За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛ

 № 2/17.11.2015 г.

 

          

 ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

         1. Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация.

            2. Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет - Несебър.

 

 

            По т.ПЪРВА от дневния редПриемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ  № 6

 

             На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА, приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация - мандат 2015 – 2019 г.

/правилника е неразделна част от настоящото решение/

 

             По т.ВТОРА от дневния ред - Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет - Несебър.

 

Общинския съвет  и Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници, прие следното

РЕШЕНИЕ №  7

 

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА,  избира за членове на постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет следните общински съветници:

           

Председател: Петър Хрусафов Тодоров

            зам. председател: Станислав Веселинов Цанев

            членове: 1. Славчо Стойчев Станелов

                            2. Пейчо Колев Колев

                            3. Красимир Петров Мавров

                            4. Виктор Атанасов Атанасов

                            5. Демир Стоянов Петров

С оглед осигуряване работата на общинския съвет, на основание чл.60 от АПК, допуска  предварително изпълнение на  решението .

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 8

 

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА избира за членове на постоянната Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми, следните общински съветници:

 

            Председател – Върбан Валентинов Кръстев

            зам. председател – Пейко Димитров Янков

                      членове:  1. Костадин Георгиев Нищелков

                                       2. Георги Димитров Георгиев

          3. Георги Манолов Манолов

    4. Благой Вангелов Филипов

    5. Атанас Ангелов Терзиев

С оглед осигуряване работата на общинския съвет, на основание чл.60 от АПК допуска  предварително изпълнение на взетите решения.

 

            Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 9

 

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА избира за членове на постоянната Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия , следните общински съветници

 

Председател – Пейко Димитров Янков

            зам. председател – Славчо Стойчев Станелов

                        членове       1. Николай Кирилов Киров

                                             2. Георги Димитров Георгиев

                                            3. Благой Вангелов Филипов

                                            4. Георги Манолов Манолов

                                            5. Станислав Веселинов Цанев

           

С оглед осигуряване работата на общинския съвет, на основание чл.60 от АПК допуска  предварително изпълнение на взетите решения.                                  

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следно

 РЕШЕНИЕ № 10

 

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА избира за членове на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и  опазване на околната среда,  следните общински съветници:

 

Председател – Костадин Георгиев Нищелков

            зам. председател – Георги Димитров Георгиев

                        членове: 1. Пейко Димитров Янков

                                        2. Пейчо Колев Колев

                                       3. Благой Вангелов Филипов

                                       4. Христо Георгиев Яръмов

                                       5. Иван Великов Янев

 

С оглед осигуряване работата на общинския съвет, на основание чл.60 от АПК допуска  предварително изпълнение на взетите решения.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 11

 

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА избира за членове на постоянната комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности, следните общински съветници:

 

Председател – Атанас Ангелов Терзиев

            зам. председател – Красимир Петров Мавров

                            членове:  1. Николай Кирилов Киров

                                            2. Славчо Стойчев Станелов

                                            3. Георги Манолов Манолов

                                            4. Тонка Кирилова Пешева   

                                            5. Кирил Донев Киров

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 12

 

На основание чл.15 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Несебър и във връзка с чл.48 ал.1 от ЗМСМА избира за членове на постоянната комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси следните общински съветници:

Председател – Демир Стоянов Петров

            зам. председател – Пейчо Колев Колев

членове: 1. Кирил Донев Киров

2. Върбан Валентинов Кръстев

                               3. Красимир Петров Мавров

                               4. Христо Георгиев Яръмов

                               5. Петър Хрусафов Тодоров

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

                                                                                                        /Р. КУЛЕВ/

                        ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                                                                          /Р. Бинчарова/

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия