За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14  дневен срок  от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на общински съвет Несебър, /считано от 01.07.2021 г./, на заинтересованите лица се предоставя възможност да представят предложения и становища относно публикуваният  проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г. на e-mail: osnesebar@nesebar.bg или в деловодството на Общински съвет на адрес: гр. Несебър ул. Еделвайс № 10  стая 44  от  8:00 до17:00 часа всеки работен ден.

Срокът предвиден за предоставяне на становища и предложения по проекта е определен на 14 дни, като съображенията за съкратеният срок са следните: 1. С предложенията се предлагат единствено  изменения в длъжностите на звеното по чл.29а от ЗМСМА и не засяга във висока степен интересите на  голям брой заинтересовани лица.

Мотиви към проекта за

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация

мандат 2019 – 2023 г.

/съгл. Изискванията на чл. 28 ал.2 от ЗНА/

I Причините, които налагат изменението „Правилника“. Съгласно  чл. 29 а от ЗМСМА  в структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на Общинския съвет и неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на Общинския съвет  и служителите в него се назначават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.  Организацията на дейността и функциите на звеното се определят в правилника  на общинският съвет. В този смисъл са и действащите разпоредби  на чл.90 от Правилника,  където в  ал.6  е посочено,   че  Административното звено се състои от 5 души, които координират и подпомагат дейността на общинските съветници, както следва: началник отдел, главен експерт административно обслужване на гражданите, технически секретар - протоколист, юрисконсулт и шофьор. Поради  обема  на  работа,   който  се осъществява от звеното  често в  дейността по подготовка на заседанията, преглед  и размножаване на  постъпилите материали,  подготовката на решенията  за   публикуване   и  свеждането им   до знанието на заинтересованите лица, както и административното обслужване на гражданите,  възлагам  част от посочените  дейности  да бъда  осъществявани и от  служителя  който  по трудов договор е назначен на длъжност  шофьор тъй като същият притежава висше образование. На техническият секретар освен техническото оформяне на протокола, предвид дългогодишния и опит и стаж  в  звеното което подпомага Общински съвет се възлагат и функции които съответстват на длъжността специалист в областта на местното самоуправление. С цел привеждане на щатното разписание  в съответствие с функциите и длъжностите които се изпълняват от лицата назначени на  щатни бройки  шофьор и  технически секретар и предвид  правомощията ми предоставени от закона,  считам,  че е  целесъобразно   бройката  определена за  длъжността шофьор,  да  се  предвиди  за  експертна длъжност, а щатната бройка  -  технически секретар  да се предвиди за специалист в звеното по чл. 29а от ЗМСМА,  без да се променя неговият  числен  състав. При необходимост да бъде ползван автомобилът  на Общински съвет,  за подпомагане дейността на общинските съветници, няма пречка упълномощено лице  от звеното  да  управлява  автомобилът  който е предоставен за нуждите на Общинският съвет.

II Мотиви за изменението и допълнението саПодобряване  дейността на  звеното по чл.29а от ЗМСМА.

III Цели които си поставя: Трансформирането на  бройките определени за  длъжност  шофьор в експертна такава и тази определена като технически секретар в специалист има за цел създаване на екип от експерти и специалисти, които да подпомагат дейността на общинските съветници и да им осигурят по добро взаимодействие с експертите и специалистите  от общинската администрация.

IV Очаквани резултати от прилагането:  Повишаването на експертното ниво и привеждане на щатното разписание на  звеното по чл.29 а от ЗМСМА в съответствие с функциите, които изпълняват  лицата на тези бройки.

V Финансови и други средства необходими за прилагането на  предлаганите изменения и допълнение:  Приемането на измененията  на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Несебър, неговите комисии и взаимодействието им с общинска администрация  мандат 2019 – 2023 г., не изисква допълнителни финансови средства и същите ще се осигурят в рамките на приетият бюджет.

VI Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: Проекта за изменение на Правилника „ съответства на правото на европейския съюз тъй като същият е изготвен и предложен за приемане при спазване на основните принципи заложени в правото на ЕС, като откритост, публичност, прозрачност“.

Вносител

Председател на Общински съвет-Несебър: /Р. Кулев/

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия