За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Решение № 921 от протокол № 34/28.04.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ VIII – общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.183, УПИ IX – 419, идентичен с поземлен имот с идентификатор, №51500.507.181, УПИ XII – 435, идентичен с поземлен имот с идентификатор, №51500.507.185, УПИ XIII – общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор, №51500.507.186, улица, представляваща поземлен имот с идентификатори №51500.507.182 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.507.188 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3401 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг- Запад“.

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр., във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VIII-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.183, УПИ IХ-419, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.181, УПИ ХII-435, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.185, УПИ ХIII-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.186, улица, представляваща поземлен имот с идентификатори №51500.507.182 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.507.188 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3401 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, с който проект се променя конфигурацията в имотите както следва:

- Образува се УПИ VIII-182,183,общ. с площ 1614 кв.м., с отреждане „За озеленяване и КОО“, в устройствена зона „Оз“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 20%, Кинт – 0,4, Нкорниз – 7 м. и минимално озеленена площ – 65 %, който имот да остане общинска собственост, като площта на имота представлява част от ПИ 51500.507.182 с площ 418 кв.м. и остатък от УПИ VIII-общ. /ПИ 51500.507.183/ с площ 1196 кв.м.; 

- Образува се УПИ IХ-181,182,183,185,186, 188 с площ 6360 кв.м., с отреждане „За КОО и жилищно строителство“, в устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м. и минимално озеленена площ – 50%, който да остане собственост на възложителя закупувайки разликата от общината, като площта на имота представлява част от УПИ IХ-419 /ПИ 51500.507.181/ с площ 1842 кв.м., от УПИ ХII-435 /ПИ 51500.507.186/ с площ 2378 кв.м., част ПИ 51500.507.182 с площ 715 кв.м., част от УПИ VIII-общ. /ПИ 51500.507.183/ с площ 589 кв.м., част от УПИ ХIII-общ. /ПИ51500.507.186/ с площ 728 кв.м. и част от ПИ 51500.507.188 с площ 108 кв.м.;

- Образува се УПИ ХII-182,186,общ. с площ 1172 кв.м., с отреждане „За озеленяване и КОО“, в устройствена зона „Оз“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 20%, Кинт – 0,4, Нкорниз – 7 м. и минимално озеленена площ – 65 %, който имот ще остане общинска собственост, като площта на имота ще представлява част от ПИ 51500.507.182 с площ 213 кв.м. и остатък от УПИ ХIII-общ. /ПИ 51500.507.186/ с площ 959 кв.м.;

- Оформя се пешеходна алея с площ 190 кв.м., която да остане общинска собственост, като същата ще се образува като част от УПИ IХ-419 /ПИ 51500.507.181/ с площ 131 кв.м., част от ПИ 51500.507.182 с площ 15 кв.м. и част от УПИ VIII-общ. /ПИ 51500.507.183/ с площ 44 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

С настоящата разработка площта на новообразуван УПИ VIII-182,183,общ. възлиза на 1613,8 кв.м., а на новообразуван УПИ ХIII-182,186,общ. – на 1171,8 кв.м., като за тях е предвидена плътност на озеленяване 65 %, което възлиза общо на 1810,64 кв.м. и обезпечава предвидените зелени площи. съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

Решение № 922 от протокол № 34/28.04.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване и регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ III-39,41,44,45,46,48,54,55,  поземлен имот с идентификатор №51500.506.88 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.7601 по плана на к.к. „Слънчев бряг- Запад“.

І. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, като взе предвид изложеното в докладната на заместник кмета на Община Несебър и приложените към нея документи, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2023 г. като допълва раздел VI  - ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ с  обект: обособяване от УПИ III-39,41,44,45,46,48,54,55 /ПИ 51500.506.88/ в кв. 7601 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“,  с площ 2407 кв.м. на УПИ IХ 111 кв.м., с отреждане „За трафопостове“ в устройствена зона „Ок“ и със следните действащи устройствени показатели за УПИ IХ: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,30, Нкорниз – 3,6 м. и минимално озеленена площ – 50%.“

II. На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване и регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ III-39,41,44,45,46,48,54,55, поземлен имот с идентификатор №51500.506.88 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7601 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, с който проект от УПИ III-39,41,44,45,46,48,54,55 /ПИ 51500.506.88/ с площ 2407 кв.м. се обособява УПИ IХ с площ 111 кв.м., с отреждане „За трафопостове“ в устройствена зона „Ок“ и със следните действащи устройствени показатели за УПИ IХ: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,30, Нкорниз – 3,6 м. и минимално озеленена площ – 50%. След промяната площта на УПИ III-39,41,44,45,46,48,54,55 /ПИ 51500.506.88/ става 2296 кв.м., като се запазват отреждането, устройствената зона и устройствените показатели за имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението  в частта му  на т.II   в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия