За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 11/01.10.2020 г.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладна записка вх.№ 538/11.09.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.
  2. Докладна вх.№ 565/28.09.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за изработване на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: „Главен водопровод от ПС „Порой“ в ПИ с идентификатор 53822.19.13 по кадастралната карта на с. Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по кадастралната карта на с. Медово, община Поморие“.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 538/11.09.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

Общинският съвет с 18 гл. „за“ от гласували  18 общински съветници  прие следното

РЕШЕНИЕ  № 234

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,

І. Упълномощава Николай Кирилов Димитров - кмет на община Несебър, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД  гр. Бургас, да гласува на извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 15.10.2020 г. от 10.00 часа, или на друга дата предвид усложнена епидемична обстановка, в сградата на Областна администрация  Бургас, в гр. Бургас, ул.“Цар Петър“ №1, предложените с писмо-покана изх.№ 91-08-70/03.09.2020 г на Председателя на асоциацията, дневен ред и  решения, както следва:

По т. 1 от дневния ред: На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2021 г. в размер на 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева - „ЗА“;

По т. 2 от дневния ред: На основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас  съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, за периода 2017 г. -2021 г. - „ЗА“;

По т. 3 от дневния ред:.Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас дава принципно съгласие и подкрепя предложението на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за провеждане на процедура за обособяване на язовир „Ахелой“ и язовир „Порой“ като резервни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване за област Бургас - „ЗА“.

ІІ. Определя Виктор Борисов Борисов- заместник кмет на община Несебър за представител на община Несебър в Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Бургас на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на кмета на община Несебър да участва лично в общото събрание на асоциацията и го упълномощава да гласува за приемане на предложения дневен ред и на посочените по-горе решения.

ІІІ. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието на общото събрание  на асоциацията, представителя на общината да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Несебър.

ІV. Предвид обстоятелството, че общото сърание на Асоциацията по ВиК е насрочено за 15.10.2020 год. и необходимостта от задължително присъствие на представитнел на община Несебър, Общински съвет Несебър, на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

            /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

 

 

По т.ВТОРА от дневния ред -  Докладна вх.№ 565/28.09.2020 г. от Виктор Борисов – заместник кмет на община Несебър, относно съгласие за изработване на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: „Главен водопровод от ПС „Порой“ в ПИ с идентификатор 53822.19.13 по кадастралната карта на с. Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по кадастралната карта на с. Медово, община Поморие“.

           

Общинският съвет с 18 гл. „за“ от гласували  18 общински съветници  прие следното

РЕШЕНИЕ  № 235

1.На основание чл.29, ал.1, посл. изр. от ЗОЗЗ, Общински съвет - Несебър дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за обект: „Главен водопровод от ПС „Порой“ в ПИ с идентификатор 53822.19.13 по кадастралната карта на с. Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от Деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по кадастралната карта на с. Медово, община Поморие“, като трасето попада в землищата на с. Оризаре и с. Тънково в територията на община Несебър и землищата на с. Александрово и с. Медово в територията на община Поморие. Трасето на водопровода в територията на община Несебър последователно попада в следните имоти в землищата на с. Оризаре и с. Тънково: ПИ 53822.19.126 с площ 2340 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване “За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 73571.28.26 с площ 4283 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване “За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 73571.28.212 с площ 6706  кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване “Друг вид земеделска земя“, публична общинска собственост, ПИ 73571.28.12 с площ 81020 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване “Пасище“, публична общинска собственост, ПИ 73571.28.211 с площ 244842 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване “Пасище“, публична общинска собственост и ПИ 73571.28.210 с площ 5999 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване “Пасище“, частна собственост.

Създава се сервитутна граница от двете страни спрямо оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са 2585 кв.м. в землището на с.Оризаре изцяло в земеделска територия и 6206 кв.м. в землището на с.Тънково в земеделска територия и попадат последователно в следните имоти: 13 кв.м. в ПИ 53822.19.12 с площ 25255, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване “Овощна градина“, частна собственост, 53 кв.м. в ПИ 53822.19.13 с площ 5548 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване “За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД“, 305 кв.м. в ПИ 53822.19.14 с площ 8582 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване “Мочурище“, частна общинска собственост, 1868 кв.м. в ПИ 53822.19.126 с площ 2340кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване “За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 4 кв.м. в ПИ53822.19.127 с площ 3326 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване “За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 61 кв.м. в ПИ 53822.19.253 с площ 4320 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване “Нива“, частна собственост, 178 кв.м. в ПИ 53822.19.254 с площ 15005 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване “Нива“, частна собственост, 86 кв.м. в ПИ 53822.19.255 с площ 7488 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване “Нива“, частна собственост, 17 кв.м. в ПИ 53822.19.256 с площ 8505 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване “Нива“, частна собственост, 1681 кв.м. в ПИ 73571.28.26, 210 кв.м. в ПИ 73571.28.212, 750 кв.м. в ПИ 73571.28.12, 2833 кв.м. в ПИ 73571.28.211 и 732 кв.м. в ПИ 73571.28.210 по кадастралната карта на с.Тънково, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОСС.

2.На основание чл.30, ал.3 от ПОЗОЗЗ Общински съвет - Несебър дава предварително съгласие за определяне на трасе на линеен обект и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „ Главен водопровод от ПС „Порой“ в ПИ с идентификатор 53822.19.13 по кадастралната карта на с. Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от Деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по кадастралната карта на с. Медово, община Поморие“.

3. Определя срок на предварителното съгласие – 5 години.

4. С цел бързо процедиране на проекта за ПУП-Парцеларен план, поради значимостта му, свързана с безпроблемното водоснабдяване на гражданите на населените места, които обслужва, на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

Екземпляр на Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

            /Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение./

                   

          

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р.  КУЛЕВ

                    

                                     

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия