За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Решение № 134 от протокол № 6/24.04.2020 г., относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ V-34, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.66 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.7704 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет –  Несебър, Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ V-34, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.66 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7704 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя номера на имота от УПИ V-34 на УПИ V-66 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, променя се отреждането от „За курортно строителство“ в „За курортно и жилищно строителство“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за УПИ V-66 /ПИ 51500.506.66/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

Решение № 135 от протокол № 6/24.04.2020 г., относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-318, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.611, УПИ ІV-318, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.612, УПИ V-318 идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.613 и УПИ VІ-318, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.614 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.4002 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет – Несебър, Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-318, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.611, УПИ IV-318, поземлен имот с идентификатор №51500.507.612, УПИ V-318, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.613 и УПИ VI-318, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.614 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4002 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект УПИ I-318 /ПИ 51500.507.611/ с площ 660 кв.м., УПИ IV-318 /ПИ 51500.507.612/ с площ 659 кв. м., УПИ V-318 /ПИ 51500.507.613/ с площ 660 кв.м. и УПИ VI-318 /ПИ 51500.507.614/ с площ 660 кв.м. се обединяват в новообразуван УПИ I-611,612,613,614 с площ 2639 кв.м. (в съответствие с удостоверение №25-215074-04.109.2019г. за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, ведно със скица-проект №15-810471-04.09.2019 г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас), който се отрежда „За курортно и жилищно строителство“, запазва се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за новообразувания УПИ I-611,612,613,614 (ПИ с проектен идентификатор №51500.507.696): Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

  Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

Решение № 136 от протокол № 6/24.04.2020 г., относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІ-303, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.54 в кв.4103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява, проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ II-303, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.54 в кв. 4103 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя отреждането на УПИ II-303 /ПИ 51500.507.54/ от „За атракционно заведение“ в „За друг обществен обект, комплекс“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за УПИ II-303 /ПИ 51500.507.54/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

Решение № 149 от протокол № 6/24.04.2020 г., относно вземане на решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Изграждане на главен водопровод НВ „Обзор“ V=4500 м3 до резервоар „Септемврийче“.

На основание правомощията си по чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, О Д О Б Р Я В А ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Главен водопровод НВ „Обзор” V=4500 м3 до резервоар „Септемврийче“ с дължината на водопровода от НВ „Обзор“ до резервоар „Септемврийче“ е 1914 м., като дължината на предвиденото трасе съгласно проекта е 1863 м. Трасето на водопровода попада в земеделска и транспортна територия в следните имоти от ПИ 53045.535.601 с площ 40403 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост и през имоти: ПИ 53045.535.1 с площ 7699 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, ПИ 53045.535.4 с площ 4318 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, ПИ 53045.142.115 с площ 4899 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.144.191 с площ 947 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.144.604 с площ 2665 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 53045.222.520 с площ 3386 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, частна общинска собственост, ПИ 53045.260.201 с площ 42574 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, частна държавна собственост, ПИ 53045.150.179 с площ 5224 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.151.179 с площ 4326 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.153.10 с площ 883 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.153.1 с площ 3285 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост и завършва в ПИ 53045.153.183 с площ 1281 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост.

Създава се сервитут по 3 м. от двете страни по оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 10629 кв.м., в земеделска и транспортна територия последователно в следните имоти: 315 кв.м. в ПИ 53045.535.601,  157 кв.м. в ПИ 53045.535.1, 166 кв.м. в ПИ 53045.535.4, 2722 кв.м. в ПИ 53045.142.115, 254 кв.м. в ПИ 53045.142.406 с площ 1114 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, общинска собственост, 7 кв.м. в ПИ 53045.222.206 с площ 860 кв.м. и начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост, 12 кв.м. ПИ 53045.222.1 с площ 1542 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 10 кв.м. в ПИ 53045.222.2 с площ 1850 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 18 кв.м. в ПИ 53045.222.3 с площ 4299 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 50 кв.м. в ПИ 53045.222.505 с площ 18244 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Гробищен парк“, частна общинска собственост, 102 кв.м. в ПИ 53045.144.1 с площ 5844 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, 880 кв.м. в ПИ 53045.144.191, 14 кв.м. в ПИ 53045.144.2 с площ 3556 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, 33 кв.м. в ПИ 53045.144.3 с площ 3549 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, 30 кв.м. в ПИ 53045.144.4 с площ 3163 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, 7 кв.м. в ПИ 53045.144.5 с площ 2864 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, 969 кв.м. в ПИ 53045.144.604, 155 кв.м. в ПИ 53045.222.520, 402 кв.м. в ПИ 53045.260.201, 121 кв.м. в ПИ 53045.145.7 с площ 2502 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, 73 кв.м. в ПИ 53045.145.6 с площ 28219 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, 1240 кв.м. в ПИ 53045.150.179, 2395 кв.м. в ПИ 53045.151.179, 8 кв.м. в ПИ 53045.151.9 с площ 2985 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 85 кв.м. в ПИ 53045.153.4 с площ 4439 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 49 кв.м. в ПИ 53045.153.3 с площ 2907 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 15 кв.м. в ПИ 53045.153.2 с площ 960 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, 548кв.м. в ПИ 53045.153.10, 191 кв.м. в ПИ 53045.153.1, 98 кв.м. в ПИ 53045.153.183 и 51 кв.м.  в ПИ 53045.155.16 с площ 1247 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“.

                 Решението да се обяви в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорено в едномесечен срок от обявяването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

Решение № 150 от протокол № 6/24.04.2020 г., относно вземане на решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Реконструкция на довеждащи колектори от КПС 1 до ПСОВ – гр. Обзор: 1. Напорни колектори – 2 броя, PEHD от КПС 1 до изливна шахта; 2. Гравитачен колектор /GRP DN 600/ от изливна шахта до събирателна шахта; 3. Гравитачен колектор от събирателна шахта до КПС 2 /GRP DN 800/; 4. Напорен колектор /DN 560 PEHD/ от КПС 2 до ПСОВ „Обзор“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

На основание правомощията си по чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, О Д О Б Р Я В А ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект Реконструкция на довеждащи колектори от КПС 1 до ПСОВ – гр. Обзор: 1. Напорни колектори – 2 броя PEHD от КПС 1 до изливна шахта; 2. Гравитачен колектор (GRP DN 600) от изливна шахта до събирателна шахта; 3. Гравитачен колектор от събирателна шахта до КПС 2 (GRP DN 800); 4. Напорен колектор (DN560PEHD) от КПС 2 до ПСОВ „Обзор“.

          Проекта е с дължина 258 м. с DN 560 мм. полиетилен, 573 м. с DN 600-GRP, 587 м. с DN 800 и 225 м. с DN 560, като общата дължина на трасето е 1673 кв.м. Трасето на колекторите започва в ПИ 53045.120.410 с площ 19105 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост и продължава в последователно в следните имоти: ПИ 53045.120.204 с площ 16217 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.120.126 с площ 6725 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.120.19 с площ 6841 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, общинска частна собственост, ПИ 53045.120.20 с площ 14886 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, ПИ 53054.120.21 с площ 15734 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, ПИ 53045.132.143 с площ 3971 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.134.307 с площ 12108 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Отводнителен канал“, частна общинска собственост, ПИ 53045.134.136 с площ 4676 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.134.19 с площ 7290 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, ПИ 53045.227.135 с площ 5829 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.227.303 с площ 5408 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Отводнителен канал“, ПИ 53045.227.5 с площ 2876 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, ПИ 53045.227.304 с площ 11575 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Отводнителен канал“, частна общинска собственост, ПИ 53045.227.200 с площ 37870 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, частна държавна собственост и продължава с отделен проект за устройствена план схема в урбанизираната територия.

Създава се сервитут по 3м. от двете страни по оста на трасето на колекторите. Площите с ограничение са общо 9042 кв.м. в земеделска и транспортна територия, последователно в следните имоти: 97 кв.м. в ПИ 53045.120.410, 664 кв.м. в ПИ 53045.120.204, 63 кв.м. в ПИ 53045.120.407 с площ 6593 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост, 600 кв.м. в ПИ 53045.120.126, 103 кв.м. в ПИ 53045.120.408 с площ 2117 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост, 185 кв.м. в ПИ 53045.120.19, 548 кв.м. в ПИ 53045.120.20, 519 кв.м. в ПИ 53015.120.21, 734 кв.м. в ПИ 53045.132.143, 2329 кв.м. в ПИ 53015.134.307, 1 кв.м. в ПИ 53045.132.7 с площ 4489 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и с начин на трайно ползване „Нива“, съсобственост, 2659 кв.м. в ПИ 53045.134.136, 161 кв.м. ПИ 53045.134.19, 31 кв.м. в ПИ 53045.227.135, 31 кв.м. в ПИ 53045.227.303, 119 кв.м. в ПИ 53045.227.5, 66 кв.м. в ПИ 53045.227.304 и 133 кв.м. в ПИ 53045.227.200 по кадастралната карта на гр. Обзор.

Решението да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в едномесечен срок от обявяването му в ДВ, пред административен съд - Бургас.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия