За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ № 40 от протокол № 3/15.01.2020 г.  

Относно решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: „Външно ел.захранване на павилиони за търговия на автомобилни гуми в поземлен имот с идентификатор 51500.56.55 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. Инджекьойско блато“ по ДП 4328554/2018 г. ; Подобект: кабели 0,4 kW.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.8 от протокол № 5/24.04.2019 г. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№РД-259-66/08.04.2019г. от МЗ РЗИ Бургас, писмо изх.№ПД-1577-1 от 20.06.2018 г. от РИОСВ - гр. Бургас; изх.№ТД-845-1/25.03.2019 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД- гр. Бургас; изх. 95-Е-264/06.03.2019 г. от „БТК” ЕАД  и всички останали документи по преписката, Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА: ПУП-парцеларен план за линеен обект: „Външно ел. захранване на павилиони за търговия на автомобилни гуми в поземлен имот с идентификатор 51500.56.55 по кадастралната карта гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато” по ДП 4328554/2018г.; Подобект: Кабели 0,4 кV.

Tрасето на кабела 0,4 кV започва от съществуващ БКТП „Инджекьой 2“ в ПИ 51500.56.37 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“ с площ 1580 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, НТП „За административна сграда, комплекс“, частна собственост, а трасето на кабела по ПУП-ПП започва на границата на ПИ 51500.56.37, преминава през ПИ 51500.56.23 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“ с площ 1607 кв.м., вид територия „Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска частна собственост, продължава в ПИ 51500.56.44 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“ с площ 7572 кв.м., вид територия „Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска частна собственост и завършва в ново ТЕПО на границата на ПИ 51500.56.55 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато“с площ 312 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, НТП „За складова база“, частна собственост.  Дължината на трасето е 79,15 м., като 56,89м. попадат в ПИ 51500.56.23 и 22,26м. попадат в ПИ 51500.56.44 изцяло земеделска територия. Определя се сервитут по 0,6м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела . Площите с ограничение са общо  97,26 кв.м., като 68.31 кв.м. попадат в ПИ 51500.56.23 и 28,95 кв.м. попадат в ПИ 51500.56.44 изцяло земеделска територия.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

 

РЕШЕНИЕ № 42 от протокол № 3/15.01.2020 г.  

Относно вземане решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради № 1, № 2, № 3, подобект: Кабели 0.4 kW“ за поземлен имот с идентификатор 51500.29.8 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Юрта – Балкана“

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,  протоколно решение т. 6 от протокол № 5 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 24.04.2019 г., писмо изх.№ 1337/1/01.06.2018г. от РИОСВ-Бургас, писмо изх. № РД-259-67/ 08.04.2019 г. на РЗИ-Бургас ОДОБРЯВА ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищни сгради  № 1, № 2, № 3, подобект: Кабели 0.4кV за поземлен имот с идентификатор 51500.29.8 по кадастрална карта на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“. Трасето на кабелите започва от  съществуваща РК 2 на границата на ПИ 51500.29.28, преминава през ПИ 51500.29.30 с площ 2 896 кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, продължава в ПИ 51500.29.29 с площ 10 503 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и с начин на трайно ползване „Пасище“, частна общинска собственост и завършва в ново ТЕПО на границата на ПИ 51500.29.8.

Дължината на трасето е 176.51 м, като 162.10м попадат в ПИ 51500.29.30 и 14.41м попадат в ПИ 51500.29.29 по кадастрална карта на гр.Несебър.

            Определя се сервитут 1м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.

Площите с ограничение са 369.99 кв.м, като 334.48 кв.м попадат в ПИ  51500.29.30 и 35.51 кв.м попадат в ПИ 51500.29.29.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас.          

 

                                                        

РЕШЕНИЕ № 43 от протокол № 3/15.01.2020 г.  

Относно вземане решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на магазин за платове“ в ПИ 61056.51.108, м.“Чатал Тепе“ , землище на с.Равда. община Несебър

На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т. 2 от протокол №4 от 27.03.2019 год. на ОЕСУТ-Несебър, писмо изх.№ПД-3074/1/ от 13.12.2017 год. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх.№РД-259-13/31.01.2019 год. на РЗИ-Бургас, Становище изх.№95-Е-1382/21.12.2018 год. на БТК ЕАД и писмо изх.№ТД-23-1/14.01.2019 г. на „ВиК“ ЕАД-Бургас,

ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект: Външно ел.захранване на магазин за платове“ за ПИ 61056.51.108 , м.“Чатал тепе“, землище  с.Равда, община Несебър.

Трасето започва от съществуващ КРШ на границата на ПИ 61056.51.1, преминава през ПИ 61056.51.103 с площ 2856 кв.м,  с начин на трайно предназначение на територията “Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост до ново ТЕПО на границата на ПИ 61056.51.108 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“. Дължината на трасето на кабела е 72,87м  изцяло в ПИ 61056.51.103 – земеделска територия.

Сервитута се определя съгласно Наредба №16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти-0,6м от двете страни на оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 87,44 кв.м  изцяло  в ПИ 61056.51.103- земеделска територия, съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас.

 

 

РЕШЕНИЕ № 46 от протокол № 3/15.01.2020 г.  

Относно вземане решение за одобряване ПУП – Парцеларен план за обект : „Външно ел.захранване на жилищна сграда за сезонно ползване с басейн, подобект : Кабели 20 KW  за ПИ 61056.79.7 , м. „Чатал Тепе“, землище с. Равда, община Несебър.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т.5 от протокол №5 от 24.04.2019 год. на ОЕСУТ-Несебър, писмо изх.№ПД-2020/1/ от 10.08.2018 год. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх.№РД-259-68/08.04.2019 год. на РЗИ-Бургас, Становище изх.№95-Е-262/06.03.2019 год. на БТК ЕАД и писмо изх.№ТД-842-1/25.03.2019 год. на „ВиК“ ЕАД-Бургас, ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване с басейн, подобект: Кабели 20 кV“ за ПИ 61056.79.7, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда, община Несебър.

Трасето започва от съединителна муфа на съществуващ  кабел 20 кV в ПИ 61056.81.102 с площ 3851кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, пресича същия имот и завършва в нов БКТП в ПИ 61056.79.7 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“. Дължината на трасето е 3,19м  изцяло в земеделска територия.

            Определя се сервитута, съгласно Наредба №16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти- по 0,6м от двете страни на оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 3,82 кв.м в ПИ 61056.81.102 по КК на с. Равда, м.“Чатал тепе“ – земеделска територия, съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас.

 

 

РЕШЕНИЕ № 47 от протокол № 3/15.01.2020 г.  

Относно вземане решение за одобряване ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда на подобект“ кабели 0,4 KW за ПИ 61056.78.16 , м. „Чатал Тепе“ , землище с. Равда, община Несебър.

На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т. 3 от протокол № 4 от 27.03.2019 г. на ОЕСУТ-Несебър, писмо изх.№ ПД-575/1/ от 10.03.2017 г. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх.№ РД-259-14/31.01.2019 г. на РЗИ-Бургас, Становище изх.№ 95-Е-1384/21.12.2018 г. на БТК ЕАД и писмо изх.№ТД-24-1/14.01.2019 г. от „ВиК“ ЕАД-Бургас ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда , Подобект: „Кабели 0,4 Кv за  ПИ 61056.78.16“, м. “Чатал тепе“, землище с. Равда, община Несебър.

Трасето започва на кабела започва от съществуващ стълб в ПИ 61056.502.519 с площ 4405 кв.м, с предназначение на територията „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване“За второстепенна улица“, публична общинска собственост, пресича ПИ 61056.502.519, което не е обект на парцеларния план и за тази част от трасето ще бъде разработена устройствена план-схема, преминава  през  ПИ 61056.77.101 с площ 4231 кв.м с предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и достига до ново ТЕПО на границата на ПИ 61056.78.19 по КК на с. Равда, м. “Чатал тепе“. Дължината на трасето е 22,61м в земеделска територия.

 Сервитута се определя съгласно Наредба №16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти-0,6м от двете страни на оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 54,45 кв.м в ПИ 61056.77.101 по КК на с. Равда, м. “Чатал тепе“ – земеделска територия.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас

 

 

РЕШЕНИЕ № 48 от протокол № 3/15.01.2020 г.  

  Относно вземане решение за одобряване ПУП – Парцеларен план за обект : „Кабел 0,4 KW за  „Външно ел. захранване на пансион“ в ПИ 61056.77.24 , м. „Чатал Тепе“ , землище с. Равда, община Несебър.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотиви, изложени в докладната записка и представените документи- протоколно решение т. 1 от протокол № 4 от 27.03.2019 г. на ОЕСУТ-Несебър, писмо изх.№ПД-2761/1/ от 03.11.2017 г. на РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх.№РД-259-12/31.01.2019 г. на РЗИ-Бургас, Становище изх.№95-Е-1383/21.12.2018 г. на БТК ЕАД и писмо изх.№ТД-25-1/15.01.2019 г. на „ВиК“ ЕАД-Бургас О Д О Б Р Я В А ПУП-парцеларен план за обект: „Кабел 0,4кV за външно ел. захранване на пансион“ за ПИ 61056.77.24,, м.“Чатал тепе“, землище  с. Равда, община Несебър.

Трасето започва  от съществуващ КРШ  на границата на ПИ 61056.502.138, пресича ПИ 61056.502.565 с площ 9544кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, което не е обект на парцеларния план и за тази част от трасето ще бъде разработена устройствена план-схема, продължава  през  ПИ 61056.77.101 с площ 4231 кв.м с предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и завършва в  ТЕПО на границата на ПИ 61056.77.24 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“. Дължината на трасето е 147,14м в земеделска територия.

Сервитута се определя съгласно Наредба №16/2004 год. за сервитутите на енергийните обекти- по 1м от двете страни на оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 294,31кв.м в ПИ 61056.77.101 по КК на с.Равда, м.“Чатал тепе“ – земеделска територи,съгласно приложената графична част и таблици неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд-Бургас.

 

 

РЕШЕНИЕ № 59 от протокол № 3/15.01.2020 г.  

Относно одобряване на ПУП-ПР – план за улична регулация и регулация за всички засегнати имоти, контактуващи с проектната улица пътна връзка между първокласен път І-9 /Е87/ Бургас – Варна и път Равда – Несебър /ул. „Несебър“/, в землището на с. Равда, м. „Хендек тарла“.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка със Заповед №8/09.01.2020 г., във връзка с чл.16, ал.1, 3 и 4 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решения по т.4 от протокол №7/17.05.201 г., т.6 от протокол №8/12.06.2019 г. от заседание на ОЕСУТ – Несебър и решение по т.6 от протокол №12/24.10.2019 г., Здравно заключение от РЗИ-Бургас с изх.номер РД-259-108/12.07.2019 г., Решение № КЗЗ-17/27.09.2019 г. на МЗХГ/КЗЗ/, Скица– Проект №15-27616/16.01.2019 г. от АГКК- гр. Бургас, Удостоверение за приемане на проект за изменение на КК и КР №25-8412/16.01.2019г. и писма: изх.№ 08-00-1433/05.12.2017 г. ведно с протокол №08-00-1598/27.11.2019г. от АПИ, изх.№ПД-1892/1//29.07.2019 г. РИОСВ- гр. Бургас, изх.№ТД-2124-1/15.07.2019 г. от „ВиК”ЕАД - гр. Бургас, изх.№08-00-2053/05.08.2019 г. и изх.№ 08-00-2054/05.08.2019 г. от „БТК” ЕАД, изх.№8313909-1/ 05.07.2019 г. и изх.№8313894-1/05.07.2019 г. от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД , Удостоверение за поливност с изх.№ 196/19.06.2017 г. и писмо изх.№ 282/22.07.2019 г. от „Напоителни системи“ ЕАД, и всички останали документи по преписката, ОДОБРЯВА: „ПУП-ПР- план за улична регулация и регулация за всички засегнати имоти, контактуващи с проектната улица пътна връзка между първокласен път I-9 (E87) Бургас- Варна и път Равда- Несебър (ул.„Несебър)“ в землището на с.Равда, м.“Хендек тарла“, минаващо по землищната граница между ЕКАТТЕ 61056 землище на с.Равда от запад и ЕКАТТЕ 51500, землище на гр.Несебър от изток с цел промяна предназначението на полските пътища и отнетите площи от земеделските имоти в обхвата на разработката. Изработеният ПУП- План за регулация засяга следните имоти:

            ПИ 61056.56.55 на площ от 5654 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.) се урегулира като УПИ IV-55 ,кв.9 с идентификатор 61056.56.155 на площ 5253 кв.м., като от ПИ 61056.56.55 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.157 на площ 355 кв.м., а ПИ 61056.56.156 на площ 47 кв.м. се отрежда за трафопост.

 ПИ 61056.56.46 на площ от 5766 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на      трайно ползване -“Средно застрояване (от 10 до 15 м.) се урегулира като УПИ III-46 ,кв.9 с идентификатор 61056.56.154 на площ 5326 кв.м., като от ПИ 61056.56.46 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.153 на площ 440 кв.м.

ПИ 61056.56.37 на площ от 2899 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ след прилагане на уличната регулация се разделя на ПИ 61056.56.151 на площ 2585 кв.м. и ПИ 61056.56.152 на площ 314 кв.м.

            ПИ 61056.56.126 на площ от 6261 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване- „Комплексно застрояване“ се урегулира като УПИ II-126 ,кв.10 с идентификатор 61056.56.145 на площ 5638 кв.м., като от ПИ 61056.56.126 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.144 на площ 623 кв.м.

            ПИ 61056.56.125 на площ от 1170 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване- „Комплексно застрояване“ се урегулира като УПИ VI-125 ,кв.10 с идентификатор ПИ 61056.56.146 на площ 1103 кв.м., като от ПИ 61056.56.125 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.147 на площ 67 кв.м.

            ПИ 61056.56.113 на площ от 8123 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За средно застрояване (от 10 до 15 м.) се урегулира като УПИ III-113 ,кв.10 с идентификатор ПИ 61056.56.149 на площ 7498 кв.м., като от ПИ 61056.56.113 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.150 на площ 599 кв.м., а ПИ 61056.56.148 на площ 26 кв.м. се отрежда за трафопост.

ПИ 61056.56.101 на площ от 3638 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански , горски, ведомствен път“ след прилагане на уличната регулация се разделя на ПИ 61056.56.159 на площ 3243 кв.м. и ПИ 61056.56.158 на площ 395 кв.м.

          ПИ 61056.56.20 на площ от 2198 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ след прилагане на уличната регулация се разделя на ПИ 61056.56.142 на площ 1774 кв.м. и ПИ 61056.56.143 на площ 425 кв.м.

            ПИ 61056.56.19 на площ от 2201 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“ се урегулира като УПИ VII-19 ,кв.14 с идентификатор ПИ 61056.56.140 на площ 2025 кв.м., като от ПИ 61056.56.19 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.141 на площ 288 кв.м.

            ПИ 61056.56.18 на площ от 1308 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“ се урегулира като УПИ VI-18 ,кв.14 с идентификатор ПИ 61056.56.138 на площ 1204 кв.м., като от ПИ 61056.56.18 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.139 на площ 56 кв.м.

            ПИ 61056.56.17 на площ от 1994 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“ се урегулира като УПИ V-17 ,кв.14 с идентификатор ПИ 61056.56.136 на площ 1836 кв.м., като от ПИ 61056.56.17 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.137 на площ 93 кв.м.

            ПИ 61056.56.8 на площ от 5498 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“, се урегулира като УПИ IV-8 ,кв.14 с идентификатор ПИ 61056.56.135 на площ 5008 кв.м., като от ПИ 61056.56.8 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.134 на площ 490 кв.м.

            ПИ 61056.54.16 на площ 2627 кв.м. вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ след прилагане на уличната регулация се отрежда за второстепенна улица.

            ПИ 61056.54.11 на площ от 6030 кв.м., вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“ се урегулира като УПИ VI-11 ,кв.15 с идентификатор ПИ 61056.54.38 на площ 5586 кв.м., като от ПИ 61056.54.11 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.54.39 на площ 807 кв.м.

            ПИ 61056.54.10 на площ от 3001 кв.м, вид територия „Земеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид нива“ се урегулира като УПИ V-10 ,кв.15 с идентификатор ПИ 61056.54.36 на площ 2781 кв.м., като от ПИ 61056.54.10 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.54.37 на площ 92 кв.м.

            ПИ 61056.54.9 на площ от 5997 кв.м., вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“ се урегулира като УПИ IV-9 ,кв.15 с идентификатор ПИ 61056.54.34 на площ 5552 кв.м., като от ПИ 61056.54.9 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.54.35 на площ 211 кв.м.

За всеки от имотите е отреден УПИ като с разработката по чл. 16 от ЗУТ в максимална степен се запазват вътрешните имотни граници на засегнатите имоти. Предвидената пътна връзка ще даде възможност за ситуиране на ново кръстовище на вливане и отливане от първокласен път І-9 Варна – Бургас по землищната граница Несебър – Равда и ще обслужва едновременно местностите „Кокалу”, „Хендек тарла” и „Акротирия”. Улицата от о.т.1006 до о.т.1019 е с ширина на платното 7,00м. и източен и западен тротоар с ширина по 1,50м. Преди кръстовището с път І-9 участъкът между о.т.1019 и о.т.1021 е с ширина на платното 10,50 м. Улицата се явява главен транспортен разпределител в посока север – юг за зоната и оста и е прекарана по землищната граница между землищата на гр. Несебър и с. Равда. Изготвени са експертни оценки за пазарните стойности на засегнатите имоти и на новообразуваните УПИ. Комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ е приела и определи експертните оценки с Решение 33 от 27.12.2019 г.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия