За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Решение № 77 от протокол № 4/30.01.2024 г. относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект:   „Външно ел.захранване на многофункционален комплекс, блок А - жилищна сграда и ресторант с идентификатор 11538.13.144.1“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.144  по кадастрална карта на гр. Свети Влас, местност „Варницата“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,  протоколно решение т.1 от протокол № 7 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 02.08.2023 г., решение т.10 от протокол № 8 от заседание на ОЕСУТ, проведено  на  04.10.2023 г. и  Решение № БС-70-ЕО/22.03.2023 г. на РИОСВ-Бургас, Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на многофункционален комплекс, блок А - жилищна сграда и ресторант с идентификатор 11538.13.144.1“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.144  по кадастрална карта на гр. Свети Влас, местност „Варницата“.

ПУП-ПП е с начало на границата с ПИ 11538.13.14 до 11538.13.144. Дължината на трасето е 230 м и започва от БКТП „Козлука“ с идентификатор 11538.13.14.4, преминава през ПИ 11538.13.83 /НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“/, 11538.13.180 /НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“/, до северната граница на ПИ 11538.13.144 в ново електромерно табло. Определена е сервитутна зона 0.6м.                                  

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас.       

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340