За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Решение № 461 от протокол № 19/05.08.2021 г., относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ IV – 597, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.455 и УПИ V-597, поземлен имот с идентификатор №51500.507.456 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.1505 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – Запад“.

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – гр. Несебър, Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ IV-597, поземлен имот с идентификатор №51500.507.455 и УПИ V-597, поземлен имот с идентификатор №51500.507.456 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1505 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се образуват УПИ IV-455,456 с площ 1082 кв.м., с отреждане „За жилищно строителство“, в устройствена зона „Ок“ и УПИ V-455,456 с площ 700 кв.м., с отреждане „За автосервиз, търговия, обслужващи дейности“, в устройствена зона „Ок“. За новообразувания УПИ IV-455,456 се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,50, Нкорниз – 15 м. и минимално озеленена площ – 50%, а за новообразувания УПИ V-455,456 се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт –0,8, Нкорниз – 7,5 м. и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

Решение № 462 от протокол № 19/05.08.2021 г., относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ VII189, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.298 и УПИ XI,  поземлен имот с идентификатор №51500.506.297 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6103 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – Запад“.

На основание  чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VII-189, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.298 и УПИ ХI, поземлен имот с идентификатор №51500.506.297 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6103 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект и двата имота УПИ VII-189 /ПИ 51500.506.298/ и УПИ ХI /ПИ 51500.506.297/ се отреждат „За жилищно и курортно строителство и обществено обслужване“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м. и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия