За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ № 295 от протокол № 14/17.12.2020г., относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“, в частта му по отношение на УПИ X – 284, ПИ с идентификатор № 51500.506.558 по КК на гр. Несебър, в кв.4301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад“.

На основание чл.129, ал.1, IІ изр. от ЗУТ,  във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет –  Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ Х-284, поземлен имот с идентификатор № 51500.506.558 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 4301 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който се променя отреждането на имота от „За курортно строителство“ в „За жилищно строителство“, въвежда се устройствена зона „Жс“ и се установяват следните устройствени показатели за УПИ Х-284 /ПИ 51500.506.558/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас

.

РЕШЕНИЕ № 296 от протокол № 14/17.12.2020г., относно одобряване на проект за изменение на подробно устройствен план – план регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг- запад“ в частта му по отношение на УПИ III – 526, идентичен с ПИ с идентификатор № 51500.507.416 по КК на гр.Несебър в кв.1801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – запад.

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ, във връзка  с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет –  Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ III-526, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.416 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект УПИ III-526 /ПИ 51500.507.416/ с площ 3566 кв.м. се разделя на новообразувани УПИ III-698 с площ 1783 кв.м. и УПИ ХI-699 с площ 1783 кв.м., с режим на свързано застрояване между двата новообразувани имота, отреждане на имотите „За жилищно строителство и трафопост“, въвеждане на устройствена зона „Жс“ и установяване на следните устройствени показатели за новообразуваните УПИ III-698 и УПИ ХI-699: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението в 7-дневен срок да се обяви в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

РЕШЕНИЕ № 297 от протокол № 14/17.12.2020г., относно вземане решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външен водопровод от границата на регулацията на гр. Обзор до напорен водоем „Обзор“  V=4500 м3“ в поземлен имот с идентификатор № 53045.521.3 по кадастралната карта на гр. Обзор, землище на гр. Обзор.

На основание правомощията си по чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър О Д О Б Р Я В А ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект Външен водопровод от границата на регулацията на гр. Обзор до напорен водоем „Обзор“ V=4500м3” в поземлен имот с идентификатор № 53045.521.3 по кадастралната карта на гр. Обзор, землище на гр. Обзор. приложения проект предвижда изграждане на водопровод с проектна дължина 728 м. Трасето попада в следните имоти: ПИ 53045.139.6 с площ 4014 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.139.21 с площ 144307 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна държавна собственост, ПИ 53045.140.1 с площ 86105 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, общинска собственост, ПИ 53045.140.544 с площ 6123 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.521.4 с площ 942 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, общинска собственост, ПИ 53045.521.188 с площ 1336 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.521.517 с площ 4797 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, частна собственост, ПИ 53045.522.413 с площ 1505 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Изоставени територии за трайни насаждения“, частна собственост, ПИ 53045.522.426 с площ 776 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Изоставени територии за трайни насаждения“, частна собственост, ПИ 53045.522.427 с площ 1071 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Индивидуално застрояване“, частна собственост, ПИ 53045.522.430 с площ 1872 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 53045.522.431 с площ 1042 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“, частна собственост, ПИ 53045.531.2 с площ 73 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.531.3 с площ 982 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.531.8 с площ 423 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, общинска собственост, ПИ 53045.531.28 с площ 5483 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.531.30 с площ 1056 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Добив на полезни изкопаеми“ и начин на трайно ползване „Територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения“, частна държавна собственост, ПИ 53045.531.439 с площ 244 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, общинска собственост, ПИ 53045.531.507 с площ 5726 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други територии заети от селското стопанство“, общинска собственост, ПИ 53045.531.530 с площ 1566 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост и ПИ 53045.531.843 с площ 973 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост в земеделска и урбанизирана територия.

Възниква сервитут с широчина по 3м. от двете страни по оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 3652 кв.м., в земеделска и урбанизирана територия в следните имоти: 39 кв.м. в ПИ 53045.139.6, 270 кв.м. в ПИ 53045.139.21, 35 кв.м. в ПИ 53045.140.1, 44 кв.м. в ПИ 53045.140.544, 178 кв.м. в ПИ 53045.521.4, 254 кв.м. в ПИ 53045.521.188, 310 кв.м. в ПИ 53045.521.517, 6 кв.м. в ПИ 53045.522.413, 40 кв.м. в ПИ 53045.522.426, 51 кв.м. в ПИ 53045.522.427, 133 кв.м. в ПИ 53045.522.430, 91 кв.м. в ПИ 53045.522.431, 23 кв.м. в ПИ 53045.531.2, 93 кв.м. в ПИ 53045.531.3, 93 кв.м. в ПИ 53045.531.3, 10 кв.м. в ПИ 53045.531.8, 321 кв.м. в ПИ 53045.531.28, 159 кв.м. в ПИ 53045.531.30, 74 кв.м. в ПИ 53045.531.439, 509 кв.м. в ПИ 53045.531.507, 896 кв.м. в ПИ 53045.531.530 , 116 кв.м.  и в ПИ 53045.531.843 ,  843кв в земеделска и урбанизирана територия.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд Бургас.

 

РЕШЕНИЕ № 304 от протокол № 14/17.12.2020г., относно решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване за селскостопанска сграда, подобект: Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решения т.9 от протокол №5/10.06.2020год. и т.5 от протокол №8/16.09.2020год. от заседания на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№РД-259-135/12.09.2019г. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№ПД-713(1)/05.04.2018г. от РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-3050-1/30.10.2019г. от „ВиК”ЕАД-гр.Бургас, становище рег. инд. 95-Е-1300/19.11.2019г. от „БТК”ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда, подобект: Кабели 0,4кV“ в поземлен имот с идентификатор 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”. Трасето на кабела започва от БКТП в ПИ 51500.76.34 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 1643кв.м., вид територия „Урбанизирана“ и НТП –„Незастроен имот за жилищни нужди“, частна собственост, преминава през имота по съществуваща кабелна мрежа /тази част от трасето не е предмет на настоящия ПУП-ПП/, пресича  ПИ 51500.76.41 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 3150кв.м., вид територия „Земеделска“ и НТП –„За селскостопански, горски ведомствен път“, общинска собственост – като тази част от трасето е предмет на настоящия ПУП-ПП, продължава през ПИ 51500.75.203 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 2565кв.м., вид територия „Територия на транспорта“ и НТП –„За местен път“, общинска собственост и достига до ново ТЕПО на съществуваща ограда на ПИ 51500.75.163 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“ /за тази част от трасето е изработен проект за ПУП план –схема/. Дължината на трасето в земеделска територия е 6,01м. и попада в ПИ 51500.76.41 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“. Определен е сервитут по 0,60 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 7,20 кв.м. изцяло в ПИ 51500.76.41 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред Административен съд Бургас.

 

РЕШЕНИЕ № 305 от протокол № 14/17.12.2020г., относно решение за одобряване на ПУП-план-схеми за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда, подобект: Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор № 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.8 от ЗУТ, като взе предвид решения т.10 от протокол №5/10.06.2020год. и т.4 от протокол №8/16.09.2020год. от заседания на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№РД-259-9/07.02.2020г. от МЗ РЗИ Бургас, писма: изх.№ПД-713(1)/05.04.2018г. от РИОСВ-гр.Бургас, изх.№ТД-1032-1/13.05.2020 г. от „ВиК”ЕАД -гр. Бургас, становище рег. инд. 95-Е406/20.03.2020г. от „БТК”ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА: Изменение на ПУП – план схеми за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда, подобект: Кабели 0,4кV“ в поземлен имот с идентификатор 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”. Трасето на кабела започва от БКТП в ПИ 51500.76.34 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 1643кв.м., вид територия „Урбанизирана“ и НТП –„Незастроен имот за жилищни нужди“, частна собственост, преминава през имота по съществуваща кабелна мрежа /тази част от трасето не е предмет на настоящия ПУП план-схема/, пресича  ПИ 51500.76.41 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 3150 кв.м., вид територия „Земеделска“ и НТП –„За селскостопански, горски ведомствен път“, общинска собственост /за тази част от трасето е изработен проект за ПУП-ПП/, продължава през ПИ 51500.75.203 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 2565кв.м., вид територия „Територия на транспорта“ и НТП –„За местен път“, общинска собственост и достига до ново ТЕПО на съществуваща ограда на ПИ 51500.75.163 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“ – като тази част от трасето на кабела е предмет на настоящия проект ПУП план –схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ. Дължина на трасето е 39.90м. в ПИ 51500.75.203 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“ с площ 2565кв.м., вид територия „Територия на транспорта“ и НТП –„За местен път“, общинска собственост. Определен е сервитут по 0.60м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 49,70кв.м. в ПИ 51500.75.203 КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред Административен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕ № 313 от протокол № 14/17.12.2020г., относно вземане на решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външен водопровод от помпена станция „Приселци“ до регулационна граница на гр. Обзор.в землище на с. Приселци и землище на гр. Обзор.”, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание правомощията си по чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА да вземе решение за одобряване на ПУП – ПП, а именно: О Д О Б Р Я В А ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект„Външен водопровод от помпена станция „Приселци“ до регулационна граница на гр. Обзор.в землище на с. Приселци и землище на гр. Обзор.” За реконструкция на външен водопровод с проектна дължина на трасето 3838 м. Трасето попада в следните имоти: ПИ 58431.21.1 с площ 188 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска територия“ и начин на трайно ползване „Дървопроизводителни, горски площи“, частна собственост, ПИ 58431.21.2 с площ 1813 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 58431.23.42 с площ 8244 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 58431.37.9 с площ 3000 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 58431.37.16 с площ 564 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „полски път“, частна общинска собственост, ПИ 58431.39.21 с площ 1017 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 58431.40.26 с площ 1418 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост,  ПИ 58431.44.31 с площ 600 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 58431.120.2 с площ 135192 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Дървопроизводителни горски площи“, частна държавна собственост в землището на с. Приселци и в ПИ 53045.105.104 с площ 6421 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост,  ПИ 53045.105.400 с площ 32471 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна държавна собственост, ПИ 53045.108.8 с площ 6555 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.9 с площ 28798 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.10 с площ 14376 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.11 с площ 10074 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.110 с площ 3799 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.108.401 с площ 14326 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна държавна собственост, ПИ 53045.116.111 с площ 14843 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.124.2 с площ 3840 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.11 с площ 9023 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.12 с площ 2886 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.13 с площ 6908 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.14 с площ 6414 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.15 с площ 7201 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.16 с площ 4801 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.18 с площ 4077 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.19 с площ 4076 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.23 с площ 22620 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.200 с площ 5748 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.128.1 с площ 7145 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.200.1 с площ 1619 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.200.118 с площ 6026 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.200.314 с площ 90961 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 53045.200.321 с площ 40839 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Добив на полезни изкопаеми“ и начин на трайно ползване „Водни течения“, частна държавна собственост, ПИ 53045.200.412 с площ 6154 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване„Територии на водостопаски, хидромелиоративни съоръжения“, частна държавна собственост, ПИ 53045.200.680 с площ 37763 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ 53045.210.1 с площ 15599 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.210.107 с площ 863 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.560.15 с площ 2217461 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Широколистни дървесни видове“, частна общинска собственост, ПИ 53045.560.23 с площ 7489 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.560.25 с площ 2502 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище мера“, общинска собственост, ПИ 53045.560.26 с площ 6927 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище, мера“, публична общинска собственост, ПИ 53045.560.27 с площ 808 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Полски път“, частна общинска собственост и ПИ 53045.560.621 с площ 20310 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост в землището на гр. Обзор в земеделска и горска територия.

Създава се сервитут по 3м. от двете страни по оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са с площ общо 3714 кв.м. в землището на с. Приселци и 18335 кв.м. в землището на гр. Обзор, в земеделска и горска територия в следните имоти: 5 кв.м. в ПИ 58341.21.1, 4 кв.м. в ПИ 58341.21.2, 1753 кв.м. в ПИ 58341.23.42, 238 кв.м. в ПИ 58341.37.9, 25 кв.м. в ПИ 58341.37.16, 698 кв.м. в ПИ 58341.39.21, 927 кв.м. в ПИ 58341.40.26, 5 кв.м. в ПИ 58341.44.31 и 59 кв.м. в ПИ 58341.120.2 в землището на с. Приселци и 3453 кв.м. в ПИ 53045.105.104, 3218 кв.м. в ПИ 53045.105.400, 4 кв.м. в ПИ 53045.108.8, 68 кв.м. в ПИ 53045.108.9, 87 кв.м. в ПИ 53045.108.10, 38 кв.м. в ПИ 53045.108.11, 1243 кв.м. в ПИ 53045.108.110, 184 кв.м. в ПИ 53045.108.401, 1610 кв.м. в ПИ 53045.116.111, 164 кв.м. в ПИ 53045.124.2, 257 кв.м. в ПИ 53045.124.11, 112 кв.м. в ПИ 53045.124.12, 255 кв.м. в ПИ 53045.124.13, 236 кв.м. в ПИ 53045.124.14, 274 кв.м. в ПИ 53045.124.15, 180 кв.м. в ПИ 53045.124.16, 150 кв.м. в ПИ 53045.124.18, 153 кв.м. в ПИ 53045.124.19, 17 кв.м. в ПИ 53045.124.23, 285 кв.м. в ПИ 53045.124.200, 135 кв.м. в ПИ 53045.138.1, 180 кв.м. в ПИ 53045.200.1, 3400 кв.м. в ПИ 53045.200.118, 58 кв.м. в ПИ 53045.200.314, 46 кв.м. в ПИ 53045.200.321, 93 кв.м. в ПИ 53045.200.412, 1026 кв.м. в ПИ 53045.200.680, 82 кв.м. в ПИ 53045.210.1, 19 кв.м. в ПИ 53045.210.107, 69 кв.м. в ПИ 53045.560.15, 866 кв.м. в ПИ 53045.560.23, 25 кв.м. в ПИ 53045.560.25, 280 кв.м. в ПИ 53045.560.26, 24 кв.м. в ПИ 53045.560.27 и 14 кв.м. в ПИ 53045.560.621 в землището на гр. Обзор.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обявяването му в ДВ, пред Административен съд Бургас.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия