За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕГИСТЪР

по чл. 27, ал.5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Предложения за произвеждане на местен референдум

Общински съвет-НЕСЕБЪР

 

№ по ред Вх. №  Дата Форма /референдум, гражданска инициатива, общо събрание на населението/ Предложения / искания
Въпроси на референдума
Вносител Движение на предложението/ Подписката Решения Общински съвет Дата на референдума
  1.  
Обс-486 05.08.2020г ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Внесена   подписка  по ред на чл.46 ал.2 от ЗПУГДВМС  с искане за  създаване на нова община с център Обзор състояща се

 от населените места – гр.Обзор ,

с. Баня, с. Емона, с.Приселци

с. Раковсково  с.Паницово и

с. Козница

Инициативен комитет с Председател Росен Илиев

1.На 06.08.2020г.

 Изпратена на ТД ГРАО –за проверка подписка Изх. № Обс - 490

2. На 17.08.2020г.   отговор от ГРАО  наш

Вх. № ОбС - 505

3. На 02.09.2020г.

Проведено извънред-

но заседание на общински съвет - Несебър по внесеното предложение на гражданска инициатива ,чрез  инициативен комитет.

4.На 09.09.2020г. Изпратен на областен управител протокол № 9  от  извънредно заседание с Изх. № ОбС - 531

5. На 02.10.2020г. писмо от областен  управител с Вх.№ Обс -  575

6.  На 14.10.2020г.  изпратено писмо   до кмета на общината  с изх.№ ОбС - 623 .

7. На 29.10.2020г. писмо от кмета на общината с Вх. № Обс - 641.

8. На 11.12.2020г. е включена в дневния ред за заседание на общинския съвет   Докладна записка  с Вх.№715/08.12.2020г. от председателя на ОбС.

9. На 29.12.2020г. изпратен протокол № 14 от  заседанието  на общински съвет до областен управител  Изх. № ОбС - 743

10. На 31.10.2020г. Писмо от областен управител с искане за представяне в оригинал на подписка   Вх. № ОбС - 747 

11. На 04.01.2021г изпратен отговор до областен управител, ведно с оригинал на подписката  Изх. № ОбС - №001. 

12. На 12.01.2021г. получена заповед на областен управител с Вх. № ОбС -025/2021г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение №232/02.09.2020г.

протокол №9

/ не подкрепя предложението н местна гражданска инициатива за създаването на нова община с  адм. Център гр. Обзор и състояща се от населените места – гр.Обзор ,

с. Баня, с. Емона, с.Приселци

с. Раковсково  с.Паницово и

с. Козница

с. Козница/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение

№281/17.12.2020г. протокол №14 /поради липса на необходимото мнозинство  не  приема решение за определяне дата на референдума /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСРОЧЕН на 28.02.2021г.

ОБЩ МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

 за населените места гр.Обзор , с. Баня,с. Емона, с.Приселци

с. Раковсково    с.Паницово и с. Козница      28.02.2021г.със със заповед

 РД-09-4/8.4.2021г.на  областен    управител    на Бургаска област

  

 

 

 

Референдум заповед (PDF)

 

 

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия