За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Решение № 729 от протокол № 29/20.09.2022 г.  относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-601, поземлен имот с идентификатор №51500.508.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет – гр. Несебър одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-601, поземлен имот с идентификатор №51500.508.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект УПИ I-601 /ПИ 51500.508.2/ с площ 5048 кв.м. се разделя на УПИ I-601 /проектен идентификатор №51500.508.242/ с площ 2524 кв.м. и УПИ ХIII-601 /проектен идентификатор №51500.508.243/ с площ 2524 кв.м., новообразуваните имоти се отреждат „За сгради за отдих и курорт“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и установяват следните устройствени показатели за УПИ I-601 и УПИ ХIII-601: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 10 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340