За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

1/11.11.2019 г.

             

            По т.ПЪРВА от дневние ред - Избор на председател на общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.3 във връзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА.

Общинският съвет с 18 гл. “за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1

            На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА избира за членове на комисия по таен избор на председател на Общинския съвет – Несебър, следните общински съветници:

           

  1. Георги Манолов – председател

и членове:

     2. Сотир Наумов

     3. Николай Киров

    4. Тонка Пешева

    5. Златко Димитров

        

Общинският съвет с 11 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 2

            На основание чл.21 ал.1 т.3 от ЗМСМА избира за председател на Общински съвет – Несебър общинският съветник РУМЕН КУЛЕВ КУЛЕВ.

 

            По т.ВТОРА от дневния ред - Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 3

            На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА, избира временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ - Георги Манолов - Местна коалиция“ СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ (ПП“ СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“, ПП “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, ПП “ВМРО – Българско национално движение“  и

            ЧЛЕНОВЕ:

  1. Красимир Мавров – МК „Нова алтернатива“
  2. Славчо Стойчев – ПП „Български социалдемократи“
  3. Петър Тодоров – БСП за България
  4. Константин Лефтеров – ПП „Движение 21“
  5. Златко Димитров – ПП „ГЕРБ“
  6. Благой Филипов – ПП „МОРЕ“

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

                                                                                                                   

                     

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия