За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ПРОЕКТ НА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър

§1 Номера на § 5 в допълнителните разпоредби  приет  с  решение  № 386 от Пр. № 17/17.05.2021 г., да се чете  като § 6  

§2 В Допълнителните  разпоредби се създава нови  § 7 ,  § 8  и  § 9   със  следният  текст:

  • Нов§ 7 За 2021 г. намалява с 50%  размерът  на  цената на  услугата,  определена   в  чл.108 ал.1.  
  • нов § 8  За периода от 1.07. до 31.08  на 2021 г.  намалява  с 55 %  размера  на цените на услугите  определени  в   чл.125 до чл.128.  
  • нов § 9   За периода от 1.06.2021 г до края  на 2021 г. намалява с 50 % размера на таксата определена в чл.36, 37  и  чл.41.

§3  В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 11 както следва:  

         „Наредба за изменение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение № ……………….2021 г. влиза в сила от деня на публикуването на решението, с което е приета, в сайта на Общинския съвет – Несебър“.

Вносител

Председател на Общински съвет-Несебър: /Румен Кулев/

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия