За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок  от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на общински съвет Несебър/20.01.2021г./, на заинтересованите лица се предоставя възможност да представят предложения и становища относно публикуваният  Проект на  Наредба за  обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни  на територията на община  Несебър  на e-mail: osnesebar@nesebar.bg  или в деловодството на общински съвет на адрес: гр. Несебър ул. Еделвайс № 10  стая 44  от  8:00 до17:00 часа всеки работен ден.

МОТИВИ

към проект на Наредба за  обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни  на територията на община НЕСЕБЪР

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на нова Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни  на територията на община Несебър.

І. Причини, налагащи приемането на Наредбата  -Проектът на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Несебър  е разработен в изпълнение на чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн.изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.);чл. 8, чл. 26, ал. 3, и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове; чл. 76, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс.

До  този момент  в нормативната уредба приета от общинският съвет  са съществували  текстове в  Наредба № 6 за опазване на околната среда в които общинският съвет е въвел  ограничения за отглеждането на селскостопански животни в  населените места, които са курортни селища. Тези обществени отношения се запазват но се пренасят в настоящата Наредба, като съответно се отменят от Наредба № 6 за опазване на околната среда  на територията  на община Несебър , за да не се допусне дублиране  в различни  нормативни актове.   

ІІ. Целите, които се поставят с предложения проект са: Основната цел на Наредбата е да определи обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, ограниченията и забраните за отглеждането на селскостопански животни  в определи населени места , които са курортни селища. Цели се  да са описани  правата и задълженията на собствениците на селскостопански животни при  отглеждането им на територията на община Несебър,както и правата и задълженията на  кметовете на населените места на територията на община НЕСЕБЪР  свързани с контрола по Наредбата.

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на проект на Наредбата:

-Не се изискват допълнителни средства за настоящата и следващите бюджетни години.

ІV. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата, включително финансовите, ако има такива:

-С приемането на настоящата Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Несебър се  постига  регулиране на обществени отношения от местно значение  при определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни а територията на общината.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския Съюз. Предлаганият проект е подзаконов нормативен акт по Закона за ветеринарномедицинската дейност:

-Съответствието на Наредбата с правото на Европейския съюз е предопределено от закона, чиито норми са съобразени с Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, регулиращи тази материя.

VІ. Съдържанието в наредбата не противоречи на норми от по-висока степен и на европейското законодателство.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия