За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


НАРЕДБА

№18

за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) С тази Наредба се уреждат обществените отношения свързани с  управлението планирането, изграждането, поддържането, развитието и опазването на зелената система на територията на Община НЕСЕБЪР.

(2) Зелена система на община Несебър е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места на територията на общината, чрез поддържане на екологична, ре креативна, естетическа и защитно-мелиоративна функции.

(3) По реда на тази Наредба се установяват и обезщетяват всички вреди причинени на озеленените площи от граждани, стопански и обществени организации, органи на местното самоуправление и държавни органи.

(4) Не подлежат на установяване и обезщетения по реда на тази Наредба вреди причинени от природни бедствия.

Чл.2.(1) Зелената система, по смисъла на тази Наредба обхваща всички озеленени площи, за широко и ограничено обществено ползване на територията на община Несебър.

   (2) Не са обект на тази наредба, зелените площи със специално предназначение, обявени по съответния ред и със статут, определен в нормативен акт.

Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл.3.(1) Органите за управление на зелената система на територията на общината  са: Кмета на община Несебър и Общински съвет гр.Несебър и оправомощени отговорни длъжностни лица от Общинската администрация.

(2) С Наредбата  се определят функциите на структурните звена на Общинска администрация – Несебър по отношение на изграждането, поддържането и опазването на зелената система на територията на общината.

Чл.4 Кметът на община Несебър ръководи и координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система, организира изпълнението на бюджета по дейностите свързани с озеленяване.

Чл.5. Правомощията на  длъжностни лица при община Несебър се разпределят, както следва: 

 1. Отдел „Екология“
 1. Изготвят,  констативни  протоколи  и   разрешенията за премахване, преместване или окастряне на дълготрайна дървесина и храстова растителност,  препоръки за опазване на растителността и извършване на компенсаторно озеленяване ;

   2. Извършва проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване. Компенсаторното залесяване се извършва на място, в срокове и с растителност,  определени  с констативен протокол.

  3. Извършват проверки на място, съставят констативни протоколи  и  справка   за  съществуващата дървесна растителност в  имоти, собственост на юридически и физически лица , съгласно изискването на чл.63  ал.4 от ЗУТ, съгласно Приложение №2

 4. Контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените системи, следят за  изпълнението на дадените в констативните протоколи задължителни предписания.

(2) Общинско Предприятие  БКСО

1. Разработва и предлага на кмета на Община Несебър проект за необходимите средства за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за поддържане на озеленените площи;

2. Осъществява дейностите по поддържане и опазване на общинските озеленени площи;

3. Изготвя средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови озеленени площи.

4. Организират създаването и поддържането на публичен регистър на озеленените площи

(3) Отдел „Инвеститорски контрол”

1. Извършват предписания и определят размера на  депозити по определени цени по Приложение 1, неразделна част от Наредбата, при разрешаване на строителство, което предвижда разкопаването на озеленените площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ, за озеленени площи, поддържани от Община Несебър, като предписват и следят за изпълнението на   възстановителни мероприятия.

(4). Главният архитект на Община Несебър :

1.Ръководи и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и изграждането на зелената система;

2.Съгласува и одобрява инвестиционните проекти по част „Паркоустройство и благоустройство”.

3.Съгласува и одобрява инвестиционни проекти за обекти на зелената система в територии по чл.61 ал.4 от ЗУТ.

4.Разглежда и се произнася и по други въпроси по изграждането и поддържането на зелената система на община Несебър.

Глава трета

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТ                                                           

Чл.6 (1) Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП).

(2) С ОУП на Община Несебър и правилата за прилагането му се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.

Чл.7.(1)Заданията за изготвяне на подробни устройствени планове на обществени зелени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Несебър.

(2) При разглеждане на заданията по ал.1, с оглед характера на обекта, кметът на общината или председателя на Общински съвет могат да изискат ПУП да бъде предложен на обществено обсъждане по реда на чл.127, ал.1 от ЗУТ;

Чл.8.(1)При създаване, одобряване и изменение на устройствени схеми, общи устройствени планове и подробни устройствени планове се изисква:

1.Запазване на съществуващите озеленени площи от всички категории и на териториите, отредени за озеленени площи по действащите градоустройствени планове.

2.Максимално запазване на съществуващата дървесна и храстова растителност и озеленените   площи.

(2) Заданията за изработване на инвестиционни проекти върху общински терени предназначени за озеленяване се обсъждат и приемат от ОбЕСУТ.

(3) Всички проекти за строителни и ремонтни работи по техническата инфраструктура на Община Несебър, засягащи обектите от зелената система  се съгласуват с отдел „Устройство на територията”.

Чл.9.Парковете и градините обявени или декларирани за паметници на културата или археологически паметници се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за културното наследство. 

Чл.10.Поставяне на преместваеми  обекти по смисъла на чл.56 и чл.57 от ЗУТ в съществуващи паркове и градини се допуска само въз основа на влязъл в сила ПУП и на план-схемите към него съгласувани от общински съвет .

Чл.11 (1) В незастроените имоти, предвидени по ОУП или ПУП за озеленени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само временни обекти по реда на чл.55 от ЗУТ  съвместими с парковите функции по представен инвестиционен проект след положителна оценка по чл.142 ал.6 т.1 от ОбЕСУТ.

(2) За изграждането на обекти по ал.1  не се разрешава премахването на едроразмерна дълготрайна растителност.

Чл.12 (1)  Проектите по част “Паркоустройство и благоустройство” са задължителна част от проектната документация, по която се издава разрешение за строеж за ново основно застрояване или допълващо застрояване с широк обществен достъп.

 (2) Проектите по част “Паркоустройство и благоустройство” не са задължителни за ниско жилищно застрояване, вилни сгради и допълващо застрояване в строителните граници на селата и землищата извън охранителни зони „А“ и „Б“ по чл.9 от ЗУЧК.

Чл.13 (1) Проектите по част “Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват и одобряват само когато са спазени:

1. минималната изискуема озеленена площ, съгласно издадената виза или показатели по действащ ПУП;

2. изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

3. изискванията за минимално необходимата дървесна растителност, съставляваща определена част от озеленената площ за съответната устройствена зона;

4. нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни граници;

5. биологичните изисквания на използваните растителни видове

(2) В имоти с максимална плътност на застрояване над 50% или минимален процент на озеленяване над 40% по действащ ПУП, 30% от площта на настилките на тревна фуга се считат за озеленена площ.

(3) В имоти с максимална плътност на застрояване над 50% или минимален процент на озеленяване над 40% по действащ ПУП, 70% от площта на настилките от затревени паркинг елементи се считат за озеленена площ.

(4) В имоти с максимална плътност на застрояване над 60% или минимален процент на озеленяване над 45% по действащ ПУП, озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземно застрояване се включват в общата озеленена площ на имота с коефициент 0,8.

 (5) В имоти с максимална плътност на застрояване над 60% или минимален процент на озеленяване над 45% по действащ ПУП, водните площи се включват в озеленената площ. Когато водните площи надхърлят 50% от изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 0,5.

(6) Кашпите се считат за озеленена площ с коефициент 0,8.

(7) Не се считат за озеленена площ кашпи с площ по-малка от 0,2 кв.м.

(8) Специфичното озеленяване (в това число по перголи, огради, фасади и специални конструкции) участва при изчисляване на нормативно необходимите озеленени площи в УПИ с коефициент 0,5 от площта си. Със специфично озеленяване не могат да се осигуряват повече от 40 % от изискуемите озеленени площи за УПИ.

(9) В ъгловите УПИ по чл.27 ал.3 от ЗУТ, да се предвижда задължително озеленяване минимум 10% на терен, покривни тераси и специфично озеленяване по ал.8              

Чл.14. (1) В изградени паркове и озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако това не е предвидено с правилата и нормите за прилагане на действащ ПУП.

Чл. 15. (1) При разрешаване на строеж, свързано с разкопаване на озеленени площи в съответното разрешение задължително се предписват с протокол необходимите  възстановителни мероприятия.

(2)След извършване на неотложни аварийни мероприятия на инженерната инфраструктура в озеленените площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им, Осъществява се контрол за  изпълнението  на  предписанията и при нарушения се налагат санкции.             

Глава четвърта

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл.16.(1)Всички лица за длъжни да опазват озеленените площи и дървесната  растителност . 

(2) Опазването на озеленените площи и дървесната растителност  включва:

1. полагане на постоянни грижи за поддържането в добро състояние на озеленените площи;

2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на озеленените площи и изградените в тях настилки, водни площи и паркови съоръжения.

Чл. 17.(1) Озеленените  площи се използват съобразно основното им предназначение.

 1.  За опазване на  озеленени площи  се забранява:
 1.  увреждането и/или изкореняването на ценна или защитена декоративна растителност.
 2. Премахване  преместване  или окастряне на дървета, дълготрайна дървесна и храстова растителност, без разрешение от кмета на общината и внесено обезщетение съгласно тарифа приложение № 1 към настоящата Наредба , освен в случаите когато представляват заплаха за живота или собствеността на гражданите;
 3. унищожаването на зелените площи и насажденията;
 4. нанасянето на повреди върху дърветата и храстите, чупене,  рязане на клони, забиването на метални и други предмети, нараняване на кората
 5. уреждането на изложби и базари на открито в озеленени площи без заповед на кмета на общината;
 6. преминаването на подземни и други инженерни проводи и съоръжения в озеленени площи, без да е извършено съгласуване с отдел "УТ" и  внесено обезщетение, което да е приложено към разрешението за строеж;
 7.  окачването ( поставяне ) на рекламни материали - афиши, съобщения, стоки, стелажи, обяви, нагледни агитационни материали и др. по дърветата,  
 8. ваденето на чимове, изкопаване на пръст и други материали в зелените площи на населените места.
 9. използването на озеленените площи за монтиране на съоръжения с  рекламна цел, които не са включени в приетите от Общински съвет – Несебър схеми за поставяне на РИЕ върху терени общинска собственост.
 10. строителството на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в ПУП;
 11. ползването на озеленените площи и алеите  около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж;
 12. разполагането на търговски обекти на територията на  озеленените площи, с изключение на предвидените  в съгласуваните от Общински съвет скици и схеми  за поставяне на преместваеми обекти.    

13.да се посаждат дървета до имотната граница,  на не по малко разстояние от 3м. за високите дървета, 1,5м. за средните и 1м. за ниските.

Чл.18. (1) Не може да бъде променяно предназначението на съществуващите озеленени площи или части от тях в урбанизирани територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове.

 (2) Промяната на предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в устройствените планове в урбанизираните територии за озеленени площи, се разрешава след положително становище от обществено обсъждане, проведено по реда на чл.127, ал. 1 при спазване на разпоредбите на чл.62 а от ЗУТ.

Чл.19. Озеленени системи които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели.

Чл.20. На територията на общината се забранява отсичането и изкореняването на дървета с историческо значение и дървета, обявени за защитен природен обект, независимо от собствеността им.

Чл.21. (1) Озеленените площи и декоративната растителност в терените на учреждения, фирми, училища, детски заведения, здравни заведения, стопански и обществени организации и граждани се опазват и поддържат от съответните собственици и ползватели.

(2).Общината организира охрана на зелените площи за широко обществено ползване и съоръженията в тях, както и на уличната растителност.

(3) Стопанисването на озеленени територии, включително поддържане на чистотата около прилежащите части на обектите за обществено обслужване, спорт и атракция, разположени в общински зелени площи или в близост до тях е задължение на собствениците и ползвателите.

(4) Наемателите на терени общинска собственост ползващи открити площи пред търговски обекти поддържат и почистват зелените площи намиращи се пред тях / тревни площи, цветни лехи, кашпи, пространствата около уличните дървета и др./

Чл.22 (1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на Община Несебър  се опазва по реда на тази наредба.

(2)  Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.

(3) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на  длъжности лица  при Общината   за извършване на огледи, картотекиране и контрол, както и да изпълняват дадените предписания.

Чл.23.  Всички собственици са длъжни да следят за опасни дървета в имотите си и да ги премахват своевременно, за своя сметка след издадено разрешение от кмета по реда, предвиден в настоящата наредба .

 Чл.24  Единични дървета, обявени за "исторически" или за "вековни и забележителни" извън паметници на културата или защитени територии, се опазват и по предвидения ред в Закона за паметниците на културата и музеите, в Закона за биологичното разнообразие и в Закона за защитените територии

Глава пета 

РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ПРЕМАХВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ОКАСТРЯНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ И ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ

Чл.25. (1)  Премахване  преместване или окастряне на  дълготрайна дървесна  и храстова растителност в озеленени площи  се  допуска  след издадено разрешение от кмета на общината при  следните  случаи:

            1.При строителство, ремонт и реконструкция в озеленени площи общинска собственост по утвърдени проекти и при доказана невъзможност за запазването на дървесната и храстовата растителност  им.

 2.При установяването на  изсъхнали дървета, както и на дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура в общински площи

 3.При премахване на последици от природни бедствия или производствени аварии. В този случай,  се предприемат незабавни действия от кметовете на населените места и експерт от „Защита на населението” при Общината.

 (2) Валидността на разрешението за преместване, отсичане или подкастряне  е един месец. Еднократно в срок до една година от издаването му може да бъде поискано презаверяване (удължаване на срока) за период от един месец.

(3) Отрязването, кастрене на клони, преместването и премахването на растителност, за която има писмено разрешение  се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованото лице.

(4) За издаване на разрешение за преместване, отсичане или подкастряне се дължи административна такса.

(5)  През периода  на строителната забрана по смисъла на чл.15 ЗУЧК,   не се издават и/или презаверяват  разрешителни за отсичане и/или изкореняване, освен в случаите, когато растителността представлява заплаха за здравето и сигурността на гражданите и тяхната собственост.

Чл.26. (1)  Разрешението за премахване, преместване  или окастряне на дълготрайна дървесна и храстова растителност   се издава от кмета на общината  или оправомощено  лице  въз основа  на  подадено Заявление, по образец  Приложение № 3. 

(2)  Когато за един обект (имот), включително и за подобектите към него се налага премахване на повече от 20 броя здрави дървета, проекта задължително се подлага на   оценка на въздействието върху околната среда

(3)  Заявленията за издаване разрешение за отсичане, преместване на  дълготрайна дървесна и храстова растителност , или окастряне се подават до кмета на общината от собственика на имота или от заинтересовани, физически или юридически лица .

(4)  Заявленията и   приложените към тях документи се разглеждат от оправомощени от кмета на общината лица и експерти  които извършват оглед на място и съставят констативен протокол./КП/

(5) Въз основа на  КП  кметът  на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивиран отказ за отсичане.

Чл.27. (1) Вредите, причинени в резултат на отсичане или окастряне на  дървесна и дълготрайна храстова растителност се заплащат от юридическото или физическото  лице поискало премахването им. Конкретният размер се определя  по цени определени в  Приложение №1.

(2)  След издадено  разрешение за премахване, преместване  или окастряне на  дълготрайна дървесна и храстова растителност, включително и след дадени предписания с Констативни протоколи  за премахване на растителност в изсъхнало състояние физическите и юридически лица дължат компенсаторно залесяване, като отсечената растителност се възстановява в удвоен размер. Компенсаторното залесяването се извършва върху общински терени в срокове и с растителност определени с КП от служители на отдел „Екология“ при Община Несебър.

Чл.28. При   доказана  невъзможност за запазване на дървесната и  храстова растителност   с проектното решение в имоти, собственост на общината или придобити от инвеститора общински или държавни имоти с цел строителство, преди издаването на разрешение за строеж, се съставя  констативен акт на дървесната растителност, която се засяга от строителство и оценка  на  растителността подлежаща на премахване,  изчислено  на база по тарифа  Приложение №1. В тези случаи, към заявлението за разрешение за строеж се прилага и  документ за внесеното обезщетение.  В разрешението се вписва размера на заплатеното обезщетение.

Чл.29 Разрешение за отсичане на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо  значение, предвид невъзможност за запазване  се издава,    след  заплащане на  обезщетение в  размер определен  съгласно тарифата по Приложение №1 към настоящата Наредба. В разрешението се вписва размера на обезщетението.

 1. Към  заявлението за издаване на разрешение  за отсичане  на  дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение  по ал.2 се прилага  санитарна експертиза  за  състоянието на дървото, която съдържа изискванията,  посочени в §1 т.3 от Допълнителните разпореди .

Чл.30 Преди издаване на разрешението за отсичане на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо  значение за установения брой дървета, подлежащи на премахване, заинтересованите лица  представят документ за проведена процедура по чл.63 от ЗУТ и внесено обезщетение съгласно тарифата по Приложение №1 от настоящата наредба.

Чл.31. (1) Не се заплаща обезщетение при премахване на установени дълготрайни декоративни дървета в лошо фито-санитарно състояние и  при премахване   в  случаите на  чл. 25 ал.1 т.2 и т.3 от настоящата Наредба.

(2) За изсъхнала дървесна и храстова растителност попадаща в частна собственост, чието състояние застрашава безопасността на движението или сигурността на гражданите, сградите и благоустройствените фондове не се изисква издаване на разрешение, а след извършване на  проверка на място от упълномощени от кмета длъжностни лица се съставят КП  със съответните предписания и срокове за изпълнение.

Чл. 32. Инвеститорите и изпълнителите на строителството  са длъжни:

 1. да имат писмено разрешение от Кмета на общината за отсичане на растителност, когато това се предвижда в проектите и  предоставят и предвидените растителни видове, относно задължението им за компенсаторно залесяване в съответствие с изискванията на чл.27, ал.2 от настоящата наредба. ;
 2. да внасят в общината обезщетение за предвидената за унищожаване растителност;
 3. да вземат необходимите предпазни мерки за опазване на озеленените площи и декоративната и храстова растителност от повреди и наранявания;
 4. да отстраняват за своя сметка всички причинени вреди на озеленените площи и декоративната растителност.

5.  За обекти с възложител Община Несебър, упълномощени от кмета длъжностни лица извършват проверка на място и съставят КП със съответните предписания.

Чл.33  Кметът на общината, организира съставянето  и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината. Достъпът до информацията, вписана в регистъра, се осъществява при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация . 

Глава шеста

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.34(1)Контрол   по  Наредбата се  осъществява  от кмета на общината или упълномощените от него длъжностни лица, кметовете на кметства и кметските наместници, в съответствие с правомощията им, предвидени в специалните закони и длъжностните им  характеристики .

(2) При изпълнение на своите задължения длъжностните лица удостоверяват пълномощията си със служебна карта.

(3) Контролните органи извършват проверки по документи и/или на място, като имат право:

    1. на достъп в помещенията, в които се извършва контролираната дейност;

    2.да изискват представянето на документите, които съгласно нормативните изисквания   следва да се намират в мястото на проверката;

    3. да изискват писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице;

   4. да привличат експерти в съответната област, когато проверката е сложна или изисква специални знания.

(4) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице, контролните органи съставят констативен протокол (със съответните предписания и  срок  за изпълнение) и /или акт за установяване на административно нарушение.

(5) При извършване на проверките контролните органи съставят констативни протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения

Чл.35. (1) За нарушенията и неспазване предписанията на контролните органи по тази наредба на физическите лица, се налага административно наказание – глоба в размер от 20 лева до 5000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 лева до 50 000 лева.

(2) Конкретният размер на глобата или санкцията за всяко отделно нарушение се определя от административно наказващия орган съобразно тежестта на нарушението, вината на нарушителя и имотното му състояние.

(3) При  повторно нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер.

(4) Когато вредите са неотстраними виновните лица заплащат в петорен размер определеното от Общината обезщетение (съгл. Приложение 1) плюс наложената санкция.

Чл.36Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от упълномощени от Кмета на Община Несебър длъжностни лица.

Чл.37. Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или от упълномощено от него лице, въз основа на Актовете за установени нарушения, издадени от длъжностните лица по тази наредба .

Чл.38.  Влезлите в сила наказателни постановления за наложените глоби и имуществени санкции, които не са платени доброволно, се събират принудително от Общината чрез възлагане на събирането на държавен или частен съдебен изпълнител или по друг ред, предвиден в закона.

Чл.39 Сумите, внесени от глоби и имуществени санкции  постъпват по сметка на Община Несебър.

Глава седма

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1  ” Озеленени площи” по смисъла на тази Наредба са площите, включени в зелените системи на населените места  и свързаните с тях зони на влияние.

§ 2 ”Декоративна растителност” по смисъла на тази Наредба е цялото декоративно-растително разнообразие дървета, храсти, цветя и треви, включени в озеленените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. Дълготрайна декоративна растителност са всички декоративни видове широколистни и иглолистни дървета и храсти.

§ 3 . Санитарна експертиза за състоянието на растителността включва:

            1.Определяне на декоративния вид с преценка за неговата екологична и естетическа стойност, ландшафтна съвместимост и изисквания към поддържането.

            2. Характеристика на местоположението и определяне на основните екологични, естетически и паркоустройствени функции на декоративния вид и степента на тяхната значимост в зависимост от особеностите на заобикалящата среда.

            3. Информация за възрастта и жизнеността на декоративния вид с преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда.

            4. Заключение с конкретни предложения - да се запази и се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне и да се подмени с друг екземпляр.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Тази Наредба се приема на основание, чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията и чл.76, ал.3 от Административно процесуалния кодекс и влиза в сила три дни от публикуването и.

§2. Тази наредба отменя Наредба 18  за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Несебър , приета с Решение 685, обективирана в протокол  № от 12.08.2009г. на Общински съвет – Несебър.

§3 В Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър се отменя:

  глава пета „Опазване на парковете, градините, зелените площи  и декоративната растителност, 

   В §1 От Допълнителните разпоредби  т.46 и т.47  и Приложение № 4

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия