За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 1

09.11.2023 г.

           

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на председател на Общински съвет – Несебър, на основание чл.21 ал.1, т.3 във връзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА (Закон за местно самоуправление и местна администрация).

2. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

 

            По т.ПЪРВА от дневние ред - Избор на председател на Общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.3 във връзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА.

С оглед направените  гласувания, Общинският съвет с 21 гл. „“за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1

            На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА избира за членове на комисия по таен избор на председател на Общински съвет – Несебър, следните общински съветници:

           

 Председател: Венета Танева Танева – Кючукова

 Членове:

  1. Костадин Георгиев Нищелков
  2. Сотир Янков Наумов
  3. Ивайло Илиев Илиев
  4. Недялко Николов Йорданов

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 2

            На основание чл.21 ал.1 т.3 във връзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА избира за председател на Общински съвет – Несебър, мандат 2023-2027 г. общинският съветник ВЪРБАН ВАЛЕНТИНОВ КРЪСТЕВ.

 

            По т.ВТОРА от дневния ред - Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 3

            На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА, избира временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общински съвет-Несебър и  постоянните комисии към него, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Върбан Валентинов  Кръстев -

            ЧЛЕНОВЕ:

  1. Георги Манолов Манолов
  2. Пейчо Колев Колев
  3. Костадин Георгиев Нищелков
  4. Петър Хрусафов Тодоров
  5. Сотир Янков Наумов
  6. Вержиния Радославова Георгиева

Общинският съвет с  21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници, прие следното

РЕШЕНИЕ № 4

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър възлага на временната комисия по изготвяне на проект на правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него в срок до 30.11.2023 г. да внесе за разглеждане и приемане от Общинския съвет Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 г.

        

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ВЪРБАН КРЪСТЕВ

                                                                                                              

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340