За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Проект

На  Правилник  за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация

мандат 2019 – 2023 г.

§1 Чл.90  ал.6 се изменя и придобива следната редакция:

Административното звеното по ал.1 се състои от 5 щатни бройки, както следва: началник отдел, юрисконсулт, експерт - 2 щатни бр. и специалист,  които координират и подпомагат дейността на общинските съветници.

§2 В допълнителните разпоредби се създава нов § 6  както следва:

Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация  мандат 2019 – 2023 г., приет с решение № …………. Пр. №  ………….., влиза в сила от деня на приемането му. 

Вносител

Председател на общински съвет : Р. Кулев

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия