За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ № 218 от протокол № 8/12.08.2020г.,относно решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „ЕСИ – отклонение от подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на с. Равда. Имотите, попадащи в трасето на съоръжението са в зона „Б“, съгласно чл.11 ал.1 от ЗУЧК, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.13 от протокол №1/22.01.2020 год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№РД-259-97/12.06.2019г. от МЗ РЗИ Бургас,писмо изх.№ПД-3013(3) от 06.2019г. от РИОСВ-гр.Бургас; изх.№ТД-1713-1/04.06.2019г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД - гр. Бургас; писмо изх.№ 8274924-1 от 12.06.2019 г. от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, становище изх.№95-Т-156/ 25.06.2019 г. от „БТК” ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за линеен обект: „ЕСИ-отклонение от подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на с.Равда“.

Tрасето на кабелите е с обща дължина в земеделска територия 1912 м. и започва от нова кабелна шахта върху съществуваща подземна инфраструктура и попада 1м. в ПИ 61056.45.113 с площ 2592 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и продължава последователно в следните имоти: 6м. в ПИ 61056.48.104 с площ 4311 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 966м. в ПИ 61056.46.101 с площ 5590 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, след което трасето навлиза в урбанизирана територия, предмет на друга разработка и продължава 204м. в ПИ 61056.68.100, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 734 м. в ПИ 61056.52.100 с площ 15420 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, стопанисвано от общината и 0.4 м. в ПИ 61056.51.103 с площ 2856 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост. Площите с ограничение са: 1 кв.м. в ПИ 61056.45.113, к кв.м. в ПИ 61056.48.104, 966 кв.м. в ПИ 61056.46.101, 204 кв.м. в ПИ 61056.68.100, 734 кв.м. в ПИ 61056.52.100 и 0.4 кв.м. в ПИ 61056.51.103 по кадастралната карта на с.Равда, Община Несебър.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд - Бургас.

 

 

РЕШЕНИЕ № 226 от протокол № 8/12.08.2020г.,  относно вземане решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване А и Б с магазини-преработка по време на строителството, първи етап-жилищна сграда за сезонно ползване Б с магазин и втори етап-жилищна сграда за сезонно ползване А с магазини“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.50 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,  протоколно решение т. 10 от протокол № 1 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 22.01.2020 г. и от решение т.7 от протокол № 6 от заседание на ОЕСУТ, проведено  на  08.07.2020 г. , писмо изх.№ 130/1/30.01.2019 г. от РИОСВ-Бургас, писмо изх. № РД-259-148/ 24.10.2019г. на РЗИ-Бургас, ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищни сгради  за сезонно ползване А и Б с магазини-преработка по време на строителството, първи етап-жилищна сграда за сезонно ползване Б с магазини и втори етап-жилищна сграда за сезонно ползване А с магазини“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.50 по кадастрална карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“. 

Трасето на кабела е общо 281.41м и започва от БКТП-Козлука в ПИ 11538.13.15, като попада последователно в следните имоти: 162.93м в ПИ 11538.13.83 с площ 10421кв.м, с начин на трайно предназначение  „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 25.22м в ПИ 11538.13.168  с площ 902 кв.м, с начин на трайно предназначение  „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и 93.26м в  ПИ 11538.13.170 с площ 2906 кв.м, с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост.

След това трасето попада в урбанизирана територия последователно в следните имоти: ПИ 11538.13.50, ПИ 11538.13.928 и ПИ 11538.13.168 по кадастрална карта на гр.Свети Влас.

Определя се сервитут 1м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.

Площите с ограничение са 562.66 кв.м  в земеделска територия и попадат последователно в следните имоти: 326.75кв.м в ПИ 11538.13.83, 50.27кв.м в ПИ 11538.13.168 и 185.64 кв.м в ПИ 11538.13.170 по КК  на гр.Свети Влас.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия