За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

 № 11/24.11.2016 г.

 ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 618/28.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър, на второ четене.
 2. Докладна записка вх.№ 649/02.11.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на общински съветници в Общинския съвет за намаляване на риска от аварии.
 3. Докладна записка вх.№ 613/27.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в структурата на общинската администрация и дейности.
 4. Докладна записка вх.№ 668/10.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър за през първото шестмесечие на 2016 година.
 5. Докладна записка вх.№ 669/10.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, тносно изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на общински гори, селско и горско стопанство – гр. Несебър.
 6. Докладна записка вх.№ 612/27.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно създаване на Общинско предприятие „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване“ – гр. Несебър.
 7. Докладна записка вх.№ 606/25.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране състава на Комисията по стипендиите.
 8. Докладна записка вх.№ 611/27.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти ВG 05М9ОР001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
 9. Докладна записка вх.№ 647/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно избиране на нов член в състава на местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Несебър.
 10. Докладна записка с вх. № 573/03.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване съгласие за участие на община Несебър в Учредителен Комитет /УК/, за създаване на Организация за управление на туристически район /ОУТР/ на територията на Бургаски черноморски туристически район /БЧТР/, последният определен със съгласно заповед на Министерството на туризма № Т-РД-14-63 /15.05.2015 г./, обн. В ДВ бр.56/24.07.2015 г., допълнена със заповед № Т-РД-14-159/26.10.2015 г., обн. В ДВ бр.94/14.12.2015 г.
 11. Докладна записка вх.№ 641/01.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, чрез Виктор Борисов, относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс – Несебър.
 12. Докладна записка вх.№ 617/28.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър, на първо четене.
 13. Докладна записка вх.№ 607/26.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общински гори за 2017 г.
 14. Докладна записка вх.№ 65208.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно пренасочване на средства, отпуснати на РУ – Несебър.
 15. Докладна записка вх.№ 538/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно осигуряване на средства за закупуване на техническо средство„DRAGER DRUG TEST 5000“ за нуждите на РУ на МВР – гр. Несебър.
 16. Докладна записка вх.№ 650/02.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2016 г.
 17. Докладна записка вх.№ 679/10.11.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетна субсидия за ФК „ЧЕРНОМОРСКИ СПОРТИСТ“ – гр. Обзор и СК „КИОКУШИНКАЙКАН“ – гр. Несебър.
 18. Докладна записка вх.№ 686/16.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър“ – гр. Несебър.
 19. Докладна записка вх.№ 653/03.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.506.692 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІХ, кв.5201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Несебър.
 20. Докладна записка вх.№ 655/03.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 51500.506.667.4.10 по КК на гр. Несебър, в жилищна сграда, изградена в УПИ І в кв.6401 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Несебър.
 21. Докладна записка вх.№ 654/03.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно продажба на право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.506.37 по кадастралната карта на гр. Несебър, представляващ УПИ ІV-общ. в кв.7903 по плана к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 22. Докладна записка вх.№ 640/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в ПИ с кадастрален идентификатор 11538.13.178 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.
 23. Докладна записка вх.№ 645/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект – фитнес зала, находяща се в сграда с идентификатор 51500.502.429.7 по КК на гр. Несебър.
 24. Докладна записка вх.№ 644/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на магазин, находящ се в гр. Несебър-стара част, ул. „Тервел“ № 7.
 25. Докладна записка вх.№ 643/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се в сграда с идентификатор 51500.501.319.1 по КК на гр. Несебър-стара част
 26. Докладна записка вх.№ 642/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински помещения за пенсионерски клубове в с. Равда и гр. Св. Влас
 27. Докладна записка вх.№ 605/24.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в С.О. „Чолакова чешма“, с. Кошарица.
 28. Докладна записка вх.№ 619/28.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на части от улично пространство, които са включени в площта на новообразуван УПИ І-186 в кв.35 по ЗРП на гр. Свети Влас.
 29. Докладна записка вх.№ 610/26.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улица, включена в площта на УПИ ІІІ-общ. в кв.34 с кадастрален идентификатор 11538.503.170 по КК и КР на гр. Свети Влас.
 30. Докладна записка вх.№ 666/09.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за пристрояване на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.15.1 в УПИ V–общ, кв.5 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.
 31. Докладна записка вх.№ 674/10.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на имотите-полски пътища на територията на община Несебър, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2016/2017 година.
 32. Докладна записка вх.№ 675/10.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІ-177 и УПИ ХІІІ-177 в кв.6001 на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 33. Докладна записка вх.№ 680/11.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на Министерството на здравеопазването на общински имот.
 34. Докладна записка вх.№ 676/10.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.
 35. Докладна записка вх.№ 623/01.11.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН“ за външно ел. Захранване на жилищна сграда в УПИ V-122, кв.43 по плана на СО „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК № 11538.504.129, преминаващи през ПИ 11538.504.746 по КК на СО „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134, ал.1 т.2  във връзка с чл.108, ал.3 от ЗУТ.
 36. Докладна записка вх.№ 622/01.11.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН“ за външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-717, кв.13 по плана С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас с идентификатор по КК 11538.504.73, преминаващи през ПИ 11538.504.585 по КК на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас, по реда на чл.134, ал.1 т.2  във връзка с чл.108, ал.3 от ЗУТ.
 37. Докладна запискавх.№ 624/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 0,4 кV за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ-161, кв.49 по плана на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас, с идентификатор по КК ПИ 11538.504.178, преминаващи през имоти 11538.504.585 и 11538.504.726 по КК на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас.
 38. Докладна запискавх.№ 625/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214 по КК на м. „Юрта“, землище гр. Св. Влас, подоебкт „кабели 20 кV от съществуващ ЖР стълб в УПИ І-474 /ПИ 11538.504.447/ в кв.32 до БКТП в УПИ ХІ /ПИ 11538.504.125/ в кв.17 по плана на С.О. „Инцараки“, преминаващи през имоти ПИ 11538.504.593 и ПИ 11538.504.611 по КК на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас.
 39. Докладна запискавх.№ 626/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 0,4 кV за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-587, кв.53 по плана на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас, ПИ с идентификатор по КК 11538.504.335, преминаващи през имот 11538.504.590 по КК на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас.
 40. Докладна запискавх.№ 627/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 0,4 кV за външно ел. захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас, ПИ с идентификатор по КК 11538.504.997, преминаващи през имот 11538.504.585 по КК на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас.
 41. Докладна запискавх.№ 628/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 20 кV за външно ел. захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас, с идентификатор по КК ПИ 11538.504.997, преминаващи през имот 11538.504.585 по КК С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас.
 42. Докладна запискавх.№ 629/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 0,4 кV за външно ел. захранване на сграда за курортни нужди в ПИ 11538.2.144 по КК на местност „Юрта“, землище гр. Свети Влас, преминаващи през имоти 11538.504.599, 11538.504.611 и 11538.504.800 по КК на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас.
 43. Докладна запискавх.№ 630/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-ПП за обект „Кабели 0,4 кV за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХХVІІ-628, кв.55 по плана на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас с идентификатор по КК ПИ 11538.504.839, преминаващи през имот 11538.1.98 по КК на местност „Юрта“, землище гр. Свети Влас.
 44. Докладна записка вх.№ 656/04.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Кабели 20 кV за захранване на БКТП – нов в ПИ 73571.49.212“ , местност „Камарата“, землище с. Тънково, община Несебър.
 45. Докладна записка вх.№ 665/09.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Улични водопровод и канализация“ за ПИ № 61056.55.42, м. „Хендек тарла“, землище – с. Равда, община Несебър.
 46. Докладна запискавх.№ 648/02.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на КК на Слънчев бряг-изток, в частта му по отношение на УПИ ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.128 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.329 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.23 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.
 47. Докладна запискавх.№ 646/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к.„Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.221 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.351 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.47 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.
 48. Докладна записка вх.№ 662/07.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ V-501, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.379 и УПИ VІ-501, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.380 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.2201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 49. Докладна записка вх.№ 660/07.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.48 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.10 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.
 50. Докладна записка вх.№ 663/07.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІІІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.162 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.339 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.38 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.
 51. Докладна записка вх.№ 670/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.409, УПИ V, идентичен с идентификатор № 51500.505.53, УПИ ІХ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.1056, УПИ Х, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.408 и поземлен имот с идентификатор № 51500.505.306 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.10 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.
 52. Докладна записка вх.№ 671/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изграждане на достъпна среда за трудно подвижни хора в УПИ І в кв.85 по плана на гр. Несебър, посредством ситуиране на съответното съоръжение извън границите на урегулирания поземлен имот, върху част от имот-публична общинска собственост.
 53. Докладна записка вх.№ 677/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІІ-127, идентичен с поземлени имот с идентификатор № 51500.506.236 и УПИ ІХ-138, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.506.573 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.6601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.
 54. Докладна записка вх.№ 672/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ ІІ, представляващ част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.373 и УПИ ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.269 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.374 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.73 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.
 55. Докладна записка вх.№ 673/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ ІІІ, с идентификатор № 51500.505.233 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.356 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.49 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток.
 56. Докладна запискавх.№ 632/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПР за кадастрални райони 51500.77, 51500.78, 51500.79, 51500.80, 51500.81, 51500.82, 51500.83, 51500.84, 51500.85 и 51500.86 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“.
 57. Докладна запискавх.№ 636/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на транспортно-комуникационна схема „пътна връзка с път І-9, участък „Варна-Бургас“ при километър 202+640, дясно за складова база, за хранителни стоки, в поземлен имот с идентификатор 51500.66.10 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“.
 58. Докладна запискавх.№ 633/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ 51500.17.26 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
 59. Докладна запискавх.№ 634/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на ваканционно селище“ в ПИ 51500.21.7. по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
 60. Докладна запискавх.№ 637/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел.захранване на жилищна сграда № 1“ в ПИ 51500.17.32 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
 61. Докладна запискавх.№ 638/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Ел. захранване на проектно БКТП 1х800кVА в ПИ 51500.83.33 от съществуващ кабел 20 кV по път ПИ 51500.83.51 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
 62. Докладна запискавх.№ 639/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ВиК захранване“ за поземлен имот си идентификатор 51500.83.33 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.
 63. Предложение вх.№ 548/12.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищен комплекс „Посейдон“ – жилищни сгради за сезонно ползване с обслужващи помещения на партер и басейни, подобект: „Кабели 20 кV“ за имот с идентификатор  51500.82.56 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 64. Докладна запискавх.№ 599/21.10.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за разполагане на преместваем обект в ПИ 61056.502.547 /улица/ по КК на с. Равда, кв.22Б.
 65. Доклад вх.№ 600/21.10.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110, ал.5 от ЗУТ – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда“ за ПИ 39164.12.603 по КК на с. Кошарица, местност „Липака“.
 66. Докладна запискавх.№ 603/24.10.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Кабели 20 кV до нов БКТП за захранване на пречиствателна станция за отпадни води „външно ел. захранване на жилищен комплекс“ в имот с идентификатор 51500.48.15 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 67. Предложение вх.№ 604/24.10.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Улична канализация“ за имот с идентификатор 51500.76.35 по КК на  гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 68. Докладна записка вх.№ 678/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Кабели НН“ от нов БКТП в ПИ 27454.23.19 до съществуващо ГРТ в ПИ 27454.23.85 в местност „Кладери“, землището на с. Емона, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 69. Докладна запискавх.№ 657/04.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ., с идентификатор 11538.503.26 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, в кв.41 по плана на гр. Свети Влас.
 70. Докладна запискавх.№ 635/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП-ПП за обект: „Транспортно-комуникационно решение за достъп до ПИ 51500.201.13“, в местността „Юрта-Балкана“ през ПИ 51500.203.27 /новообразуван от ПИ 51500.203.1/ в местността „ Чаирите-Янкови къшли“ по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър
 71. Докладна записка вх.690/23.11.2016 г. от Николай Димиткров - кмет на Община Несебър, относно приемане на решение за упълномощаване на представител на Община Несебър в общото събрание  на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация» ЕАД – гр. Бургас.
 72. 72 Докладна записка вх.№ 692/23.11.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет  - Несебър, относно отпускане на средства за нуждите на храм „Св. Николай Чудотворец“ – гр. Несебър

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 618/28.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър, на второ четене.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 331

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, приема Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър, неразделна част от настоящото решение, на второ четене.

 

По т.ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 649/02.11.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на общински съветници в Общинския съвет за намаляване риска от аварии.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 332

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65а ал.2 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет – Несебър определя за членове на Общинския съвет за намаляване  риска от бедствия, общинските съветници Славчо Станелов и Петър Тодоров.

 

По т.ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 613/27.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в структурата на общинската администрация и дейности.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 333

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА

 1. Увеличава числеността на общинска администрация – отдел „Екология“ при община Несебър с пет щатни бройки /с място на работа – кметство Обзор – четири щатни бройки и кметство – Свети Влас – една щатна бройка/;
 2. Намаля числеността на персонала в общинска администрация, както следва: за кметство Свети Влас – с две щатни бройки; за кметство Обзор – с една щатна бройка, за кметство Равда – с една щатна бройка.
 3. Увеличава числеността на персонала в дейност „Други дейности по икономиката“ – „Общински паркинги“ – с три щатни бройки.
 4. Трудовите правоотношения със служителите да се уредят по силата на чл.123 от Кодекса на труда /Запазване на трудовите правоотношения при промяна на работодателя/.
 5. Промените влизат в сила, считано от 01.01.2017 г.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 668/10.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2016 година.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 334

На основание чл.22 от ЗМСМА, приема направения по реда на чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА отчет на кмета на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2016 година.

 

По т.ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 669/10.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на общински гори, селско и горско стопанство – гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 335

На основание чл.21, ал.1 т.2 от ЗМСМА, В Приложение №1 на чл.5 ал.2 от ПОДОПУОГСГС, като предпоследната  позиция работници горско стопанство става 5 бр, като същото добива следния:

Директор

1 бр

Зам.директор

1 бр

Гл.счетоводител

1 бр

Касиер

1 бр

Началник ГТУ

2 бр

Лесничей

1 бр

Юрисконсулт

1 бр

Агроном

1 бр

Горски стражар

7 бр

Чистач

Работник -горско   стопанство            

                    

1 бр

 

5 бр

Полски пазач

5 бр

ВСИЧКО :

27 броя

 ІІ. В Приложение №1 чл.5 ал.3: ”Численият състав на ОП ”УОГСГС” е 27 /двадесет и седем/ души.”       

  Горните промени влизат в сила, считано от 01.12.2016 г.

  

По т.ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 612/27.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно създаване на Общинско предприятие „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 336

На основание чл. 21 ал.1 т.6, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52 от Закона за общинската собственост,

І..     СЪЗДАВА Общинско предприятие, с наименование ОП „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване” гр. Несебър, считано от 01.01.2017 година.

1.      ПРИЕМА  Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване” гр. Несебър, ведно с Приложение № 1  за структура и численост на ОП  със следната корекция в приложението, а именно :    в    Сектор «чистота»  и  Сектор «озеленяване» -  с. Кошарица  се  включва   към   район  гр.Свети Влас

2.      ОПРЕДЕЛЯ следния предмет на дейност на Общинското предприятие:

- сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на  Община Несебър, вкл. селищни образувания с национално и местно значение, съобразно районите, определени по чл. 63 от Закона за местните данъци и такси;

- поддържане на чистотата на обществените места на територията на гореизброените места;

- поддържане на гробищните паркове на територията на Община Несебър;

- стопанисване и поддържане на зелените площи, цветните и трайните насъждения по улиците, градските паркове, както и създаване на нови такива;

- ремонт, поддръжка и реконструкция на обекти от общинската инфраструктура;

- снегопочистване и опесъчаване  улиците от общинската инфраструктура;

- почистване, поддръжка и ремонт на дъждоприемните шахти, оттоците и съоръженията на дъждовната канализация, общинска собственост;

- демонтиране на незаконни рекламно-информационни елементи (РИЕ), преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други подобни, поставени върху имоти, общинска собственост;

- почистване на отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това общински места, ликвидиране на незаконни сметища;

- извършване на дейности със строителна, комунална и друга техника и механизация;

- предоставяне на услуги по БКС, по цени, определени в Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър;

- други дейности, свързани с поддържане на чистотата и на инфраструктурата на територията на Община Несебър и териториите за обществено ползване.

3. На основание чл. 55 от Закона за общинската собственост, възлага на кмета на Община Несебър да назначи Директор на Общинското предприятие „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване” гр. Несебър,  по реда на Наредба № 7 на Общинския съвет и да сключи договор с него по реда на Кодекса на труда.

4. Възлага на кмета на Община Несебър да утвърди щатно разписание на Общинско предприятие „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване" от 01.01.2017г.

ІІ.        Всички трудови правоотношения на назначените към 01.01.2017г лица в Управление „БКС” гр. Несебър, „БКС” към Кметство Свети Влас, „БКС” към Кметство Обзор и  „БКС” към Кметство Равда да бъдат уредени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, съобразно утвърдената структура на ОП „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване”.      

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 606/25.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране състава на Комисията по стипендиите.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 337

На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.10 ал.1 от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър, изменя  приетият с  решение № 13 от Протокол № 3/14.12.2015 г. на Общински съвет – Несебър, състав на Комисията по стипендиите   и   същият   е    в   следния вид:

Председател: Красимира Тодорова Тодорова – директор Дирекция „Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности“.

Членове: 1. Теодора Иванова Тодорова – н-к отдел „Канцелария“

                 2. Антоанета Кръстева Харизанова – н-к отдел „Бюджет“

                 3. Славчо Стойчев Станелов – общински съветник

                 4. Кирил Донев Киров – общински съветник

                 5. Петър Хрусафов Тодоров – общински съветник

                 6. Пейчо Колев Колев – общински съветник

 

В залата влиза общинският съветник Пейко Янков.          

 

По т.ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 611/27.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти ВG 05М9ОР001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 338

1.На основание чл.21 ал.1 т.12 и т.23 от ЗМСМА, дава съгласие община Несебър да подаде проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проекти ВG 05М9ОР001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

2.Дава съгласие община Несебър да създаде социална /интегрирана услуга за целевите групи по проекта.

3.Предвид краткия срок за кандидатстване, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 647/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно избиране на нов член в състава на местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 339

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА Общински съвет –Несебър

Прекратява участието на Стойко Стоянов в състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Несебър и на негово място избира Дочка Петрова Маринова – Секретар на Община Несебър.

.

По т.ДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка с вх. № 573/03.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване съгласие за участие на община Несебър в Учредителен Комитет /УК/, за създаване на Организация за управление на туристически район /ОУТР/ на територията на Бургаски черноморски туристически район /БЧТР/, последният определен със съгласно заповед на Министерството на туризма № Т-РД-14-63 /15.05.2015 г./, обн. В ДВ бр.56/24.07.2015 г., допълнена със заповед № Т-РД-14-159826.10.2015 г., обн. В ДВ бр.94/14.12.2015 г.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 340

 1. На основание чл.21 ал.1 т.15 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17 и сл. От Закона за туризма, дава съгласие община Несебър да вземе участие в Учредителен Комитет /УК/, за създаване на Организация за управление на туристически район /ОУТР/ на територията на Бургаски черноморски туристически район.
 2. Определя Николай Димитров – кмет на община Несебър, в случай, че същият отсъства определя Лазар Япаджиев – зам. кмет „Търговия и туризъм“ при община Несебър за представиел на общината в Учредителен Комитет /УК/, за създаване на Организация за управление на туристически район /ОУТР/ на територията на Бургаски черноморски туристически район.
 3. Делегира правомощия на кмета на община Несебър да предприеме необходимите фактически и законови действия в изпълнение на настоящото решение.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 641/01.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, чрез Виктор Борисов, относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс – Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 341

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.49 ал.8 от ЗПУО, приема Правилник за устройството и дейността на Център за личностно развитие - Общински детски комплекс – Несебър,  неразделна част от настоящото решение

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 617/28.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър, на първо четене.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 342

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, приема Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър, неразделна част от настоящото решение на първо четене.

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 607/26.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общински гори за 2017 г.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 343

На основание чл. 21 ал.2 от  ЗМСМА,  чл. 112 ал.1 и чл. 61 от ЗГ  във връзка с чл. 58 от Наредба № 5,

І. Общински съвет Несебър, дава съгласие да бъде одобрен от кмета на общината ,годишен план за ползване на дървесина в горски територии общинска собственост за ЛФ 2017 г,съгласно приложение № 1 неразделна част от настоящото решение .

ІІ.На основание чл.112 ал.2 от Закона за горите определя ползването на дървесина от горски територи  да се осъществява ,както следва :

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен около 1 590 м3  иглолистна дървесина.

2.Чрез добив и продажба на добита дървесина около  10 455 м3 стояща маса.

ІІІ. На основание чл. 115  ал.1  от ЗГ  1/3  от добива на дървесина да се предостави на търговци със седалище и адрес на управление на територията на Община Несебър и отговарящи на останалите изисквания на чл.115 ал.2 от ЗГ

ІV. На основание чл.71 ал.5 от Наредбата за УРВИДГТДОСПДНГП  определя цена за продажба на дървесина от склад,както следва:

1. дърва за горене :

1.1.добити през 2017 г в размер на 35 лв. без ДДС за 1 пр.м3 или 42 лева с ДДС;

1.2.На домакинство- до 10 пр.м3   дърва за горене          

1.3.На местни търговци – за лична употреба без право на продажба   до 20/ двадесет / пр.м3 дърва за горене.

VІ. На основание чл.21 ал.1. т.23 от ЗМСМА , дава съгласие :

1.лицата над 75 год. възраст с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Несебър , да закупуват дървесина от склад  при цена 21 лева за пр.м. без ДДС или 25,20лв с ДДС -при лимит 8 прм3;

2.За фронтоваците по списък изготвен от ГРАО ,по 8 прм3 дърва за горене безплатно  транспортирани до адрес по местоживеене.Транспорта се заплаща от ОП”УОГСГС” на изпълнителя -за курс 200 лв с ДДС .

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 652/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно пренасочване на средства, отпуснати на РУ – Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 344

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Несебър дава съгласие да се изразходват средства в размер на 5 000 лв. за текущ ремонт на сградата на РУ-Несебър, като намаля отпуснатите средства за горива от 40 000 лв. на 35 000 лв.

Средствата да се прехвърлят в дейност 239 – Други дейности по вътрешната сигурност,  от § 1016 - вода, горива и ел. енергия  в § 1030 - текущ ремонт - 5 000 лв.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 538/08.09.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно осигуряване на средства за закупуване на техническо средство  „DRAGER DRUG TEST 5000“ за нуждите на РУ на МВР – гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 345

На основание чл.21 ал.1 т.6  и т.23 от ЗМСМА, дава съгласие да бъдат отпуснати 7920 лв. с включен ДДС за закупуване на преносим електронен анализатор „DRAGER DRUG TEST 5000“ за нуждите на РУ на МВР – гр. Несебър, като се прехвърлят средства от дейност 239 § 1020 в дейност 239 § 5203.

         / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 650/02.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2016 г.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 346

На основание чл.52 ал.1  и чл.21 ал.1 т.6, от ЗМСМА,,

 1. Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

 

 

дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

1

311/§5202

Изграждане на пристройка към същ.  ДГ с.Оризаре

100 000

560 000

-460 000

2

606/§53

ПУП - пътна връзка главен път І-9 Академика с.Равда

10 000

20 000

-10 000

3

122/§53

Проектиране на статуя Св.Богородица гр.Несебър

0

5 000

       -5 000

4

619/§53

Проектиране на подпорна стена  за възстановяване на поземлен имот 53045.503.04 в  гр.Обзор

0

3 000

-3 000

5

606/§1030

Текущ ремонт на стълбове за осветление в с.о.Чолакова чешма с.Кошарица

0

50 000

-50 000

6

311/§1030

Текущ ремонт на стаи в ДГ с.Тънково

0

23 000

-23 000

7

122/§54

Отчуждаване на земи  гр.Несебър

0

180 000

-180 000

8

714/§52

Изграждане на спортно реакционен парк гр.Свети Влас

 

500 000

1 000

499 000

9

122/§52

Инженеринг за изграждане на пристройка за пенсионерски клуб с.Оризаре

70 000

0

70 000

10

322/§5202

Изграждане на зала за извънкл.дейности в СОУ гр.Несебър

 

55 000

0

55 000

11

832/§52

Изграждане на северен околовръстен път с.Равда

 

100 000

0

100 000

12

626/§53

Работен проект за ПСОВ с.Оризаре

 

100 000

0

100 000

13

322/§53

Проект за подземен паркинг и спортни игрища в двора на СОУ гр.Несебър

 

60 000

0

60 000

14

311/§52

Игрище в ДГ „Мечо Пух“ с.Равда

0

7 000

-7 000

15

311/§5203

Конвектомат за ДГ „Мечо Пух“ с.Равда

0

4 000

-4 000

16

122/§53

Интериорен проект на многофункционална сграда гр.Несебър

0

60 000

-60 000

17

122/§53

Проект за сграда на читалище с.Баня

 

30 000

2 000

28 000

18

619/§53

Проекти за превантивни дейности против пожари Община Несебър

 

20 000

0

20 000

19

619/§53

Проект за велоалея и пешеходна алея гр.Несебър

 

20 000

0

20 000

20

832/§53

Проектиране на разширение на път между с.Кошарица и Сл.бряг

 

35 000

0

35 000

21

311/§53

Проектиране на детска градина гр.Свети Влас

 

70 000

0

70 000

22

759/§53

Проектиране на амфитеатър с.Равда

 

25 000

0

25 000

23

622/53

Паркоустройствен проект за реакционен парк гр.Свети Влас

 

30 000

0

30 000

24

524/§52

Транспортни средства СГУ гр.Несебър

25 000

0

25 000

25

311/§52

Транспортни средства  ДГ Калина Малина гр.Несебър

0

25 000

-25 000

26

311/§5203

Оборудване ЦДГ с.Кошарица

5 000

3 882

1118

27

311/§5201

Компютър ЦДГ с.Кошарица

0

1118

-1118

28

740/§5203

Оборудване Музей Старинен Несебър

1000

0

1000

29

740/§5201

Компютър Музей Старинен Несебър

0

1000

-1000

29

606/§1030

Текущ ремонт на улици гр.Несебър

 

 

200 000

30

606/§1030

Текущ ремонт на улици гр.Обзор

 

 

30 000

31

606/§1030

Текущ ремонт на улици с.Равда

 

 

50 000

32

740/§5219

Консервация и реставрация на културна ценност- „Олтарни царски двери“

0

4 500

-4 500

33

623/§5203

Оборудване за ПСО Несебър

131 000

420 000

-289 000

34

623/5204

Транспортни средства ПСО Несебър

1 000 000

1 550 000

-550 000

35

623/§52

Изработка на канали за инфилтрат с решетки, помпена шахта, шахтена миксер помпа

40000

43 000

-3 000

36

623/§52

Оборудване  за сграда на БКС-Несебър

0

30 000

-30 000

37

619/§52

Изграждане на подпорна стена за възстановяване на поземлен имот 53045.503.04 в  гр.Обзор

0

30  000

-30 000

          2. Средствата в размер на 4 500 за обект №32 да се осигурят от бюджета на музей „Старинен Несебър“, дейност 740/§1098.

       3.Завишава плана на приходите на бюджета на Община Несебър за 2016 г , §9336 - със сумата 872 000 лв./- получени средства от РИОСВ –Бургас отчисления по чл.64 от ЗУО/,  които  се пренасочват  за обекти №33,34,35 и 36 .

На основание чл.60 от АПК  Общински съвет - Несебър допуска  предварително изпълнение на настоящото решение .

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 679/10.11.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетна субсидия за ФК „ЧЕРНОМОРСКИ СПОРТИСТ“ – гр. Обзор и СК „КИОКУШИНКАЙКАН“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл.»за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 347

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър

 1. Дава съгласие отпуснатата с решение № 135 от протокол № 5/16.03.2016 г. на Общински съвет – Несебър субсидия в размер на 2000 лв. на Клуба по тенис на маса „Златен Дракон“ – гр. Несебър да бъде пренасочена и отпусната на следните спортни клубове, а именно:
 • На ФК „ЧЕРНОМОРСКИ СПОРТИСТ“ – гр. Обзор сума в размер на 1000 лв.
 • На СК „КИОКУШИНКАЙКАН“ – гр. Несебър сума в размер на 1000 лв.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 686/16.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър“ – гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 348

На основание чл.21  ал.1 т.6 и т.23 и чл.54  от ЗМСМА и чл.14 от Наредба  №20 за условията,  реда  и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Несебър, Общински съвет - Несебър отпуска средства в размер на 50 000 лв.  на ОФК „Несебър” за покриване на текущи задължения.

     Средствата да се осигурят от бюджета на общината за 2016 г., като:

 •  000 лв.
 •  000 лв.
 •  000 лв.
 •  000 лв.
 • в дейност 714-§4500 се увеличава с 50 000 лв.

На основание чл.60 от АПК  Общински съвет гр.Несебър допуска  предварително изпълнение на   настоящото решение .

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 653/03.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.506.692 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІХ, кв.5201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 349

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет Несебър актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственостна Община Несебър за 2016г., като Раздел ІІІ, т.В,  подточка ІV. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж и сервитут за изграждане на площадкови и линейни енергийни и водни обекти”, се допълва с поземлен имот с кадастрален 51500.506.692 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІХ, кв.5201 по плана на к.к.”Слънчев бряг-запад”, гр.Несебър, АОС №6437/12.10.2016г.

            ІІ. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37, ЕИК 115552190 , право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 11,44 кв.м и сервитутна площ за обслужването му от 47,90 кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.692 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІХ, кв.5201 по плана на к.к.”Слънчев бряг-запад”, гр.Несебър за сумата от

 3 031,60 лв. /три хиляди тридесет и един лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, определена от Общински съвет-Несебър.”

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 655/03.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 51500.506.667.4.10 по КК на гр. Несебър, в жилищна сграда, изградена в УПИ І в кв.6401 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 350

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка  с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет Несебър актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2016г., като Раздел ІІІ, т.В.”ІІІ.Имоти, върху които ще бъде учредено право строеж за  надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда”, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.667 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І-общ., кв.6401 по плана на гр.Несебър, АОС №4251/11.01.2011г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на Общината право на строеж на Георги Лазаров Янчев, с адрес: к.к.”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, „Стария възел”, бл.5, ап.10  за пристрояване собствения му апартамент №10 с кадастрален идентификатор 51500.506.667.4.10 по КК на гр.Несебър в жилищна сграда изградена в УПИ І в кв.6401 по плана на к.к.”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър., въз основа на което и съгласно одобрен на 26.04.2016г. проект, апартамента ще стане с разгъната застроена площ – 99,63 кв.м.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване и надстрояване по т.2 в размер 8311,50 лв. /осем хиляди триста и единадесет лева и петдесет стотики/ без ДДС.”

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 654/03.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно продажба на право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.506.37 по кадастралната карта на гр. Несебър, представляващ УПИ ІV-общ. в кв.7903 по плана к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» и 1 гл. «против» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 351

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет Несебър актуализира годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственостна Община Несебър за 2016г., като Раздел ІІІ, т.В,  подточка ІV. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж и сервитут за изграждане на площадкови и линейни енергийни и водни обекти”, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.37 по КК на кк”Сл.бряг-запад”, представляващ УПИ ІV-общ., кв.7903 по плана на кк”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, АОС №4175/17.11.2010г.

            ІІ. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се продаде на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37, ЕИК 115552190, право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост на площ 14,46 кв.м и сервитутна площ за обслужването му от 20,54 кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор  51500.506.37 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 633 кв.м, представляващ УПИ ІV-общ, кв.7903 по плана на гр.Несебър за сумата от 2016,30 лв. без ДДС.”

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 640/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в ПИ с кадастрален идентификатор 11538.13.178 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 352

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 г, като раздел III, буква Б „ Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба“ подточка II, се допълва със следния недвижим имот, а именно: 416/3416 кв.м. идеални части от ПИ с кадастрален идентификатор 11538.13.178 по кадастралната карта на гр.Свети Влас, целия на площ от 3416 кв.м., трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, девета категория.

2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОС-Несебър  да се продадат  собствените на Община Несебър 416/3416 кв.м. от ПИ с кадастрален идентификатор 11538.13.178 по кадастралната карта на гр.Свети Влас, целия на площ от 3416 кв.м., трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, актуван с АОС №5494/14.11.2013г., на съсобственика на имота  „Парадайз Бийч“ ЕАД,  ЕИК 102222755, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.“Л.Каравелов“ №15, представлявано от Венелин Ташев, за сумата от 35 474 лв. /тридесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и четири лева/ без ДДС.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 645/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект – фитнес зала, находяща се в сграда с идентификатор 51500.502.429.7 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 353

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Несебър за 2016г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със:

Самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.429.7.1 по КК на гр.Несебър, ул.“Любен Каравелов“ №1, на площ от 270.73 кв.м, от които 135.50 кв.м помощни помещения, с предназначение зала за фитнес, АОС №6416/06.07.2016г.“

         ІI. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.429.7.1 по КК на гр.Несебър, ул.“Любен Каравелов“ №1, на площ от 270.73 кв.м, от които 135.50 кв.м помощни помещения, с предназначение зала за фитнес, АОС №6416/06.07.2016г., при следните условия:

 1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 405.85лв. /четиристотин и пет лева и 0.85  ст./ с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и Приложение №1 т.ІІ-9 към нея.
 2. Специфични условия на конкурса:
 • Обекта да се използва по предназначение като зала за фитнес;
 • Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на обекта;

            3. Критерии за оценяване:

             К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

             К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на отдавания имот, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

                                                          (БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

               К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

           Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

            При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

   4. Депозита за участие  в конкурса -  10% от началната месечна наемна цена.

   ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 644/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на магазин, находящ се в гр. Несебър-стара част, ул. „Тервел“ № 7.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 354

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с   чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на Магазин на площ от 26.60 кв.м. /двадесет и шест цяло и шестдесет кв.м./, ведно със санитарен възел към него на площ от 1.41кв.м, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор №51500.501.295.2 по КК на гр.Несебър, ул.”Тервел” №7, УПИ ІІІ-167, кв.44 по плана на гр. Несебър – стара част, АОС №463/30.04.1998г., при следните условия

 1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 255 лв. /двеста петдесет и пет лева/ с ДДС, определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ –1 към нея.
 2. Специфично условие:
 • Отдаваното помещение да се използва единствено за магазин за продажба на промишлени стоки и сувенири.
 1. Критериите за оценяване са:

           К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

            Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

            К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

                                                         (БИуч/БИмах)х20 ,

           Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

          К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

           Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

         Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

          При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

 1. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.

         ІІ. Упълномощава Кмета на Общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.                                               

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 643/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се в сграда с идентификатор 51500.501.319.1 по КК на гр. Несебър-стара част.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 355

І. На  основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г., като раздел ІІІ, буква А.1 „Нежилищни имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със: Самостоятелен обект с идентификатор 51500.501.39.1.4 по КК на гр.Несебър, находящ се на партерния етаж в сграда с идентификатор 51500.501.319.1 по КК на гр.Несебър, ул.“Месемрия“ №17, на площ от 55.19 кв.м, с предназначение за търговска дейност, АОС №6435/03.10.2016г.

          ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на Самостоятелен обект с идентификатор 51500.501.39.1.4 по КК на гр.Несебър, с предназначение за търговска дейност,  находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 51500.501.319.1 по КК на гр.Несебър, ул.“Месемрия“ №17, на площ от 55.19 кв.м, от които 16.47 кв.м са складове и санитарен възел, АОС №6435/03.10.2016г., при следните условия:

        1. Начална конкурсна годишна наемна цена в размер 11 270 лв. /единадесет хиляди двеста и седемдесет лева/ с ДДС, определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОС – Несебър и Приложение №1, т.ІІ – 6 към нея.

       2. Специфично условие:

        - Отдаваното помещение да се използва единствено за магазин за продажба на промишлени стоки;

       3. Критериите за оценяване са:

         К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

         Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

          К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на отдавания имот, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

           Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

         К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

           Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

           Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

            При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

           4. Депозита за участие  в конкурса -  10% от  началната конкурсна годишна  наемна цена.

           ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

/ Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 642/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински помещения за пенсионерски клубове в с. Равда и гр. Св. Влас и   докладна записка вх. № 689/21.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнение на  Докладна записка с вх.№642/01.11.2016г.

Общинският съвет  при проведено поименно гласуване  с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 356

І. На основание чл. чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г. като раздел ІІІ, буква Е „Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление“ се допълва със следните общински имоти:

 • - Помещение на площ от 17.40 кв.м, находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2 по КК на с. Равда, съгласно приложената схема  АчОС №5970/16.03.2015г. – за компютърен клуб,
 • - Самостоятелен обект на площ от 27.54 кв.м и склад/архив/ към него на площ от 15.04 кв.м , находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 11538.501.135 по КК на гр.Свети Влас, АчОС №6432/13.09.2016г.
 •         - Самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 51500.506.328.2.1 по КК на гр.Несебър, на площ от 101.85 кв.м, предназначен за „Клуб на пенсионера“, АчОС №6439/21.11.2016г.

           ІІ. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 4 /четири/ години, на Юридическо лице с нестопанска цел Сдружение “Черно море – Несебър”, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието под №20120717014, регистрирано по ф.д.№52 по описа на БОС за 2012г., със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.“Митрополитска“ №15, ЕИК по Булстат 176320979, представлявано от Димитър Стоянов Димитров, в качеството му на Председател на Управителния съвет, върху следните общински имоти:

 • - Помещение на площ от 17.40 кв.м, находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2 по КК на с. Равда, съгласно приложената схема, АОС №5970/16.03.2015г. – за компютърен клуб;
 • - Самостоятелен обект на площ от 27.54 кв.м и склад/архив/ към него на площ от 15.04 кв.м, находящи се на първи етаж в сграда с идентификатор 11538.501.135 по КК на гр.Свети Влас, АОС №6432/13.09.2016г. – за пенсионерски клуб.
 • - Самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 51500.506.328.2.1 по КК на гр.Несебър, на площ от 101.85 кв.м предназначен за „Клуб на пенсионера“, АчОС №6439/21.11.2016г.

          ІІІ.  На основание чл. 60 от АПК  допуска предварително изпълнение на решението 

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т. ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 605/24.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в С.О. „Чолакова чешма“, с. Кошарица.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 357

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър във връзка чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2016 г., като раздел ІІІ точка Б подточка ІІІ “Продажба на общински имоти отредени за „Жилищно строителство“ чрез провеждане на търг или конкурс“ се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.502.383 по КК и КР  на с. Кошарица на площ от 361кв.м, представляващ УПИ ХVІІ-342 в кв.28 по плана с.о.“Чолакова чешма“, АчОС№3185/22.10.2009 г.

ІІ. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - общинска частна собственост с кадастрален идентификатор №39164.502.383 по кадастралната карта на с. Кошарица, на площ от 361 кв.м, представляващ УПИ ХVІІ-342 в кв.28 по плана с.о. “Чолакова чешма“, АчОС№3185/22..10.2009г., отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 40%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м и озеленяване 50%, с начална тръжна цена в размер на 15 200 лв. без ДДС, при следните условия:

- Стъпка за наддаване – 1000 лв.;

           - Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

            ІІІ.Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.“

        /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 619/28.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение на части от улично пространство, които са включени в площта на новообразуван УПИ І-186 в кв.35 по ЗРП на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 358

На основание чл.28 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  и На основание чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от ЗОС, следните общински поземлени имоти, както следва:

2 кв.м. реално обособени от имот с кад. ид .№ 11538.503.259 и 1 кв.м. реално обособен от имот с кад. ид. №11538.503.258, представляващи улично пространство, включени в площта на новообразувания УПИ I-186 в кв.35 по плана на гр.Свети Влас, отреден за жилищни нужди, съгласно Заповед №256/13.09.2016 г.на Кмета на Община Несебър за одобрение на изменение на ПУП.

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 610/26.10.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на част от улица, включена в площта на УПИ ІІІ-общ. в кв.34 с кадастрален идентификатор 11538.503.170 по КК и КР на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 359

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС, следния общински поземлен имот, а именно: 35 кв.м от УПИ ІІІ-общ. в кв.34 по плана на гр.Св.Влас, отреден за жилищно строителство, с идентификатор 11538.503.170 по КК и КР на гр.Св.Влас, целия на площ от 428кв.м, които съгласно изменение на ПУП-ПР одобрен със  Заповед № 56/11.02.2016 г. на Кмета на Община Несебър, са предадени от поземлен имот с идентификатор 11538.503.255 по кадастралната карта на гр.Св.Влас, представляващ улица.

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т. ТРИДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 666/09.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на право на строеж за пристрояване на съществуваща сграда с кадастрален идентификатор № 51500.503.15.1 в УПИ V–общ, кв.5 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 360

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2016г. , като раздел ІІІ, буква В. ІІІ. „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.15 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ V, кв.5 по плана на ж.к.“Черно море“ на площ от 476 кв.м.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на общината право на строеж на Пламен Георгиев Русев, с постоянен адрес: гр.Несебър, ж.к.“Черно море 1” 16, вх.2, ет.2, ап.2, Галина Василева Русева, с постоянен адрес: гр.София, кв.“Симеоново”, ул.“Момина сълза“ 13, вх.А, ет.3, ап.12 и Николай Любомиров Кьосев, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.”Възраждане” 12, вх.3 ет.2  в качеството им на собственици на жилища в жилищна сграда върху ЗП№2 и №3 с кадастрален идентификатор 51500.503.15.1, изградена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.15 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ V, кв.5 по плана на ж.к.“Черно море“ за пристрояване на втори жилищен етаж на кота +5,60 със застроена площ – 101 кв.м, като по този начин Общата застроена площ на етаж 2 на кота +5,60 ще стане 162 кв.м, съгласно одобрения на 04.11.2016г. идеен проект.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на  15999,30 лв./петнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и тридесет стотинки/ без ДДС.”

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 674/10.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на имотите-полски пътища на територията на община Несебър, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2016/2017 година.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 361

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и писмо с наш вх.№Н5-ОС-1173/03.11.2016г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие“ Бургас, Общински съвет – Несебър дава съгласие имотите-полски пътища, които попадат в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения включени в Заповедите на директора на  ОДЗ-Бургас да бъдат предоставени под наем на съответния ползвател на масива за стопанската 2016/2017 година, с площ и  индивидуализация, посочени в приложение № 1, неразделна част от настоящото решение, и при годишна наемна цена, както следва:

 

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

1

Баня

31.00

2

Гюльовца

31.00

3

Емона

31.00

4

Козница

31.00

5

Кошарица

31.00

6

Несебър

31.00

7

Обзор

31.00

8

Оризаре

37.00

9

Паницово

31.00

10

Приселци

31.00

11

Равда

31.00

12

Раковсково

31.00

13

Свети Влас

31.00

14

Тънково

31.00

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи действия и сключване на договори за наем на имотите-полски пътища при условията по т.1 от настоящото решение.

3. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016г., като в раздел ІІІ точка Г подточка Г3: „Имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, които могат да бъдат предоставени под наем на съответния ползвател“ се допълва с имотите посочени в Приложение №1.

                  /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 675/10.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за измене11538.13.178 11538.13.178 ние на ПУП-ПР за УПИ VІІ-177 и УПИ ХІІІ-177 в кв.6001 на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 19 гл. «за» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 362

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.12 от ЗМСМА  актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016г, като раздел III, буква Б, подточка ІІ “ Продажба на имоти по чл.15 ал.3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост“, се допълва със следния недвижим имот, а именно: - 230кв.м реално обособени от улично пространство между о.т.581 -  о.т.597 в ПИ  с кад.идентификатор 51500.506.348  по кадастралната карта на гр.Несебър, които съгласно предложеното изменение на ПУП се придават към нов УПИ VІІ-177 в кв.6001 по плана на кк“Сл.бряг – запад“, с което площта на имота от 2113кв.м се променя на 2343 кв.м. - 289кв.м реално обособени от улично пространство между о.т.581 -  о.т.597 в ПИ  с кад.идентификатор 51500.506.348  по кадастралната карта на гр.Несебър, които съгласно предложеното изменение на ПУП се придават към нов УПИ ХІІІ-177 в кв.6001 по плана на кк“Сл.бряг – запад“, с което площта на имота от 528кв.м се променя на 817 кв.м.

2. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет - Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи  с „ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ“ ООД ЕИК 200137595, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.“Л.Каравелов“ №6, представлявано заедно и поотделно от Антония Илиева Панайотова и Илия Георгиев Панайотов, предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху  230 кв.м /двеста и тридесет квадратни метри/ реално обособени части от улично пространство между о.т.581 -  о.т.597 в ПИ  с кад.идентификатор 51500.506.348  по кадастралната карта на гр.Несебър, които съгласно предложеното изменение на ПУП се придават към нов УПИ VІІ-177 в кв.6001 по плана на к.к. “Сл.бряг – запад“, с което площта на имота от 2113кв.м се променя на 2343 кв.м. да сключи с „ПРЕСТИЖ ХАУС“ЕООД, ЕИК 202770140, със седалище и адрес на управление гр.София, жк“Младост“2 бл.289, вх.2 ет.2 ап.5, представлявано заедно от Борис Николаевич Трусов и Биляна Христова Ангелкова предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху 289кв.м / двеста осемдесет и девет квадратни метра/ реално обособени от улично пространство между о.т.581- о.т.597 в ПИ  с кад.идентификатор 51500.506.348 по кадастралната карта на гр.Несебър, които съгласно предложеното изменение на ПУП се придават към нов УПИ ХІІІ-177 в кв.6001 по плана на кк“Сл.бряг – запад“, с което площта на имота от 528кв.м се променя на 817 кв.м.

3. Определя пазарна цена на:

-  230 кв.м, които съгласно гореописания проект за изменение на ПУП се включват в площта на нов УПИ VІІ-177 в кв.6001 по плана на кк“Сл.бряг – запад“, въз основа на приложената пазарна оценка, изготвена съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, в размер на 36800лв. /тридесет и шест хиляди и осемстотин лева/ без ДДС.

- 289кв.м, които съгласно гореописания проект за изменение на ПУП се включват в площта на нов УПИ ХІІІ-177 в кв.6001 по плана на кк“Сл.бряг – запад“, въз основа на приложената пазарна оценка, изготвена съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, в размер на 48841лв. /четиридесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и един лева / без ДДС.

4. Окончателните  договори за прехвърляне на собственост да се сключат след влизане в сила на Решение за одобрение на изменение на  ПУП-ПР за УПИ VІІ-177 и УПИ ХІІІ-177 в кв. 6001 по плана на  кк „Сл.бряг – запад“ и улично пространство между о.т.581 -  о.т.597 в ПИ  с кад.идентификатор 51500.506.348  по кадастралната карта на гр.Несебър, нанасяне на изменението в кадастралната карта на гр.Несебър и след влизане в сила на Решение на Общински съвет за промяна от публична в частна общинска собственост на  230 кв.м /двеста и тридесет квадратни метри/ реално обособени части от улично пространство между о.т.581 -  о.т.597 в ПИ  с кад.идентификатор 51500.506.348  по кадастралната карта на гр.Несебър, които съгласно изменението на ПУП се придават към нов УПИ VІІ-177 в кв.6001 по плана на кк“Сл.бряг – запад“ и 289кв.м / двеста осемдесет и девет квадратни метра/ реално обособени от улично пространство между о.т.581 -  о.т.597 в ПИ  с кад.идентификатор 51500.506.348  по кадастралната карта на гр.Несебър, които съгласно изменението на ПУП се придават към нов УПИ ХІІІ-177 в кв.6001 по плана на кк“Сл.бряг – запад“.

5.Ако до сключването на окончателните договори срока на пазарната оценка послужила за определяне на цените по т.2 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цените на имотите са по-високи от определените в т.2, окончателните договори да се сключат по по-високите измежду двете.

6. Утвърждава предложените проекти за предварителни договори, които са неразделна част от настоящото решение.

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 680/11.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на Министерството на здравеопазването на общински имот.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 363

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС, да се предостави на Министерството на здравеопазването безсрочно безвъзмездно право на управление за нуждите на филиал в гр. Несебър на Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас,  на:

1. Част от имот –публична общинска собственост, представляващ самостоятелно обособени помещения №3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 и 16 с обща площ от 211.37кв.м  находящи се на сутеренен етаж на Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ, с филиал ЦСМП с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АпОС №1876/02.03.2004г., построена в УПИ ХХХІ в кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, АчОС №2033/27.07.2004г.  

2. На прилежащ терен пред входа на предоставените в т.І.1 помещения на площ не повече от 160 кв.м за изграждане на: козирка над входа за прием на пациенти – до 35кв.м, навес за линейки – до 45кв.м и паркинг – до 80 кв.м, съобразно градоустройствените показатели за имота. “

ІІ. В договора за учредяване на правото по т.І да се впишат следните клаузи:

- Собственикът упълномощава от свое име Министерството на здравеопазването или упълномощени от него лица да съгласуват със съответните институции проекти свързани с извършване на ремонтни дейности с цел подобряване на имота, след предварително съгласуване на проектите от собственика.

- Министерството на здравеопазването има право да извършва подобрения на имота за своя сметка, включващи и вътрешни преустройства и намеса върху общи  сградни  инсталации  и комуникации,  свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обектите на техническата инфраструктура, след предварителното им съгласуване от собственика.

ІІІ. Договор №2/15.01.2015г. и анекс към него  №2/15.01.2016г. сключен за предоставяне на имотите по т.І.1 с ЦСМП-Бургас да бъде прекратен, със сключването на договор по т.І.

ІV. С оглед процесуална бързина и защитата на обществения интерес на основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение.“

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 676/10.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с : 27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Общинският съвет с 18 гл. «за» от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 364

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  в  изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ  и във връзка с мотивирано  искане с наш.вх.№Н5-ОС-1167/02.11.2016г. от Началника на Общинска служба ”Земеделие” по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, Общински съвет  - Несебър предоставя земеделски имоти, които да послужат за постановяване на решения от Общинска служба ”Земеделие”-Несебър за възстановяване на право на собственост на основание влязли в сила съдебни решения №69/16.04.2004г.  и №152/28.07.2004г. на Несебърски районен съд, както следва:

         1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.45.15 по КК и КР на с.Тънково, м.“Кайряка“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП - Нива на площ от 3 000кв.м за обезщетение на признато право на собственост по преписка №Ж803/15.05.2008г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

         2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.2.43 по КК и КР на с.Тънково, м.“Корията“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Нива на площ от 4 995кв.м за обезщетение на признато право на собственост по преписка №Ж824/15.05.2008г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

         3.Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.38.3 по КК и КР на с.Тънково, м.“Саръямач“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Нива на площ от 2 210кв.м за обезщетение на признато право на собственост по преписка №Ж824/15.05.2008г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

         4. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.63 по КК и КР на с.Тънково, м.“Бабини драки“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Друг вид земеделска земя на площ от 6 580кв.м за обезщетение на признато право на собственост по преписка №Ж824/15.05.2008г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

         5. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.36.2 по КК и КР на с.Тънково, м.“Над селото“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Друг вид земеделска земя на площ от 1 959 кв.м за обезщетение на признато право на собственост по преписка №Ж824/15.05.2008г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

         6. 2521кв.м. идеални части от поземлен имот с проектен идентификатор 73571.37.39, целият на площ от 3000кв.м.,  образуван от поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.37.34 по КК и КР на с.Тънково, м.“Над селото“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Нива на площ от 17 272кв.м за обезщетение на признато право на собственост по преписка №Ж824Т/15.05.2008г. и по преписка №Ж824/15.05.2008г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

         7. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.61 по КК и КР на гр.Несебър, м.“Бостанлъка“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Друг вид земеделска земя на площ от  662кв.м за обезщетение на признато право на собственост по преписка №Ж824/15.05.2008г. по регистъра на ОСЗ-Несебър;

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 623/01.11.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН“ за външно ел. Захранване на жилищна сграда в УПИ V-122, кв.43 по плана на СО „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, с идентификатор по КК № 11538.504.129, преминаващи през ПИ 11538.504.746 по КК на СО „Инцараки“, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.134, ал.1 т.2  във връзка с чл.108, ал.3 от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. «ЗА» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 365

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА дава съгласие за изработването  по реда на чл.134, ал.1, т.2, и чл.108, ал.3 от ЗУТ  изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели НН” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ V-122, кв.43 по плана на С.О.»Инцараки», землище гр.Свети Влас с идентификатор по КК 11538.504.129, преминаващи през имот ПИ 11538.504.746 по кадастралната карта на С.О.»Инцараки», землище гр.Свети Влас, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване- за второстепенна улица. Съгласува представеното задание  съгласно   което  трасето започва от ЖР стълб на съществуваща въздушно-кабелна линия, пресича ПИ 11538.504.746 и достига до ново ел. табло /ТЕПО/ на границата на ПИ 11538.504.129 по КК на гр.Свети Влас.

Проектната дължина на трасето в имот публична общинска собственост е 9.00м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 1.00м. от двете страни на трасето с обща площ от 22.00кв.м.

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 622/01.11.2016 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН“ за външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-717, кв.13 по плана С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас с идентификатор по КК 11538.504.73, преминаващи през ПИ 11538.504.585 по КК на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас, по реда на чл.134, ал.1 т.2  във връзка с чл.108, ал.3 от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл.»ЗА» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 366

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА дава съгласие за изработване  по реда на чл.134, ал.1, т.2,  и чл.108, ал.3 от ЗУТ,  изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели НН” за външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-717, кв.13 по плана на С.О.»Инцараки», землище гр.Свети Влас с идентификатор по КК 11538.504.73, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по кадастралната карта на С.О.»Инцараки», землище гр.Свети Влас, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване- за второстепенна улица. Съгласува представеното задание  съгласно   което  трасето започва от съществуващ КРШ на границата на ПИ 11538.504.71, пресича ПИ 11538.504.585 и достига до до ново ел. табло /ТЕПО/ на границата на ПИ 11538.504.73 по КК на гр.Свети Влас.

Проектната дължина на трасето в имот пулбична общинска собственост е 9.00м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина о.60м. от едната страна на трасето и 1.50м. от другата страна на трасето с обща площ от 23.00кв.м.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т. ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 624/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 0,4 кV за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ-161, кв.49 по плана на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас, с идентификатор по КК ПИ 11538.504.178, преминаващи през имоти 11538.504.585 и 11538.504.726 по КК на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 21 гл.»ЗА» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 367

На основание  правомощията  по чл .21, ал.1, и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър:

О Д О Б Р Я В А Изменение на ПУП- план схеми за линеен обект: „Кабели 0.4кV за външно ел.захранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ-161, кв. 49 по плана на по плана на С.О. „Инцараки”, землище гр. Свети Влас, с идентификатор по КК ПИ 11538.504.178 , преминаващи през имоти  ПИ 11538.504.585 и  11538.504.726 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.

Трасето на кабела започва от нов БКТП в ПИ 11538.15.214 /частна собственост/, преминава през ПИ 11538.504.585 , /публична общинска собственост/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и през ПИ 11538.504.726 , /публична общинска собственост/ с начин на трайно ползване „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение” и достига до нов кабелен разпределителен шкаф на границата на УПИ VІІІ-161,кв. 49 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, ПИ с идентификатор 11538.504.178  по КК на гр.Свети Влас. Дължината на трасето  на кабела е 315.00м., които са изцяло в урбанизирана територия , като 5.00 м. са в ПИ 11538.15.214;  250.00 м. са в 11538.504.585 и 60.00 м. са в  ПИ 11538.504.726. Създава се сервитут с ширина 0.60м. от страната на имотите и 1,50м. от страната на улицата спрямо оста на трасето на кабела с обща площ на сервитута от 663.00 кв.м., изцяло в урбанизирана територия, като 12,00 кв.м. попадат в ПИ 11538.15.214; 526,00 кв.м. попадат в ПИ 11538.504.585 и 125,00 кв.м. попадат в ПИ 11538.504.726  по КК на гр.Свети Влас, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 625/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214 по КК на м. „Юрта“, землище гр. Св. Влас, подоебкт „кабели 20 кV от съществуващ ЖР стълб в УПИ І-474 /ПИ 11538.504.447/ в кв.32 до БКТП в УПИ ХІ /ПИ 11538.504.125/ в кв.17 по плана на С.О. „Инцараки“, преминаващи през имоти ПИ 11538.504.593 и ПИ 11538.504.611 по КК на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 21 гл.»за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 368

На основание правомощията по чл.21, ал.1,  т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър: О Д О Б Р Я В А Изменение на ПУП- план схеми за линеен обект: „Външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда  в ПИ 11538.15.214 по КК на м. „Юрта”, з-ще гр. Свети Влас, подобект „ Кабели 20кV от съществуващ ЖР стълб в УПИ І -474/ ПИ 11538.504.447/ в кв.32 до БКТП в УПИ ХІ /ПИ 11538.504.125/ в кв.17 по плана на С.О. „Инцараки”, преминаващи през имоти  ПИ 11538.504.593 и  ПИ 11538.504.611по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.

Трасето на кабела започва от съществуващ железорешетъчен стълб на въздушно –кабелна линия в УПИ І -474/ ПИ 11538.504.447/  в кв. 32 по плана на С.О. „Инцараки”, продължава през ПИ 11538.504.611 /публична общинска собственост/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, преминава през ПИ 11538.504.593 /публична общинска собственост/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и завършва в съществуващ БКТП в УПИ ХІ / ПИ 11538.504.125/в кв. 17 по плана на С.О. „Инцараки”.

Дължината на трасето  на кабела е 303.72м., които са изцяло в урбанизирана територия , като 32.47 м. са в ПИ 11538.504.611 и  271.25 м. са в 11538.504.593 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Създава се сервитут с ширина 1.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела с обща площ от 606.12 кв.м., изцяло в урбанизирана територия, като 63,62 кв.м. попадат в ПИ 11538.504.611 и 542.50 кв.м. попадат в ПИ 11538.504.593 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

             Решението да се обнародва в Държавен вестник.

             Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т. ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 626/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 0,4 кV за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-587, кв.53 по плана на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас, ПИ с идентификатор по КК 11538.504.335, преминаващи през имот 11538.504.590 по КК на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 369

На основание правомощията  по чл.21, ал.1  т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър: О Д О Б Р Я В А  Изменение на ПУП- план схеми за линеен обект: „Кабели 0.4кV за външно ел.захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-587, кв. 53 по плана на по плана на С.О. „Инцараки”, землище гр. Свети Влас, ПИ с идентификатор по КК11538.504.335 , преминаващи през имот  ПИ 11538.504.590  по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.

Трасето на кабела започва от съществуваща разпределителна касета в ПИ 11538.504.590 /публична общинска собственост/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и достига до табло мерене на границата на УПИ VІІ-587,кв. 53по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, ПИ с идентификатор 11538.504.335  по КК на гр.Свети Влас. Дължината на трасето  на кабела е 74.00м., които са изцяло в урбанизирана територия в ПИ 11538.15.590. Създава се сервитут с ширина 0.60м. от страната на имотите и 1,50м. от страната на улицата спрямо оста на трасето на кабела с обща площ на сервитута от 167.00 кв.м., изцяло в урбанизирана територия в ПИ 11538.504.590  по КК на гр.Свети Влас, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 627/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 0,4 кV за външно ел. захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас, ПИ с идентификатор по КК 11538.504.997, преминаващи през имот 11538.504.585 по КК на С.О. „Инцараки“, землище гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 370

На основание  правомощията по чл.21, ал.1, и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър: О Д О Б Р Я В А

Изменение на ПУП- план схеми за линеен обект: „Кабели 0.4кV за външно ел.захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7, кв. 1 по плана на по плана на С.О. „Инцараки”, землище гр. Свети Влас, ПИ с идентификатор по КК11538.504.997 , преминаващи през имот  ПИ 11538.504.585  по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.

Трасето на кабела започва от нов БКТП в УПИ ХІІ-7, кв. 1 по плана на по плана на С.О. „Инцараки”, землище гр. Свети Влас, ПИ с идентификатор по КК11538.504.997 /частна собственост/, преминава през ПИ 11538.504.585 , /публична общинска собственост/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и завършва в ново електромерно табло на границата на УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор 11538.504.997 по КК на гр.Свети Влас.

Дължината на трасето  на кабела е 10.67м., които са изцяло в урбанизирана територия , като 9.17 м. са в ПИ 11538.504.585  и 1.55 м. са в  УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор 11538.504.997  . Създава се сервитут с ширина 0.60м. от двете страни  спрямо оста на трасето на кабела с обща площ на сервитута от 12.91 кв.м., изцяло в урбанизирана територия като 11.05 кв. м. попадат в ПИ 11538.504.585  и 1.86 кв. м. попадат в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор 11538.504.997  по КК на гр.Свети Влас, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 628/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 20 кV за външно ел. захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас, с идентификатор по КК ПИ 11538.504.997, преминаващи през имот 11538.504.585 по КК С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 20 гл. «за» и 1 гл. «против» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 371

На правомощията по чл.21, ал.1,  т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър: О Д О Б Р Я В А

Изменение на ПУП- план схеми за линеен обект: „Кабели 20кV за външно ел.захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на по плана на С.О. „Инцараки”, землище гр. Свети Влас, с идентификатор по КК ПИ 11538.504.997 , преминаващи през имот  ПИ 11538.504.585  по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.

            Трасето на кабела започва от съществуващо БКТП в ПИ 11538.15.214 /частна собственост/, преминава през ПИ 11538.504.585 , /публична общинска собственост/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и завършва в нов БКТП в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор 11538.504.997 по КК на гр.Свети Влас. Дължината на трасето  на кабела е 424.33м., които са изцяло в урбанизирана територия , като 4.51 м. са в ПИ 11538.15.214;  416.9 м. са в 11538.504.585 и 2.92 м. са в  УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор 11538.504.997  . Създава се сервитут с ширина 1.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела с обща площ от 851.40 кв.м., изцяло в урбанизирана територия, като 8,80 кв.м. попадат в ПИ 11538.15.214; 833,3 кв.м. попадат в ПИ 11538.504.585 и 8,80 кв.м. попадат в УПИ ХІІ-7, кв.1 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор 11538.504.997 по КК на гр.Свети Влас, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 629/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект „Кабели 0,4 кV за външно ел. захранване на сграда за курортни нужди в ПИ 11538.2.144 по КК на местност „Юрта“, землище гр. Свети Влас, преминаващи през имоти 11538.504.599, 11538.504.611 и 11538.504.800 по КК на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 19 гл. «за» и 1 гл. «против» от гласували 21 общински съветници прие следнот

РЕШЕНИЕ № 372

На основание   правомощията по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър: О Д О Б Р Я В А Изменение на ПУП- план схеми за линеен обект: „Кабели 0,4кV за външно ел. захранване на сграда за курортни нужди  в ПИ 11538.2.144 по КК на м. „Юрта”, з-ще гр. Свети Влас,  преминаващи през имоти  ПИ 11538.504.599, ПИ 11538.504.611 и  ПИ 11538.504.800 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас”.

            Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП”Инцараки 5” в ПИ 11538.504.799 – частна собственост, продължава през  ПИ 11538.504.800 - публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, пресича  ПИ 11538.504.599 /публична общинска собственост/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, преминава  през  ПИ 11538.504.611 /публична общинска собственост/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и завършва в ново електромерно табло на границата на ПИ 11538.2.144 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Юрта” Дължината на трасето  на кабела е 88.45м., които са изцяло в урбанизирана територия , като 38.7 м. са в ПИ 11538.504.800;  1.66 м. са в 11538.504.599 и 48.09м. са в ПИ 11538.504.611 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Създава се сервитут с ширина 0,60м. от границата на имотите и 1,50 м.от страна на улицата, спрямо оста на трасето на кабела.Площ та на серветута е 186.51 кв.м., изцяло в урбанизирана територия, като 77,26 кв.м. попадат в ПИ 11538.504.800 ; 5.34 кв.м. попадат в ПИ 11538.504.599 ; 103,91 кв.м. попадат в ПИ 11538.504.611 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

              Решението да се обнародва в Държавен вестник.

              Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 630/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-ПП за обект „Кабели 0,4 кV за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХХVІІ-628, кв.55 по плана на С.О. „Инцараки, землище гр. Свети Влас с идентификатор по КК ПИ 11538.504.839, преминаващи през имот 11538.1.98 по КК на местност „Юрта“, землище гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 373

На основание   правомощията по чл.21, ал.1,  и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър: О Д О Б Р Я В А ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Кабели 0.4кV за външно ел.захранване на жилищна сграда в УПИ ХХVІІ-628, кв. 55 по плана на по плана на С.О. „Инцараки”, землище гр. Свети Влас, с идентификатор по КК ПИ 11538.504.839 , преминаващи през имот  ПИ 11538.1.98  по кадастралната карта на м.”Юрта” , землище гр.Свети Влас”.

Трасето на кабела започва от нов ШКД в ПИ 11538.1.98 / публична общинска собственост/ с  начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път” и достига до ново ТЕПО на границата на УПИ ХХVІІ-628,кв. 55 по плана на С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас, ПИ с идентификатор 11538.504.839  по КК на гр.Свети Влас. Дължината на трасето  на кабела е 30.00м. в ПИ 11538.1.98 -земеделска територия. Създава се сервитут с ширина 0.60м. от страната на имотите и 1,50м. от страната на улицата спрямо оста на трасето на кабела с обща площ на сервитута от 67.00 кв.м., изцяло в ПИ 11538.1.98  по кадастралната карта на м.”Юрта” , землище гр.Свети Влас, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 656/04.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Кабели 20 кV за захранване на БКТП – нов в ПИ 73571.49.212“ , местност „Камарата“, землище с. Тънково, община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 374

На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т. 9 от протокол №7 от 08.06.2016 год. на ОЕСУТ-Несебър, писмо изх.№6476 от 31.08.2015 год. и Решение №БРЗТЗЗ-584 от 06.10.2016 год. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх.№53-07-96/18.04.2016 год. на РЗИ-Бургас, Становище изх.№ 95-Е-352/23.03.2016 год. на БТК ЕАД. ОДОБРЯВА: ПУП-парцеларен план за обект: „Кабели 20 кV за захранване на БКТП-нов в ПИ 73571.49.212“ , м.“Камарата“,  землище  с.Тънково, община Несебър, в частта за ПИ 73571.49.48, м.“Камарата“ по КК на с. Тънково с начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път –собственост на Община Несебър до БКТП –нов в ПИ 73571.49.212. Дължина на трасето в тази част е  6м. Площта на ограничение на имота ще е 12кв.м Сервитутната граница ще се определи съгласно Наредба №16/2004 год. зе сервитута на енергийните обекти / на 0,6м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела/, съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 665/09.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Улични водопровод и канализация“ за ПИ № 61056.55.42, м. „Хендек тарла“, землище – с. Равда, община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 375

На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т. 1 от протокол №12 от 12.10.2016 год. на ОЕСУТ-Несебър, писмо изх.№ ПД-709-(9) от 25.04.2016 год. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх.№53-07-222/13.09.2016 год. на РЗИ-Бургас, Становище изх.№619/12.08.2016 год. на БТК ЕАД, проектът е съгласуван  с „ВиК“ ЕАД-Бургас на 21.07.2016 год. О Д О Б Р Я В А: ПУП-парцеларен план за обект: „Улични водопровод и канализация“  за ПИ 61056.55.42“, м.“Хендек тарла“ , землище  с.Равда, община Несебър.

Трасето  на уличния водопровод започва от съществуващ водопровод в ПИ 61056.52.100-полски път-собственост на Община Несебър и продължава в ПИ 61056.68.101-полски път-собственост на Община Несебър и завършва в ПИ 61056.55.42-урбанизирана територия-собственост на „Абу Мартин“ ЕООД. Дължина на трасето на водопровода е 50,80м. Определен е сервитут  по 3,0м от  двете страни спрямо оста на трасето на водопровода. Площта на ограничение е общо 310кв.м, като 104кв.м попадат в ПИ 61056.52.100, полски път собственост на община Несебър, 172кв.м попадат в ПИ 61056.68.101, полски път собственост на  община Несебър и 34кв.м в ПИ 61056.55.42-урбанизирана територия.

Трасето на канализацията започва от съществуваща канализация на ул.“Камчия“, преминава в ПИ 61056.52.100- полски път собственост на община Несебър, продължава в ПИ 61056.68.101- полски път собственост на община Несебър и завършва в ПИ 61056.55.42-урбанизирана територия. Дължината на трасето на канализацията е 380,60м Определен е сервитут  по 3,0м от  двете страни спрямо оста на трасето на канализацията. Площта на ограничение е общо 1381кв.м, като 1665кв.м попадат в ПИ 61056.52.100-полски път собственост на община Несебър и 216кв.м попадат в ПИ 61056. 68.101-полски път собственост на община Несебър съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 648/02.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на КК на Слънчев бряг-изток, в частта му по отношение на УПИ ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.128 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.329 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.23 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 376

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр.Несебър Одобрява проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг – Изток” в частта му по отношение на УПИ IV, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.128 и част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.329 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 23 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”.

Проектът касае придаване на 450 кв.м. от ПИ 51500.505.329 към УПИ IV /ПИ 51500.505.128/, като след промяната площта на УПИ IV /ПИ 51500.505.128/ става 3446 кв.м. без да се променят устройствените показатели.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 646/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к.  „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.221 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.351 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.47 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» и 1 гл. «против» от 21 гласували  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 377

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър Одобрява проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг – Изток” в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.221 и част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.351 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 47 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”.

Проектът касае придаване на 1115 кв.м. от ПИ 51500.505.351 към УПИ I /ПИ 51500.505.221/, като след промяната площта на УПИ I /ПИ 51500.505.221/ става 29260 кв.м. без да се променят устройствените показатели.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 662/07.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ V-501, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.379 и УПИ VІ-501, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.380 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.2201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 378

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ V-501, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.379 и УПИ VI-501, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.380 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 2201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае обединяване на УПИ V-501 /ПИ 51500.507.379/ с площ 522 кв.м. и УПИ VI-501 /ПИ 51500.507.380/ с площ 521 кв.м. в новообразуван УПИ V-379,380 с площ 1043 кв.м., въвеждане на устройствена зона „Ок” и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ V-379,380: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,5, Максимална етажност – 5 етажа /Нкорниз 15м./ и минимално озеленена площ 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА  от дневния ред Докладна записка вх.№ 660/07.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.48 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.10 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 379

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър Одобрява проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – Изток” в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.48 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 10 по плана на к.к. „Слънчев бряг - Изток”.

Проектът касае запазване на отреждането „За хотел, обслужващи функции, спорт, атракции, паркинги и озеленяване“ и устройствената зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ПЕТДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 663/07.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІІІ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.162 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.339 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.38 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 380

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър Одобрява проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг – Изток” в частта му по отношение на УПИ III, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.162 и част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.339 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 38 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”.

Проектът касае придаване на 95,7 кв.м. от ПИ 51500.505.339 към УПИ III /ПИ 51500.505.162/, като след промяната площта на УПИ III /ПИ 51500.505.162/ става 5282,7 кв.м. без да се променят устройствените показатели.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 670/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ в частта му по отношение на УПИ ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.409, УПИ V, идентичен с идентификатор № 51500.505.53, УПИ ІХ, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.1056, УПИ Х, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.408 и поземлен имот с идентификатор № 51500.505.306 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.10 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 381

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър Одобрява проект за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг – Изток” в частта му по отношение на УПИ ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.409, УПИ V, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.53, УПИ IХ, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.1056, УПИ Х, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.408 и поземлен имот с идентификатор №51500.505.306 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 10 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”.

Проектът касае:

1. Придаване на 1197 кв.м. идеални части от улица с идентификатор 51500.505.306 към УПИ ІХ /ПИ 51500.505.1056/.  Така площта на УПИ ІХ /ПИ 51500.505.1056/ става 3337кв.м.

2. Придаване на 720 кв.м идеални части от улица с идентификатор 51500.505.306 и целия УПИ Х /ПИ 51500.505.408/ с площ 720 кв.м. към УПИ V /ПИ 51500.505.53/ и придаване на 36кв.м. от УПИ V /ПИ 51500.505.53/ към улица с идентификатор 51500.505.306. Така площта на УПИ V /ПИ 51500.505.53/ става 6295 кв.м.

3. Отпадане на УПИ Х /ПИ 51500.505.408/ и на улица с идентификатор 51500.505.306 и промяна достъпа до УПИ ІХ /ПИ 51500.505.1056/, УПИ ІV /ПИ 51500.505.409/, УПИ VІ /ПИ 51500.505.54/, УПИ V /ПИ 51500.505.53/ и УПИ ІІІ /ПИ 51500.505.52/.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 671/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изграждане на достъпна среда за трудно подвижни хора в УПИ І в кв.85 по плана на гр. Несебър, посредством ситуиране на съответното съоръжение извън границите на урегулирания поземлен имот, върху част от имот-публична общинска собственост.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 382

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във вр. с чл.184, ал2 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър , дава съгласие в имот с идентификатор 51500.502.60 – отреден за улица, собственост на община Несебър, да бъде реализирано необходимото съоръжение за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания в съществуващата в имот с идентификатор 51500.502.73 „Жилищна сграда с партер за КОО и апартаменти за сезонно ползване“, в партера на която е разположен обект „Магазин за хранителни стоки“.

                   /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/            

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 677/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІІ-127, идентичен с поземлени имот с идентификатор № 51500.506.236 и УПИ ІХ-138, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.506.573 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.6601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 383

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ ІIІ-127, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.236 и УПИ ІХ-138, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.573 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Проектът касае обединяване на УПИ ІIІ-127 /ПИ 51500.506.236/ с площ 1561 кв.м. и УПИ ІХ-138 /ПИ 51500.506.573/ с площ 401 кв.м. в новообразуван УПИ IІІ-236,573 с площ 1962 кв.м. и отреждане „За курортно и жилищно строителство“, запазване на устройствената зона „Ок” и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ IІІ-236,573: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз - 15 м. и минимално озеленена площ 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 672/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ ІІ, представляващ част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.373 и УПИ ІV, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.269 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.374 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.73 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 384

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, в частта му по отношение на УПИ II, представляващ част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.373 и УПИ IV, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.269 и част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.374 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 73 по плана на к.к. „Слънчев бряг - Изток”.

Проектът касае придаване на 257,42 кв.м. идеални части от ПИ 51500.505.374 към УПИ IV, придаване 258 кв.м. идеални части от УПИ IV към ПИ 51500.505.374, придаване на 881,58 кв.м. идеални части от ПИ 51500.505.373, като част от прехвърляните идеални части съответстват на УПИ II в кв.73 с площ 257 кв.м. Присъединените към УПИ IV в кв.73 идеални части от ПИ 51500.505.373 и ПИ 51500.505.374 са с площ 1139 кв.м. След промяната УПИ IV с идентификатор №51500.505.269 кв.м. става 6179 кв.м. като се запазват отреждането и устройствените показатели.   

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 673/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. „Слънчев бряг-изток“, в частта му по отношение на УПИ ІІІ, с идентификатор № 51500.505.233 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.356 по кадастралната карта на гр. Несебър, кв.49 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 385

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет Одобрявапроект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, в частта му по отношение на УПИ ІII, с идентификатор №51500.505.233 и част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.356 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 49 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Изток”.

Проектът касае придаване на 408 кв.м. идеални части от ПИ 51500.505.356 към УПИ III /ПИ 51500.505.233/, като след промяна площта на УПИ III ще бъде 3289 кв.м.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 632/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПР за кадастрални райони 51500.77, 51500.78, 51500.79, 51500.80, 51500.81, 51500.82, 51500.83, 51500.84, 51500.85 и 51500.86 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 386

1. Общински съвет Несебър като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.16, ал.1 от ЗУТ разрешава да бъде изработен и процедиран  проект за ПУП-ПР за кадастрални райони 51500.77, 51500.78, 51500.79, 51500.80, 51500.81, 51500.82, 51500.83, 51500.84, 51500.85 и 51500.86 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу”.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПР, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

Екземпляр от решението да се изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 636/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на транспортно-комуникационна схема „пътна връзка с път І-9, участък „Варна-Бургас“ при километър 202+640, дясно за складова база, за хранителни стоки, в поземлен имот с идентификатор 51500.66.10 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 387

Общинският съвет - Несебър, предвид мотивите в докладната записка и изложените в нея фактически основания и правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, дава съгласие за проектиране на транспортно - комуникационната схема „Пътна връзка с път І-9 участък „Варна-Бургас“ при км.202+640, дясно за складова база за хранителни стоки  в ПИ 51500.66.10 по кадастрална карта на гр.Несебър, м.„Инджекьойско блато“,  в ПИ 51500.66.33 – общинска собственост.

           /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 633/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ 51500.17.26 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 388

На основание чл.21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, решение т.10 от протокол №13/13.11.2014год.  от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№53-07-319/04.11.2014г. от МЗ РЗИ Бургас и писма: изх.№7803/24.10.2013г. от РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-2437-1/16.09.2014г. от „ВиК”ЕАД и изх.№95-Е-656/04.08.2014г. от „БТК”ЕАД.

 О Д О Б Р Я В А: ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 51500.17.26 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка”, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето е 179,937м. /от които 177,464м. в земеделска територия/, започва от съществуващ БКТП в ПИ 51500.17.22, преминава през полски пътища ПИ 51500.16.20 и ПИ 51500.21.39 до ново табло мерене на границата на ПИ 51500.17.26 по КК на гр.Несебър, м.„Бостанлъка”. Определен е сервитут 0,6м. от двете страни на оста на кабела, като общата площ на ограничение е 212,92кв.м. и засяга ПИ 51500.16.20 /143,67кв.м./ и ПИ 51500.21.39 /69,25кв.м./. по КК на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

    Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 634/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на ваканционно селище“ в ПИ 51500.21.7. по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 389

 

На основание чл.21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, решение т.10 от протокол №13/13.11.2014год.  от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№53-07-322/04.11.2014г. от МЗ РЗИ Бургас и писма: изх.№7802/25.10.2013г. от РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-2438-1/16.09.2014г. от „ВиК”ЕАД и изх.№95-Е-657/04.08.2014г. от „БТК”ЕАД, О Д О Б Р Я В А: ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на ваканционно селище” в ПИ 51500.21.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка”, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето е 238,87м. /от които 199,068м. в земеделска територия/, започва от съществуващ БКТП”Чаирите 3” в ПИ 51500.21.41, преминава през полски път ПИ 51500.21.39 до нов КРШ и ТЕПО на границата на ПИ 51500.21.7 по КК на гр.Несебър, м.„Бостанлъка”. Определен е сервитут 0,6м. от двете страни на оста на кабела, като общата площ на ограничение е 238,87кв.м. и засяга ПИ 51500.21.39 по КК на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

По т. ШЕСТДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 637/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел.захранване на жилищна сграда № 1“ в ПИ 51500.17.32 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 390

На основание чл.21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, решение т.10 от протокол №13/13.11.2014год.  от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№53-07-320/04.11.2014г. от МЗ РЗИ Бургас и писма: изх. №8911/13.12.2013г. от РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-2439-1/16.09.2014г. от „ВиК”ЕАД и изх.№95-Е-658/04.08.2014г. от „БТК”ЕАД.

О Д О Б Р Я В А: ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда №1” в ПИ 51500.17.32 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка”, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето е 162м. /от които 159м. в земеделска територия/, започва от ТП”Шарп” в ПИ 51500.21.1, преминава през полски път ПИ 51500.16.20 до нови ел. табла на границата на ПИ 51500.17.32 по КК на гр.Несебър, м.„Бостанлъка”. Определен е сервитут 0,6м. от едната и 1,5м. от другата страна на кабела, като общата площ на ограничение е 343кв.м. и засяга ПИ 51500.21.1 /8кв.м./ и ПИ 51500.16.20 /335кв.м./. по КК на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”.

           Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т. ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 638/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Ел. захранване на проектно БКТП 1х800кVА в ПИ 51500.83.33 от съществуващ кабел 20 кV по път ПИ 51500.83.51 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 391

На основание чл.21, ал.1  и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, решение т.2 от протокол №3/20.03.2015год.  от заседание на ОЕСУТ - Несебър, писмо изх.№2024 (2014г.), 8315 (2014г.) /14.01.2015г. от РИОСВ-гр.Бургас, здравно заключение изх.№53-07-226/18.08.2015г. от МЗ РЗИ Бургас и писмо изх.№15041598-1/27.05.2015г. от „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД

О Д О Б Р Я В А: ПУП - парцеларен план за обект „Ел. захранване на проектно БКТП 1х800кVA в ПИ 51500.83.33 от съществуващ кабел 20кV по път ПИ 51500.83.51” по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето е 17м. /6м. в ПИ 51500.83.51  и 11м. в ПИ 51500.83.33 /, започва като се разкъсва съществуващ кабел 20кV от ТП „Артур-2” до ТП „Арт” в полски път ПИ 51500.83.51 и достига до проектен БКТП 1х800kVA в ПИ 51500.83.33 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”. Определя се сервитут по 2 метра от двете страни на кабела, като общата площ на ограничение е 69кв.м. и засяга ПИ 51500.83.51 /24кв.м./ и ПИ 51500.83.33 /45кв.м./. по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”.

           Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т. ШЕСТДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 639/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ВиК захранване“ за поземлен имот си идентификатор 51500.83.33 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 392

На основание чл.21 ал. 1  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, решение т.3 от протокол №3/20.03.2015год.  от заседание на ОЕСУТ - Несебър, писмо изх.№2024 (2014г.), 8315 (2014г.) /14.01.2015г. от РИОСВ-гр.Бургас, здравно заключение изх.№53-07-225/18.08.2015г. от МЗ РЗИ Бургас, писмо изх.№15041685-1/26.05.2015г. от „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД и съгласуване на 19.01.2015г. от „ВиК ”ЕАД гр.Бургас

О Д О Б Р Я В А: ПУП - парцеларен план за обект „Външно ВиК захранване” за поземлен имот с идентификатор 51500.83.33 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето на водопровода е 117,73м., започва от съществуващ водопровод в полски път ПИ 51500.83.51 и завършва в ПИ 51500.83.33 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”. Определен е сервитут по 3м. от двете страни на оста на  трасето. Дължината на трасето на канала е 103,46м., започва от съществуващ канал в полски път ПИ 51500.83.51 и завършва в ПИ 51500.83.33 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”. Трасето на водопровода е на север от канала на 1м. разстояние и е със сервитут по 0,30м. от двете страни, като изцяло се вписва в севитута на канала. Общата площ на ограничение е 675кв.м. и засяга ПИ 51500.83.51 /569кв.м./, ПИ 51500.83.33 /74кв.м./, ПИ 51500.84.53 /10кв.м./, ПИ 51500.84.7 /6кв.м./, ПИ 51500.84.8 /5кв.м./, ПИ 51500.84.9/6кв.м./ и ПИ 51500.84.54 /5кв.м./ по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

По т. ШЕСТДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 548/12.09.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищен комплекс „Посейдон“ – жилищни сгради за сезонно ползване с обслужващи помещения на партер и басейни, подобект: „Кабели 20 кV“ за имот с идентификатор  51500.82.56 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 393

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищен комплекс „Посейдон”- жилищни сгради за сезонно ползване с обслужващи помещения на партер и басейни, подобект: Кабели 20кV”  за имот с идентификатор 51500.82.56 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, през имоти: ПИ 51500.82.50 с площ от 3084кв.м. и начин на трайно ползване „за селскостопански горски ведомствен път”, публична общинска собственост и достига до БКТП „Артур3” и БКТП „Артур4” в ПИ 51500.82.56- частна собственост с обща дължина 251.61 м.л. и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасета за линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект„Външно ел. захранване на жилищен комплекс „Посейдон”- жилищни сгради за сезонно ползване с обслужващи помещения на партер и басейни, подобект: Кабели 20кV”  за имот с идентификатор 51500.82.56 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”,община Несебър.

              Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

             На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

             Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.    

              / Списъкът с поименното  гласуване  е неразделна част от настоящото решение/        

 

По т. ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 599/21.10.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване съгласие за разполагане на преместваем обект в ПИ 61056.502.547 /улица/ по КК на с. Равда, кв.22Б.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 394

На основание чл.21 ал.2  ЗМСМА, във връзка с  чл.56 ал.1 от ЗУТ  и  с чл.14 ал.3 аот Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и  елементи на градското обзавеждане и ракламната дейност на територията на община Несбър и чл.5 ал.3 от Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, приема и сгласува приложената схема за поставяне на преместваем оект – Склад на площ от 5,36 кв.м. в имот улица – ПОС обслужващ ЗОХ, находящ се в УПИ ХVІІІ-461 в кв.22Б по плана на с. Равда.

 

По т. ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Доклад вх.№ 600/21.10.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110, ал.5 от ЗУТ – обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда“ за ПИ 39164.12.603 по КК на с. Кошарица, местност „Липака“.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 395

На основание  с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 от ЗУТ, решение №951 от протокол №26/06.10.2014г.т.22, ОС-Несебър, решение т.8 от протокол №7  проведено на 07.05.2015год. от заседание на ОбЕСУТ –Несебър , писмо изх.№1608/17.03.2014г. от РИОСВ-гр.Бургас и здравно заключение  с изх.№53-07-20/28.01.2015г. на МЗ-РЗИ-Бургас, О Д О Б Р Я ВА ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: ПУП-ПП за обект „Външно Ел. захранване на жилищна сграда” за имот с идентификатор 39164.12.603 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Липака”, трасето започва от съществуващо БКТП „Тера-3” в имот с идентификатор 39164.12.34, преминава през имоти 39164.12.49 и 39164.12.22 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път собственост на Община Несебър, преминава в ПИ 39164.12.604 с трайно предназначение урбанизирана собственост на „Торели Н-С”-ЕООД и „Романс-Р”-ЕООД и достига до ново ТЕПО пред ПИ 39164.12.601 и 39164.12.602 находящ се в м.”Липака”, в землището на с.Кошарица, с проектна дължина на трасето  272м., от които 247 в земеделска територия и 25м. в урбанизирана територия с определена сервитутна ивица по оста на трасето по 0.60м от едната страна и 1.50м. от другата страна с обща площ на сервитута 575кв.м., и засяга  ПИ 39164.12.34 /18кв.м./;  ПИ 39164.12.49 /375кв.м./;  ПИ 39164.12.22 /128кв.м./ и  ПИ 39164.12.604 /54кв.м./, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т. ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 603/24.10.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Кабели 20 кV до нов БКТП за захранване на пречиствателна станция за отпадни води „външно ел. захранване на жилищен комплекс“ в имот с идентификатор 51500.48.15 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 396

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект   „Кабели 20кV до нов БКТП за захранване на пречиствателна станция за отпадни води” в имот с идентификатор 51500.48.15 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато” с трасе на кабелната линия 20кV започва от съществуващи кабели 20 кV разположени в ПИ 73571.27.145 представляващ път от републиканската пътна мрежа, частна държавна собственост с площ от 20958 кв.м. преминава през ПИ 51500.57.51, представляващ път от републиканската пътна мрежа ,публична държавна собственост с площ от 58423 кв.м., преминава през ПИ 51500.48.17 представляващ селскостопански път-частна общинска собственост с площ от 15896кв.м. и достига до БКТП в ПИ 51500.84.15., с обща дължина 27.70м.л. и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет Несебър дава съгласие на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Кабели 20кV до нов БКТП за захранване на пречиствателна станция за отпадни води” в имот с идентификатор 51500.48.15 по кадастрална карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”,   община Несебър

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.  

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ШЕСТДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Предложение вх.№ 604/24.10.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за линеен обект „Улична канализация“ за имот с идентификатор 51500.76.35 по КК на  гр. Несебър, местност „Кокалу“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 397

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Улична канализация”  за имот с идентификатор 51500.76.35 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, през имот 51500.79.16 с площ от 5928кв.м. и начин на трайно ползване „за селскостопански горски ведомствен път”, публична общинска собственост и достига  ПИ 51500.76.35- частна собственост с обща дължина 214 м.л. и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасета за линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект„„Улична канализация”  за имот с идентификатор 51500.76.35 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”,община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.            

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ШЕСТДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 678/10.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Кабели НН“ от нов БКТП в ПИ 27454.23.19 до съществуващо ГРТ в ПИ 27454.23.85 в местност „Кладери“, землището на с. Емона, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 398

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект   „ Кабели НН от нов БКТП в ПИ 27454.23.19 до съществуващо ГРТ в ПИ 27454.23.85 в месност „Кладери”, землище на с.Емона в имот с идентификатор  27454.23.59 с площ 1619кв.м. и начин на трайно предназначение на територията ”Земеделска” с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път”-публична общинска собственост . Общата дължината на трасето е общо 274.04 м. ПУП – ПП предвижда трасето на кабелите НН от новопредвидения в имот  с идентификатор 27454.23.19 БКТП да пресекат имот с идентификатор 27454.23.68 ( местен път), след което трасето (с дължина 175.33м) е предвидено да премине изцяло в имот с идентификатор 27454.23.59-Земеделска територия  с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път”, до имот с идентификатор  27454.23.85. Определя се сервитут по 1м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите на ограничение са както следва : 350.96кв.м. за ПИ 27454.23.59 и 15.97кв.м. за ПИ 27454.23.68 и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет Несебър дава съгласие  на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект„Кабели НН от нов БКТП в ПИ 27454.23.19 до съществуващо ГРТ в ПИ 27454.23.85 в месността „Кладери”, землище на с. Емона, община Несебър

       Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

       На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.            

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 657/04.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ., с идентификатор 11538.503.26 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, в кв.41 по плана на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 399

На основание   чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. Несебър, ОДОБРЯВА проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-общ., в кв. 41 по регулационния план на гр. Свети Влас,  с идентификатор 11538.503.26 по КК и КР на гр. Свети Влас, с който от  УПИ І в кв.41, с площ 5287кв.м.,отреден „За жилищно и курортно строителство, обществено обслужване, магазини и озеленяване“ се урегулират УПИ І-общ. кв.41 с площ 5 287 кв.м. „За детска градина“,устройствена зона „О“, Кпл.=30%, Кинт.=1,20, максимална височина на застрояване Нкорниз=10,00м. и минимално озеленена площ 50%; УПИ ІІ-общ. кв.41 с площ 279кв.м, отреден „За КОО“, устройствена зона „О“, Кпл.=65%, Кинт.=0,75, максимална височина на застрояване Нкорниз=5,00м. и минимално озеленена площ 30% и УПИ ІІІ-общ. кв.41 с площ 192кв.м, „За трафопост“, устройствена зона „Т“, Кпл.=35%, Кинт.=0,35, максимална височина на застрояване Нкорниз=5,00м. и минимално озеленена площ 30%.

Предвижда продължаване на улицата между о.т.201 и о.т.228 до улицата, тангираща с УПИ І от юг /о.т.229-о.т.231/, като при това се обособява нов УПИ VІ-общ. в кв.40 с площ 385кв.м. „За озеленяване“ с площ 385кв.м. Улицата в участъка между о.т.226 и о.т.229 се предвижда за пешеходна зона. Измества се югозападната регулационна граница на УПИ І в кв.41 на север, с което се осигурява уличен паркинг по улица в частта между о.т.234-о.т.236.

 

Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“.

Решението може да бъде оспорено от заинтересуваните лица пред Административен съд – Бургас в 30-дневен срок от обнародването му, чрез Общински съвет – гр.Несебър.

 

 

По т. СЕДЕМДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка  вх.№ 635/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Транспортно-комуникационно решение за достъп до ПИ 51500.201.13“, в местността „Юрта-Балкана“ през ПИ 51500.203.27 /новообразуван от ПИ 51500.203.1/ в местността „ Чаирите-Янкови къшли“ по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 400

На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т.24 от протокол №5 от 27.04.2016год. на ОЕСУТ-Несебър писма изх.№1811/12.09.2013год. и изх.№1811/31.10.2014год. на РИОСВ-Бургас, Удостоверение рег.№63-00-008/13.10.2011г. от Общинска служба по земеделие – гр.Несебър, Разрешение №195/25.03.2011год. на Агенция „Пътна инфраструктура“, решение №11/10.12.2015г. на Регионална дирекция по горите – Бургас и писмо изх.№26-00-597(1)/05.10.2016г. от Областна управа Бургас.  О Д О Б Р Я В А: ПУП-парцеларен план за обект:  „Транспортно комуникационно решение за достъп до имот с идентификатор 51500.201.13 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Юрта Балкана””, с който имот с идентификатор 51500.203.27 на площ от 731кв.м. /частна държавна собственост, новообразуван от бивш ПИ 51500.203.1/ по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Чаирите – Янкови къшли”, с ТП – горска територия и НТП – друг вид недървопроизводителна горска площ се отрежда за път, съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.           

           Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас.

 

По т.СЕДЕМДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.690/23.11.2016 г. от Николай Димиткров - кмет на Община Несебър, относно приемане на решение за упълномощаване на представител на Община Несебър в общото събрание  на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация» ЕАД – гр. Бургас.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 401

На на основание чл. 21, ал. 1, т 15 от ЗМСМА  от  с  цел участие и гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, Общински съвет :

            І. УПЪЛНОМОЩАВА Николай Кирилов Димитров – Кмет на Община Несебър, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, да гласува в общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, решения, както следва:

                   1 . На основание Чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас съгласува Бизнес плана на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на § 14, ал.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите – 01.01.2017 – 31.12.2021г.

                      2. На основание чл.5, т.5.5 (а) от договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциация по В и К – Бургас и „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, сключен на 25.02.2016г. , общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, съгласува плана за план за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, включително планове за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води на пречиствателните станции, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и програма за управление на отпадъците (включително утайки).

          ІІ. ОПРЕДЕЛЯ Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на Община Несебър за представител на Община Несебър в Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Несебър да участва лично в Общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.

          На основание чл.60 от АПК, Общински съвет Несебър допуска а предварително изпълнение на решението .

            / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

По т.СЕДЕМДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - докладна записка вх.№ 692/23.11.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет  - Несебър, относно отпускане на средства за нуждите на храм „Св. Николай Чудотворец“ – гр. Несебър

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 402

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър

 1. Отпуска средства в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лв. за ремонт и довършителни дейности на храм „Св. Николай Чудотворец“ – гр. Несебър
 2.  
 3. Предвид приключване на финансовата година и с оглед възможността средствата да бъдат изразходванив тази календарнагодина за довършване на храма Св. Николай Чудотворец“ – гр. Несебър,на основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

 

             / Списъкът с поименото гласуване е неразделна част от настоящото решение

 

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

                                                                                                                                                       

 

 

 

                                            Технически секретар-Протоколист :  Р. Бинчарова

                                                                                                        

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

За Туризма от А до Я 16-17.04.2019 - Сл. бряг, х-л Котва
19-20.04.2019 - Бургас, Експо център Флора
22-23.04.2019 - Созопол, Конгресен център ВМК