За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 9/02.09.2020 г.

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Искане с вх. № 486/05.08.2020 г. от Местна гражданска инициатива за обособяване на Община с център град Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. „за“, 1 гл. „против“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

                                                    РЕШЕНИЕ № 232

На основание чл.21 ал.1 т.17 от ЗМСМА и чл.9 ал.1 т.2 от Закона за административно териториалното устройство  на Република България, Общински съвет – Несебър не подкрепя искането, внесено с подписка по реда на чл. 46, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,  от инициативен комитет с председател  Росен Илиев,  за обособяване на нова община с център град Обзор.

  Мотиви: Подписката отговаря от формална страна на изискванията на ЗАТУРБ, но не са налице всички условия на чл. 8 от същия закон за създаването на нова община  а именно:

  Населението, което иска да създаде нова община е под изискуемите 6 000 души, съгласно чл. 8 ал.1 т.1 от ЗАТУРБ.

Липсва социална инфраструктура, която да осигури самостоятелно обслужване на населението на новата община в областта на здравеопазването, пожарната безопасност и други социални дейности.

Представеният бюджет, не би могъл да осигури всички необходи разходи, които да създадат условия за нормалното административно и социално функциониране.     Общинският съвет счита, че отделянето на нова община и намаляването на териториалните граници на община Несебър би се отразило неблагоприятно за останалите населени места, включени в община Несебър.

 Решението, ведно с подписката да бъде изпратено по компетентност на Областния управител на област Бургас и за сведение на инициативния комитет с председател Росен Илиев.“

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

                                                                                                             

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия