За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


 

Решение № 955 от протокол № 35/27.06.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план регулация на к.к. „Слънчев бряг-Запад“, в частта му по отношение на УПИ  I – 660, поземлен имот с идентификатор № 51500.508.101 в кв.404 по плана на к.к. „Слънчев бряг-Запад“.

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ и във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план регулация на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-660, поземлен имот с идентификатор №51500.508.101 в кв. 404 по плана на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, с който се променя отреждането на имота от „За търговско-административна сграда“ в „За жилищни сгради“ и устройствената зона от „Ок“ на „Жс“, като конфигурацията, площта, устройствените показатели и устройствената зона за имота се запазват, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

Решение № 956 от протокол № 35/27.06.2023 г.относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линеен обект: „Кабели НН от ел. табло в ПИ 73571.501.486 по КК на с.Тънково до ГРТ на ФЕЦ в ПИ 73571.31.33 по КККР на с.Тънково, м.“Бабини драки“. На осн. чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.5 от протокол №5 от заседание на ОЕСУТ проведено на 07.06.2023г., здравно заключение изх.№ РД- 259-112/18.05.2023г. от МЗ РЗИ Бургас, Решение №БС-86-ЕО/ 07.04.2023г. от РИОСВ-гр.Бургас; Съгласувателно становище изх.№95-Е-650/24.04.2023г. от „БТК”ЕАД; Писмо изх.№ ТД-1158-1/ 25.04.2023г. от „ВиК“ ЕАД- гр.Бургас и всички останали документи по преписката Общински съвет -  Несебър ОДОБРЯВА: ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Кабели НН от ел. табло в ПИ 73571.501.486 по КК на с.Тънково до ГРТ на ФЕЦ в ПИ 73571.31.33 по КККР на с.Тънково, м.“Бабини драки“.

 Видно от проекта, дължината на кабелното трасе е 184,64м.

 Предмет на настоящият парцеларен план е частта от трасето попадаща извън регулацията, а именно 82,70м.

Трасето на кабелите НН започва от ново ТЕПО в ПИ 73571.501.486, преминава през ПИ 73571.501.11 и ПИ 73571.501.13 (урбанизирани територии- като трасето в тези имоти не е част от настоящия ПУП-ПП), ще премине през ПИ 73571.31.12 – за селскостопански, горски, ведомствен път, през ПИ 73571.31.14- урбанизирана територия (трасето в този имот не е част от ПУП-ПП), продължава в ПИ 73571.31.53- за селскостопански, горски, ведомствен път и стига до ГРТ в ПИ 73571.31.33- за ФЕЦ, като кабелът е положен в изкоп с дълбочина 0,8м. и ширина- 0,4м.

Площите с ограничение са 165,40кв.м., като 64,27 попадат в ПИ73571.31.12 и 101,13 кв.м. в ПИ 73571.31.53.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

Решение № 957 от протокол № 35/27.06.2023 г.  относно одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, а именно „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ2-0793“ по кадастралната карта на с.Баня и с.Емона, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание  чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА,  като съобрази мотивите изложени в докладната на Заместник-кмета на община Несебър и взе предвид, че са спазени нормативно установените изисквания за това, Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, а именно „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ2-0793“ по кадастралната карта на с. Баня и с. Емона. Трасето на оптичната кабелна линия ще преминава през следните поземлени имоти: ПИ 02703.37.34 е с площ 5182 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, ПИ 02703.41.112 с площ 21130 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, ПИ 27454.23.68 с площ 9547 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, ПИ 27454.25.51 с площ 12008 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, ПИ 27454.45.14 с площ 36743 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, ПИ 27454.33.34 с площ 19833 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, ПИ 27454.14.91 с площ 12734 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, ПИ 27454.33.154 с площ 28586 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска територия“ и начин на трайно ползване „Широколистна гора“, общинска собственост, ПИ 27454.33.23 с площ 429149 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, общинска собственост и ПИ 27454.45.8 с площ 5750732 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска територия“ и начин на трайно ползване „Широколистна гора“, общинска собственост.

В ПИ 02703.37.34 попадат 80 м. и се създават площи с ограничение 32 кв.м., ПИ 02703.41.112 попадат 1489 м. от трасето и се създават площи с ограничение 595,60 кв.м., в ПИ 27454.23.68 попадат 227 м. от трасето и се създават площи с ограничение 90,80 кв.м., в ПИ 27454.25.51 попадат 998 м. от трасето и се създават площи с ограничение 399,20 кв.м., в ПИ 27454.45.14 попадат 3117 м. от трасето и се създават площи с ограничение 1246,80 кв.м., в ПИ 27454.33.34 попадат 1203 м. от трасето и се създават площи с ограничение 481,20 кв.м., в ПИ 27454.14.91 попадат 1717 м. от трасето и се създават площи с ограничение 686,80 кв.м., в ПИ 27454.33.154 попадат 56 м. от трасето и се създават площи с ограничение 22,40 кв.м., в ПИ 27454.33.23 попадат 1313 м. от трасето и се създават площи с ограничение 525,20 кв.м. и в ПИ 27454.45.8 попадат 258 м. от трасето и се създават площи с ограничение 103,20 кв.м.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

Решение № 958 от протокол № 35/27.06.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к.“Слънчев бряг-Запад“, в частта му по отношение на УПИ XI  - 374, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.88, УПИ XII – 373, УПИ XVI – 373, УПИ XVII – 373, УПИ XVIII – 373 и тупик, заедно представляващи поземлен имот с идентификатор № 51500.507.87 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.3903 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-Запад“.

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ ХI-374, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.88, УПИ ХII-373, УПИ ХVI-373, УПИ ХVII-373, УПИ ХVIII-373 и тупик, заедно представляващи поземлен имот с идентификатор №51500.507.87 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3903 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, с който проект УПИ ХII-373 е с площ 578 кв.м., УПИ ХVI-373 е с площ 578 кв.м., ХVII-373 е с площ 578 кв.м., УПИ ХVIII-373 e с площ 578 кв.м. и тупик с площ 110 кв.м., всичките заедно представляващи поземлен имот с идентификатор №51500.507.87 с площ 2422 кв.м. и УПИ ХI-374 /ПИ 51500.507.88/ с площ 1850 кв.м. се обединяват в новообразуван УПИ ХI-87,88 с площ 4272 кв.м., с отреждане „За жилищна сграда и КОО“, в устройствена зона „Ок“ и следните устройствени показатели за УПИ ХI-87,88: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м. и минимално озеленена площ – 50 %, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

Решение № 960 от протокол № 35/27.06.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к.“Слънчев бряг-Запад“ в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.291 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.6103 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-Запад“, по смисъла на чл.135а от ЗУТ.

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.291 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6103 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, по смисъла на чл. 135а от ЗУТ, с който проект се преместват линиите на застрояване както следва: северната на 3 м. от уличната регулационна граница и западната да следва уличната регулационна граница. Така преместените линии на застрояване осигуряват необходимото отстояние през улица по-голямо от Нкорниз, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

Решение № 961 от протокол № 35/27.06.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к.“Слънчев бряг-Запад“, в частта му по отношение на УПИ I – 596, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.457 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.1505 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-Запад“.

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява  проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-596, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.457 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1505 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект УПИ I-596 /ПИ 51500.507.457/ с площ 1991 кв.м. се разделя на новообразувани УПИ I-702 с площ 460,25 кв.м., УПИ VI-703 с площ 460,25 кв.м., УПИ VII-704 с площ 610,25 кв.м. и УПИ VIII-705 с площ 460,25 кв.м., всичките с отреждане „За курортно-рекреационна дейност“, в устройствена зона „Ок“, със следните действащи устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 12 м. и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

Решение № 962 от протокол № 35/27.06.2023 г. относно решение за одобряване на ПУП – План схема за играждане за обект: „Кабел 0,4 kV за ПИ 73571.87.215 по ККР на с.Тънково, м.“Дядо Ивановата чешма“.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ Общински съвет Несебър ОДОБРЯВА: ПУП – план схема за изграждане за обект:Кабел 0,4кV за ПИ 73571.87.215 по ККР на с.Тънково, м.“Дядо Ивановата чешма“ 

Новопроектирания кабел започва от БКТП „Тънково-1“ в ПИ 73571.501.411, минава на юг в западния край на ПИ с идентификатор 73571.501.455 , вид територия „Урбанизирана“ и НТП „За първостепенна улица“ на средно разстояние 2,0м. от границите на имотите, продължава на юг в източния край на ПИ с идентификатор 73571.47.21, вид територия „Територия на транспорта“ и НТП „За местен път“ на минимално разстояние 1,50м. от границите на имотите и достига до ПИ 73571.87.215.

Дължината на целия кабел е 354м.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия