За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Решение № 75 от протокол № 4/07.02.2020 г.

Относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ ІІІ-184, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.293 в кв.6103 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ III-184, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.293 в кв. 6103

по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя номера на имота от УПИ III-184 на УПИ III-293, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, променя на отреждането от „За курортно строителство“ в „За курортно и жилищно строителство“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за УПИ III-293 /ПИ 51500.506.293/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,50, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се  обяви  в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от  обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

Решеине № 76 от протокол № 4/07.02.202 г.

Относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ Х-11,12, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.683 и УПИ ХІІ-331, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.13 по КК на гр. Несебър в кв.4001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет – Несебър Одобрява  проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ X-11,12, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.683 и УПИ ХII-331, идентичен с поземлен имот е идентификатор №51500.507.13 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект УПИ Х-11,12 /ПИ 51500.507.683/ с площ 3242 кв.м. и УПИ ХII-331 /ПИ 51500.507.13/ с площ 1041 кв.м. се обединяват в новообразуван УПИ Х-683,13 с площ 4283 кв.м. (в съответствие удостоверение №25-210937-30.08.2019г. за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, ведно със скица-проект №15-795932-30.08.2019г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас), който се отрежда „За курортно и жилищно строителство“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за новообразувания УПИ Х-683,13: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се  обяви  в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

Решение № 80 от протокол № 4/07.02.2020 г.

Относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ І-12, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.30 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.7902 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-Запад“.

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет –  Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-12, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.30 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7902 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект УПИ I-12 /ПИ 51500.506.30/ с площ 2516 кв.м. се разделя на новообразувани УПИ I-30 с площ 838 кв.м., УПИ Х-30 с площ 839 кв.м. и УПИ IХ-30 с площ 839 кв.м., (в съответствие с удостоверение №25-260912-23.10.2019г. за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, ведно със скица-проект №15-965377-23.10.2019г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас), имотите се отреждат „За курортно строителство“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за новообразуваните УПИ I-30, Х-30 и IХ-30: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м. и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се обяви в Държавен вестник.

  Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия