За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


М О Т И В И

КЪМ

ПРОЕКТ НА

Наредба  за  изграждане и  опазване на зелената система на   на територията на Община Несебър

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

Основната причина , налагаща  приемането на нова Наредба  са,  че  с решение № 805 /22.04.2019г. по протест на окръжна прокуратура Бургас е отменена Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър.    Основните мотиви, поради които е отменена досегашната Наредба посочени в съдебното  решение са,  че   подзаконовият нормативен акт е приет в противоречие със законовите изисквания на чл. 26 и чл.28 от Закона за нормативните актове. Съгласно чл. 62 ал.10 от ЗУТ, общинският съвет  следва да приеме Наредба, с която да регламентира планирането, изграждането, опазването и развитието на зелената система на територията на общината ,  поради което е подготвен настоящият проект .     

2. Цели които се поставят с предлаганият проект на Наредба:

Целта на Наредбата  е   да се даде  точна и ясна регламентация, която да урежда обществени отношения, свързани с изграждане, опазване в това число и поддържане на зелената система на територията на Общината, в  обществените  озеленени площи , които са основата на зелената система и  в площите които са  допълващата зелена система. В Наредбата са прецизирани условията и реда за премахване или преместване на декоративната растителност на територията на Община Несебър, правата и задълженията на физическите и юридически лица собственици или ползватели на имоти в чийто граници има реализирано озеленяване.   

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба: С уреждането  на  обществените отношения свързани с планирането изграждането и опазването на зелената система се очаква да се постигне устойчива жизнена среда, хармонизирана от добре поддържана озеленена система.

4. Финансови средства необходими за прилагането на Наредбата:

 За прилагане на новата уредба не са необходими финансови и други средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република България:

   Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба. Настоящата Наредба е подзаконов нормативен акт и нейните разпоредби са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок от дата на публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Общински съвет – Несебър и  да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в деловодството на  Общински съвет или изпратени на електронния адрес osnesebar@nesebar.bg.

 ВНОСИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :

/Румен Кулев/

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия