За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


          На основание  чл.26, ал.2 от ЗНА, Общински съвет - НЕСЕБЪР, чрез публикуване на настоящия проект, предоставя възможност на всички заинтересовани лица в 30 дневен срок,  считано от 15.02.2019 г., за предложения и становища  по изготвения проект на Наредба за управление на общинските пътища в Община Несебър в деловодството на Общински съвет - Несебър, гр. Несебър ул. "Еделвайс" № 10, както и на следния електронен адрес:  osnesebar@nesebar.bg 

         

М О Т И В И

към проекта на  Наредба за управление на общинските пътища  в община Несебър

І. Причините налагащи  приемането на подзаконовият нормативен акт.

По протест на Окръжна прокуратура, досега действащата Наредба №15  за управление на Общинските пътища, приета от Общински съвет – Несебър с решение №230, обективирано в протокол № 7 от 24.04.2008 г. е отменена от Административен съд Бургас с решение № 2325, постановено по административно дело 2632/2018 г. Основният мотив за отмяна на досега действащата Наредба е, че при приемането и са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила на чл.26, ал.1 от ЗНА в приложимата му  редакция (отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г.), т.е Наредбата е приета без да са спазени принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност на проекта. Вносителят на проекта преди неговото  внасяне за приемане от Общински съвет не го е публикувал на интернет страницата, заедно с мотивите, съответно доклада и не е предоставил на заинтересованите лица срок за излагане на предложения и становища по проекта. 

В решението на съда, не са изложени други аргументи за незаконосъобразност на досега действащата Наредба, поради което част от нея са пренесени в настоящия нов проект. При разработването на проекта е отчетено обстоятелството, че досега действащата Наредба е приета през 2009 г., от тогава до сега са настъпили съществени изменения в Закона за Пътищата и подзаконовите актове към него, поради което с проекта се уреждат и нови обществени отношения, свързани с особеното ползване на общинските пътища и необходимостта от определяне на размер на  такса за ползването, която се определя  за общинските пътища от Общински съвет.

Съобразена е и практиката на съдилищата, постановена по други протести на Окръжна прокуратура, свързани с правомощието на Общински съвет визирано в чл.23 от Закона за пътищата, на което основание се приема настоящия нормативен акт.

ІІ. Целите, които си поставя приемането на нормативният акт.

            С нормативният  акт се определят конкретните правомощия на кмета на Общината при управлението на общинските пътища и се уреждат обществени отношения от местно значение  свързани със специалното ползване на общинските пътища .  

ІІІ Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт.

            Не  се  очакват разходване на финансови средства с приемането на новата Наредба .

ІV Очаквани резултати от прилагането на Наредбата.

            Усъвършенстване на реда при управлението на общинските пътища.

V.Съответствие с правото на Европейския съюз.

            Настоящият проект на Наредба за управление на общинските пътища в Община Несебър  е  подзаконов нормативен акт,  разработен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и тези на еврепойското законодателство. Отношенията, които наредбата урежда са в съответствие с общите принципи на правото и в съответствие с чл.3 от Европейската харта за местно самоуправление, според която същността на местното самоуправление е правото и реалната възможност местните общности да урегулират и управляват в рамките на закона обществени отношения от местно значение. Доколкото Закона за пътищата и поднормативните актове към него не противоречат на правото на Европейския съюз може да се приеме, че представеният проект е в съответствие с това право.  

Приложение: Проект на Наредба за управление на общинските пътища в Община Несебър.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия