За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, изречение второ и чл.28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация се предоставя на всички заинтересовани лица в 14-дневен срок, считано от 16.11.2023 г., за предложения и становища по предложения проект. Предложенията или становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Несебър на адрес: гр.Несебър,  ул „.Еделвайс” № 10 или на следния електронен адрес: osnesebar@nesebar.bg  

Предоставеният  14 дневен  срок  е предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА и се прилага, поради необходимостта Общински съвет - НЕСЕБЪР  мандат 2023 – 2027 г. да започне пълноценна работа и да се осигури чрез  избор на постоянни комисии и попълване на  техния поименен състав да се  проведе  заседание на общинският съвет  до края на  календарната година.

МОТИВИ

към проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Несебър, неговите комисии   и взаимодействието му с общинската администрация

/в съответствие с чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове/

            Причини, които налагат приемането на предложения проект:       

            На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация. С  нормативния  акт  се  уреждат  правилата,  по които ще работи новоизбраният колективен орган и по които ще си взаимодейства с общинската администрация.

              При разработването на  проекта  за Правилник, временната комисия  е възприела принципа на  пренасяне на  хипотези от   досега действащия  правилник уреждащ дейността и работата  на Общинския  съвет.

              Този подход бе избран, след направен детайлен анализ на досега действащият правилник, при което се установи, че голяма част от  правилата действащи до конституирането на настоящия общински съвет са работещи. Прилитайки този подход  на изработване на настоящия проект,  временната комисия, счита че  ще се осигури    приемственост в работата на органа на  местно самоуправление през настоящия мандат.

            Предложени са и нови  хипотези, с които се  уреждат възникнали в практиката казуси  свързани с  работата на комисиите и  заседанията на Общинския съвет и/или,    за които е  липсвало  детайлно  уредено  правило в  нормативния акт. Направени са промени свързани  с  промени в нормативните  актове от по – висока степен или са  уредени в тях с цел привеждането му в съответствие със Закона за нормативните актове и Указа за неговото прилагане .

            Цели, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати:

            В резултат на приемане на проекта на Правилник се очаква да се създаде добра рамка за  работата на  колективния орган през мандат 2023 – 2027 г. Проекта е съобразен със законите на Република България  и  е предпоставка  за  прозрачност и законност при  провеждане на заседанията на Общински съвет и на неговите комисии . 

            Финансови и други средства, необходими за прилагане на новия правилник:

            За прилагане на  правилника   са необходими финансови средства,  свързани  с  изплащането на  възнаграждение на Председателя на Общинския съвет и на общинските съветници за работата им  на заседание на постоянните комисии  и на Общинския съвет. Размера на възнагражденията предвиден в проекта на този  правилник  е съобразен  с  максимално определеният такъв в чл.34 ал.1 т.2 на ЗМСМА  и  този разход е  предвиден в  бюджета на Общината.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящия проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340