За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕГИСТЪР

по чл. 27, ал.5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Предложения за произвеждане на местен референдум

Общински съвет-НЕСЕБЪР

 

№ по ред Вх. №  Дата Форма /референдум, гражданска инициатива, общо събрание на населението/ Предложения / искания
Въпроси на референдума
Вносител Движение на предложението/ Подписката Решения Общински съвет Дата на референдума

2.

Обс-227 08.04.2021г РЕФЕРЕНДУМ

Внесена подписка референдум "Подкрепяте ли предложението с. Баня, с. Емона, с. Паницово и с. Козница да останат в границите на Община Несебър"

Инициативен комитет с Председател Росица Ракова

1. На 12.04.2021г.  Изпратена на ТД ГРАО – за проверка с изх. № 231

2. На 12.04.2021г. Изпратено писмо до кмета на общината с изх. № 232

3. На 12.04.2021г. Уведомление до общинските съветници по чл. 30 ал. 1 от ЗПУГДУМС с изх. № 233

4. На 21.04.2021г. с вх. № 239 - Отговор от ГРАО и протокол за извършена проверка на подписката

5. На 23.04.2021г. с вх. № 245 - Становище от Николай Димитров - кмет на община Несебър в отговор на писмо с изх. № 232 от 12.04.2021г.

 

 

 

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия