За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Решение № 701 от протокол № 28/04.07.2022 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“ , в частта му по отношение на УПИ III – 401, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.138 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.3601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад“.

На основание чл.129, ал.1, IІ изр. от ЗУТ, във връзка със Заповед №8/09.01.2020 г. на Кмета на община Несебър, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ III-401, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.138 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3601 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя отреждането от „За курортно строителство“ в „За жилищно и курортно строителство“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели УПИ III-401 /ПИ 51500.507.138/: Плътност на застрояване – 30 %, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50 % и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

Решение № 702 от протокол № 28/04.07.2022 г. одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“ , в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.291 по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.6103 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад“.

На основание чл.129, ал.1, IІ изр. от ЗУТ, във връзка със Заповед № 8/09.01.2020 г. на Кмета на община Несебър, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.291 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6103 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя отреждането от „За КОО“ в „За търговия и жилищно-курортно строителство“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се въвеждат следните устройствени показатели за УПИ I /ПИ 51500.506.291/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия