За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 10/09.09.2020 г.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладна записка с вх. № 520/02.09.2020 г. от Венелин Стоянов Ташев – Общински съветник в Общински съвет-Несебър, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Несебър да стартира преговори с правителството за придобиване собствеността върху инфраструктурата на к.к. „Слънчев бряг.

Общинският съвет с 12 гласа „ЗА“, 2 гласа „Против„ и 3 гласа „въздържал се”  от гласували 17 общински съветници , се прие следното

                                                                                              РЕШЕНИЕ № 233

Общински съвет – Несебър, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, упълномощава кмета на Община Несебър, да проведе преговори с Министъра на туризма и Министерски съвет, относно разрешаване на проблемите, свързани с инфраструктурата на к.к. „Слънчев бряг“, в това число правните възможности за придобиването на собствеността от общината.

Избира комисия в състав: Румен Кулев, Венелин Ташев и Костадин Нищелков, които да участват заедно с кмета на общината в преговорите.

/Списък с поименното гласуване е неразделна част от решението /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия