За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ № 183 от протокол № 7/23.06.2020г., относно решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за определяне на трасе и сервитути за питеен водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 73571.27.149 по кадастралната карта на с. Тънково, м. „Боруна“, на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.9 от протокол №16 от заседание на ОЕСУТ проведено на 27.12.2019год., здравно заключение изх.№ РД- 259-75/24.04.2019 г. от МЗ РЗИ Бургас, Разрешение за ползване на пътища №36/ 21.12.2018г. от ОПУ- гр.Бургас, Съгласувателно писмо №6634467-1/18.04.2017г. от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД- гр.Пловдив, писмо изх. № ПД-598-(1)/05.04.2016г. от РИОСВ-гр.Бургас; Съгласувателно становище изх.№95-Д-31/24.02.2020г. от „БТК”ЕАД; Писмо изх.№ ТД-320-1/ 11.02.2020г. от „ВиК“ ЕАД- гр.Бургас и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:ПУП- парцеларен план за определяне на трасе и сервитути за питеен водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 73571.27.149 по кадастралната карта на с.Тънково, м.“Боруна“.

Трасето на водопровода попада в следните имоти: ПИ 73571.27.131 с площ 5016 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 73571.27.144 с площ 41132 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и ПИ 73751.27.147 с площ 12960 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Отводнителен канал“, публична държавна собственост в землището на с. Тънково и в ПИ 51500.51.74 с площ 10990 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.52.55 с площ 11478 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.52.56 с площ 52724 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Води и водни обекти“ и начин на трайно ползване „Напоителен канал“, частна държавна собственост, ПИ 51500.54.55 с площ 19190 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Води и водни обекти“ и начин на трайно ползване „Напоителен канал“, частна държавна собственост, ПИ 51500.54.56 с площ 14577 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.56.45 с площ 10413 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Води и водни обекти“ и начин на трайно ползване „Отводнителен канал“, частна държавна собственост, ПИ 51500.59.11 с площ 13882 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Води и водни обекти“ и начин на трайно ползване „Напоителен канал“, частна държавна собственост,

ПИ 51500.59.12 с площ 5422 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.60.9 с площ 5427 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.61.4 с площ 1353 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 51500.61.5 с площ 78 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, частна общинска собственост и в ПИ 51500.61.6 с площ 2323 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост в землището на гр. Несебър.

Дължината на трасето на водопровода е общо 1710,275 м., като 531,808 м. попадат в землището на с. Тънково и 1178,467 м. попадат в землището на гр. Несебър, като 216,414 м. попадат в ПИ 73571.27.131, 311,228 м. попадат в ПИ 73571.27.144 и 4,166 м. попадат в ПИ 73571.27.147 в землището на с. Тънково и 6,228 м. в ПИ 51500.51.74, 6,321 м. в ПИ 51500.52.55, 20,398 м. попадат в ПИ 51500.52.56, 6,039 м. попадат в ПИ 51500.54.55, 6,396 м. попадат в ПИ 51500.54.56, 7,110 м. попадат в ПИ 51500.56.45, 14,335 м. попадат в ПИ 51500.59.11, 386,260 м. попадат в ПИ 51500.59.12, 391,302 м. попадат в ПИ 51500.60.9, 223,280 м. в ПИ 51500.61.4, 16,068 м. в ПИ 51500.61.5 и 94,730 м. попадат в ПИ 51500.61.6 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Площите с ограничения са общо 1325 кв.м. в землищата на с. Тънково и гр. Несебър, като 165 кв.м. попадат в ПИ 73571.27.131, 242 кв.м. попадат в ПИ 73571.27.144 и 3 кв.м. в ПИ 73571.27.147 в землището на с. Тънково, 5 кв.м. попадат в ПИ 51500.51.74, 8 кв.м. в ПИ 51500.52.55, 16 кв.м. попадат в ПИ 51500.52.56, 5 кв.м. попадат в ПИ 51500.54.55, 7 кв.м. попадат в ПИ 51500.54.56, 5 кв.м. попадат в ПИ 51500.56.45, 11 кв.м. попадат в ПИ 51500.59.11, 302 кв.м. попадат в ПИ 51500.59.12, 302 кв.м. попадат в ПИ 51500.60.9, 170 кв.м. в ПИ 51500.61.4, 12 кв.м. в ПИ 51500.61.5 и 72 кв.м. попадат в ПИ 51500.61.6 в землището на гр. Несебър.

  Решението да се обяви  в Държавен вестник.

  Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обяваването  му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

РЕШЕНИЕ № 188 от протокол № 7/23.06.2020 г., относно одобряване на проект за ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Осигуряване на транспортно обслужване“  за поземлен имот  с идентификатор № 51500.43.32, засягащо поземлени имоти с идентификатори №№ 51500.43.21, 51500.43.23, 51500.203.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.  

На основание чл.129, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  Общински съвет – гр. Несебър като съобрази мотивите изложени в докладната на Заместник-кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, ОДОБРЯВА проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Осигуряване на транспортно обслужване“ за поземлен имот с идентификатор №51500.43.32, засягащо поземлени имоти с идентификатори №51500.43.21, №51500.43.23 и №51500.203.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“.

Трасето за транспортното обслужване за поземлен имот с идентификатор №51500.43.32 попада в ПИ 51500.43.21 с площ 5805 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, в ПИ 51500.43.23 с площ 3626 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и в ПИ 51500.203.7 в местността „Чаирите – Янкови къшли“ с площ 837 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска територия“ и с начин на трайно ползване „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, частна държавна собственост. Площите с ограничение са следните: 471 кв.м. в ПИ 51500.43.21, 216 кв.м. в ПИ 51500.43.23 и 42 кв.м. в ПИ 51500.203.7 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Решението да се обяви в 7-дневен срок в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

 

РЕШЕНИЕ № 192 от протокол № 7/23.06.2020 г., относно Решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел сграда „Б” в поземлен имот с идентификатор № 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решения т.8 от протокол №15/16.11.2017год. и т.11 от протокол №4/20.05.2020год. от заседания на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№53-07-140/26.05.2016г. от МЗ РЗИ Бургас и писма: изх.№ПД-202(1)/01.03.2016г. РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-1914-1/27.07.2016г. от „ВиК”ЕАД-гр.Бургас и изх.№95-Е-696/24.06.2016г. от „БТК”ЕАД, декларация от „Електроразпре деление Юг” ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на апартаментен хотел сграда „Б” в поземлен имот с идентификатор 51500.84.40 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”. Трасето на кабела започва от съществуващ  БКТП ”Арт” в ПИ 51500.84.45, преминава през ПИ 51500.83.51 с площ на имота 3101кв.м., вид територия „Земеделска“ и НТП –„За селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост и достига до табло мерене в ПИ 51500.84.40 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”. Дължината на трасето на кабела е общо 127м. в земеделска и урбанизирана територия, като 56м. попадат в ПИ 51500.83.51 – земеделска територия, 9м. попадат в ПИ 51500.84.45 – урбанизирана територия и 62м. попадат в 51500.84.40 – урбанизирана територия. Определен е сервитут по 0,90м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта с ограничение  е 101кв.м. изцяло в ПИ 51500.83.51 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ – земеделска територия.

Решението да се съобщи  в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от съобщението  му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

РЕШЕНИЕ № 193 от протокол № 7/23.06.2020 г., относно вземане на решение за одобряване  на ПУП – парцеларен план извън границите на урбанизираните територии – обект: „Укрепване на свлачище в ПИ № 53045.140.1, ПИ № 53045.140.544, ПИ № 53045.521.517 и ПИ № 53045.531.507 по КК на гр. Обзор, община Несебър”, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.59, ал.1, чл.83а, ал.1 и чл.110 ал.1.т.5 от ЗУТ във връзка с правомощията, предоставени ми със Заповед №1919/11.11.2019 г. на Кмета на община Несебър, болничен лист Е20201518457 от 09.06.2020 г. за одобряване на ПУП-ПП, а именно: О Д О Б Р Я В А

ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Укрепване на свлачище в ПИ 53045.140.1, ПИ 53045.140.544, ПИ 53045.521.517 и ПИ 53045.531.507 по КК на гр.Обзор, общ. Несебър” свлачището се намира в землището на гр.Обзор, община Несебър, над кв. 44 и кв. 45 и ул.”Младежка”, западно от последните жилищни сгради. Районът обхваща склон с източно изложение и среден наклон 20°, заключен между коти 60 и 95. Обща площ на трасето 1690кв.м. Трасето попада в следните имоти: ПИ 53045.140.1 с площ 86091 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Селско стопанство“ и начин на трайно ползване „Ниви /орна земя/“, собственост на община Несебър, ПИ 53045.140.544 с площ 6122 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Селско стопанство“ и начин на трайно ползване „Полски пътища“, собственост на община Несебър, ПИ 53045.521.517 с площ 4796 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Селско стопанство“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, собственост на община Несебър, ПИ 53045.531.507 с площ 5725 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Селско стопанство“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, собственост на община Несебър, в землището на гр. Обзор.

       С парцеларния план се определя разположението и размерите на сервитутните ивици както следва: по 3 метра от двете страни на перфорираните тръби ПЕВП Ɵ200 (на дъното на дренажните ребра) и отводнителните канавки измерено от оста им. Обща площ на трасето 1690кв.м. Площите с ограничение са общо 1690кв.м. в землището на гр. Обзор, в селско стопанство, в следните имоти: 1090 кв.м. в ПИ 53045.140.1, 28 кв.м. в ПИ 53045.140.544, 73 кв.м. в ПИ 53045.521.517, 499 кв.м. в ПИ 53045.531.507 в землището на гр. Обзор.

  Решението да се съобщи  в Държавен вестник.

  Решението може да бъде оспорено в едномесечен срок от съобщаването  му в  ДВ, пред административен съд Бургас.

 

РЕШЕНИЕ № 195 от протокол № 7/23.06.2020 г., относно решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „Реконструкция на главен водопровод за гр. Несебър, землище с. Равда, землище гр. Несебър, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.3 от протокол №8 от заседание на ОЕСУТ проведено на 12.06.2019год., писмо с изх.№ ПД-1163/16.05.2019 г. от РИОСВ- гр. Бургас, Протокол за оглед от 02.11.2018 г., издаден от ОПУ- гр.Бургас, съгласувателно писмо от „Електроразпределение Юг“ ЕАД с изх. №7950375-1/16.10.2018 г., съгласувателно писмо №977/05.10.2018г. и становище №95-К-178/23.10.2018 г. от „БТК“ ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:ПУП - парцеларен план за линеен обект : „Реконструкция на главен водопровод за гр. Несебър“, землище с.Равда, землище гр.Несебър”.

Трасето на водопровода попада в земеделска територия и е с дължина 1699,82 м., като 41,53 м. попадат в землището на с. Равда и 1658,29 м. попадат в землището на гр. Несебър. С обща дължина на трасето 5162,65 м., предвиденият за реконструкция водопровод и трасето преминават от земеделска територия в урбанизирана, като за останалите 3462,83 м., попадащи в урбанизирана и урегулирана територия е изработена устройствена план-схема, която е предмет на друг проект.

Трасето започва в землището на с. Равда, като 2,28 м. попадат в ПИ 61056.35.108 с площ 168 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и 39,25 м. попадат в ПИ 61056.54.21 с площ 61209 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“, с начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, изключителна държавна собственост и продължава и попада последователно в следните имоти в землището на гр. Несебър: 2,32 м. в ПИ 51500.75.25 с площ 10495 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост, 385,32 м. в ПИ 51500.77.37 с площ 3896 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 44,12 м. в ПИ 51500.76.40 с площ 1531 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Изоставено трайно насаждение“, общинска собственост, 137,12 м. в ПИ 51500.76.41 с площ 3150 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, 501,64 м. в ПИ 51500.79.16 с площ 5928 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, 193,51 м. в ПИ 51500.85.13 с площ 1151 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, в ПИ 51500.510.70 с площ 23731 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост и завършва с 394,28 м. в ПИ 51500.204.163 с площ 4833 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска територия“, с начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост.

Създава се сервитут по 3 м. от двете страни по оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 15197 кв.м. в земеделска, транспортна и урбанизирана територия, като 250 кв.м. попадат в землището на с. Равда и 14947 кв.м. попадат в землището на гр. Несебър, като 14 кв.м. попадат в ПИ 61056.35.108 и 236 кв.м. попадат в ПИ 61056.54.21 в землището на с. Равда и последователно попадат в следните имоти в землището на гр. Несебър: 317 кв.м. в ПИ 51500.75.25, 2024 кв.м. в ПИ 51500.77.37, 688 кв.м. в ПИ 51500.76.41, 392 кв.м. в ПИ 51500.76.40, 2454 кв.м. в ПИ 51500.79.16, 1 кв.м. в ПИ 51500.77.34 с площ 1666 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 6 кв.м. в ПИ 51500.78.22 с площ 3124 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 67 кв.м. в ПИ 51500.78.19 с площ 1512 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 43 кв.м. в ПИ 51500.78.20 с площ 1000 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 6 кв.м. в ПИ 51500.78.23 с площ 3116 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 57 кв.м. в ПИ 51500.80.18 с площ 998 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 65 кв.м. в ПИ 51500.80.30 с площ 1002 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 7 кв.м. в ПИ 51500.80.42 с площ 3097 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 71 кв.м. в ПИ 51500.82.24 с площ 1200 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 67 кв.м. в ПИ 51500.82.47 с площ 2697 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 7 кв.м. в ПИ 51500.82.50 с площ 3084 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 70 кв.м. в ПИ 51500.83.23 с площ 1400 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 83 кв.м. в ПИ 51500.83.47 с площ 1299 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 921 кв.м. в ПИ 51500.85.13, 9 кв.м. в ПИ 51500.83.51 с площ 3101 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 84 кв.м. в ПИ 51500.84.45 с площ 4507 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м.)“, частна собственост, 78 кв.м. в ПИ 51500.84.47 с площ 4513 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“, частна собственост, 3 кв.м. в ПИ 51500.86.21 с площ 3098 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 52 кв.м. в ПИ 51500.86.13 с площ 589 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м.)“, частна собственост, 109 кв.м. в ПИ 51500.85.12 с площ 2288 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, 4736 кв.м. в ПИ 51500.510.70, 71 кв.м. в ПИ 51500.503.509 с площ 10419 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, частна собственост, 88 кв.м. в ПИ 51500.503.454 с площ 11816 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно предназначение на територията „За второстепенна улица“, частна собственост, 6 кв.м. в УПИ II, кв. 10а по плана на ж.к. „Черно море“, ПИ 51500.503.409 с площ 1232 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Обществен селищен парк“, общинска собственост и 2366 кв.м. в ПИ 51500.204.163 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Решението да се съобщи  в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от съобщаването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

РЕШЕНИЕ № 196 от протокол № 7/23.06.2020 г., относно Решение за одобряване  на ПУП - парцеларен план за „Главен водопровод от напорен резервоар „Стролата“ в ПИ 61056.22.110 по КК на с. Равда до съществуващ водопровод за гр. Ахелой”, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.3 от протокол №13 от заседание на ОЕСУТ проведено на 04.12.2019год., писмо с изх.№ ПД-1162/23.05.2019г. от РИОСВ- гр.Бургас, Протокол за оглед от 02.11.2018г., издаден от ОПУ- гр. Бургас, съгласувателно писмо от „Електроразпределение Юг“ ЕАД с изх. №7950367-1/16.10.2018г., съгласувателно писмо №979/05.10.2018г. и становище №95-К-176/23.10.2018г. от „БТК“ ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:ПУП - парцеларен план за линеен обект: „Главен водопровод от напорен резервоар „Стролата“ в ПИ 61056.22.110 по КК на с. Равда до съществуващ водопровод за гр.Ахелой”.

Предвиденият за изграждане водопровод е с дължина 741,3м. DN 350 CI от чугун. Трасето на водопровода е изцяло в земеделска територия и попада последователно в следните имоти: 411,78м в ПИ 61056.22.112 с площ 296439кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост, 192,31м. в ПИ 61056.22.102 с площ 4468кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 65,62м. в ПИ 61056.22.105 с площ 1992кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, общинска собственост, 59,32м. в ПИ 61056.91.21 с площ 3906 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 5,89м. в  ПИ 61056.90.100, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, и 6,38м. в ПИ 61056.1.103 с площ 10776 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и с начин на трайно ползване „За местен път“, частна общинска собственост.

Създава се сервитут по 3м. от двете страни по оста на трасето на водопровода.

Площите с ограничение са общо 4446кв.м. в земеделска и транспортна територия и попадат в следните имоти: 2470кв.м. в ПИ 61056.22.12, 1153 кв.м. в ПИ 61056.22.102, 395 кв.м. в ПИ 61056.22.105, 355 кв.м. в ПИ 61056.91.21, 35 кв.м. в ПИ 61056.90.100 и  38 кв.м. в ПИ 61056.1.103 по кадастралната карта на с.Равда

Решението да се  съобщи  в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от съобщаването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

РЕШЕНИЕ № 197 от протокол № 7/23.06.2020 г., относно Решение за одобряване  на ПУП - парцеларен план за линеен обект: „Реконструкция на главен водопровод от напорен резервоар „Стролата“ до включване в съществуващ водопровод за к.к „Слънчев бряг“ и гр. Несебър. Част от имотите в обхвата посочен в проекта попадат в зона“Б“, съгласно чл.11, ал.1 от ЗУЧК, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.4 от протокол №8 от заседание на ОЕСУТ проведено на 12.06.2019год., писмо с изх.№ ПД-1164/15.05.2019г. от РИОСВ- гр.Бургас, Решение №ЕО-14/ 2017г. от МОСВ- гр.София, Протокол за оглед от 02.11.2018г., издаден от ОПУ- гр.Бургас, съгласувателно писмо от „Електроразпределение Юг“ ЕАД с изх. №7950367-1/16.10.2018г., съгласувателно писмо №978/05.10.2018г. и становище №95-К-177/23.10.2018г. от „БТК“ ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:ПУП - парцеларен план за линеен обект: „Реконструкция на главен водопровод от напорен резервоар „Стролата“ до включване в съществуващ водопровод за к.к „Слънчев бряг“ и гр.Несебър.

Участъкът предвиден за реконструкция е с дължина 1153,7 м. с DN 100 CI, 2541,38 м. с DN 800 CI и 245,18 м. с DN 400 СI. Общата дължина на трасето на водопровода е 3940 м. Трасето на водопровода попада в земеделска и транспортна територия в следните имоти в землището на с. Равда, като започва и е с дължина 815,46 м. в ПИ 61056.22.112 с площ 296439 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост и продължава последователно в следните имоти пак в землището на с. Равда: 9,47 м. в ПИ 61056.22.103 с площ 5577 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 39,57 м. в ПИ 61056.30.101 с площ 8052 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, 752,86 м. в ПИ 61056.15.105 с площ 4600 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, 162,36 м. в ПИ 61056.15.108 с площ 27462 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, частна общинска собственост, 734,23 м. в ПИ 61056.33.100 с площ 9394 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, 11,61 м. в ПИ 61056.54.28 с площ 5055 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, 12,51 м. в ПИ 61056.33.102 с площ 799 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, частна общинска собственост, 899,49 м. в ПИ 61056.35.107 с площ 4801 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 102,76 м. в 61056.35.106 с площ 560 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията

„Земеделска“ и начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, публична общинска собственост, 32,62 м. в ПИ 61056.35.108 с площ 168 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и 115,51 м. в ПИ 61056.37.100 с площ 2344 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост и в следните имоти в земеделска територия в землището на гр. Несебър: 9,35 м. в ПИ 51500.74.140 с площ 2377 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска

собственост и 242,2 м. в ПИ 51500.740.33 с площ 3784 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост.

Създава се сервитут по 3 м. от двете страни по оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 23639 кв.м. в земеделска, транспортна и урбанизирана територия, като 21797 кв.м. попадат в землището на с. Равда и 1842 кв.м. попадат в землището на гр. Несебър, като същите попадат последователно в следните имоти в землището на с. Равда: 4898 кв.м. в ПИ 61056.22.112, 57 кв.м. в ПИ 61056.22.103, 237 кв.м. в ПИ 61056.30.101, 4495 кв.м. в ПИ 61056.15.105, 13 кв.м. в ПИ 61056.15.104 с площ 70565 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост, 2 кв.м. в ПИ 61056.31.2 с площ 9004 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, 3 кв.м. в ПИ 61056.32.26 с площ 5053 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид нива“, частна общинска собственост, 3 кв.м. в ПИ 61056.32.27 с площ 4000 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид нива“, частна общинска собственост, 986 кв.м. в ПИ 61056.15.108, 4389 кв.м. в ПИ 61056.33.100, 69 кв.м. в ПИ 61056.54.28, 75 кв.м. в ПИ 61056.33.102, 9 кв.м. в ПИ 61056.35.1 с площ 7443 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, 4736 кв.м. в ПИ 61056.35.107, 1 кв.м. в ПИ 61056.35.14 с площ 3498 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията

„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, 5 кв.м. в ПИ 61056.35.17 с площ 7002 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, частна собственост – обществени организации, 345 кв.м. в ПИ 61056.54.21 с площ 61209 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“, с начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, изключителна държавна собственост, 88 кв.м. в ПИ 61056.36.38 с площ 3001 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м.)“, частна собственост, 10 кв.м. в ПИ 61056.36.101 с площ 5659 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, 94 кв.м. в ПИ 61056.36.102 с площ 6406 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За търговски обект, комплекс“, частна собственост, 126 кв.м. в ПИ 61056.38.5 с площ 5596 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Друг вид нива“, частна собственост, 4 кв.м. в ПИ 61056.38.10 с площ 3799 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“, частна собственост, 37 кв.м. в ПИ 61056.38.7 с площ 7504 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Друг вид нива“, частна собственост, 554 кв.м. в ПИ 61056.35.106, 2 кв.м. в ПИ 61056.38.14 с площ 158 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, частна собственост, 13 кв.м. в ПИ 61056.38.15 с площ 137 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, частна собственост, 166 кв.м. в ПИ 61056.35.108, с площ 168 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, 3 кв.м. в ПИ 61056.38.12 с площ 3863 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване“, частна собственост, 377 кв.м. в ПИ 61056.37.100 с площ 2344 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, и последователно в следните имоти в землището на гр. Несебър: 2 кв.м. в ПИ 51500.73.84 с площ 36810 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“,

публична държавна собственост, 384 кв.м. в ПИ 51500.74.140, 1406 кв.м. в ПИ 51500.740.33, 15 кв.м. в ПИ 51500.74.63 с площ 3056 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, общинска собственост, 6 кв.м. в ПИ 51500.74.68 с площ 2668 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, частна собственост, 2 кв.м. в ПИ 51500.74.69 с площ 2666 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, частна собственост, 11 кв.м. в ПИ 51500.74.23 с площ 4996 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, общинска собственост, 3 кв.м. в ПИ 51500.74.24 с площ 2315 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, 5 кв.м. в ПИ 51500.74.25 с площ 2399 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост и 9 кв.м. в ПИ 51500.74.65 с площ 5473 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, частна общинска собственост.

Решението да се съобщи  в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от съобщаването  му в ДВ пред административен съд Бургас.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия