За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ № 261 от протокол № 12/21.10.2020г., относно вземане решение за одобряване ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до кота +5.85м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: Кабелна мрежа 0.4кV в ПИ с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123, землище  гр. Свети Влас, м-т „Юрта“.

На основание чл. 129 ал.1 от ЗУТ и чл.21 ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134 ал.2, т.8 от ЗУТ Общински съвет - Несебър: О Д О Б Р Я В А изменение на ПУП - план схеми за линеен обект: „Външно ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до кота +5.85м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: Кабелна мрежа 0.4кV в ПИ с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123, землище  гр.Свети Влас, м-т „Юрта“.

          Трасето на кабела започва от бъдещ БКТП - нов в ПИ 11538.2.19, преминава през ПИ 11538.2.19 - частна собственост с трайно предназначение на територията- урбанизирана  и начин на трайно ползване – за друг курортно-рекреационен обект,  пресича ПИ 11538.2.165, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП – Парцеларен план, продължава през ПИ 11538.2.164, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път, предмет на настоящия ПУП – План схема до нови КРШ и табло мерене, разположени на границата на ПИ 11538.2.123

Проектната дължина на трасето на кабела, попадащ в урбанизирана територия е 25.78 м. и сервитут с ширина 1.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Общата площ на сервитута е 51.86 кв.м, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30 - дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕ № 263 от протокол № 12/21.10.2020г., относно вземане решение за одобряване ПУП-парцеларен план за изграждане на линеен обект: „Външно ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до кота +5.85м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: Кабелна мрежа 0.4кV в ПИ с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123, землище  гр.Свети Влас, м-т „Юрта“. 

На основание чл. 129 ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър: О Д О Б Р Я В А ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Външно ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до кота +5.85м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: Кабелна мрежа 0.4кV в ПИ с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123, землище  гр.Свети Влас, м-т „Юрта“. 

Трасето на кабела започва от бъдещ БКТП - нов в ПИ 11538.2.19, преминава през ПИ 11538.2.19 - частна собственост с трайно предназначение на територията- урбанизирана  и начин на трайно ползване – за друг курортно-рекреационен обект,  пресича ПИ 11538.2.165, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, продължава през ПИ 11538.2.164, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път, като тази част от трасето е предмет на друг проект – ПУП - План схема до нови КРШ и табло мерене, разположени на границата на ПИ 11538.2.123.

Дължината на трасето на кабела, попадащ в земеделска територия е 3.03м. в  ПИ 11538.2.165 и сервитут с ширина 1.00м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е 5.41кв.м в ПИ 11538.2.165, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

            Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

РЕШЕНИЕ № 270 от протокол № 12/21.10.2020г., относно решение за одобряване  на ПУП - парцеларен план за линеен обект: „Уличен водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП ф160 по ул.“Несебър“ за ПИ 61056.56.49, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 61056.56.101 по кадастралната карта на с. Равда , м. „Хендек тарла“, община Несебър, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии,   основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.129 ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21 ал. 1 т.11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.5 от протокол №6/08.07.2020год. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№РД-259-18/27.02.2020г. от МЗ РЗИ Бургас,писмо изх.№ПД-1467(2) от 13.06.2019г. от РИОСВ-гр.Бургас; изх.№ТД-1770-1/22.07.2020г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД- гр.Бургас; писмо изх.№ 8680148-1 от 17.05.2020г. от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, становище изх.№95-Р-25/ 02.04.2020г. от „БТК” ЕАД и всички останали документи по преписката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОДОБРЯВА: ПУП-парцеларен план за обект : „Уличен водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП ф160 по ул.“Несебър“   за ПИ 61056.56.49,преминаващ през поземлен имот с идентификатор 61056.56.101 по кадастралната карта на с.Равда , м.“Хендек тарла“. Трасето на външния питеен водопровод е с обща дължина 219,53м изцяло в ПИ 61056.56.101-земеделска територия. Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод в ПИ 61056.501.501 с площ 7136кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, веднага преминава в ПИ 61056.56.101 с площ 3638кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и достига до ПИ 61056.56.49, м.“Хендек тарла“, землище с.Равда. Определя се сервитут по 3м от двете страни спрямо оста на трасето. Площите с ограничение попадат в земеделска и урбанизирана територия, като 938кв.м попадат в ПИ 61056.56.101-земеделска територия, 11кв.м в ПИ 61056.56.49 с площ 5265кв.м с начина на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, частна собственост, 114кв.м попадат в ПИ 61056.56.50 с площ 5547кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди““, частна собственост,  98кв.м попадат в ПИ 61056.56.51 с площ 5451кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“,  92кв.м попадат в ПИ 61056.56.52 с площ 5535кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“ и 65кв.м попадат в ПИ 61056.56.66 с площ 4219кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниски застрояване/ до 10м/“. Общо площите с ограничение са 1318кв.м.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

РЕШЕНИЕ № 272 от протокол № 12/21.10.2020г., относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, подобект: „Кабели 0.4кV“  в УПИ І-3107/ПИ 51500.31.7/ в кв.11 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, гр. Несебър на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ,  протоколно решение т.9 от протокол № 1 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 22.01.2020 г. и от решение т.2 от протокол № 8 от заседание на ОЕСУТ, проведено  на  16.09.2020 г., писмо изх.№ 3117/1/02.01.2019 г. от РИОСВ-Бургас, писмо изх. № РД-259-147/ 24.10.2019 г. на РЗИ-Бургас, ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, подобект: „Кабели 0.4кV“  в УПИ І-3107/ПИ 51500.31.7/ в кв.11 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, гр. Несебър.

Трасето на кабела започва от кабелни муфи в ПИ 51500.29.29 с площ 10503 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, частна общинска собственост, продължава в ПИ 51500.31.3 с площ 2217 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, общинска собственост и завършва в ново ТЕПО в ПИ 51500.31.7 - частна урбанизирана територия.

Дължината на трасето е 321.87 м в земеделска територия, като 126.81 м попадат в ПИ 51500.31.3  и  195.06 м попадат в ПИ 51500.29.20 по кадастрална карта на гр.Несебър, местност „Юрта-Балкана“. Създава се сервитутна граница по 1 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.

Площите с ограничение са общо 430.65 кв.м  в земеделска територия, като 253.51 кв.м попадат в ПИ 51500.31.3 и 177.14 кв.м попадат в ПИ 51500.29.29 по кадастрална карта на гр.Несебър, местност „Юрта-Балкана“.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия