За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Във връзка с чл. 26 ал.2 от ЗНА в 14 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет,заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по Проекта за Наредба за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци в деловодството на Общински съвет Несебър ул. Еделвайс № 10 ет.4 или на email osnesebar @nesebar.bg

 

ПРОЕКТ

На Наредба за изменение на  Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци

 

§1. В чл. 65 ал.1 т.1 , т2,.3.,4 се изменят и придобиват следната редакция : Ал.1 Размерът на туристическият данък за всяка нощувка в местата за настаняване на територията на Община Несебър е както следва : 1. Места за настаняване клас А и клас Б с категория „една звезда” - 0,70 лв 2. Места за настаняване клас А и клас Б с категория „две здвезди „ -  0,80 лв. 3. Места за настаняване клас А и клас Б с категория „три звезди „  -  0,90 лв. 4.Места за настаняване клас А  с катерогия „четири звезди” - 1,00 лв 5.Места за настаняване клас А   с катеория „пет звезди „ - 1,20 лв.

§1. Измененията на туристическият данък , влизат в сила считано от 1.01.2016г. МОТИВИ:

1. Причини, налагащи приемането на изменение и допълнение на наредбата: Заложеният размер на туристическия данък в Община Несебър е един от най-ниските в страната. При анализ на приходната част на бюджета се установи, че събирането на този данък е в размер на 3 495 720 лв. през 2010 г. при   ставка от 0.80 лв. и 0.60 лв за нощувка., а за 2015 г. при размер на данъка о,30 и о,25 лв. приходите са в размер на 1 987 596 лв. Размера на данък се определя от Общинският съвет , в параметрите определени в  Закона за местните данъци и такси от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка. Считаме,че събраните приходи не могат да удовлетворят нуждите за целево използване на средствата в областта на туризма, а направеното предложение за изменение на размера на туристическия данък е далеч над предвидения в закона максимален размер. Причините за минимално повишаване на размера на туристическия данък е нуждата от осигуряването на средства за съфинансирането на важни за Община Несебър инфраструктурни обекти свързани с развитието на туризма.

2.Цели, които се поставят: Осигуряване на средства за подобряване на инфраструктурни проекти в областта на туризма, както и изграждане и поддържане на инфраструктурата обслужваща туризма на територията на Общината . 3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. Проектът на предлаганото изменение и допълнение не изисква нови финансови или други средства за неговото прилагане.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.     Подобряване на  събираемостта на туристическия данък от лицата, предоставящи нощувки в местата за настаняване и осигуряване на по добра финансова обезпеченост  за реализацията на поставените цели .

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Предложения проект е изготвен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на РБългария, както и със Закона за местните данъци и такси и Закона за туризма.

 

Вносител :

Кмет на Община Несебър

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия