землище с. Кошарица.  Проектната дължината на трасето е 585.41 м.

             2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

            3. Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект КСН  ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV „Телевизия“ на ПИ с идентификатор 39164.13.56”, землище с. Кошарица”,  преминаващо през ПИ 39164.15.506  -  публична общинска  собственост с трайно предназначение на територията –местен път-за тази част е изготвена устройствена план схема,  през ПИ 39164.13.86 - публична общинска собственост с трайно предназначение на територията –селско стопански,горски ведомствен път , по кадастралната карта на , м.“Сулджана“, землището с. Кошарица  в частта по отношение на имот с идентификатор 39164.13.86, като трасето започва от  ПИ с идентификатор 39164.13.61  и достига до  ПИ  с идентификатор 39164.13.56., землище с. Кошарица.  Проектната дължината на трасето е 585.41 м.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ

            На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

            Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

                / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Предложение вх.№ 570/30.09.2020 г. от Виктор Борисов – заместник- кмет на община Несебър, относно Вземане решение за одобряване на задание за проектиране и разрешаване  изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „КНС ПС „Хелиос“-ТП „Младеж“ за  ПИ 39164.13.275  по кадастралната карта, землище с. Кошарица  по реда на чл.124а от ЗУТ, в частта му по отношение на имот с идентификатор 39164.13.86.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували  20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 266

1.На основание чл.21 ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общинска съвет - Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект:  „КСН  ПС „Хелиос“-ТП „Младеж“ на ПИ с идентификатор 39164.13.275”, землище с. Кошарица”,  преминаващо през ПИ 39164.15.506  -  публична общинска  собственост с трайно предназначение на територията –местен път (за тази част е изготвена устройствена план схема) и през ПИ 39164.13.86 - публична общинска собственост с трайно предназначение на територията –селско стопански,горски ведомствен път , по кадастралната карта на м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица, в частта му по отношение на имот с идентификатор 39164.13.86. Трасето започва от  ПИ с идентификатор 39164.13.61  и достига до  ПИ  с идентификатор 39164.13.275., землище с. Кошарица.  Проектната дължината на трасето е 461.78 м.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

          3. Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „КСН  ПС „Хелиос“-ТП „Младеж“ на ПИ с идентификатор 39164.13.275”, землище с. Кошарица”,  преминаващо през ПИ 39164.15.506  -  публична общинска  собственост с трайно предназначение на територията –местен път-за тази част е изготвена устройствена план схема,  през ПИ 39164.13.86 - публична общинска собственост с трайно предназначение на територията –селско стопански,горски ведомствен път , по кадастралната карта на м. „Сулуджана”, землище с. Кошарица, в частта му по отношение на имот с идентификатор 39164.13.86, като трасето започва от  ПИ с идентификатор 39164.13.61  и достига до  ПИ  с идентификатор 39164.13.275., землище с. Кошарица.  Проектната дължината на трасето е 461.78 м.

          Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

          На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

          Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

         /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Предложение вх.№ 556/25.09.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 73571.27.139, м. „Боруна“, землище с. Тънково.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 267

На основание чл.124а. ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.27.139, м.“Боруна“, землище с. Тънково, целият на площ 3000 кв.м. от земеделска земя в урбанизирана територия, отреждане на имота „За жилищно строителство“ въвеждане на устройствена зона „Жм“, с начин на застрояване- свободно и установяване на следните устройствени показатели за: Пзастр. ≤30%, Кинт.≤1,2, Нкорниз≤ 10.0 и минимално озеленяване  40% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б. ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта за ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б. ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 554/25.09.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 73571.7.22, м. „Курбана“, землище с. Тънково.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 268

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет -Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 73571.7.22, образуван от имоти с идентификатори  73571.7.8, 73571.7.9, 73571.7.11, 73571.7.12, м.“Курбана“, землище с.Тънково, целият на площ 24099 кв.м. от земеделска земя в урбанизирана територия, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 73571.7.22: Кпл.=30%, Кинт.=1,5, Нкорниз≤ 15.0 и минимално озеленяване  50% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б. ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта за ПУП-ПЗ.

            Решението да се разгласи по реда на чл.124б. ал.2 от ЗУТ.  

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б. ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Предложение вх.№ 555/25.09.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 61056.77.18, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда

Общинският съвет със 20 гл. „за” от гласували 20 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 269

На основание чл.124а. ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на имот с идентификатор 61056.77.18 по кадастралната карта на с.Равда, м.“Чатал тепе“, целият с площ 1667 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“  и начин на трайно ползване -„Лозе“. С представеното задание се предлага промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „За вилни сгради“, въвеждане на устройствена зона „Ов“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.77.18: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤0.8, Нкорниз≤ 7.0 и минимално озеленяване≤  50%, и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б. ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

При представяне на проекта за ПУП-ПЗ за имота също така да се представят Ел. и ВиК схеми съгласувани съответно с “Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и с „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-Бургас, а в графичната част да се коригира посочената площ 1633 кв.м. на реалната площ 1667кв.м.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б. ал.2 от ЗУТ.  

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б. ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 578/06.10.2020 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на Община Несебър, относно решение за одобряване  на ПУП - парцеларен план за линеен обект: „Уличен водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП ф160 по ул.“Несебър“ за ПИ 61056.56.49, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 61056.56.101 по кадастралната карта на с. Равда , м. „Хендек тарла“, община Несебър, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии,   основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет със 20 гл. „за” от гласували 20 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 270

На основание чл.129 ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21 ал. 1 т.11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.5 от протокол №6/08.07.2020год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№РД-259-18/27.02.2020г. от МЗ РЗИ Бургас,писмо изх.№ПД-1467(2) от 13.06.2019г. от РИОСВ-гр.Бургас; изх.№ТД-1770-1/22.07.2020г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД- гр.Бургас; писмо изх.№ 8680148-1 от 17.05.2020г. от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, становище изх.№95-Р-25/ 02.04.2020г. от „БТК” ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА: ПУП-парцеларен план за обект : „Уличен водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП ф160 по ул.“Несебър“   за ПИ 61056.56.49,преминаващ през поземлен имот с идентификатор 61056.56.101 по кадастралната карта на с.Равда , м.“Хендек тарла“. Трасето на външния питеен водопровод е с обща дължина 219,53м изцяло в ПИ 61056.56.101-земеделска територия. Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод в ПИ 61056.501.501 с площ 7136кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, веднага преминава в ПИ 61056.56.101 с площ 3638кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и достига до ПИ 61056.56.49, м.“Хендек тарла“, землище с.Равда. Определя се сервитут по 3м от двете страни спрямо оста на трасето. Площите с ограничение попадат в земеделска и урбанизирана територия, като 938кв.м попадат в ПИ 61056.56.101-земеделска територия, 11кв.м в ПИ 61056.56.49 с площ 5265кв.м с начина на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, частна собственост, 114кв.м попадат в ПИ 61056.56.50 с площ 5547кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди““, частна собственост,  98кв.м попадат в ПИ 61056.56.51 с площ 5451кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“,  92кв.м попадат в ПИ 61056.56.52 с площ 5535кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“ и 65кв.м попадат в ПИ 61056.56.66 с площ 4219кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниски застрояване/ до 10м/“. Общо площите с ограничение са 1318кв.м.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 579/06.10.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение изискванията на Наредба № 6 от 07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление.

Общинският съвет със 20 гл. „за” от гласували 20 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 271

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.2 ал.1 от Наредба № 6 за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, определя територията на община Несебър за прилагане изискванията на Наредбата с  цел постигане намаляването на нивата на фини прахови частици в атмосферният въздух.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред  Докладна записка вх.№ 604/08.10.2020 г. от Виктор Борисов Борисов - зам.кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, подобект: „Кабели 0.4кV“  в УПИ І-3107/ПИ 51500.31.7/ в кв.11 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, гр. Несебър на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет със 19 гл. „за” от гласували 19 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 272

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ,  протоколно решение т.9 от протокол № 1 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 22.01.2020 г. и от решение т.2 от протокол № 8 от заседание на ОЕСУТ, проведено  на  16.09.2020 г., писмо изх.№ 3117/1/02.01.2019 г. от РИОСВ-Бургас, писмо изх. № РД-259-147/ 24.10.2019 г. на РЗИ-Бургас, ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, подобект: „Кабели 0.4кV“  в УПИ І-3107/ПИ 51500.31.7/ в кв.11 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, гр. Несебър.

Трасето на кабела започва от кабелни муфи в ПИ 51500.29.29 с площ 10503 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, частна общинска собственост, продължава в ПИ 51500.31.3 с площ 2217 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, общинска собственост и завършва в ново ТЕПО в ПИ 51500.31.7 - частна урбанизирана територия.

Дължината на трасето е 321.87 м в земеделска територия, като 126.81 м попадат в ПИ 51500.31.3  и  195.06 м попадат в ПИ 51500.29.20 по кадастрална карта на гр.Несебър, местност „Юрта-Балкана“. Създава се сервитутна граница по 1 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.

Площите с ограничение са общо 430.65 кв.м  в земеделска територия, като 253.51 кв.м попадат в ПИ 51500.31.3 и 177.14 кв.м попадат в ПИ 51500.29.29 по кадастрална карта на гр.Несебър, местност „Юрта-Балкана“.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас.       

                                              

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 605/08.10.2020 г. от Виктор Борисов Борисов - заместник кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за проектиране на ПУП-ПРЗ  за  УПИ ХІ с идентификатор по КК № 11538.501.305, УПИ ХІІ с идентификатор по КК 11538.501.304 и УПИ ХІІІ с идентификатор по КК 11538.501.301  в  кв. 24  по плана на гр.Свети Влас.

Общинският съвет със 20 гл. „за” от гласували 20 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 273

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  в  качеството си  на заинтересована страна по смисъла на чл. 131 ал. 1 от ЗУТ  Общински съвет, дава съгласие да бъде процедиран  проект за  изменение  на  ПУП-ПРЗ  в условията на чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ за  УПИ ХІ  с идентификатор по КК 11538.501.305, ХІІ с идентификатор по КК 11538.501.304 и УПИ ХІІІ с идентификатор по КК 11538.501.301  в  кв. 24  по плана на гр. Свети Влас, съобразно представеното задание.

Със заданието на ПУП-ПРЗ, се предвижда промяна страничните регулационни линии на УПИ ХІІ в кв.24 по съществуващите имотни граници по влязла в сила кадастрална карта, при което към УПИ ХІІ се придават 17 кв.м от УПИ ХІ, 15 кв.м от УПИ ХІІІ. Промяна на уличните регулационни линии на УПИ ХІ, ХІІ и ХІІІ в кв.24 по съществуващите имотни граници по влязла в сила кадастрална карта, при което от улицата се придават 2 кв.м към УПИ ХІ, 6 кв.м към УПИ ХІІ и 4 кв.м към УПИ ХІІІ. С промяната УПИ ХІ става на площ от 509 кв.м, УПИ ХІІ става на площ от 481 кв.м, УПИ ХІІІ става на площ от 423 кв.м. Установява се свързано допълващо застрояване между УПИ ХІІ и ХІІІ, разположено на уличната регулационна линия.

Не се променя начинът и характерът на основното застрояване, както и отреждането на имотите „За жилищно строителство“.

Запазва се предвиждането на действащия РУП за свързаното застрояване между УПИ ХІ и УПИ ХІІ.

Градоустройствените показатели за УПИ ХІ, УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ в кв.24 остават без промяна, както следва: Пзастр.≤ 45%, Кинт.≤ 1.2, височина на застрояване≤ 10.00м и Позел.≥ 40%

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящто решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 607/09.10.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно даване на съгласие за допускане изработване изменение на ПУП – План схема за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел.захранване на жилищна сграда на магазин с хранителен стоки“ поземлен имот с идентификатор 51500.76.34 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу“ по реда на чл.134, ал.2, т.6 и т.8, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Общинският съвет със 20 гл. „за” от гласували 20 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 274

На основание чл.131 от ЗУТ, във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие за изработване на изменение на ПУП - план схема за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки“ в поземлен имот с идентификатор 51500.76.34 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“ от  „Електроразпределение Юг”ЕАД. Трасето на кабела 20 кV започва от муфи 20 кV в ПИ 51500.503.327 с площ 3884 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост и продължава последователно в следните имоти: ПИ 51500.503.325 с площ 24054 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; ПИ 51500.503.328 с площ 10779 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост; ПИ 51500.75.27 с площ 12131 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; ПИ 51500.76.41 с площ 3150 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост – с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост /предмет на друг проект – ПУП-ПП/ и завършва в ПИ 51500.76.34 с площ 1643 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, частна собственост. Дължината на трасето в урбанизирана територия е 296,67м., като 40,25 м. от тях попадат в ПИ 51500.503.327; 60,76 м. в ПИ 51500.503.325; 22,38 м. в ПИ 51500.503.328; 101,91 м. в ПИ 51500.75.27 и 71,37 м. в ПИ 51500.76.34 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“. Определя се сервитут по 1 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение в урбанизирана територия са 614,64 кв.м., като 77,07 кв.м. от тях попадат в ПИ 51500.503.327; 119,4 кв.м. в ПИ 51500.503.325; 42,12 в ПИ 51500.503.328; 204,33 кв.м. в ПИ 51500.75.27 и 171,72 кв.м. в ПИ 51500.76.34 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящто решение/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред  Докладна вх.№ 608/09.10.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за изработване изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I- общ. в кв.99 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.552 по кк на гр.Несебър.

Общинският съвет със 20 гл. „за” от гласували 20 общински  съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 275

Общински съвет - Несебър, предвид изложените в докладната записка мотиви, на основание правомощията си по  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за изработване и процедиране изменение на ПУП-ПРЗ в частта по отношение на УПИ І-общ. в кв.99 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.552 по КК на гр.Несебър. С цел разделяне на УПИ I-общ.  на два отделни урегулирани поземлени имота: УПИ I с площ 2163 кв.м и УПИ II  с площ 1083 кв.м., отредени „за жилищно строителство“, като за двата УПИ се въвежда устройствена зона „Жс“ и начин за застрояване – свързано в двата имота. За УПИ І се установят  показатели, както следва: височина до пет етажа (Н<15,00м.), плътност до 70%, коефициент на интензивност до 2,00 и минимално озеленена площ - 30%, а за УПИ ІІ се установят  показатели, както следва : височина до 4 етажа (Н<12,00м.), плътност до 70%, коефициент на интензивност до 2,00 и минимално озеленена площ - 30%.

       / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящто решение/

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 577/05.10.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община  Несебър, относно извършване на таксиметров превоз на пътниците през 2021 г. на територията на Община Несебър и с цел спазване на изискванията, заложени в Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 2 гл. «въздържали се» от гласували 20 общински  съветници прие следното

            РЕШЕНИЕ № 276

 1. На основание чл. 24а ал.10 от ЗАвП и чл. 24, ал. З от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да определите срока на валидност на разрешението, издавано на превозвачи на база списък към Удостоверението за регистрация за календарната 2021г. за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за 2021г,издадено от кмета на общината е със срок до 31.12.2021г.
 2. Определя срок за подаване на заявления за издаване на разрешения за таксиметров превоз от 01.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
 3. На основание чл. 24а ал.10 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници разпределението на автомобилите между превозвачите да се извърши, както следва:

- на един превозвач да се издава разрешение за таксиметрова дейност на територията на Община Несебър за календарната 2021 година за максимум 3 /три/ броя автомобила, включени в списъка към Удостоверението за регистрация;

 1. На основание чл. 24а ал.10 от ЗАвП и чл. 24 ал.4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници общия брой таксиметрови автомобили, извършващи дейност  по  таксиметров   превоз   на  пътници   на територията  на  Община  Несебър  за календарната 2021г. да бъде 650 /шестстотин и петдесет/ броя;
 2.  На основание чл. 24а ал.10 от ЗАвП и чл. 24 ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници всички разрешения за извършванена таксиметров превоз на  територията   на  Община   Несебър   да  бъдат   издавани   само   при   представяне   на изискуемите документи съгласно  изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 34.
 3. На основание чл. 24а ал. 2 и ал.3 от ЗАвП и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г.за таксиметров превоз на пътници  кметът на община Несебър издава разрешение за извършване на таксиметров превоз и холограма;
 4. На основание чл. 24, ал.5във вр. с чл.21,ал.1,т.8 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се въведат холограми по образец за календарната 2021г. за всеки отделен автомобил, залепящи се в дясно на предното стъкло.
  8.
  На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се въведат трайно залепени водоустойчиви, светлоотразителени стикери, защитени с холограма, по образец за календарната 2021г. година за всеки отделен автомобил,залепящи се на предния десен калник,на задната страна на автомобила и в дясно на предното стъкло.

     9.На основание чл. 24а,ал.11от  Закона за автомобилните превози да се
актуализират определените минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег валидни за 2021г. година на територията на Община Несебър, а именно минимална дневна тарифа в размер на 1.00/един/лев и минимална нощна тарифа в размер на 1.00/един/лев,максимална дневна тарифа в размер на 3.00 лева и максимална нощна тарифа в размер на 3.50лев

     10. На основание чл. 21 ал. 1, т. 7, буква „д" от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се определи цена за повикване на адрес, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с не повече от 50 %;

      11.На основание чл.21 ал.1 ,т.7,буква”е” от Наредба№34 от 06.09.1999г. за таксиметров превоз на пътници  да се определи първоначална такса, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа в населеното място с повече от 50%;

      12.На основание чл.47,ал.1 от Наредба№34 от 06.09.1999г. за таксиметров превоз на пътници да се определят следните местостоянки за лицензирани таксиметрови автомобили с издадено разрешително от Община Несебър, както следва:

       13.При възникване на  необходимост от допълнителни местостоянки на места от общинската инфраструктура имащи необходимите технически параметри да се ситуират допълнителни местостоянки съобразени с безопасността на движение.

                                                       гр.Несебър

 •  гр. Несебър - стара част - район след АС "Пристанище" -15 броя;
 • гр. Несебър - стара част - в района на площад "Месамбрия"- 6 броя;
 • гр. Несебър - стара част - Северна алея - 22 броя;
 • гр.Несебър - срещу х-л "Феста панорама"- 8 броя;
 • гр. Несебър – в района на  р-т "Вятърна мелница1' – 7 броя;
 • гр.Несебър - нова част - район почивна станция "Лада" - 5 броя;
 • гр.Несебър - нова част - район почивна ст. "Булгартабак" - 3броя;
 • гр.Несебър - нова част - в района поч. база "Академика" - 10 броя;
 • гр.Несебър - нова част - район на спирка Горупсо" – 5 броя;
 • гр.Несебър - нова част - хотел " ИФА" - 10 броя;
 • гр.Несебър - нова част - района на Норвежко селище - 3броя;
 • гр.Несебър - нова част - района на аквапарк "Несебър" - 10 броя;
 • Паркинг пред градски стадион - 5 броя;

 

       к.к. Слънчев бряг

 • В района на кръстовище с/у х-л”Арда”- 5 броя;
 • В района с/у” х-л”Континентал”-6бр
 • Паркинг пред клуб "Мултиплейс"-12 броя;
 • В района на магазин " Перла" - 10 броя;
 • Паркинг пред магазин "Младост" - 5броя;
 • Паркинг срещу автогарата "Несебър"-10 броя
 •  Алеята между ресторант "Палма" и хотел "Бисер" - 25 броя;
 • Аквапарк „Слънчев бряг,, - 12 броя;
 • комплекс „Браво”-5 броя;
 • комплекс "Елит I" - 3 броя;
 • в района на к-с”Пасифик”-5бр
 • комплекс "Елит II" - 3 броя;
 • комплекс "Елит III" - 3 броя;
 • в района на комплекс "Съни дей" - 3 броя;
 • в района на хотел "Ивана палас" - 6 броя;
 • в района на хотел "Вела" - 5 броя;
 • В района на Морски санаториум - 5 броя;
 • В района на АС „Инцараки,, - 6 броя;
 • В района на комплекс „Форд Нокс,, - 10 броя;
 • До централен вход к.к. „Елените,, - 6 броя
 • „Меркурий”-юрта под пътя-3бр

град Св.Влас:

 • централен площад - 6 броя ;
 • до хотел "Скай - хотел" - 6 броя

село Равда

•централен площад - 10 броя;

•В района на комплекс „Емералд,, - 5 броя;

                                                                                     град  Обзор

 • автогара - 5 броя;
 • ресторант "Ореха" - 8 броя;
 • ресторант "Комета" - 7 броя;
 • хотел " Хелиос бийч " - 3 броя;
 • паркинг пред сградата на кметството -5 бр

 

      за външни таксиметрови автомобили следните местостоянки:

 • гр.Несебър- пред паркинг над ресторант „Вятърна мелница”;
 • Слънчев бряг - района срещу автогара " Несебър";
 • гр.Обзор - района на Автогарата;

14. На основание чл.28-чл.30 от Наредба №34 от 06.09.1999г. за таксиметров превоз на пътници Кмета на Община Несебър следва да осъществява контрол  по издаването и законосъобразното ползване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

15. Заявленията за издаване на разлешенията  за  таксиметров превоз за 2021 г., да бъдат  разглеждани от комисия, определена със заповед на кмета на общината в състав от 9 души, от които 6 общински съветници и трима представители на общинска администрация Несебър. Определя поименният състав на общинските съветници в комисията, както следва:

Славчо Станелов

Алексанъдр Стаоянов

Пейчо Колев

Венелин Ташев

Константин Лефтеров

Георги Георгиев

 

16. Общински съвет – Несебър, с цел осигуряване своевременно изпълнение на приетото решение, предвиждащо начална дата за приемане на Заявления за издаване на Разрешения за таксиметров превоз от 01.11.2020 г., което производство, съгласно Наредба № 34 от 06.09.1999 г., изисква извършването на предварителна служебна проверка на приложените към заявлението документи, както и предвид факта, че настоящото решение ще влезе в сила след тази дата, ще бъде осуетено и сериозно затруднено изпълнението му, поради което и на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на приетото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

                                                                                                                         

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия