За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Решение № 998 от протокол № 36/12.09.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“, в частта му по отношение на УПИ ІV-614, поземлен имот с идентификатор № 51500.508.187 в кв.403 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

            На основание чл.129, ал.1, II изр. от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет - Несебър ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план - план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг - Запад", в частта му по отношение на УПИ IV-614, поземлен имот с идентификатор №51500.508.87 в кв. 403 по плана на к.к. „Слънчев бряг - Запад", с който се променя номера на имота от УПИ IV-614 на УПИ IV-87, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, променя се отреждането от „За търговия и офиси" в „За жилищно-курортно строителство и търговия", запазване на устройствената зона „Ок" и установяване на следните устройствени показатели за УПИ IV-87 /51500.508.87/: Плътност на застрояване- 30%, Кинт.-1,50, Нкорниз-12 м, минимално озеленена площ-50 % и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд - Бургас.

Решение № 1007 от протокол № 36/12.09.2023 г. относно вземане на решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 39164.12.248 в местност „Липака“, землище с. Кошарица.

На основание  с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 от ЗУТ,

Общински съвет-Несебър одобрява: ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда”  в ПИ  с идентификатор 39164.12.248 в местност „Липака”, землище с. Кошарица”.   

Трасето на кабела започва от ПС „Хелиос”  в  ПИ 39164.13.61, преминава през ПИ 39164.15.506 /за местен път/, през ПИ 39164.13.11 /за алея/, през ПИ 39164.502.352 /за местен път/, през ПИ 39164.14.7 /за местен път/, ПИ 39164.23.6 /за местен път/ - за трасето до тук се изготвя план схема, обхватът на ПУП-ПП е през ПИ 39164.24.37 /за селскостопански, горски, ведомствен път/, през ПИ 39164.24.30 /отводнителен канал/, през ПИ 39164.24.24 /за селскостопански, горски, ведомствен път, през ПИ 39164.12.2 /за селскостопански, горски, ведомствен път/ и достига до нов БКТП в ПИ 39164.12.247, разгледан и приет с решение по .17 от протокол №10  от заседание, проведено на 16.11.2022 г. на ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх.№ 2096-(1)/08.10.2020 г. от РИОСВ- гр. Бургас, Здравно заключение изх.№ РД-259-137/29.07.2022 г. на РЗИ-гр. Бургас, съгласувателно становище № 95-Е-878/15.07.2022 г. от Виваком, писмо изх.№ ТД-1726-1/08.07.2022 г. от „ВиК“ ЕАД, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

Решение № 1010 от протокол № 36/12.09.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І-429, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.202 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.3403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

            На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-429, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.202 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя номера на имота от УПИ I-429 на УПИ I-202, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, същият се отрежда „За жилищно-курортно строителство“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установят следните устройствени показатели за УПИ-І-202 /ПИ 51500.507.202/: Плътност на застрояване – 30 %, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50 % и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

 Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

 Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

Решение № 1012 от протокол № 36/12.09.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІV-354, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.78 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.3903 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, по смисъла на чл.135а от ЗУТ.

            На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ IV-354, поземлен имот с идентификатор №51500.507.78 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3903 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, по смисъла на чл. 135а от ЗУТ, с който проект се запазва отреждането „За курортно строителство“ и устройствената зона „Ок“ и се въвеждат следните устройствени показатели за УПИ VI-354 /ПИ 51500.507.78/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50 % и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

Решение № 1013 от протокол № 36/12.09.2023 г. относно вземане на решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на три броя преместваеми обекти – два павилиона за търговия и един офис“ в ПИ с идентификатор 39164.15.74 в местност „Йовче дере“, подобект „Кабели 20 кV“, землище с. Кошарица, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

            На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка чл.129 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър одобрява ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на три броя преместваеми обекти – два павилиона за търговия и един офис“ в ПИ с идентификатор 39164.15.74 в местността „Йовче дере“, подобект „кабели 20 кV“, землище с. Кошарица.

Проектът за кабел 20 кV започва от мястото на разкъсване на съществуващ кабел средно напрежение в ПИ 39164.15.506 /транспортна територия/ - тази част е предмет на ПУП-ПП и ще премине през ПИ 39164.15.71 /за енергийно производство/ - тази част не е предмет на ПУП-ПП, през ПИ 39164.15.85 /за селскостопански, горски, ведомствен път/ - тази част е предмет на ПУП-ПП до ПИ 39164.15.74, където ще бъде разположен трафопоста.

Проектната дължина на трасето на кабела е 139,02 л.м., от които 70,76 м. са предмет на ПУП-ПП - в земеделска и транспортна територии. Площта на ограничение е 149,44 м2.

Парцеларният план е приет с решение по т.15 от протокол № 7 от заседание на ОбЕСУТ, проведено на 02.08.2023 г.

Със свое решение № 768 от протокол № 30/27.10.2022 г. Общински съвет – Несебър не възразява по представения парцеларен план и възлага на кмета на общината да учреди безвъзмездно право на преминаване в полза на „ЕВН България Електрораздпределение“ АД, през имотите общинска собственост, предмет на плана.

Представено е писмо изх.№ ПД-2373/3/28.10.2022 г. от РИОСВ – гр. Бургас, здравно заключение изх.№ РД-259-23/31.07.2022 г. на РЗИ – гр. Бургас, съгласувателно становище № 95-Е-1448/22.11.2022 г. от Виваком, писмо изх.№ ТД-2768-1/09.11.2022 г. от „ВиК“ ЕАД, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд - Бургас.

 

Решение № 1015 от протокол № 36/12.09.2023 г. относно  одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на кк ,,Слънчев бряг – Запад‘‘, в частта му по отношение на УПИ V-191, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.191 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 7103 по ПУП на кк ,,Слънчев бряг – Запад‘‘

            На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ V-191, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.191 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7103 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя отреждането на имота от „За търговия“ в „За жилищно и курортно строителство, търговия и озеленяване“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30 %, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50 % и паркиране в границите на имота., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия