За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Решение № 798 от протокол № 31/05.12.2022 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ IV-187, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.342 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.348 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5801 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“.

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр., във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР Одобрява: проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ IV-187, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.342 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.348 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5801 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, с който проект реално обособена част с площ 98,00 кв.м. от ПИ 51500.506.348, отреден за „второстепенна улица“, целият с площ 921,00 кв.м., в участъка между о.т. 581 и о.т. 597 се придава към УПИ IV-187 /ПИ 51500.506.342/ с площ 556,00 кв.м. Изменя се номерацията на така променения УПИ IV-187 на УПИ IV-342,348 /ПИ 51500.506.342/ съобразно с идентификатора му по КККР. Площта на този имот след промяната става 654,00 кв.м. Имот с идентификатор 51500.506.348 (второстепенна улица), се променя на 823,00 кв.м. С проекта се промяна отреждането на УПИ IV-342,348 /ПИ 51500.506.342/ от „За търговия и офиси“ в „За жилищно, курортно строителство и обществено обслужване“, при запазване на устройствената зона „Ок“. Въвеждат се и следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, К интензивност  – 1,5, Н корниз – 12 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

Решение № 800 от протокол № 31/05.12.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ I-264,266, общ., поземлен имот с идентификатор №51500.506.409, УПИ XI-274, общ., поземлен имот с идентификатор №51500.506.411 и УПИ III-274, поземлен имот с идентификатор №51500.506.412 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.5002 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад“.

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр., във връзка с чл. 16, ал. 2, 3, 4 и ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид наличните по административната преписка доказателства, обосноваващи съдържащите се в докладната  мотиви, Общински съвет – Несебър ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР Одобрява: проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, за урегулиране на имоти, с обхват по действащия но неприложен ПУП - УПИ I-264,266,общ. /ПИ 51500.506.409/, УПИ ХI-274,общ. /ПИ 51500.506.411/ и УПИ III-274 /ПИ 51500.506.412/ в кв. 5002 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад, с който проект южната и източна регулационни граници на УПИ I-264,266,общ. в кв. 5002 и северната, южната и източната на УПИ III-274 в кв. 5002 по одобрения но неприложен ПУП се провеждат по имотни граници по кадастрална карта. Провеждат се пешеходни пътеки западно от ПИ 51500.506.412 с ширина 3,0 м., която минава през сграда с идентификатор №51500.506.412.1 (складове на бистрото по КР), южно от ПИ 51500.506.409 с ширина 5,0 м. и южно на ПИ 51500.506.412 с ширина 4,65 м. Урегулират се УПИ I-409 с площ 4137 кв.м., УПИ III-412 с площ 641 кв.м. и УПИ ХI-411 с площ 355 кв.м. За новобразуваните УПИ се предвижда устройствени показатели идентични с тези по неприложения план одобрен през 2008 г. от Министъра на РРБ, а именно I-409 в кв. 5002, се отрежда „За поща, хотел и БТК“ в устройствена зона „Ц“ и със следните действащи устройствени показатели: Плътност на застрояване – 51%, Кинт – 1,15, Нкорниз – 15 м. и минимално озеленена площ 40%. В имота съществуват сгради на поща, БТК и хотел „Пеликан“. УПИ III-412 в кв. 5002 се отрежда „За търговия и офиси“ в устройствена зона „Ц“ с устройствени показатели: Плътност на застрояване – 45 %, Кинт 1,5, Нкорниз – 10м. и минимално озеленена площ – 40%, свързано нискоетажно застрояване. УПИ ХI-411 се отрежда „За търговия и офис“ в устройствена зона „Ц“ с устройствени показатели: Плътност на застрояване – 45 %, Кинт 1,5, Нкорниз – 10м. и минимално озеленена площ – 40%, свързано нискоетажно застрояване, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340