За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Решение № 760 от протокол № 30/27.10.2022 г. относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV „Телевизия“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

На основание чл.129. ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид т.14 от протокол №2 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 17.02.2022 год. и т.6 протокол №9 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 10.10.2022 г., здравно заключение изх.№РД-259-133/06.07.2021. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№ ПД- 368(1)/27.02.2020 г. от РИОСВ-гр.Бургас и изх.ТД-2699-1/27.10.2021 г. от „ВиК“ЕАД- гр.Бургас и становище peг. инд. 95-Е-1265/07.10.2021 от ВИВАКОМ и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“- BEJI 20кV„Телевизия“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ.Несебър".

Трасето на кабела е с дължина 585,41 м. в земеделска територия, започва от ПС „Хелиос“ в поземлен имот с идентификатор 39164.13.61 и преминава през поземлен имот с идентификатор 39164.15.506 (местен път, по отношение на която част се процедира план - схема), през поземлен имот с идентификатор 39164.13.86 - селскостопански, горски, ведомствен път ( по отношение на която част е процедиран настоящият ПП) до стълб 63А на BEJI 20кV „Телевизия“ в поземлен имот с идентификатор 39164.13.56. Предвижда се кабелът да бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8 м. и широчина 0,4 м. и сервитут от 1,00 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение на имотите ще са 1170,82 кв.м. в поземлени имоти с идентификатори 39164.15.506 и 39164.13.86.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ

пред Административен съд Бургас.

 

Решение № 761 от протокол № 30/27.10.2022 г. относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Кабели 20 кV“ за ПИ 39164.15.106, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид т.23 от протокол №6 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 29.06.2022 год. и т.4 протокол №9 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 10.10.2022 г., здравно заключение изх.№РД-259-80/13.05.2022. от МЗ РЗИ Бургас,решение№БС-61- Е0/24.06.2022г. от РИОСВ-гр.Бургас и изх.№ТД-498-7/12.04.2022 г. от „ВиК“ЕАД- гр. Бургас и становище peг. инд. 95-Е-464/19.04.2022г. от ВИВАКОМ и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

ПУП - парцеларен план за обект „Кабели 20kV“ за ПИ 39164.15.106, местност „Сулуджана“, землище с.Кошарица, общ.Несебър.

Трасето на кабела е с дължина 459 м. в земеделска територия, започва от БКТП „Арка“ в поземлен имот с идентификатор 39164.15.334 и преминава през поземлен имот с идентификатор 39164.15.506 (местен път, по отношение на която част се процедира план - схема), през поземлен имот с идентификатор 39164.15.65 - селскостопански, горски, ведомствен път ( по отношение на която част е процедиран настоящият ПП) до нов БКТП в поземлен имот с идентификатор 39164.15.106. Предвижда се кабелът да бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8 м и широчина 0,4 м. и сервитут от 1,00 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение на имотите ще са 971 кв.м. в поземлени имоти с идентификатори 39164.15.506 и 39164.15.65.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ

пред Административен съд Бургас.

 

Решение № 762 от протокол № 30/27.10.2022 г. относно решение за одобряване на ПУП – устройствена план схема за елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии – обект „Кабели 20 кV“ за ПИ39164.15.106, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид т.24 от протокол №6 от заседание на ОЕСУТ проведено на 29.06.2022 год. и т.5 протокол №9 от заседание на ОЕСУТ проведено на 10.10.2022 г., здравно заключение изх.№РД-259-79/13.05.2022г. от МЗ РЗИ Бургас, решение№БС-61- Е0/24.06.2022г. от РИОСВ-гр.Бургас и изх.№ТД-498-6/12.04.2022г. от „ВиК“ЕАД- гр.Бургас и становище peг. инд. 95-Е-465/19.04.2022г. от ВИВАКОМ и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

ПУП - устройствена план-схема за обект „Кабели 20kV“ за ПИ 39164.15.106, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър“.

Трасето на кабела е с дължина 96 м. в земеделска територия, започва от БКТП „Арка“ в поземлен имот с идентификатор 39164.15.334 и преминава през поземлен имот с идентификатор 39164.15.506 (местен път, тази част е предмет на настоящата устройствена план - схема), през поземлен имот с идентификатор 39164.15.65 - селскостопански, горски, ведомствен път ( за тази част се изготвя отделно ПУП ПП) до нов БКТП в поземлен имот с идентификатор 39164.15.106. Предвижда се кабелът да бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8 м. и широчина 0,4 м. и сервитут от 1,00 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение на имотите ще са 203 кв.м. в поземлени имоти с идентификатори 39164.15.506 и 39164.15.65.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ

пред Административен съд Бургас.

 

Решение № 763 от протокол № 30/27.10.2022 г. относно решение за одобряване на ПУП – устройствена план схема за елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“-ТП „Младеж“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид т.12 от протокол №2 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 17.02.2022 год. и т.2 протокол №9 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 10.10.2022 г., здравно заключение изх.№РД-259-159/05.08.2021г. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.ПД- 367(1 )/27.02.2020г. от РИОСВ-гр.Бургас и изх.№ТД-2370-1/16.09.2021 г. от „ВиК“ЕАД- гр. Бургас и становище peг. инд. 95-Е-1141/02.09.2021г. от ВИВAКОМ и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА: Устройствена план схема за обект „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“-ТП „Младеж“, местност „Сулуджана“, землище с.Кошарица, общ.Несебър.

Трасето на кабела е с дължина 234,22 в урбанизирана територия, започва от ПС „Хелиос“ в поземлен имот с идентификатор 39164.13.61 и преминава през поземлен имот с идентификатор 39164.15.506 (местен път, за тази част е настоящата план - схема), през поземлен имот с идентификатор 39164.13.86 - селскостопански, горски, ведомствен път (за тази част е изготвен отделен ПУП- ПП) до ТП „Младеж“ в поземлен имот с идентификатор 39164.13.257. Предвижда се кабелът да бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8 м. и широчина 0,4 м. и сервитут от 1,00 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение на имотите ще са 442,45 кв.м. в поземлени имоти с идентификатори 39164.15.506 и 39164.13.86.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ

пред Административен съд Бургас.

 

Решение № 764 от протокол № 30/27.10.2022 г. относно решение за одобряване на ПУП – устройствена план схема за елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV „Телевизия“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

На основание чл.129. ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид т.12 от протокол №2 от заседание на ОЕСУТ проведено на 17.02.2022 год. и т.2 протокол №9 от заседание на ОЕСУТ проведено на 10.10.2022 г., здравно заключение изх.№РД-259-133/06.07.2021г. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№ПД- 368(1 )/27.02.2020г. от РИОСВ-гр.Бургас и изх.ПД-2699-1/27.10.2021г. от „ВиК“ЕАД- гр.Бургас и становище peг. инд. 95-Е-1265/07.10.2021г. от ВИВАКОМ и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

Устройствена план схема за обект: „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV„Телевизия“, местност „Сулуджана", землище с. Кошарица, общ. Несебър“.

Трасето на кабела е с дължина 234,22 в урбанизирана територия, започва от ПС ,.Хелиос“ в поземлен имот с идентификатор 39164.13.61 и преминава през поземлен имот с идентификатор 39164.15.506 (местен път, за тази част е настоящата план - схема), през поземлен имот с идентификатор 39164.13.86 - селскостопански, горски, ведомствен път (за тази част е изготвен отделен ПУП- ПП) до стълб 63А на BEJI 20kV „Телевизия“ в поземлен имот с идентификатор 39164.13.56. Предвижда се кабелът да бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8 м. и широчина 0,4 м. и сервитут от 1,00 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение на имотите ще са 442,45 кв.м. в поземлени имоти с идентификатори 39164.15.506 и 39164.13.86.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ

пред Административен съд Бургас.

 

Решение № 765 от протокол № 30/27.10.2022 г. относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“-ТП „Младеж“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид т.13 от протокол №2 от заседание на ОЕСУТ проведено на 17.02.2022 год.  и т.3 протокол №9 от заседание на ОЕСУТ проведено на 10.10.2022 г., здравно заключение изх.№РД-259-160/05.08.2021. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№ПД-367(1)/27.02.2020. от РИОСВ-гр.Бургас и изх.№ТД-2374-1/16.09.2021 г. от „ВиК”ЕАД-гр.Бургас и становище рег. инд. 95-Е-1142/02.09.2021 от ВИВАКОМ и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА:

ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“в имот с идентификатор 39164.13.61-ТП „Младеж“ в имот с идентификатор 39164.13.275, местност „Сулуджана“, землище с.Кошарица, общ.Несебър“.  Трасето на кабела е с дължина 461,78 м. в земеделска територия, започва   от ПС „Хелиос“ в поземлен имот с идентификатор 39164.13.61 и преминава през поземлен имот с идентификатор 39164.15.506 (местен път, по отношение на която част се процедира план – схема), през поземлен имот с идентификатор 39164.13.86 – селскостопански, горски, ведомствен път ( по отношение на която част е процедиран настоящият ПП) до ТП „Младеж“ в поземлен имот с идентификатор 39164.13.275. Предвижда се кабелът да бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8 м. и широчина 0,4 м. и сервитут от 1,00 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение на имотите ще са 923,56 кв.м. в поземлени  имоти с идентификатори 39164.15.506 и 39164.13.86.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред Административен съд Бургас.

 

Решение № 766 от протокол № 30/27.10.2022 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план- план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ VI-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.564 и част от локална улица, представляваща поземлен имот с идентификатор №51500.506.561 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4201 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, с цел урегулиране на новопопълнен в КККР поземлен имот с идентификатор №51500.506.580 по кадастралната карта на гр. Несебър.

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 3, ал. 4 и ал. 6 от ЗУТ и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър  ОДОБРЯВА

  проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VI-общ., в кв. 4201 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, отреден с действащия ПУП „За пешеходна зона и озеленяване“ /идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.506.564/ целият с площ 504 кв.м., публична общинска собственост, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и с начин на трайно ползване „За друг вид озеленени площи”,  на част от обслужваща улица с паркинг в кв. 4201 по ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, одобрен със Заповед №153/14.08.2001 г. на Кмета на община Несебър, заключена между о.т. 438 – о.т. 439 – о.т. 440 – о.т. – о.т. 441 – о.т. 442 – о.т. 443 – о.т. 444 – о.т. 445 – о.т. 446, територия попадаща в границите на поземлен имот с идентификатор №51500.506.561 по КККР , целият с площ 1641 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и с начин на трайно ползване „За паркинг“, публична общинска собственост и в ПИ 51500.506.580, с цел урегулиране на ПИ 51500.506.580 като нов УПИ VI-580 с площ 1596 кв.м., равен на площта на ПИ 51500.506.580, а именно 1596 кв.м., отреждането му „За курортно строителство, офиси, обслужващи функции и озеленяване“, въвеждане на устройствена зона „Сц“ при следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота. Предвижда се новоурегулирания поземлен имот да се ситуира върху УПИ VI-общ. /ПИ 51500.506.564/ и обслужващата улица с паркинг в участъка заключен между о.т. 444 – о.т. 445 – о.т. 446, представляваща ПИ 51500.506.561, тъй като урегулирането му в обхвата на точните му кадастрални граници, според предложението към заданието е технически невъзможна. След промяната  площта на ПИ 51500.506.561 следва да стане 549 кв.м., а УПИ VI-общ. /ПИ 51500.506.564/ да  се заличи. След влизане в сила на това изменение на ПУП и отразяването му в КК, следва да бъде заличен поземлен имот с идентификатор №51500.506.580 по кадастралната карта на гр. Несебър, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия