За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Решение № 378 от протокол № 16/23.03.2021 г., относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на гр. Несебър, в частта му по отношение на УПИ І и УПИ ІІ в кв.78 и УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г по плана на гр. Несебър.

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка чл.129, ал.1 от ЗУТ, и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет – Несебър, Одобрява изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І и УПИ ІІ в кв.78 и УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г по плана на гр. Несебър, с който съществуващата пешеходна алея в южна посока, с разделителна ивица 3м., ширина на уличното платно 7м. и тротоар 3м. се прекъсва в о.т. 5548 и се предвижда временен „обръщач“ до изграждане на паркинг в УПИ І, кв.78. В резултат от това, отпадат изцяло УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78г. Предвижда се свързване на пешеходната алея със съществуваща такава в северна част на Провлака, като се затваря трасето по ул. „Иван Вазов“, предвидено с преходни разработки.

            Територията, урегулирана до момента като кв.78г, се включва в  кв.78, в който: УПИ І се изменя и се отрежда „за крайморски парк с обществено обслужване, летен амфитеатър, паркинг, техническа инфраструктура и озеленяване“ с площ 21985 кв.м. /било 20829 кв.м./, устройствена зона „Ок“, Кпл.=30%, максимална етажност 4 ет. /Нкорниз=12,00м. и минимално озеленяване 50% - се урегулира нов УПИ ХІІІ, и се отрежда „за крайморски парк с обществено обслужване, техническа инфраструктура, спорт, атракции и озеленяване“, с площ 1777 кв.м, устройствена зона „Ок“, Кпл.=20%, максимална етажност 2 ет. /Нкорниз=7,50 м. и минимално озеленяване 60 %, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия